Besluit Van De Waalse Regering van 30 augustus 2012
gepubliceerd op 17 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012205008
pub.
17/09/2012
prom.
30/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois (Waalse Hoge Raad van de Bossen en de Houtfilière)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004200211 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004200212 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenscha sluiten tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009200029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten inzake de inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois", Gelet op het schrijven van 8 mei 2012 van de VZW " Scouts", waarin het einde van het mandaat van de heer Thierry Degrune als plaatsvervangend lid en het voorstel om hem te vervangen door Mevr. Marie Navarre medegedeeld worden;

Gelet op het door die vervanging teweeggebrachte betere evenwicht in de aanwezigheid van mannen en vrouwen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 8°, van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" sluiten tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" zijn de afgevaardigden van de verenigingen van de sociaal-recreatieve functie van het bos voor de VZW "Scouts" : - gewoon lid : Mevr. Annick Hoornaert, Bosquetstraat 71, te 1060 Sint-Gillis; - plaatsvervangend lid : Mevr. Marie Navarre, Gebroeders Becquélaan 50, bus 2, te 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel).

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de betrokkenen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 30 augustus 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^