Bijakte van 22 april 2005
gepubliceerd op 02 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2005014091
pub.
02/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen


Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin voor de jaren 1993 en 1994 een reeks van initiatieven, bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, bepaald werden teneinde de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen;

Gelet op bijakte nr. 1 van 29 juli 1994 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1995 en 1996;

Gelet op bijakte nr. 2 van 22 mei 1997 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 1997;

Gelet op bijakte nr. 3 van 29 januari 1998 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1998 en 1999;

Gelet op bijakte nr. 4 van 2 juni 1999 die de budgetten van de jaren 1998 en 1999 actualiseert;

Gelet op bijakte nr. 5 van 28 februari 2000 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 2000;

Gelet op bijakte nr. 6 van 16 januari 2001, die de budgetten van bijakte nr. 5 actualiseert en de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2001, 2002 en 2003;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad van 18 september 2001 - blz. 31069 en volgende);

Gelet op bijakte nr. 7 van 27 februari 2002, die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2002 en 2003/2004;

Gelet op bijakte nr. 8 van 20 februari 2003 die de budgetten en de initiatieven van bijakte 7 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 actualiseert voor de jaren 2003 en 2004.

Overwegende dat de contracterende partijen in het verlengde van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en zijn bijakte nr. 1 van 29 juli 1994, nr. 2 van 22 mei 1997, nr. 3 van 29 januari 1998, nr. 4 van 2 juni 1999, nr. 5 van 28 februari 2000, nr. 6 van 16 januari 2001, nr. 7 van 27 februari 2002 en nr. 8 van 20 februari 2003 in een budgettair programma willen voorzien dat voor de jaren 2003 en 2004 een reeks initiatieven herneemt waarin artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet en die bedoeld zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen;

Rekening houdend met de onderhandelingen betreffende het programma van de bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord;

Rekening houdend met de beslissing genomen door de federale Regering, tijdens haar vergadering van 25 februari 2005;

Rekening houdend met de beslissing genomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tijdens haar vergadering van 24 februari 2005;

De federale Staat, vertegenwoordigd door Mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, door de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, door de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en door de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit; en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, door de heer Guy Vanhengel, Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica, door Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid en door de heer Pascal Smet, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Zijn overeengekomen hetgeen volgt :

Artikel 1.Onderhavige bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 heeft tot doel om voor de programma's van de jaren 2005, 2006 en 2007 een reeks initiatieven te bepalen waarin artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet en die de bedoeling hebben de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen.

Art. 2.De federale staat zal alles in het werk stellen om de volgende bedragen vast te leggen : - voor het jaar 2005, een totaalbedrag van euro 270.467.604,95 (overdracht van 2004 inbegrepen); - voor het jaar 2006, een totaalbedrag van euro 101.108.000,00; - voor het jaar 2007, een totaalbedrag van euro 125.000.000,00.

Art. 3.Het geactualiseerde budgettaire programma van de initiatieven van de jaren 2005, 2006 en 2007 is bij de onderhavige bijakte nr. 9 gevoegd en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

Art. 4.De tekst van artikel 3, § 2, wordt vervangen door de volgende tekst : Het Coördinatiecomité kan substantiële budgettaire wijzigingen aanbrengen aan het programma van de initiatieven, voorzover : - het totaalbudget van het hoofdstuk dat het(de) betreffende initiatief(initiatieven) omvat, gerespecteerd wordt; - het initiatieven betreft die deel uitmaken van het Samenwerkingsakkoord.

Het Samenwerkingscomité (op het niveau van de Ministerraad) kan substantiële budgettaire wijzigingen aanbrengen aan het programma van de initiatieven, voor zover het initiatieven betreft die deel uitmaken van het Samenwerkingsakkoord.

Andere substantiële wijzigingen (bv. schrappen of toevoegen van initiatieven) zullen slechts kunnen worden goedgekeurd door het Samenwerkingscomité federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (op het niveau van de Ministers) dat jaarlijks één keer zal bijeenkomen en dit ten laatste op 15 november.

Art. 5.De artikelen van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en van zijn bijakten nr. 1 van 20 juli 1994, nr. 2 van 22 mei 1997, nr. 3 van 29 januari 1998, nr. 4 van 02 juni 1999, nr. 5 van 28 februari 2000, nr. 6 van 16 januari 2001, nr. 7 van 27 februari 2002 en nr. 8 van 20 februari 2003 die niet werden gewijzigd door onderhavige bijakte, blijven van toepassing.

Brussel, op 22 april 2005, in 2 originele exemplaren.

Voor de federale Staat : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica, G. VANHENGEL De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^