Decreet van 01 februari 2008
gepubliceerd op 18 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot vervanging van artikel 3, § 4, van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029152
pub.
18/03/2008
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2008. - Decreet tot vervanging van artikel 3, § 4, van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, wordt artikel 3, § 4, vervangen als volgt : « § 4. De Minister die aangesteld wordt door de Regering om de oproep tot kandidaten bedoeld in § 1 te organiseren, gaat over tot één of meer bijkomende oproepen tot kandidaten : 1° indien de kandidaturen verzameld na de openbare oproep bedoeld in § 1 het niet mogelijk maken om in het geheel van de effectieve mandaten van de adviesinstantie te voorzien;2° indien de reservelijst bedoeld in artikel 8 het niet mogelijk maakt om een werkend lid te vervangen waarvan het mandaat vroegtijdig beëindigd wordt;3° indien de eindsamenstelling van de adviesinstantie niet de inachtneming van de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, garandeert. De oproep(en) tot bijkomende kandidaten leeft(ven) de hierna vermelde procedure na : 1° de openbare oproep tot kandidaten en de kandidatenstelling moeten aan dezelfde nadere regels beantwoorden als deze bepaald voor de oproep bedoeld in § 1;2° De Minister noemt de nieuwe leden binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn bepaald voor de indiening van de kandidatenstellingen; Behalve een vroegtijdige onderbreking eindigt het mandaat van de nieuwe leden op dezelfde datum als de vervaldatum van de mandaten van de leden benoemd op basis van de oproep tot kandidaten bedoeld in § 1.

Na de benoemingen beslist op basis van de oproep tot kandidaten bedoeld in § 1, nodigt de Minister de representatieve verenigingen van erkende gebruikers uit om hem een lijst van de vertegenwoordigers voor te stellen voor de vacante mandaten die hen voorbehouden zijn in de adviesinstanties die tot hun activiteitendomein behoren.

Binnen de dertig dagen na de ontvangst van de uitnodiging bezorgen de representatieve verenigingen van erkende gebruikers de Minister, bij aangetekende brief, een lijst van personen die ze aanstellen om hen binnen de adviesinstantie te vertegenwoordigen.

Deze verenigingen voegen aan de meegedeelde lijst elk stuk bij dat bewijst dat de personen die ze voordragen aan de benoemingsvoorwaarden bedoeld in § 2, derde lid, beantwoorden.

De Minister gaat over tot de benoeming van de vertegenwoordigers binnen de zestig dagen na de ontvangst van de bovenvermelde lijst.

Behalve een vroegtijdige onderbreking eindigt het mandaat van de aldus benoemde vertegenwoordigers op dezelfde datum als de vervaldatum van de mandaten van de leden benoemd op basis van de oproep tot kandidaten bedoeld in § 1.

Art. 2.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 februari 2008.

De Minister-Presidente, belast met het leerplichtonderwijs, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport M. DAERDEN De Minister van Cultuur en de Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN De Minister van Jeugd en Onderwijs voor sociale promotie, M. TARABELLA De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 Stukken van de Raad.- Ontwerp van decreet, nr. 503-1. - Commissieamendementen, nr. 503-2. - Verslag nr. 503-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 22 januari 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^