Besluit Van De Waalse Regering van 30 oktober 1997
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027650
pub.
10/12/1997
prom.
30/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" (Natuurpark "Pays des Collines")


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel du Pays des Collines";

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraden van Aat, Ellezelles, Vloesberg, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l'Enclus;

Gelet op de beslissing van de provincieraad van de provincie Henegouwen;

Gelet op de voorstellen van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), van de inrichtende macht van het "Parc naturel du Pays des Collines", van de verenigingen die het natuurbehoud tot doel hebben en hun activiteiten geheel of gedeeltelijk uitoefenen op het grondgebied van het park, van de plaatselijke verenigingen van landbouwers, bosbouwers en ambachtslieden, van de plaatselijke organisaties voor de bevordering van het toerisme, van de diensten van het Ministerie van het Waalse Gewest die bevoegd zijn voor natuurbehoud en ruimtelijke ordening;

Gelet op de beslissingen van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat de personeelsleden zo spoedig mogelijk aangewezen moeten worden opdat de beheerscommissie alle handelingen kan verrichten waarvoor ze bevoegd is;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personen worden door de Waalse Regering aangewezen als lid van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" : 1° ter vertegenwoordiging van de gemeenteraden van de gemeenten op het grondgebied waarvan het natuurpark gelegen is : a) voor de gemeente Aat : - als gewoon lid : de heer Jean Hemptinne; - als plaatsvervangend lid : de heer Jean-Pierre Blavier; b) voor de gemeente Ellezelles : - als gewoon lid : de heer Serge Maucq; - als plaatsvervangend lid : de heer Benoît Deschamps; c) voor de gemeente Vloesberg : - als gewoon lid : Mevr.Andrée D'Hulster; - als plaatsvervangend lid : Mevr. Mireille Vandenbossche; d) voor de gemeente Frasnes-lez-Anvaing : - als gewoon lid : de heer Dany Duret; - als plaatsvervangend lid : de heer Christian Fauconnier; e) voor de gemeente Mont-de-l'Enclus : - als gewoon lid : de heer Daniel Vanderberghe; - als plaatsvervangend lid : de heer Thierry Gourdin; 2° ter vertegenwoordiging van de provincieraad van de provincie Henegouwen : - als gewoon lid : de heer Michel Rasson; - als plaatsvervangend lid : de heer Christian Brotcorne; 3° ter vertegenwoordiging van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" : - als gewoon lid : de heer Christophe Delbecq; - als plaatsvervangend lid : de heer Pierre Rasmont; 4° ter vertegenwoordiging van de inrichtende macht van het park : - als gewoon lid : de heer Serge Hustache; - als plaatsvervangend lid : de heer Pierre Parez; 5° ter vertegenwoordiging van de verenigingen die het natuurbehoud tot doel hebben en hun activiteiten geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van het park uitoefenen : - als eerste gewoon lid : de heer Patrick du Bus de Warnaffe; - als tweede gewoon lid : Mevr. Bernadette Hubaut; - als eerste plaatsvervangend lid : de heer Francis Fontaine; - als tweede plaatsvervangend lid : de heer Jean-Pierre Yernault; 6° ter vertegenwoordiging van de verenigingen van landbouwers, bosbouwers en ambachtslieden : - als eerste gewoon lid : de heer Jean Carette; - als eerste gewoon lid : de heer Roger Bossut; - als derde gewoon lid : Mevr. Evlin Vancoppenolle; - als eerste plaatsvervangend lid : de heer Claude Delfairière; - als tweede plaatsvervangend lid : de heer Alfred Degrave; - als derde plaatsvervangend lid : de heer Guy Tunstall; 7° ter vertegenwoordiging van de plaatselijke organisaties voor de bevordering van het toerisme : - als gewoon lid : de heer Pol Chenot; - als plaatsvervangend lid : de heer Hubert Van Rechem; 8° ter vertegenwoordiging van het Ministerie van het Waalse Gewest : a) voor de dienst die voor natuurbehoud bevoegd is : - als gewoon lid : de heer Damien Bauwens; - als plaatsvervangend lid : de heer Jean-Pierre Verhaegen; b) voor de dienst die voor ruimtelijke ordening bevoegd is : - als gewoon lid : de heer Luc Chantraine; - als plaatsvervangend lid : de heer Jean Domain; 9° ter vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap : - als gewoon lid : de heer Dany Rasson; - als plaatsvervangend lid : Mevr. Sabine Louesse.

Art. 2.De mandaten worden gratis uitgeoefend.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 oktober 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^