Decreet van 01 april 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2004027006
pub.
05/04/2004
prom.
01/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2004. - Decreet tot wijziging van artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden wordt artikel 1bis gewijzigd als volgt : - het tweede lid wordt vervangen door « De luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid is een luchthaven waarvan de exploitatie toegelaten is tussen 7 uur en 23 uur. Tussen 6 uur 30 en 7 uur kunnen evenwel vliegtuigbewegingen toegelaten worden voorzover de maximale geluidsquota die per beweging toegelaten is en vastgesteld is op 7 punten, niet overschreden wordt. Bovendien wordt de globale maximumquota voor de bewegingen die plaatsvinden tussen 6 uur 30 en 7 uur en tussen 23 uur en 23 uur jaarlijks vastgesteld op 6 000 punten.

De regering kan in voorkomend geval die globale quota verminderen.

In het kader van de globale geluidsquota vastgesteld in vorig lid tussen 22 uur en 23 uur worden de vliegtuigbewegingen toegelaten die een maximum geluidsquota per beweging vastgesteld op 5 punten niet overschrijden. - in het derde lid wordt de tekst « Die geluidsquota wordt uitgedrukt in een aantal vliegtuigbewegingen per jaar die een bepaald geluidsniveau per beweging niet mogen overschrijden, en geldt niet voor : » vervangen door « De twee vorige leden gelden niet voor : » Het vijfde tot en met het achtste lid worden ingevoegd luidend als volgt : « Per globaal geluidsquota (QC) wordt de maximumhoeveelheid geluid uitgedrukt in punten verstaan, toegelaten voor een geheel van bewegingen met uitzondering van de vrijgestelde bewegingen bedoeld in het vierde lid, uitgedrukt in functie van de daadwerkelijk waargenomen geluidsniveaus (EPNL).

Onder geluidsquota per beweging (GB) wordt de maximumhoeveelheid geluid uitgedrukt in punten verstaan, toegelaten voor een gegeven beweging.

Voor de bewegingen van vliegtuigen gecertificeerd volgens de normen van hoofdstukken 2, 3 of 5 van bijlage 16 van de ICAO wordt de geluidshoeveelheid per beweging (GB) als volgt berekend op twee decimalen na : GB = 10 [(G - 85)/10] waarin de variabele G vertegenwoordigt : - voor elke landing : het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingsmeetpunt, min 9 EPNdB; - voor elke opstijging : de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale opstijgmassa, overeenkomstig de voorschriften van bijlage 16 van de ICAO. Voor de bewegingen van vliegtuigen met een maximale opstijgmassa van niet meer dan 8 618 kg of van elk ander vliegtuig dat gecertificeerd werd volgens de normen van één van de hoofdstukken van bijlage 16 van de ICAO, uitgezonderd de hoofdstukken 2, 3 en 5, wordt de geluidshoeveelheid per beweging forfaitair vastgesteld op 1. »

Art. 2.Dit decreet heeft uitwerking de dag van diens goedkeuring.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota's (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad 692 (2003-2004) nrs 1 tot en met 7.

Mondeling verslag.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 april 2004.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^