Bijakte van 08 december 2003
gepubliceerd op 12 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanhangsel nr. 1 bij het protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003, tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 6

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022071
pub.
12/03/2004
prom.
08/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


8 DECEMBER 2003. - Aanhangsel nr. 1 bij het protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003, tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 6 van dit protocol : nieuwe alternatieven


Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waarover de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 et 138 van de Grondwet, beschikken op het gebied van de ouderenzorgbeleid;

Overwegende dat het protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen en Gewesten betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid dat ondertekend werd in januari 2003, in zijn consideransen bepaalt dat er een bijzondere aandacht geschonken moet worden aan de door de mantelzorgers en de professionele thuisverzorgers verleende zorg, en dat er derhalve alternatieve opvangmogelijkheden opgezet moeten worden ter ondersteuning van de thuiszorg, met name door een beroep te doen op de « kortverblijven » en andere alternatieve formules van zorg in samenwerking tussen de thuissector en de instellingen;

Overwegende met name dat artikel 6 in de volgende beslissing voorziet : « De financiële middelen die overeenstemmen met de in punt 2C bedoelde « RVT-equivalenten », kunnen eveneens geheel of gedeeltelijk aangewend worden voor de financiering van nieuwe alternatieven met het oog op een betere opvang van de patiënten, waarbij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen de prioriteit moet krijgen.

De financiering is ondergeschikt aan het afsluiten van contracten tussen de bevoegde overheden.

Voor elk project van dit type wordt er een financiële en/of functionele band met de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging vereist zoals deze gedefinieerd zijn in het kader van het protocol van 25 juni 2001, gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg.

In voorkomend geval kan er eveneens in een band met een structuur van het type rusthuis en/of rust- en verzorgingstehuis worden voorzien.

Een evaluatie van de projecten wordt uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende ondertekenende partijen van dit protocol.

Het doel van deze evaluatie is tweevoudig : met name de uitwisseling van « goede praktijkvoeringen » onder de verschillende partijen mogelijk maken en voorts om te evalueren of het project op het gehele grondgebied kan of moet veralgemeend worden dan wel of er aan het lopende experiment een einde gemaakt moet worden ».

Overwegende dat, door dit aanhangsel, de Federale Overheid en de Gemeenschappen en Gewesten zich ertoe verbinden zich eensgezind in te spannen om deze doelstelling te realiseren. 1. De Federale Overheid verbindt zich ertoe om de kosten te vergoeden van de ontwikkeling van de pilootprojecten, op basis van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Met dien verstande dat dit budget beperkt is tot de financiële middelen zoals vastgesteld in het kader van het genoemde protocolakkoord nr. 2.

De projecten zullen ontwikkeld worden onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen en gewesten en volgens de gangbare modaliteiten.

Met dien verstande dat de financiële en/of functionele band met de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging, in voorkomend geval kan er eveneens in een band met een structuur van het type rusthuis en/of rust- en verzorgingstehuis worden voorzien, alsook de beoordeling, die zijn voorgeschreven in het kader van artikel 6 van protocol 2, vervat zullen moeten zijn in de voorwaarden van de overeenkomsten die zijn gesloten in het wettelijke en reglementaire kader van artikel 56. 2. Deze projecten worden afgesloten voor een maximale duur van drie jaar en de ondertekenende autoriteiten verbinden er zich toe de beschikkingen van dit aanhangsel op 1 januari 2004 in werking te laten treden. Aldus besloten te Brussel, 8 december 2003.

Voor de federale Regering : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE Voor de Vlaamse regering : De Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. A. BYTTEBIER Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft : Der Minister für Gesundheit, H. NIESSEN Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, T. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad : Het Lid van het Collège, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^