Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 14 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 21 januari 1999 worden Mevr. Béatrice Pauly, Mevr. Anne-Marie Rousseaux, Mevr. Dominique Trine en de heren Arthur Degee, Jean Janss en Jacques Moisse bevorderd bij verhoging in graad tot de graa Bij b

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027686
pub.
14/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 21 januari 1999 worden Mevr.

Béatrice Pauly, Mevr. Anne-Marie Rousseaux, Mevr. Dominique Trine en de heren Arthur Degee, Jean Janss en Jacques Moisse bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van directeur, met ingang van 1 februari 1999.

Bij besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 wordt de heer Charles Mertens bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van inspecteur-generaal, met ingang van 1 juni 1999.

Bij besluiten van de Waalse Regering van 22 april 1999 worden Mevr.

Myriam Lefèvre, Mevr. Laurence Nick en de heren Christian Bastin, Jean-François Breuer, Elio Calo, Jean Cordewener, Michel Dachouffe, Joseph Delwart, Etienne Gérard, Jacques Lange, Pierre Saigot, Janusz Szwarcensztajn en Guido Van Geem bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van directeur, met ingang van 1 mei 1999.

Bij besluiten van de Waalse Regering van 29 april 1999 worden Mevr.

Jacqueline Awouters, Mevr. Denise Bihet, Mevr. Anne Bodson, Mevr.

Ariane Bogaerts, Mevr. Anne Dechamps, Mevr. Brigitte Dugauquier, Mevr.

Françoise Duperroy, Mevr. Marie-Christine Fumal, Mevr. Marianne Gilleman, Mevr. Anne-Marie Hames, Mevr. Patricia Labro, Mevr.

Françoise Laloux, Mevr. Michèle Loutsch, Mevr. Laurence Nasdrovisky, Mevr. Cécile Piette, Mevr. Yvette Pirlet, Mevr. Viviane Rensonnet, Mevr. Annick Vankeerbergen, Mevr. Isabelle Willems en de heren Jacques Biller, Guy Boxho, Daniel Brasseur, Etienne Charles, Michel De Lamotte, Jacques Defoux, Eric Degros, Jean-Claude Delvaux, Ghislain Delville, Pierre Dupont, Raymond Gauthy, Alain Ghodsi, Olivier Granville, Jean-Etienne Hallet, Henry Hamoir, Hubert Hanon, Luc L'Hoir, Jean-Louis Libioulle, Stéphane Marnette, Frédéric Materne, Roland Materne, Raymond Michel, Alain Otte, Alain Peetermans, Etienne Rousseau, Serge Switten, Daniel Vanderwegen, Michel Verzwymelen, Bertrand Wart en Philippe Weinquin bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van eerste attaché, met ingang van 1 mei 1999.

Bij besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 wordt de heer Claude Goffin bevorderd bij verhoging in graad tot de graad van eerste attaché, met ingang van 1 juni 1999.

Bij ministerieel besluit van 12 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 28/04/1999 numac 1999035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het modelformulier voor de melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 03/08/2000 numac 2000003423 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de toekenning van sommige vergoedingen aan sommige leden van de Inspectie van financiën type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999011132 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de aanpassing van het bedrag van de taks voor nieuwheidsonderzoek inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999003224 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking sluiten wordt de heer Daniel Norrenberg, directeur-generaal, in ruste gesteld met ingang van 1 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 19 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999021258 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 19/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999021257 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale stagecommissie bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden voor de ambtenaren van de niveaus 2+, 2, 3 en 4 type ministerieel besluit prom. 19/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999021259 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden in het kader van de evaluatiepro sluiten wordt de heer Jean-Pierre Libert, attaché, in ruste gesteld met ingang van 1 maart 1999.

Bij ministerieel besluit van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003270 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de financiële betrekkingen met Libië type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten wordt de heer Fortunat Theisen, directeur-generaal, in ruste gesteld met ingang van 1 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemio type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 09/11/1999 numac 1999012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999000374 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de peroneelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdienten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg sluiten wordt Mevr. Danièle Haulet op eigen verzoek uit haar functies van attaché ontslagen, met ingang van 1 januari 1999.

Bij ministeriële besluiten van 7 mei 1999 wordt Mevr. Véronique Van Honste en de heren Bruno Borremans, Stéphane Jaumotte en Jean-Claude Lagasse in vast verband benoemd in de graad van attaché, met ingang van 1 maart 1998.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende afbakening van de « beschermingszones » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 inzake de bescherming van het water tegen type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003326 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, in euro, 4 juni 1999 2004- 2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 juni 1999 2002 2004 2 type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de k type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011213 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het boekhoudkundig register van de granen sluiten wordt de heer Thierry Sluyters op eigen verzoek uit zijn functies van attaché ontslagen, met ingang van 1 mei 1999.

Bij ministeriële besluiten van 9 juni 1999 worden Mevr. Isabelle Gouthière, Mevr. Caroline Mores en Mevr. Nathalie Smoes in vast verband benoemd in de graad van attaché, met ingang van 1 april 1999.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011284 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten wordt de heer Vincent Lepage in vast verband benoemd in de graad van attaché, met ingang van 1 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011284 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten wordt Mevr. Bénédicte Humblet in vast verband benoemd in de graad van attaché, met ingang van 1 juni 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^