Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2020
gepubliceerd op 07 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041189
pub.
07/05/2020
prom.
30/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041189

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen


De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;

Overwegende dat de buitengewone gezondheidscrisis in verband met COVID-19 die heden België treft en dat de huidige en komende regels, genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, van dien aard zijn dat ze iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertragen en sommige diensten zelfs lamleggen;

Overwegende dat dit van dien aard is dat de goede werking van de verschillende openbare diensten, inzonderheid de plaatselijke besturen, belemmert;

Overwegende dat de Regering, krachtens artikel 1 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bevoegd is om alle nuttige maatregelen te nemen om iedere situatie te voorkomen en te behandelen die problemen stelt in het strikte kader van de pandemie Covid-19 en haar gevolgen en die dringend behandeld moeten worden op straffe van ernstig gevaar;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 van 17 april 2020 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de voormelde besluiten de uitvoerende organen alle bevoegdheden van de overlegorganen hebben toegekend tot 3 mei 2020 en dat zij niet het voorwerp van een verlenging van termijn zullen uitmaken;

Overwegende dat het noodzakelijk is de vergaderingen van de raden in samenhang met de door de Nationale Veiligheidsraad vastgestelde exitstrategie te organiseren;

Overwegende dat de fysieke vergaderingen met social distancing de regel blijven, op voorwaarde dat ze kunnen worden georganiseerd met strikte inachtneming van de door de Nationale Veiligheidsraad aanbevolen normen voor social distancing;

Overwegende dat deze regel zowel van toepassing is op de leden van de vergadering als op het publiek dat de vergadering zou kunnen bijwonen;

Overwegende in dit verband dat, indien de plaats waar de vergaderingen gewoonlijk plaatsvinden, te krap bemeten blijkt, deze ingeruild kan worden voor een plaats waar social distancing mogelijk is;

Overwegende dat het mogelijk is dat de gemeenten en provincies bij fysieke vergaderingen deze social distancing niet kunnen verzekeren;

Overwegende dat als het onmogelijk is om een fysieke vergadering te organiseren, de mogelijkheid om virtuele vergaderingen te organiseren tijdelijk wordt aangeboden;

Overwegende dat een virtuele vergadering een vergadering is die wordt georganiseerd door middel van tele- of videoconferentietechnologie;

Overwegende dat het gebruik van virtuele vergaderingen geen belemmering mag vormen voor de beginselen van openbaarheid van debatten, democratische uitdrukking van stemmen of meningen of naleving van de regels met betrekking tot de privacy;

Dat dit besluit dus de minimale voorwaarden vaststelt die in acht moeten worden genomen bij de organisatie van virtuele vergaderingen;

Overwegende dat indien het gemeente- of provinciecollege om dwingende redenen niet in staat is om de raad fysiek of virtueel bijeen te roepen, deze laatste kan verzoeken om een verlenging van de aan de raad verleende bevoegdheidsdelegatie voor een periode van 30 dagen, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de Regering;

Dat de toegestane afwijking op gewettigde wijze in de tijd aan voorwaarden verbonden zal zijn en dat er snel een oplossing moet worden gevonden om er een einde aan te maken;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrokken instellingen onverwijld in kennis te stellen van de maatregelen waarin dit besluit voorziet, zodat zij kunnen besluiten reeds bijeengeroepen raden uit te stellen en/of te voorzien in regelingen voor het houden van deze vergaderingen zonder dat de leden fysiek aanwezig zijn;

Dat er dan ook dient te worden bepaald dat dat dit besluit in werking treedt op de dag waarop het wordt aangenomen;

Overwegende dat dit besluit van toepassing is op zowel de gemeenteraden als de provincieraden en op elk ander intern of overlegorgaan dat tussenbeide komt voor of na de beslissingen van deze raden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, dit besluit "van bijzondere machten" niet moet worden onderworpen aan het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het decreet tot bevestiging van dit besluit zal worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

Bovendien is het dringend noodzakelijk om dit besluit van bijzondere bevoegdheden aan te nemen, aangezien de voornoemde besluiten van bijzondere machten, die aan de uitvoerende organen alle bevoegdheden van de overlegorganen toekennen, op 3 mei 2020 buiten werking treden.

Vanaf 4 mei 2020 kunnen en moeten alle overlegorganen dus weer hun bevoegdheden uitoefenen;

Zij moeten hun vergaderingen onverwijld kunnen organiseren. Met het oog op deze noodzaak en om te voldoen aan de regels van lockdown en social distancing die op federaal niveau zijn vastgesteld en met het oog op de concrete gevolgen van de crisis op de verplaatsingen en de fysieke aanwezigheid van hun leden, is het dan ook passend om dit besluit van bijzondere machten onverwijld aan te nemen.

Aangezien de vergaderingen van de overlegorganen vanaf 4 mei kunnen worden gehouden, zou het in ieder geval niet mogelijk zijn om in geval van dringende noodzakelijkheid binnen 5 dagen het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State in te winnen.

Op de voordracht van de Minister van Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Tot 30 september 2020 kunnen de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenschappelijke vergaderingen met de in artikel L1122-11 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde raad voor maatschappelijk welzijn virtueel, per tele- of videoconferentie, bij beslissing van het college of op verzoek van één derde van de leden van de gemeenteraad worden gehouden.

Tot 30 september 2020 kunnen de vergaderingen van het gemeentecollege virtueel, per tele-of videoconferentie of per e-mailuitwisseling, bij beslissing van het college worden gehouden. § 2. De directeur-generaal zorgt, onder verantwoordelijkheid van het gemeentecollege, voor het goede verloop van de virtuele vergaderingen en staat ter beschikking van de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad om hen alle voor deze wijze van vergaderen vereiste toelichtingen te geven.

