Besluit Van De Waalse Regering van 31 augustus 2016
gepubliceerd op 12 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IV bij het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204559
pub.
12/09/2016
prom.
31/08/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204559

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 AUGUSTUS 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IV bij het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D.6-1, ingevoegd bij het decreet van 13 oktober 2011 en D.19, § 1;

Gelet op het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het rapport van 14 april 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 28 april 2016;

Gelet op advies van de Raad van State nr. 59.444/4, gegeven op 20 juni 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, omgezet.

Art. 2.In bijlage IV van het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2007, wordt punt I, 6, vervangen door wat volgt : « 6) Normen voor de monitoring van kwaliteitselementen De voor de monitoring van systeemparameters gebruikte methoden moeten in overeenstemming zijn met de hieronder vermelde internationale normen of met andere nationale of internationale normen die waarborgen dat wetenschappelijk gelijkwaardige en even vergelijkbare gegevens worden verkregen. a) Normen voor de bemonstering van biologische kwaliteitselementen Algemene methoden in verband te brengen met de specifieke methoden vermeld in de normen in verband met de volgende biologische kwaliteitselementen :

EN ISO 5667-3

Water - Monsterneming - Deel 3: conservering en behandeling van watermonsters


b) Normen voor fytoplankton

EN 15204

Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie (Utermöhl-techniek)

ISO 10260

Water - Meting van biochemische parameters - Spectrometrische bepaling van het chlorofyl-a-gehalte


c) Normen voor macrofyten en fytobenthos

EN 15460

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten in meren

EN 14184

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van aquatische macrofyten in stromend water

EN 15708

Water - Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en laboratoriumanalyse van fytobenthos in ondiep snelstromend water

EN 13946

Water - Richtlijn voor de routinematige monsterneming en monstervoorbehandeling van bentische diatomeeën in rivieren en meren

EN 14407

Water - Richtlijn voor de determinatie en de telling van monsters van bentische diatomeeën van rivieren en meren


d) Normen voor de bentische invertebraten

EN ISO 10870

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en hulpmiddelen voor de monsterneming van bentische macro-invertebraten in zoet water

EN 15196

Water - Richtlijn voor bemonstering en behandeling van pupal exuviae van de Chironomidae (orde Diptera) voor ecologische beoordeling

EN 16150

Water - Richtlijn voor de pro rata multi-habitatmonsterneming van bentische macro-invertebraten in ondiep water


e) Normen voor vis

EN 14962

Water - Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze van methoden voor monsterneming van vis

EN 14011

Water - Bemonstering van vis met behulp van elektriciteit

EN 15910

Waterkwaliteit - Richtlijn voor de schatting van de visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden

EN 14757

Waterkwaliteit - Bemonstering van vis met behulp van visnetten met meerdere maasgroottes


f) Normen voor hydromorfologische parameters

EN 14614

Water - Richtlijn voor de beoordeling van hydromorfologische kenmerken van rivieren

EN 16039

Water - Richtlijn voor de beoordeling van hydromorfologische kenmerken van meren


g) Normen voor fysisch-chemische parameters Alle relevante EN/ISO-normen ».

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^