Decreet van 01 februari 2008
gepubliceerd op 16 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1988

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019015468
pub.
16/12/2019
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015468

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1988 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : EERSTE GEDEELTE DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 1988 HOOFDSTUK 1 Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting Artikel 1 Oorspronkelijke vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreet voor het begrotingsjaar 1988, bedragen 1.883.300.000 frank (Tabel bijlage I, kolom 3) Dat bedrag bestaat uit : (in frank) - lopende verrichtingen : 18.400.000 - kapitaalverrichtingen : 1.864.900.000 Artikel 2 De oorspronkelijke vastleggingskredieten werden : - gewijzigd door de aanpassing, overeenkomstig de aanpassingsdecreten, die een verhoging veroorzaakt van 62.500.000 frank en een vermindering van -82.800.000 (Tabel bijlage I, kolom 3). - aangevuld door de kredietoverdracht verricht krachtens de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit (Tabel bijlage I, kolom 3), ten bedrage van 2.003.169.982 frank.

Artikel 3 Het totaal van de vastleggingskredieten die beschikbaar zijn voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1988 bedraagt 3.866.169.982 frank (Tabel bijlage I, kolom 3), onderverdeeld als volgt : (in frank) - lopende verrichtingen : 18.400.000 - kapitaalverrichtingen : 3.847.769.982 Artikel 4 De uitgavenvastleggingen die op die kredieten worden aangerekend, bedragen (Tabel bijlage I, kolom 3) 1.462.315.351 frank.

Dit bedrag bestaat uit : (in frank) - lopende verrichtingen : 18.400.000 - kapitaalverrichtingen : 1.443.915.351 Artikel 5 De vastleggingskredieten die op het einde van het begrotingsjaar beschikbaar zijn, bedragen 2.403.854.631 frank (Tabel bijlage I, kolom 3).

Dit bedrag bestaat uit :

Naar het jaar 1989 over te dragen kredieten

Te annuleren kredieten

Lopende verrichtingen

0

0

Kapitaalverrichtingen

2.403.854.631

0


(Tabel bijlage I, kolommen 1, 2).

HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten Artikel 6 De begrotingsontvangsten van het jaar 1988 bedragen 38.560.272.895 frank (Tabel bijlage II, kolom 2).

Dit bedrag bestaat uit : (in frank) - lopende ontvangsten : 33.850.243.555 - kapitaalontvangsten : 4.710.029.340 § 2 Vaststelling van de uitgavenkredieten Artikel 7 De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 1988 hebben de oorspronkelijke kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven verdeeld op de volgende wijze :

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Lopende uitgaven

32.680.100.000

18.400.000

32.698.500.000

Kapitaaluitgaven

3.089.400.000

1.558.800.000

4.648.200.000

TOTAAL

35.769.500.000

1.577.200.000

37.346.700.000


(Tabel bijlage III, kolommen 1 tot 7).

Artikel 8 Die uitgavenmachtigingen werden : - gewijzigd bij de aanpassing krachtens de aanpassingsdecreten (Tabel bijlage III).

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Lopende uitgaven

1.212.200.000

0

1.212.200.000

Kapitaaluitgaven

-27.000.000

-42.300.000

-69.300.000

TOTAAL

1.185.200.000

-42.300.000

1.142.900.000


Artikel 9 - Het totaal van de toegekende uitgavenmachtigingen beschikbaar voor het begrotingsjaar 1988 bedraagt 44.747.337.694 frank (Tabel bijlage III, kolommen 1 tot 7).

Die uitgavenmachtigingen worden verdeeld als volgt :

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Lopende uitgaven

37.650.494.918

18.400.000

37.668.894.918

Kapitaaluitgaven

3.510.748.678

3.567.694.098

7.078.442.776

TOTAAL

41.161.243.596

3.586.094.098

44.747.337.694


§ 3 Vaststelling van de uitgaventoestand Artikel 10 De uitgaven ten laste van het begrotingsjaar 1988 bedragen 37.487.096.895 frank (Tabel bijlage III, kolom 7), onderverdeeld onder :

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Lopende uitgaven - betreffende de prestaties van de vorige jaren (kolommen 1, 2,5) - betreffende de prestaties van het lopende jaar (kolommen 1, 2, 5)


2.097.132.931 31.006.802.458


5.294.162 5.478.822


2.102.427.093 31.012.281.280

TOTAAL (1)

33.103.935.389

10.772.984

33.114.708.373

- Kapitaaluitgaven betreffende de prestaties van de vorige jaren (kolommen 3, 4, 6) betreffende de prestaties van het lopende jaar (kolommen 3, 4, 6)

209.194.014 2.551.496.911

591.914.364 1.019.783.233

801.108.378 3.571.280.144

TOTAAL (2)

2.760.690.925

1.611.697.597

4.372.388.522

TOTAAL (1) + (2)

35.864.626.314

1.622.470.581

37.487.096.895


Artikel 11 Van dit bedrag werd aan het Rekenhof verantwoording afgelegd voor een bedrag van 37.468.881.432 frank, onderverdeeld in : - 35.846.410.851 frank niet-gesplitste kredieten (Tabel bijlage III, kolommen 1, 3). - 1.622.470.581 frank ordonnanceringskredieten (Tabel bijlage III, kolommen 2, 4).

