Besluit Van De Waalse Regering van 30 januari 2020
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse regering houdende de werking en de samenstelling van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200743
pub.
20/02/2020
prom.
30/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200743

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 JANUARI 2020. - Besluit van de Waalse regering houdende de werking en de samenstelling van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, artikel 19, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 december 2019;

Gelet op het verslag van 11 december 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 66.848/4 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het aan de Regering is om de zetel van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen te bepalen en de modaliteiten van werking en van samenstelling ervan vast te leggen;

Overwegende dat de Adviescommissie zodanig moet zijn samengesteld dat het personen bijeenbrengt die over de grootst mogelijke deskundigheid beschikken bij de analyse van aanvragen voor vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, munitie en materieel speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving en de daaraan verbonden technologie alsook de producten en technologie voor dubbel gebruik;

Overwegende dat de Adviescommissie, op grond van zijn samenstelling, gemotiveerde adviezen moet kunnen uitbrengen op basis van een geostrategische, ethische en economische analyse van de dossiers die haar worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, van het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten;

Overwegende dat de Commissie haar adviezen voorlegt aan de bevoegde minister, die als zodanig is aangewezen bij het besluit van de Waalse regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten : het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten;2° de Commissie : de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen;3° de Minister : de Minister bevoegd voor de invoer, uitvoer, doorvoer van wapens, munitie, en materieel speciaal bestemd voor militaire doeleinden of voor ordehandhaving en van de desbetreffende technologie alsook van producten en technologieën voor dubbel gebruik;4° WBI : instelling die met de internationale betrekkingen voor de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest belast wordt, namelijk "Wallonie-Bruxelles International" bedoeld in artikel 1 van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles";5° de Administratie : de Directie Wapenvergunningen van de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek.

Art. 2.De zetel van de Commissie is gevestigd binnen de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-generaal, place Joséphine Charlotte, 2, 5100 Namen.

De Commissie kan elders bijeenkomen op voorwaarde dat zij in het Waalse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd.

Art. 3.De Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, op verzoek van de Minister of op eigen initiatief, van gemotiveerde adviezen in het kader van de analyse van aanvragen voor de uitvoer van defensiegerelateerde producten.

De Commissie legt haar advies voor aan de minister: 1° ten opzichte van: a) het geheel van de criteria van het Besluit (GBVB) 2019/1560 van de Raad van 16 september 2019 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie, hierna Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB genoemd;b) Verordening (EU) nr.258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan; c) het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten;2° door ervoor te zorgen dat aan elk van de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB afzonderlijk wordt voldaan, overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten;3° door het uitvoeren van een geostrategische, ethische en economische analyse van elk onderzocht dossier, overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012203690 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten sluiten.

Art. 4.§ 1. De Commissie wordt samengesteld uit acht leden, waarvan zes leden met stemrecht aangewezen door de Minister en twee leden met raadgevende stem, namelijk: 1° met stemrecht: a) de Administrateur-generaal van WBI, die het voorzitterschap van de Commissie waarneemt;b) een geopolitieke deskundige die het ondervoorzitterschap van de Commissie waarneemt;c) een deskundige op het gebied van bewapeningstechnologieën;d) een lid van het "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen);e) een deskundige in internationale politieke wetenschappen;f) de Algemeen afgevaardigde van Wallonië-Brussel in Genève en geaccrediteerd bij de multilaterale organisaties van de Verenigde Naties die bevoegd zijn op het gebied van de mensenrechten;2° met raadgevende stem: a) het hoofd van de dienst Administratie;b) het hoofd van de dienst "vergunningscontrole en analyse van het buitenlands beleid" van WBI, die het secretariaat van de Commissie waarneemt. § 2. De leden worden benoemd voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Elk lid waarvan het mandaat is beëindigd, wordt binnen twee maanden vervangen. § 3. De leden die in de Commissie zetelen, krijgen een presentiegeld van maximaal 450 euro per vergaderdag.

Elk lid krijgt ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn of haar woonplaats naar de plaats waar de vergadering van de Commissie wordt gehouden, ten belope van de waarde van een eersteklas treinkaartje.

De minister kan in januari van elk jaar het bedrag op basis van de gezondheidsindex 2013 indexeren door de in het eerste en tweede lid bedoelde bedragen te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex voor december van het voorgaande jaar, gedeeld door de gezondheidsindex voor december van het jaar 2019.

Het presentiegeld en de vergoeding voor reiskosten zijn niet verschuldigd aan de Administrateur-generaal van WBI, de Algemeen afgevaardigde van Wallonië-Brussel in Genève, het lid van het Waals "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), het hoofd van de dienst Administratie en het hoofd van de dienst "vergunningscontrole en analyse van het buitenlands beleid" van WBI.

Art. 5.§ 1. De Minister kan elke aanvraag voor een vergunning voor de uitvoer van defensiegerelateerde producten waarover hij zich dient uit te spreken, voor advies aan de Commissie voorleggen. § 2. De Administratie maakt alle aanvragen voor uitvoervergunningen voor defensiegerelateerde producten tegelijkertijd over aan de minister en de secretaris van de Commissie, die verantwoordelijk is voor het informeren van de leden van de Commissie.

Binnen een termijn van vijf dagen na ontvangst van de lijst van vergunningsaanvragen maken de leden van de Commissie aan het secretariaat van de Commissie de aanvragen over die zij door de Commissie wensen te laten onderzoeken. § 3. Het secretariaat van de Commissie maakt de aanvragen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 aan de voorzitter van de Commissie over. Op basis van deze aanvragen roept de voorzitter van de Commissie de Commissie zo spoedig mogelijk in plenaire vergadering bijeen. § 4. De vergaderingen van de Commissie worden achter gesloten deuren gehouden. De leden van de Commissie nemen de striktste geheimhouding in acht ten aanzien van de informatie die hun bij de uitoefening van hun taken ter kennis komt en nemen alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. § 5. De Commissie stelt binnen twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad een door de minister goedgekeurd huishoudelijk reglement op. Eventuele latere wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden door de minister goedgekeurd.

Art. 6.Bij beslissing van de voorzitter of van de meerderheid van de leden kan de Commissie bij het onderzoek van bepaalde aanvragen een beroep doen op interne of externe deskundigen van de administratie.

Deze deskundigen worden door de Commissie gehoord. Zij wonen de beraadslagingen van de Commissie niet bij en nemen er niet aan deel.

Art. 7.§ 1. De Commissie komt alleen bijeen als de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. § 2. De adviezen van de Commissie worden bij consensus genomen. Bij gebrek aan consensus worden de minderheidsadviezen vermeld in het advies van de Commissie. Elk lid kan verzoeken om een stemming over de adviezen. Elk lid kan de geheimhouding van de stemming aanvragen. Het advies van de Commissie vermeldt hoe dan ook het aantal stemmen dat elk voorstel gekregen heeft.

Art. 8.Het gemotiveerd advies, vergezeld van alle nodige stukken, wordt binnen vijf dagen na de vergadering van de Commissie door de secretaris van de Commissie aan de Minister overgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor de invoer, uitvoer, doorvoer van wapens, munitie, en materieel speciaal bestemd voor militaire doeleinden of voor ordehandhaving en van de desbetreffende technologie alsook van producten en technologieën voor dubbel gebruik, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 januari 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^