Decreet van 01 december 2011
gepubliceerd op 23 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011206327
pub.
23/12/2011
prom.
01/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2011. - Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en gezondheid (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

I. Wijziging van het decreet van 28 juni 2011 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven

Art. 2.In artikel 7 van het decreet van 28 juni 2001 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden de woorden "1 januari 2001" vervangen door de woorden "1 januari 2003".

II. Wijziging van Boek 3, Titel 2, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 3.Artikel 206 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt vervangen als volgt : «

Art. 206.§ 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten en onder de door haar gestelde voorwaarden verleent de Regering het erkende centrum toelagen tot dekking van : 1° de uitgaven betreffende het statutaire of bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel;2° de uitgaven betreffende de verstrekkingen van de zelfstandige vakmensen in het kader van aannemingscontracten;3° de werkingskosten. § 2. Als kosten van de toelagen tot dekking van de werkingskosten kunnen met name toegelaten worden : 1° de afschrijvingslasten van een onroerend goed aangekocht of gebouwd door een erkend centrum, met uitzondering van het terrein, en na rato van de ruimte die door het centrum ingenomen wordt voor de uitvoering van de krachtens dit decreet gesubsidieerde opdrachten;2° de inrichtingswerken vereist om aan de normen te voldoen, met inbegrip van de normen betreffende de veiligheid, het welzijn op het werk en de werking. De duur van de afschrijving van de aankoop of van de bouw mag niet kleiner zijn dan twintig jaar, noch hoger dan drieëndertig jaar.

De duur van de afschrijving van de inrichtingswerken mag niet kleiner zijn dan tien jaar, noch hoger dan vijftien jaar.

III. Wijziging van Boek 5, Titel 1, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

Art. 4.Artikel 334, 2°, b) van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt vervangen als volgt : « b) rust- en verzorgingstehuis : de inrichting, onder welke benaming ook, die in het kader van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging past. De Regering kan specifieke regels vastleggen wat betreft de leeftijd van de personen die opgevangen worden in rustoordbedden gereconverteerd naar rust- en verzorgingsbedden die bestemd zijn voor bijzondere pathologieën; ».

Art. 5.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt een artikel 719 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 719.Hoofdstuk 4 van Titel 2 van Boek 6 en de artikelen 714 tot 718 van Deel Drie "Overgangsbepalingen" treden in werking op de dag bepaald door de Regering. »

Art. 6.In artikel 375 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : § 1 wordt vervangen als volgt : « § 1. Gestraft wordt met een administratieve geldboete : 1° van 250 euro tot 25.000 euro, de beheerder die een inrichting voor bejaarde personen uitbaat zonder werkingsvergunning, onverminderd artikel 358, § 3; 2° van 250 euro tot 10.000 euro, de beheerder die een inrichting voor bejaarde personen uitbaat waarvan de werkingsvergunning werd opgeschort en die de tekortkomingen die deze beslissing tot gevolg hebben gehad, niet heeft rechtgezet binnen drie maanden na de kennisgeving ervan, alsook de beheerder die nieuwe bewoners opvangt ondanks beslissing tot opschorting van de werkingsvergunning; 3° van 250 euro tot 5.000 euro, de beheerder die opzettelijk een onjuiste of niet-eerlijke verklaring aflegt om een beginselakkoord of een werkingsvergunning te bekomen of te behouden. »; § 4 wordt vervangen als volgt : « § 4. De Regering bepaalt de procedure tot toepassing van de administratieve geldboetes bedoeld in § 1 en de procedure voor de ambtshalve inning bij niet-betaling binnen de opgelegde termijn. »

Art. 7.Artikel 3 van dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken van het Waals Parlement, 462 (2011-2012), nrs. 1 tot 4.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 november 2011.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^