Decreet van 01 december 2000
gepubliceerd op 11 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen samenwonenden en getrouwden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036305
pub.
11/01/2001
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Decreet houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen samenwonenden en getrouwden (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Wat het Vlaamse Gewest betreft worden in artikel 48 van het Wetboek der Successierechten, vervangen bij decreet van 15 april 1997 en gewijzigd bij decreten van 15 juli 1997 en 30 juni 2000, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "rechte lijn en tussen echtgenoten" vervangen door de woorden "rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden";2° in het opschrift van tabel I worden de woorden "rechte lijn en tussen echtgenoten" vervangen door de woorden " rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden";3° in het vijfde lid, 2°, worden de woorden "drie jaar" telkens vervangen door de woorden "één jaar";4° het zesde lid en Tabel II worden opgeheven;5° in het zevende lid en het opschrift van de daaropvolgende tabel worden de woorden "Tabel III" telkens vervangen door de woorden "Tabel II" Art.3. Wat het Vlaamse Gewest betreft worden in artikel 56 van hetzelfde wetboek, vervangen bij decreet van 15 april 1997 en gewijzigd bij decreten van 17 juni 1997,15 juli 1997 en 7 juli 1998, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "rechte lijn of tussen echtgenoten" vervangen door de woorden "rechte lijn, tussen echtgenoten of tussen samenwonenden";2° in het tweede lid worden na de woorden "overlevende echtgenoot" de woorden "of samenwonende" ingevoegd;3° in het derde en het vierde lid worden de woorden "Tabel III" telkens vervangen door de woorden "Tabel II".

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2001.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

(1) Zitting 1999-2000 Stuk - Voorstel van decreet : 319 - Nr.1 Zitting 2000-2001 Stukken - Amendement : 319 - Nr. 2 - Verslag : 319 - Nr. 3 + Erratum - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 319 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 14 november 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^