Decreet van 01 april 2004
gepubliceerd op 08 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200984
pub.
08/04/2004
prom.
01/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2004. - Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.§ 1. De verplichting om een met het originele document voor eensluidend verklaard afschrift voor te leggen of af te geven aan de gewestelijke openbare diensten, aan de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, aan de instellingen van openbaar nut en aan de publiekrechtelijke gewestelijke personen, die aan een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, hierna derde genoemd, wordt opgelegd, wordt voldaan door het voorleggen of het overleggen van een afschrift van het originele document. § 2. De gewestelijke openbare diensten, de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke gewestelijke personen, die een ernstige en redelijk gegronde twijfel hebben over de conformiteit met het originele document van een afschrift dat hun wordt overgemaakt door een derde overeenkomstig een decretale of reglementaire bepaling, wenden zich tot de overheid die het originele document heeft afgegeven opdat ze van de waarachtigheid van het afschrift van het originele document zou getuigen. De derde wordt geïnformeerd over het opstarten van deze procedure en van de resultaten ervan. § 3. Bij gebrek aan antwoord van de overheid die het originele document heeft afgegeven, binnen een termijn van een maand, eventueel verlengd met een maand wanneer de omstandigheden het vereisen en mits motivering en kennisgeving aan de derde, mogen de gewestelijke openbare diensten, de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke gewestelijke personen de derde aan wie de decretale of reglementaire verplichting om een afschrift van een document over te maken, is opgelegd, erom verzoeken door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van het overleggen van het originele document, te getuigen van de waarachtigheid van de gegevens van het afschrift binnen een termijn van een maand. Op met redenen omkleed verzoek van de derde en wanneer de omstandigheden het vereisen, kan deze termijn verlengd worden met een maand.

De aan een natuurlijke of rechtspersoon gedane aanvraag om de bewijslevering inzake de conformiteit met het originele document moet met redenen omkleed zijn en wordt hem bij aangetekend schrijven met ontvangbewijs betekend. § 4. De termijnen waarover de gewestelijke overheid beschikt om een beslissing te nemen, advies uit te brengen of enigerlei handeling te verrichten op grond, met name, van de overmaking van een afschrift van een document worden geschorst tot het verstrijken van de in § 3 bedoelde termijnen. Als de overheid die het originele document heeft afgegeven, van de waarachtigheid getuigt of als de derde het bewijs levert van de waarachtigheid van de gegevens van het afschrift vóór het verstrijken van de eventueel verlengde termijn van een maand, beginnen de termijnen waarover de gewestelijke overheid beschikt om een beslissing te nemen, advies uit te brengen of enigerlei handeling te verrichten op grond, met name, van de overmaking van een afschrift van een document opnieuw te lopen.

Art. 2.§ 1. De verplichting tot het afgeven van een met het originele document voor eensluidend verklaard afschrift in de interne verhoudingen tussen de gewestelijke openbare diensten, de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke gewestelijke personen alsmede dezelfde verplichting tot conforme certificering opgelegd door voornoemden aan de plaatselijke besturen, worden geacht voldaan te zijn door het overleggen van een eenvoudig afschrift. In geval van twijfel over het afschrift wordt een contact opgenomen tussen de administraties om het bewijs te leveren van de waarachtigheid van de gegevens van het afschrift. § 2. In afwijking van § 1 bepaalt de regering de lijst van de documenten die het voorwerp kunnen of moeten maken van een eensluidend afschrift. Deze afwijking mag alleen worden toegepast wanneer het voorleggen of het overleggen van deze documenten in hoofde van de gewestelijke openbare diensten, de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke gewestelijke personen rechten of verplichtingen kan doen ontstaan, die gevolgen met een ander bestuursniveau of internationale gevolgen alsmede in elke andere toestand met buitengewone aard hebben.

Vóór de inwerkingtreding van het in het vorige lid bedoelde besluit van de Waalse Regering kan het verlangen van de conforme certificering van een afschrift gehandhaafd worden op met redenen omklede beslissing van de gewestelijke overheid.

Art. 3.Binnen een termijn van twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze bepaling mag de Regering elke decretale of reglementaire bepaling opheffen, die het overmaken van een eensluidend afschrift aan de gewestelijke openbare diensten, de openbare inrichtingen die van het Gewest afhangen, de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke gewestelijke personen verplicht.

De Regering wordt vrijgesteld van het vervullen van de formaliteiten m.b.t. de aanvraag om advies van de verschillende overlegorganen die in het Waalse Gewest ingesteld zijn.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, T. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad 673 (2003-2004), Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 31 maart 2004.

Bespreking. - Stemming

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^