Besluit Van De Waalse Regering van 30 januari 2014
gepubliceerd op 13 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en tot wijziging van het besluit van de

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200957
pub.
13/02/2014
prom.
30/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, inzonderheid op de artikelen 2, tweede lid, en 3, § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 januari 2014;

Gelet op het advies nr. 54.689/4 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Indeling van de wegen

Artikel 1.Categorieën De openbare wegen van het Waalse Gewest zijn ingedeeld in drie categorieën : 1° de autosnelwegen;2° de gewestelijke wegen;3° het « RAVeL » (Autonoom net voor traag verkeer).

Art. 2.Snelwegen De autosnelwegen zijn wegen die uitsluitend voor het verkeer van motorvoertuigen dienen in de zin van de wet van 12 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen sluiten tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen.

Art. 3.Gewestelijke wegen De gewestelijke wegen bestaan uit de wegen voor autovoertuigen, de overige snelwegen en de openbare wegen die deel uitmaken van het interstedelijk netwerk.

Art. 4.RAVeL Het autonome net voor traag verkeer (RAVeL) bestaat uit wegen die uitsluitend voor niet-gemotoriseerde gebruikers, met name fietsers, voetgangers en ruiters, bestemd zijn en voldoen aan toereikende voorwaarden inzake breedte, helling en bedekking met het oog op een veilig gebruik door gebruikers met elke capaciteit en met als grondinneming hetzij een dienstweg langs waterwegen of grote hydraulische werken, hetzij een bedding van buiten dienst gestelde spoorweglijnen, hetzij een bestaande of aan te leggen weg. Er wordt verstaan onder : 1° buiten dienst gestelde spoorweglijn : spoorweglijn die geëxploiteerd werd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, de « Société régionale wallonne du transport » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) alsook door iedere publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon belast met spoorwegexploitatie, en waarvoor de overheid machtiging of bevel heeft gegeven tot de bestemmingsverandering, de buitendienststelling, het demonteren van de sporen, de afschaffing, de stopzetting van de exploitatie of tot elke handeling waarbij de hoofdbedding uitdrukkelijk of impliciet niet langer wordt bestemd voor het spoorwegverkeer;2° bedding : ruimte bestemd voor de grondinneming van de buiten dienst gestelde spoorweglijnen, met inbegrip van de sloten, de taluds in ingravingen tot aan hun kruin en in ophoging tot aan hun voet, de desbetreffende kunstwerken alsook alle elementen die bijdragen tot de stabiliteit van het platform, met uitsluiting van de overschotten van de terreinen of gebouwen, de beddingen van de oude secundaire spoorwegen gelegen in stations, stapelplaatsen, opslagplaatsen en andere zijruimten;3° platform : horizontaal gedeelte van de hoofdbedding beperkt tot een kruin van grondaanvulling of een ingravingsvoet of dat zich, in geval van aangrenzende secundaire beddingen, over een breedte van 5 m uitstrekt aan weerskanten van de centrale as van het platform.In het « RAVeL », dat een net van gewestelijk belang is, worden alleen de wegen opgenomen die aangewezen worden door de Minister die bevoegd is voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein.

De Minister is bevoegd om normen aan te nemen inzake inrichting en politie- en veiligheidssignalisatie, met uitsluiting van de directionele signalisatie. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

Art. 5.In artikel 4, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « Er wordt een vrijstelling van dossierrechten verleend : 1° in de gevallen bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°;2° aan de dienstverstrekkers die voor rekening van het Waalse Gewest werken;3° voor droogdokken ».

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « de bezettingen verleend » vervangen door de woorden « de vergunningen verleend »;2° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden « een tijdelijke bezetting » vervangen door de woorden « een tijdelijke of minieme bezetting »;3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt : « 6° voor het verkeer van ingesloten privé omwonenden op de dienstwegen, met inbegrip van de schippers en hun bezoekers »;4° in paragraaf 3, derde lid, wordt « 2004 » vervangen door « 2012 - basis 2004 »;3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, luidend als volgt : « in tegenstelling tot paragraaf 1, 1°, hierboven, worden de bezettingen van droogdokken, die voor een termijn van minder dan 3 maanden toegestaan worden, onderworpen aan de betaling van een heffing, overeenkomstig het tarief vermeld in bijlage ».

