Decreet van 01 december 2011
gepubliceerd op 21 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027224
pub.
21/12/2011
prom.
01/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2011. - Decreet houdende bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128, § 1, van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie wordt bevestigd met uitwerking van de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 3.De volgende wet- en regelgevingen worden opgeheven : 1° de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden;2° het koninklijk besluit nr.81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten; 3° het decreet van 30 juni 1982 inzake de centra voor gemeenschappelijke diensten;4° het decreet van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan geïntegreerde gezondheidsverenigingen;5° het decreet van 19 juli 1993 (Franse Gemeenschap) betreffende de regelmatige uitbetaling van de rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies;6° het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling;7° het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest;8° het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;9° het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;10° het programmadecreet van 19 december 1996 houdende verschillende maatregelen inzake financiën, tewerkstelling, milieu, gesubsidieerde werken, huisvesting en sociale actie - Hoofdstuk VI - Bepalingen betreffende het beleid inzake sociale actie (artikel 16);11° het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten0 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen;12° het decreet van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027459 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen sluiten betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen;13° het decreet van 13 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002027603 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen sluiten betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen;14° het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027685 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sociale insluiting sluiten betreffende de sociale insluiting;15° het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten7 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie en schuld, sociale actie en gezondheid;16° het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten1 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen;17° het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten2 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten « Espaces-Rencontres » (Ontmoetingsruimten);18° het decreet van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten3 betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een assistentiehond;19° het decreet van 7 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten4 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen;20° het decreet van 6 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten5 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;21° het decreet van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen sluiten betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen;22° het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008204510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer sluiten betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer zoals gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2009 tot wijziging van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008204510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer sluiten betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer;23° het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (Onderhoofdstuk II - artikelen 36 tot en met 76);24° het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201802 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201652 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies;25° het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201802 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201652 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet (artikelen 2 en 3);26° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen;27° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon sluiten betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan hun federaties;28° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon sluiten betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies;29° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon sluiten betreffende de Psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest;30° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon sluiten betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon;31° het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie sluiten6 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken van het Waals Parlement, 464 (2011-2012) Nrs. 1, 1vicies, 2 tot 4.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 november 2011.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^