Hij zorgt er met name voor dat alle leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen deel te nemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een lokaal van de administratie of thuis. § 3. Tijdens de virtuele vergaderingen stemmen de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad mondeling overeenkomstig de artikelen L1123-22 en L1122-27 van hetzelfde Wetboek, hetzij door rechtstreeks in het kader van de tele- of videoconferentie te spreken, hetzij door hun stem uit te brengen vanaf het elektronische adres bedoeld in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek.

De in de artikelen L1123-22 en L1122-27, lid 4, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde geheime stemmingen worden langs elektronische weg naar de directeur-generaal gezonden vanaf het in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek bedoelde elektronische adres.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen, die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere stemprocedures bij geheime stemming.

Art. 2.De virtuele openbare vergaderingen van de gemeenteraad worden in real time uitgezonden op de website van de gemeente of volgens de daarin vermelde modaliteiten.

Art. 3.De effectieve uitoefening van het interpellatierecht als bedoeld in artikel 1122-14 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt gewaarborgd.

Indien nodig stelt de directeur-generaal technische middelen ter beschikking van de inwoner van de gemeente wiens interpellatie ontvankelijk is verklaard, zodat hij zich kan uitdrukken tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Art. 4.Tot 30 september 2020 kan de gemeenteraad de commissies en adviesraden, opgericht ter uitvoering van de artikelen L1122-34 en L1122-35 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, machtigen om op verzoek van hun voorzitter bijeen te komen volgens de in artikel 1, § 1, eerste lid, bedoelde modaliteiten.

Art. 5.Indien de gemeenteraad tussen 4 mei 2020 en 30 september 2020 niet geldig kan vergaderen, hetzij fysiek hetzij virtueel, kan het college, na naar behoren kennis te hebben genomen van deze onmogelijkheid en van de redenen daarvoor en na voorafgaande toestemming van de Regering, alle bevoegdheden die bij het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, uitoefenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, en voor zover het dringend karakter van zijn optreden en de dwingende noodzaak gerechtvaardigd zijn in het licht van de gezondheidscrisis COVID-19.

Deze machtiging geldt voor een periode van 30 dagen en kan worden verlengd.

Art. 6.§ 1. Tot 30 september 2020 kunnen de vergaderingen van de provincieraad virtueel, per tele-of videoconferentie, bij beslissing van het gemeentecollege of op verzoek van één derde van de leden van de provincieraad worden gehouden. De in artikel L2212-22 bedoelde oproepingen worden langs elektronische weg naar de provincieraadsleden gestuurd.

Tot 30 september 2020 kunnen de vergaderingen van het provinciecollege virtueel, per tele- of videoconferentie of per e-mailuitwisseling, bij beslissing van het provinciecollege worden gehouden. § 2. De directeur-generaal zorgt, onder verantwoordelijkheid van het provinciecollege, voor het goede verloop van de virtuele vergaderingen en staat ter beschikking van de provincieraadsleden en provinciaal gedeputeerden om hen alle voor deze wijze van vergaderen vereiste toelichtingen te geven.

Hij zorgt er met name voor dat alle provincieraadsleden en provinciaal gedeputeerden over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen deel te nemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een lokaal van de administratie of thuis. § 3. Tijdens de virtuele vergaderingen stemmen de raadsleden mondeling overeenkomstig artikel L2212-9 van hetzelfde Wetboek, hetzij door rechtstreeks in het kader van de tele- of videoconferentie te spreken, hetzij door hun stem uit te brengen vanaf het elektronische adres bedoeld in artikel L2212-22 van hetzelfde Wetboek.

De geheime stemmingen worden langs elektronische weg naar de directeur-generaal gezonden vanaf het in artikel L2212-22 van hetzelfde Wetboek bedoelde elektronische adres.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen, die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere stemprocedures bij geheime stemming.

Art. 7.De virtuele openbare vergaderingen van de provincieraad worden in real time uitgezonden op de website van de provincie of volgens de daarin vermelde modaliteiten.

Art. 8.De effectieve uitoefening van het recht op informatie als bedoeld in de artikelen L2212-28 en volgende van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt gewaarborgd.

Indien nodig stelt de directeur-generaal technische middelen ter beschikking van de inwoner van de provincie wiens interpellatie ontvankelijk is verklaard, zodat hij zich kan uitdrukken tijdens de vergadering van de provincieraad.

Art. 9.Tot 30 september 2020 kan de provincieraad de commissies, adviesraden, participatieve raden opgericht ter uitvoering van de artikelen L2212-14, L2212-30 en 2212-31van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, machtigen om op verzoek van hun voorzitter bijeen te komen volgens de in artikel 6, § 1, eerste lid, bedoelde modaliteiten.

Art. 10.Indien de provincieraad tussen 4 mei en 30 september 2020 niet geldig kan vergaderen, hetzij fysiek hetzij virtueel, kan het provinciecollege, na naar behoren kennis te hebben genomen van deze onmogelijkheid en van de redenen daarvoor en na voorafgaande toestemming van de Regering, alle bevoegdheden die bij het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de provincieraad worden toegekend, uitoefenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, en voor zover het dringend karakter van zijn optreden en de dwingende noodzaak gerechtvaardigd zijn in het licht van de gezondheidscrisis COVID-19.

Deze machtiging geldt voor een periode van 30 dagen en kan worden verlengd.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 30 april 2020.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^