Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 11 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202926
pub.
11/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 8 januari 2004, 1 april 2004, 27 mei 2004, 15 april 2005, 19 mei 2005 en 7 juli 2005;

Gelet op het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten houdende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2006;

Gelet op protocol nr. 468 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 20 juli 2006;

Gelet op het advies 41.117/2/V van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode wordt vervangen door volgende bepaling : «

Art. 66.De hogere functies worden al naar gelang van het geval beëindigd : 1° wanneer de titularis van de betrekking zijn ambt wederopneemt;2° op de uitwerkingsdatum van de benoeming van de titularis van de vacant verklaarde betrekking en uiterlijk bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van de dag waarop de betrekking vacant is verklaard, die eenmaal voor dezelfde duur verlengbaar is.»

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 juli 2006.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^