Decreet van 01 december 2000
gepubliceerd op 09 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036306
pub.
09/01/2001
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In titel III van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, gewijzigd bij de decreten van 17 december 1997, 28 april 1998, 7 juli 1998 en 18 mei 1999, wordt een hoofdstuk Iter ingevoegd, dat luidt als volgt : "HOOFDSTUK Iter. - De landelijke radio-omroepen

Artikel 38sexies.Onder de voorwaarden, bepaald in dit hoofdstuk, kunnen particuliere radio-omroepen die uitzenden voor de gehele Vlaamse Gemeenschap, hierna landelijke radio-omroepen te noemen, erkend worden door het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Artikel 38septies.De landelijke radio-omroepen hebben tot taak een verscheidenheid van programma's te brengen inzonderheid inzake informatie en ontspanning. Samenwerking met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap, of met andere particuliere radio-omroepen, of met een andere landelijke radio-omroep mag niet leiden tot gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid.

Artikel 38octies.§ 1. Om erkend te worden en erkend te blijven moeten de landelijke radio-omroepen ten minste voldoen aan de volgende basisvoorwaarden : 1° de landelijke radio-omroepen moeten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.Het maatschappelijk doel van de rechtspersoon bestaat uit het verzorgen van radioprogramma's. De landelijke radio-omroepen kunnen, voorzover ze samenvallen of verband houden met de omroepactiviteiten, alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel. De leden van de raad van bestuur mogen geen politiek mandaat bekleden, noch beheerder of bestuurder zijn van de openbare omroep of van een andere rechtspersoon die een landelijke radio-omroep beheert; 2° de zendinstallaties van de landelijke radio- omroepen moeten gelegen zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan voorzover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de zendvergunning werd aangepast; 3° de in 1° vermelde rechtspersoon kan niet meer dan één landelijke radio-omroep exploiteren.Er mogen geen rechtstreekse noch onrechtstreekse bindingen bestaan tussen de rechtspersonen die een landelijke radio-omroep exploiteren; 4° de landelijke radio-omroepen moeten onafhankelijk zijn van een politieke partij;5° de landelijke radio-omroepen moeten een technische uitrusting gebruiken conform de wettelijke en decretale voorschriften en moeten zich houden aan de bepalingen van de zendvergunning.Tevens moeten zij het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren aanvaarden. Het Vlaams Commissariaat voor de Media kan de landelijke radio-omroepen, met het oog op het optimaliseren van het verzorgingsgebied, verplichten hun zendinstallatie te verplaatsen of een gemeenschappelijke zendinstallatie te gebruiken; 6° de landelijke radio-omroepen moeten in het Nederlands uitzenden.De Vlaamse regering kan de voorwaarden bepalen waaronder het Vlaams Commissariaat voor de Media hierop afwijkingen kan toestaan; 7° de landelijke radio-omroepen brengen een verscheiden aanbod van programma's.Deze programma's worden gerealiseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de landelijke radio- omroep. In de programma-inhoud en het uitzendschema wordt elke vorm van discriminatie geweerd; 8° de landelijke radio-omroepen zenden minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan onderwerpen bevatten.Journaals en informatieve programma's worden verzorgd door een eigen redactie die hoofdzakelijk bestaat uit erkende beroepsjournalisten; 9° de uitgezonden informatie moet beantwoorden aan de gangbare normen inzake journalistieke deontologie met waarborgen voor onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid zoals vastgelegd in een redactiestatuut.Voor de journaals is een hoofdredacteur verantwoordelijk; 10° in de programmaopbouw moet een Nederlandstalig muziekaanbod gegarandeerd worden: 11° de landelijke radio-omroepen moeten jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag overleggen aan het Vlaams Commissariaat voor de Media.De Vlaamse regering kan de wijze waarop het werkings- en financieel verslag worden opgesteld, vastleggen, zodat de controle op de naleving van de bij dit hoofdstuk bepaalde erkenningsvoorwaarden mogelijk is. § 2. De Vlaamse regering legt aanvullende kwalificatiecriteria op en kent aan elk van deze criteria een weging toe. § 3. De in § 2 bepaalde aanvullende kwalificatiecriteria hebben betrekking op : 1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de verscheidenheid in de programmatie;2° de media-ervaring;3° het financieel plan en businessplan;4° de technische (zend)infrastructuur; § 4. De Vlaamse regering bepaalt de jaarlijkse vergoeding voor het behoud van de erkenning en de zendvergunning, met inbegrip van de te verstrekken financiële waarborgen.

