Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 18 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en waarbij het elektriciteitsverbruik tijdens de weekenduren in nachturen geboekt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006027139
pub.
18/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en waarbij het elektriciteitsverbruik tijdens de weekenduren in nachturen geboekt wordt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002, bij het decreet van 18 december 2003 en bij het programmadecreet van 3 februari 2005, inzonderheid op artikel 34, 1°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het onderzoek van de CWaPE CD-6a24-CWaPE van 27 januari 2005 naar de weerslag van de uitbreiding van het nachttarief elektriciteit tot de weekenduren vanaf 1 januari 2007;

Gelet op het advies CD CD-6g25-CWaPE-143 van de CWaPE van 6 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 februari 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 mei 2006;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op het advies 40.965/2/V van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2006, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt wordt aangevuld met de volgende definitie : "14° tweevoudige meter : elektriciteitsmeter waarmee het elektriciteitsverbruik tijdens de volle uren (overdag) en de stille uren ('s nachts) apart geboekt kan worden".

Art. 2.In artikel 45, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "en tot uitputting van het fonds bedoeld in § 3" ingevoegd tussen de woorden "tarieven" en "mag".

Art. 3.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 45bis, luidend als volgt : "

Art. 45bis.§ 1. De netbeheerder neemt de nodige maatregelen opdat het elektriciteitsverbruik van elke op het laagspanningsnet aangesloten eindafnemer die over een tweevoudige meter beschikt tijdens de weekenduren van zaterdagochtend tot zondagavond als nachturen geboekt zou worden. 2. De distributienetbeheerder bepaalt het tijdstip waarop de volle uren in stille uren worden omgezet door het zenden van kantelsignalen op het net."

Art. 4.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 45ter, luidend als volgt : "

Art. 45ter.De distributienetbeheerder geeft de op het laagspanningsnet aangesloten eindafnemers kennis van de bepalingen die in de artikelen 45 en 45bis vastliggen.

Daartoe stelt de distributienetbeheerder in overleg met de CWaPE een informatiebrochure op voor de afnemers bedoeld in het eerste lid."

Art. 5.Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 6.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^