Bijakte van 26 juni 2017
gepubliceerd op 09 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017030808
pub.
09/08/2017
prom.
26/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030808

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 JUNI 2017. - Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'


4de Selectie projectvoorstellen art. 107 1ste selectieronde: beslissing Tijdens de IMC Volksgezondheid van 20 december 2010 werd een eerste evaluatie goedgekeurd van de projecten. 2de selectieronde: beslissing Tijdens de volgende IMC van 6 juni 2011 werd beslist goedkeuring te verlenen aan volgende classificatie: o 10 projecten in klasse 1a; o 2 in klasse 1b; o en 7 in klasse 2. 3de selectieronde: beslissing Door de IMC van 18 juni 2012 kregen de 9 projecten geklasseerd in categorie 1b en 2 een upgrade naar 1a. 4de selectieronde: beslissing Door de IMC van 21 maart 2016 werd het project van de regio Aalst/Dendermonde/Sint-Niklaas geklasseerd in categorie 1 en kon vanaf 1 januari 2016 over de volledige financiering beschikken.

Het kandidaat-project van de regio Mechelen-Duffel werd geklasseerd in categorie 2 en kon vanaf 1 januari 2016 over de financiering van een netwerkcoördinator beschikken. Dit kandidaat-project diende evenwel tegen 1 mei 2016 een aangepast dossier in te dienen bij de ikw `taskforce ggz'. 5de selectieronde: beslissing Het kandidaat-project van de regio Mechelen-Duffel diende tijdig een aangepast dossier in.

Daarnaast werd tevens een projectvoorstel van de regio `Luxemburg' ontvangen.

Door de IMC van 27 juni 2016 werden de projectvoorstellen `Mechelen-Duffel' en `Luxemburg' geklasseerd in categorie 1. 6de selectieronde: voorstel In overleg met de Gemeenschappen/Gewesten wordt gewerkt aan een uitbreiding van de projecten `artikel 107' om te komen tot een volledige dekking van het Belgisch grondgebied.

In dit kader werd een projectvoorstel van de regio `Waals-Brabant' ontvangen.

De in het projectvoorstel betrokken zorgactoren werden uitgenodigd voor een overleg met de leden aangeduid door de federale administratie, de administraties van de gemeenschappen en gewesten, en de politieke vertegenwoordigers van de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid in de ikw `taskforce ggz' teneinde de krachtlijnen van hun voorstel uiteen te zetten en op vraag van de jury enkele zaken te verduidelijken.

Op basis van het voorstel van de ikw `taskforce ggz' beslist de IMC Volksgezondheid zijn goedkeuring te hechten aan volgende classificatie waarmee het project bij deze officieel is goedgekeurd. Na beslissing van de IMC zal het projectvoorstel een gemotiveerd advies ontvangen.

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: Synthese van de kandidaturen SELECTIEVOORSTEL Het project van de regio Waals-Brabant wordt geklasseerd in categorie 1 en kan vanaf 1 mei 2017 over de financiering van een netwerkcoördinator beschikken en vanaf 1 juli 2017 tevens over de financiering voor de werkingsmiddelen en voor de medische functie beschikken: Max € 108.243,22 voor de netwerkcoördinator, Max € 432.972,86 voor de werkingsmiddelen, Max € 231.210 voor de medische functie.

Naam/Nom

Conclusie/Conclusion

Financiering/Financement

Wallonie


Région du Brabant wallon

1

Financement complet: à partir du 1er juillet 2017 Max € 772.426,08/base annuelle 1. Conclusie/Conclusion :Te overwegen voor selectie zonder bijsturing A considérer pour la sélection, sans corrections/adaptations 2.Conclusie/Conclusion : Te overwegen voor selectie maar beperkte bijsturing nodig A considérer mais des corrections/adaptations limitées sont nécessaires 3. Conclusie/Conclusion : Vrij ernstige bijsturing nodig Des corrections/adaptations sérieuses sont nécessaires 4.Conclusie/Conclusion : Niet aangepast voorstel La proposition n'est pas adaptée


Voor de Federale Staat : M. DE BLOCK, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région Wallonne : M. PREVOT, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine Pour la Communauté Française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^