Bijakte van 30 maart 2015
gepubliceerd op 29 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg,

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024121
pub.
29/05/2015
prom.
30/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024121

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 MAART 2015. - Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg, gesloten te Brussel op 24 juni 2013


Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waarover de Federale Staat en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de Gemeenschappen, Gewesten, GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) en COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) genoemd, op het vlak van het gezondheidsbeleid beschikken;

Overwegende de Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, en meer in het bijzonder artikel 6;

Overwegende de beslissing genomen op 2 april 2012 door de leden van de Interministeriële Conferentie om een gezamenlijk nationaal contactpunt op te zetten in de zin van richtlijn 2011/24/EU;

Overwegende het protocolakkoord van 24 juni 2013 gesloten tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg;

Overwegende dat de Commissie vraagt dat aan het Nationaal contactpunt in het kader van de omzetting van Richtlijn 2011/24/EU uitdrukkelijk volgende taken worden toegekend : o de uitwisseling van informatie bevorderen, samenwerken met andere contactpunten en de Commissie en patiënten op hun vraag contactgegevens van nationale contactpunten van andere lidstaten verstrekken (cfr. Artikel 6(3)); o maatregelen nemen opdat de informatie toegankelijk is voor personen met een handicap, zoals vereist door artikel 6 (5).

Overwegende dat de Commissie vraagt dat ingevolge artikel 4 van uitvoeringsrichtlijn 2012/52/EU van de Commissie van 20 december 2012 tot vaststelling van maatregelen om de erkenning van in een andere lidstaat verstrekte medische recepten te vergemakkelijken, het Nationaal contactpunt uitdrukkelijk met volgende taak wordt belast : o patiënten informeren omtrent de gegevens die moeten worden opgenomen in recepten die in een andere lidstaat worden verstrekt dan de lidstaat waarin het geneesmiddel of hulpmiddel wordt verstrekt.

Is er het volgende beslist:

Artikel 1.Punt 1.2. van het protocol wordt aangevuld met een zesde lid luidende als volgt : « Het Contactpunt betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg is belast met volgende taken : o de uitwisseling van informatie bevorderen, samenwerken met andere contactpunten en de Commissie en patiënten op hun vraag contactgegevens van nationale contactpunten van andere lidstaten verstrekken; o maatregelen nemen opdat de informatie toegankelijk is voor personen met een handicap; o patiënten informeren omtrent de gegevens die moeten worden opgenomen in recepten die in een andere lidstaat worden verstrekt dan de lidstaat waarin het geneesmiddel of hulpmiddel wordt verstrekt. ».

Art. 2.In punt 1.3.van het protocol wordt na de woorden "1 maart 2014" volgende tekst ingevoegd : "Het overschot van 2014 wordt niet terug gestort aan de voormelde entiteiten maar wordt overgedragen voor de werking van 2015".

Aldus gesloten te Brussel d.d. 30 maart 2015 in negen originele exemplaren.

Voor de Federale Staat : Mevr. M. DE BLOCK, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région Wallonne : M. PREVOT, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine Pour la Communauté Française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Mme J. MILQUET, Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheidsbeleid Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mme C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé, Für die Deutschsprachige Gemeinschaft : Pour la Communauté germanophone : A. Antoniadis, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales.


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^