Artikel 38novies.§ 1. De landelijke radio-omroepen moeten zich, nadat zij een erkenning hebben verkregen en voor de volledige duur van de erkenning, houden aan de door hen ingediende offerte en aan de basisvoorwaarden en aan de aanvullende kwalificatiecriteria zoals vermeld in artikel 38octies, in overeenstemming waarmee het Vlaams Commissariaat voor de Media de erkenning heeft afgeleverd. § 2. De landelijke radio-omroepen die na het verkrijgen van de erkenning, wijzigingen wensen door te voeren in de gegevens vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende kwalificatiecriteria zoals vermeld in artikel 38octies, in het bijzonder wat betreft de algemene programmatie, hun statuten of hun aandeelhoudersstructuur, vragen de goedkeuring aan het Vlaams Commissariaat voor de Media om deze wijzigingen door te voeren. Bij de beoordeling van deze wijzigingen houdt het Vlaams Commissariaat voor de Media inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de diversiteit in het radiolandschap.

Artikel 38decies.§ 1. De Vlaamse regering stelt de frequentieplannen op, keurt ze goed en bepaalt hoeveel landelijke radio- omroepen kunnen worden erkend, met inbegrip van de frequentiepakketten die aan de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend zoals bepaald in artikel 95, § 5. Rekening houdend met de frequentieplannen en het te erkennen aantal landelijke radio-omroepen verleent het Vlaams Commissariaat voor de Media de erkenningen en zendvergunningen aan de landelijke radio-omroepen.

De landelijke radio-omroepen beschikken elk over een frequentiepakket waarmee ze zeventig procent van de bevolking binnen de "Vlaamse ruit", zoals gedefinieerd in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen, kunnen bereiken.

Het is de landelijke radio-omroepen niet toegestaan ontkoppeld uit te zenden.

De landelijke radio-omroepen kunnen gelijktijdig uitzenden via frequentiemodulatie in de FM-band en, voorzover daartoe mogelijkheden bestaan, digitaal aards. De programma's van de landelijke radio- omroepen kunnen via het kabelnet worden doorgegeven. § 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor het indienen van de erkenningsaanvragen, en de termijnen voor het onderzoeken en afhandelen van het dossier, alsmede het inschrijvingsgeld dat de kandidaten moeten betalen bij het indienen van hun aanvraag. De kandidaten moeten erkenningsaanvragen indienen bij wege van een offerte

Artikel 38undecies.Aan artikel 112, § 2, wordt een 9° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 9° omroepprogramma's van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke radio-omroepen. »

Artikel 38duodecies.Onverminderd artikel 116ter worden de erkenningen verleend voor negen jaar, met ingang van de datum van de aflevering van de zendvergunning. Wanneer na negen maanden na de beslissing tot erkenning de landelijke radio-omroep nog niet uitzendt, kan de erkenning door het Vlaams Commissariaat voor de Media ambtshalve worden ingetrokken.

Artikel 38terdecies.Het is voor de landelijke radio-omroepen verboden programma's aan te bieden die strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden, de veiligheid van de staat of die een belediging kunnen betekenen voor andermans overtuiging of voor een vreemde staat.

Het is de landelijke radio-omroepen niet toegestaan verkiezingspropaganda uit te zenden. »

Art. 3.In artikel 116octies decies van dezelfde decreten, ingevoegd bij decreet van 30 maart 1999, wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1er. Er wordt voor de gehele Vlaamse Gemeenschap een Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie ingesteld, hierna " de Geschillenraad " te noemen, die uitspraak doet over individuele betwistingen, gerezen naar aanleiding van de toepassing van de artikelen 23, § 1, 32, 8°, 38octies, 7° en 9°, 38ter, § 4, 53, 9° en 14°, en 74 en 78, § 2. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken. - Ontwerp van decreet, 413 - Nr. 1. - Verslag, 413 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 413 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 14 november 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^