Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 14 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, § 1, van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202947
pub.
14/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, § 1, van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN"


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN", inzonderheid op artikel 4, § 2;

Overwegende dat Verordening (EG) 364/2004 van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid bijlage I, nu de aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (Publicatieblad L 124 van 20 mei 2003), blz. 36) opneemt;

Overwegende derhalve dat de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen die in artikel 4 van bovenvermeld decreet vastligt aangepast moet worden om rekening te houden met de wijzigingen die erin zijn aangebracht door het Europees recht;

Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op het advies nr. 40/833/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2006;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4, § 2, van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN", wordt vervangen als volgt : « Voor de toepassing van dit decreet worden de kleine en middelgrote ondernemingen gedefinieerd overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EG) 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en met inachtneming van elke latere wijziging erin. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^