Besluit Van De Waalse Regering van 30 maart 2017
gepubliceerd op 27 april 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202115
pub.
27/04/2017
prom.
30/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202115

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 MAART 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, artikel 10, § 1, 11°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, de artikelen 2 en 14;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad), gegeven op 10 november 2016;

Gelet op het rapport van 12 januari 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 60.846/4 van de Raad van State, uitgebracht op 8 februari 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor visserij;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 2, 4°, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, worden de hengelwedstrijden georganiseerd, hetzij door een sportinstantie van de "Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique" (Sportfederatie van de Franstalige vissers van België), hetzij door een erkende hengelfederatie overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende de erkenningsregeling van de hengelfederaties, hetzij door een hengelvereniging die lid is van één van deze federaties.

Art. 2.De hengelwedstrijden zijn onderworpen aan de voorafgaande vergunning van de verantwoordelijke van de Dienst Visvangst van de Directie Jacht en Visvangst van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst.

De organisator van de hengelwedstrijd dient zijn vergunningsaanvraag in bij de Dienst Visvangst minstens dertig dagen vóór de datum van de wedstrijd of de eerste oefenstonden, d.m.v. het formulier in bijlage.

De aanvraag gaat vergezeld van het advies van de erkende hengelfederatie van het stroomgebied op het grondgebied waarvan de hengelwedstrijd wordt georganiseerd.

De verantwoordelijke van de Dienst Visvangst kan de machtiging weigeren, namelijk: 1° als de aanvraag onvolledig is of laattijdig ingediend is;2° als een hengelwedstrijd georganiseerd op dezelfde plaats en op dezelfde datum reeds over een machtiging beschikt 3° als hij op de hoogte wordt gebracht van het verloop van een internationale of nationale wedstrijd georganiseerd door een sportinstantie van de "Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique" op dezelfde plaats en tijdens dezelfde periode;4° als het aantal reeds toegelaten hengelwedstrijden op dezelfde plaats in de waterwegen van aard is om het ongestoord genot van de visvangst op deze plaats door elke houder van een visvergunning in gevaar te brengen;5° als het vissen verboden is op de plaats waar de wedstrijd moet plaatsvinden, overeenkomstig de artikel 6 en 7 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;6° als de voorwaarden voor de organisatie van hengelwedstrijden bedoeld in de artikelen 3 tot 6 niet zijn nageleefd in het kader van een vroeger toegelaten hengelwedstrijd.

Art. 3.De organisator van de hengelwedstrijd legt op aan de deelnemers om de gevangen vis tijdens de hengelwedstrijd in twee aparte niet-metaalhoudende leefnetten te bewaren, om de kleinste of meest kwetsbare vis apart te bewaren van de andere gevangen vissen.

Deze leefnetten hebben een voldoende capaciteit die toelaat om de vissen levend te behouden in goede overlevingscondities.

De organisator van de hengelwedstrijd zorgt ervoor dat de vissen zo vlug mogelijk weer vrij te water worden gelaten aan het einde van de wedstrijd, na hun telling, meting of wegen.

Art. 4.De grenzen van de wedstrijd worden met behulp van affiches aangegeven door de organisator van een hengelwedstrijd minstens achtenveertig uur vóór het begin van deze wedstrijd. De affiches vermelden de datum en de uren van het begin en het einde van de wedstrijd. Ze worden weggehaald binnen vierentwintig uur na het einde van de wedstrijd.

De organisator van de hengelwedstrijd draagt de vergunning die hij geniet tijdens de hele duur van de hengelwedstrijd.

Art. 5.De organisator van de hengelwedstrijd zorgt ervoor dat de visbaan waarop de wedstrijd plaatsvindt in zijn oorspronkelijke staat van reinheid wordt behouden.

Art. 6.De organisator van de hengelwedstrijd brengt verslag uit over de resultaten door een tabel die gevoegd is bij de vergunning die de dienst hem heeft afgeleverd in te vullen en terug te sturen naar de Dienst Visvangst.

