Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2009
gepubliceerd op 22 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie de Marchienne-Carsid", te Charleroi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202224
pub.
22/05/2009
prom.
30/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie de Marchienne-Carsid", te Charleroi


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de "SPAQuE" zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de "SPAQuE";

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6 daar het de rol van de "SPAQuE" inzake verontreinigde bodems nader bepaalt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door het Waalse Gewest en de "SPAQuE";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de Financement alternatif" (Waalse Maatschappij voor Alternatieve Financiering), afgekort : SOWAFINAL, met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 waarbij een gemachtigde opdracht aan de "SOWAFINAL" toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes die prioritair behandeld moeten worden, alsook van de lijst van 12 te onderzoeken locaties;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 maart 2007 tot goedkeuring van de lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 21 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) en tot aanvulling van de definitieve lijst van de verontreinigde bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering, aangenomen op 9 februari 2006;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 24 juli 2008 waarbij zij bevestigt dat de sanering van de site "zone cokerie" eigendom van de "Groupe Duferco" prioritair is rekening houdend met de projecten van bedrijfsactiviteiten die zich daar op korte termijn moeten vestigen en waarbij zij instemt met de tenlasteneming van en deel van de prijs van de sanering;

Overeenkomstig deze beslissing heeft de "SPAQuE" een historische balans van de activiteiten opgemaakt waaruit blijkt dat de site sinds 1830 door de staalindustrie wordt bezet en dat een dergelijke bezetting over een lange periode zeker niet te verwaarlozen effecten op het leefmilieu kan hebben. Dat de aanwezigheid van hoge concentraties cyaankali, benzeen, PAK en minerale oliën door oriëntatie onderzoek aan het licht werden gebracht;

Overwegende dat, zoals aangevraagd, de "SPAQuE", op basis van de bestaande gegevens, een monsternemingsstrategie heeft voorgesteld en methodologische aanbevelingen heeft geopperd. Al deze gegevens werden aan de "Groupe Duferco" meegedeeld;

Overwegende dat de "SPAQuE" de situatie van de site heeft onderzocht ten opzichte van de criteria die worden gebruikt voor de selectie van de bedrijfsruimtes van het Marshall-Plan via de evaluatie Auditsol;

Dat de evaluatie van de site Htl509-11 "Cokerie de Marchienne-Carsid" volgens de bedoeld methodologie Audisit laat blijken dat deze site aan de nodige criteria voldoet om in aanmerking te komen voor de lijst van verontreinigde sites van het Marshall-Plan, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQuE" ermee saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie de Marchienne-Carsid" - Afdeling Marchienne-au-Pont 2, sectie A, percelen 20/3a, 84/2r, 84/2s, 84./2t, 92m, 136n2, 141m, 161l4,, 161p3, 152b4, 152c4, 152d4, 152e4, 152t3, 152z3, 239c6 (gedeeltelijk) en 239y5 (gedeeltelijk) en Adeling Dampremy, sectie B, percelen 215v5, 236t, 249/2d (gedeeltelijk), 249v2 (gedeeltelijk), 251c, 251n5, 251w, 251r5, 251s5 en 251t5.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de bedrijfsruimte.

Deze werken omvatten o.a. : - de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden; - de afbakening van de bedrijfsruimte en van de naburige eigendommen; - de ontbossing; - het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de bedrijfsruimte na de saneringswerken te kunnen nagaan; - de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk; - de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij in de bedrijfsruimte, hetzij in een bedrijfsruimte waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de "SPAQuE" is toevertrouwd; - de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering; - de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de bedrijfsruimte; - de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving; - de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; - de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site. De afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden in de bedrijfsruimte; - de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden; - de behandeling van de vervuilde grond in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie; - het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen; - het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "SPAQuE" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Dit besluit wordt genomen op grond van artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Het houdt milieuvergunning in overeenkomstig artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig artikel 84, § 1, van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium.

Namen 30 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^