Art. 7.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in het eerste lid worden de woorden « Er wordt een borgtocht gesteld » vervangen door de woorden « Er kan een borgtocht geëist worden »;2° in het tweede lid worden de woorden « artikel 3 » vervangen door de woorden « artikel 2 ». In artikel 6, § 6, derde lid, wordt « 2004 » vervangen door « 2012 - basis 2004 ».

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt de bijlage met het opschrift « Heffingstarief bedoeld in artikel 5 » vervangen als volgt : 1° afdeling 1 - Gewestelijk openbaar wegendomein - wordt opgeheven;2° het opschrift van de tweede afdeling wordt geschrapt;3° de tabel « Diverse bezettingen » wordt vervangen door onderstaande tabel :

Terreinbezettingen

Landbouw of bosbouw : weiden, grasland, bos, enz. Kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de pachtcoëfficiënt

Reclamebord :


- gelijk aan 15 m2 of minder

1 000/aanplakzijde

- per bijkomende m2

100/aanplakzijde

Siertuinen :


- oppervlakte van 300 m2 of minder

0,50/m2

- oppervlakte van meer dan 300 m2

150 voor de eerste 300 m2 + 0,33/m2 daarboven

Recreatie-/sport-/watersportactiviteiten

0,50/m2

Handelsactiviteiten HORECA

10/m2

Handelsactiviteiten buiten HORECA


- oppervlakte van 20 m2 of minder

20/m2

oppervlakte van 20 m2 en minder of gelijk aan 200 m2

400 voor de eerste 20 m2 + 5/m2 daarboven

- oppervlakte van meer dan 200 m2

1300 voor de eerste 200 m2 + 0,33/m2 daarboven

Aanwijzingsbord naar de instellingen van privaat nut :

62/reclamebord

Parkeerplaatsen

1,25/m2

Andere :

0,50/m2


4° in de tabel « Diverse installaties : pontons, aanlegsteigers, laadplaatsen, visvloeren, brug, loopbruggen, trappen, laad- losapparatuur, spoorwegen, bezetting van kademuur, "Ducs d'Albe" wordt de lijn « Laadplaatsen, aanlegsteigers, trappen, enz.van meer dan 2 m2 » vervangen als volgt :

Laadplaatsen, aanlegsteigers, trappen, enz. van meer dan 2 m2

- gebruik voor privé- en handelsdoeleinden

15/m2

- watersportclubs

0,50/m2

- andere

0,50/m2


5° in de tabel « Wateropnemingen » wordt de lijn « met een minimum van : » vervangen als volgt :

Behalve voor de eerste 20 000 000 m3, waarvoor de heffing vastgelegd wordt op :

- schijf tot 99 999 m3

0,00

- schijf tussen 100 000 m3 en 999 999 m3

0,063/m3

- schijf tussen 1 000 000 m3 en 19 999 999 m3

0,037/m3


6° De tabel « Bezettingen van de wateroppervlakte » wordt vervangen door onderstaande tabel :

Bezettingen van de wateroppervlakte

Schepen buiten de koopvaardij - in uitgerust gebied

2/m2

Schepen buiten de koopvaardij - in niet-uitgerust gebied

1,20/m2

Koopvaardijschepen - in uitgerust gebied

10/m2

Koopvaardijschepen - in niet-uitgerust gebied

8/m2

Ondernemersschepen en momenteel zonder gebruik

1,50/m2

Waterstations

0,50/m2


7° Onderstaande tabel wordt ingevoegd :

Minimale heffing

Minimumheffingen per voorwerp

30


HOOFDSTUK III.- Slotbepalingen

Art. 9.Het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 juni 1996, 4 december 1997 en 18 december 1998, wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 5 tot 8 die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013.

Art. 11.De Minister die bevoegd is voor de Wegen en de Minister die bevoegd is voor de Waterwegen zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 januari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^