Art. 7.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De possen en de baarzen die evenwel gevangen worden tijdens de sluitingsperiode van het vissen voor deze twee soorten, tijdens een hengelwedstrijd die de voorwaarden voor de organisatie bepaald door de Regering naleeft, en die plaatsvindt in de waterwegen, worden vrijgelaten aan het einde van de wedstrijd".

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 7/1.In afwijking van afdeling 2, is het vissen verboden binnen de grenzen van een hengelwedstrijd die de voorwaarden voor de organisatie bepaald door de Regering naleeft, alsook op minder dan vijftig meter van deze grenzen, voor elke visser die niet deelneemt aan de wedstrijd. Dit verbod is uitsluitend van toepassing tijdens de duur van de wedstrijd, alsook tijdens de twee uur die voorafgaan aan het begin van de wedstrijd.".

Art. 9.In artikel 13, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit, wordt punt b) aangevuld met de volgende woorden: "wanneer ze in de Maas gevangen zijn".

Art. 10.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Elke vis die evenwel gevangen wordt tijdens een hengelwedstrijd die de voorwaarden voor de organisatie bepaald door de Regering naleeft, terwijl er een onttrekkingsverbod geldt of die in overtal gevangen wordt, wordt vrij weer te water gelaten aan het einde van de wedstrijd, behalve als het gaat om een vlagzalm of een barbeel die niet de minimumlengte heeft om onttrokken te mogen worden, en die dan onmiddellijk en vrij weer te water gelaten wordt nadat hij gevangen werd".

Art. 11.De Minister bevoegd voor visvangst is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

Bijlage Vergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2017 tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst (een aanvraag per wedstrijd, behalve als verschillende wedstrijden op dezelfde plaats) Voorzijde Organisator van de hengelwedstrijd (benaming)


Datum(data) en uren van het begin en het einde van de hengelwedstrijd

Datum

van

tot


Plaats van de wedstrijd

Plaatsnaam en Postcode

Naam van de waterloop, van het kanaal of het watervlak

Gemiddelde breedte van de waterloop, van het kanaal (meters) of Oppervlakte van het watervlak (hectare)


 Waterloop (1) Oever (1)  Rechter  Linker

 Kanaal (1) Oever (1)  Nordelijk  Zuidelijk  Oostelijk  Westelijk

 Watervlak (1) Oever (1)  Nordelijk  Zuidelijk  Oostelijk  Westelijk


Coördinaten van de grenzen van de wedstrijd (2)

Lengte van de oever (meters)

Grens 1 (stroomopwaarts)

Grens 2 (stroomafwaarts)

Lengtegraad (X)


Breedtegraad (Y)


(1) Kruis uw keuze aan (2) Coördinaten XY Lambert 1972 (Voorbeeld: X 187589 - Y 65682) of GPS (formaat WGS84, decimaal formaat met minstens 6 decimalen: Voorbeeld: Lengtegraad 4,891952 - Breedtegraad 49,901366) Keerzijde Advies van de erkende hengelfederatie van het stroomgebied betrokken bij de wedstrijd

Naam van de erkende hengelfederatie


Naam van de vertegenwoordiger van de federatie


Functie van de vertegenwoordiger van de federatie


 Gunstig advies (1)

 Ongunstig advies (1)

Motivering indien ongunstig advies:

Datum en Handtekening


(1) de vertegenwoordiger van de erkende hengelfederatie kruist de vermelding van zijn keuze aan Akkoord van de Dienst Visvangst voor de toekenning van de afwijking


Datum en Handtekening

De verantwoordelijke van de Dienst Visvangst


Formulier per post terug te sturen aan :

Service de la Pêche (Dienst Visvangst)

DNF-DGARNE-SPW

Avenue Prince de Liège 7

5100 JAMBES


of per e-mail (sneller en zonder risico) aan:

sp.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Voor verdere inlichtingen:

Tel. : 081-33 59 00

E-mail : sp.dnf.dgarne@spw.wallonie.be


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst.

Namen, 30 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^