Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 21 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van euro 0,125 genieten per uur gepresteerd in 2005 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203033
pub.
21/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van euro 0,125 genieten per uur gepresteerd in 2005 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, afdeling 17, programma 04, basisallocaties 33.65 en 43.65;

Gelet op het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997027404 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004, inzonderheid op artikel 7bis, § 3;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 31 augustus 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de financiële verliezen van de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp in dunbevolkte gemeenten zo spoedig mogelijk gecompenseerd moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De diensten voor gezins- en bejaardenhulp genieten een aanvullende toelage van euro 0,125 per uur gepresteerd in 2005 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen.

Art. 2.De in dit besluit bedoelde diensten voor gezins- en bejaardenhulp zijn de diensten die erkend zijn overeenkomstig het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan die diensten.

Art. 3.Dunbevolkte gemeenten zijn gemeenten waarvan de bevolkingsdichtheid niet hoger is dan 120 inwoners per km2.

Art. 4.De bevolkingsdichtheid wordt bepaald op grond van : 1° de oppervlakte van de gemeenten, zoals meegedeeld door de Centrale Administratie van het Kadaster van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° de cijfers van de werkelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2005, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Art. 5.De toelagen worden verleend voor alle in 2005 verstrekte diensten inzake gezins- en bejaardenhulp waarvan sprake in het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in de artikelen 14, 15 en 17 van hetzelfde besluit zoals gewijzigd.

Art. 6.De activiteit van de gezins- en bejaardenhelpers die tewerkgesteld worden in het kader van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector alsmede de activiteiten van gezins- en bejaardenhelpers van wie de tewerkstelling gefinancierd wordt in het kader van de verminderingen van de werkgeversbijdragen toegepast krachtens het koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, komen in aanmerking voor de toelage onder de voorwaarden van dit besluit.

Art. 7.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^