Artikel 12 Voor de uitgaven die nog moeten worden geregulariseerd, ten bedrage van 18.215.463 frank, onderverdeeld in : - 18.215.463 frank niet-gesplitste kredieten; - 0 frank ordonnanceringskredieten; wordt artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 (Tabel bijlage III, kolommen 1, 3) toegepast. § 4 Regeling van de kredieten Artikel 13 De vergelijking tussen de per decreet verdeelde kredieten (artikel 9) en de aangerekende verrichtingen (artikel 10) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 1988 van 7.260.240.799 frank.

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Verdeelde kredieten Aangerekende verrichtingen


41.161.243.596 35.864.626.314


3.586.094.098 1.622.470.581


44.747.337.694 37.487.096.895

Kredietoverschot

5.296.617.282

1.963.623.517

7.260.240.799


Artikel 14 Om de uitgaven van het begrotingsjaar 1988 boven of buiten de kredieten te dekken, worden aanvullende kredieten toegekend ten bedrage van 4.251.423 frank waaronder : - voor niet-gesplitste kredieten : 4.251.423 frank. - voor ordonnanceringskredieten : 0 frank.

Deze kredieten worden verdeeld zoals vermeld in Tabel bijlage IV. Artikel 15 Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 13 en 14 omvat het bedrag van de kredieten die beschikbaar zijn op 31 december 1988 :

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Te annuleren kredieten Naar het begrotingsjaar 1989 over te dragen kredieten

626.983.371 4.673.885.334

7.627.016 1.955.996.501

634.610.387 6.629.881.835

TOTAAL

5.300.868.705

19.963.623.517

7.264.492.222


(Tabel bijlage III, kolom 7).

Het deel dat met de kredieten van het jaar 1989 samen te voegen is bedraagt :

Niet-gesplitste kredieten

Ordonnanceringskredieten

TOTAAL

Lopende uitgaven

1.076.896.863

0

1.076.896.863

Kapitaaluitgaven

305.276.171

1.955.996.501

2.261.272.672

TOTAAL

1.382.173.034

1.955.996.501

3.338.169.535


§ 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 1988 Artikel 16 Het algemeen resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 1988 wordt voorgesteld als volgt : (in frank) Lopende verrichtingen

Ontvangsten

33.850.243.555

Uitgaven

33.114.708.373

Ontvangstenoverschot

735.535.182


Kapitaalverrichtingen

Ontvangsten

4.710.029.340

Uitgaven

4.372.388.522

Ontvangstenoverschot

337.640.818


Verbonden verrichtingen

Ontvangsten

38.560.272.895

Uitgaven

37.487.096.895

Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met het resultaat van de afzonderlijke sectie,


overtreffen de ontvangsten de uitgaven met

1.073.176.000

En daar het saldo van het begrotingsjaar 1987 bedroeg

-3.098.624.705

Saldo van het begrotingsjaar 1988

-2.025.448.705


HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting Artikel 17 De begrotingsdecreten van het jaar 1988 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geraamd als volgt : (in frank) - Ontvangsten 12.176.200.000 - Uitgaven 10.448.600.000 (Tabel bijlage V, kolommen 1, 2).

Artikel 18 Het saldo dat beschikbaar is op 1 januari 1988 bedroeg 2.014.989.254 frank.

Het totaal van de ontvangsten van het begrotingsjaar bedraagt 12.486.333.627 frank.

Beschikbaar totaal van het jaar 1988 voor de uitgaven : 14.501.322.881 frank. (Tabel bijlage V, kolommen 3, 7).

Artikel 19 De aangerekende uitgaven bedragen 12.413.170.200 frank (Tabel bijlage V, kolom 4).

Dit bedrag omvat 0 frank uitgaven die nog te regulariseren zijn waarvoor artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 (Tabel bijlage V, kolom 5) wordt toegepast.

Artikel 20 Het verschil tussen de gekregen ontvangsten en de in het begrotingsjaar aangerekende uitgaven, bedraagt 73.163.427 frank (Tabel bijlage V, kolom 6).

Rekening houdend met het totaal dat beschikbaar is voor de uitgaven van het begrotingsjaar 1988, zoals bepaald in artikel 18, en met de uitgaven vermeld in artikel 19, bedraagt het saldo dat beschikbaar is op 31 december 1988 in de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap 2.088.152.681 frank.

Het wordt naar het begrotingsjaar 1989 overgedragen.

TWEEDE GEDEELTE VERRICHTINGEN GEDAAN TER UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN HET COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN Overeenkomstig artikel 6 § 3 van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A vastgesteld onder het gezag van de minister waaronder ze ressorteren en maken het voorwerp uit van een ontwerp van regeling van begroting.

HOOFDSTUK I Lopend jaar Artikel 21 Begrotingsverwijzing : decreet van 17 juni 1988 houdende de begroting van de Franse Gemeenschap van het begrotingsjaar 1988 - artikel 37. 146e boek van het Rekenhof deel II De eindregeling van de begroting van het Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen voor het jaar 1988 wordt vastgesteld als volgt : a)ontvangsten voorzien door het begrotingsdecreet : 491.100.000 aangerekende ontvangsten : 497.354.714 verschil : -6.254.714 b) uitgaven : kredieten toegekend bij het begrotingsdecreet : 512.860.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden : 0 Total van de kredieten : 512.860.000 Aangerekende uitgaven : 473.549.916 kredietoverschot te annuleren : 39.310.084 c) samenvatting : Het eindresultaat van het beheersjaar 1988 wordt samengevat als volgt : ontvangsten : 497.354.714 uitgaven : 473.549.916 ontvangstenoverschot : 23.804.798 Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 februari 2008.

M. ARENA, Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs M.-D. SIMONET, Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen M. DAERDEN, Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport F. LAANAN, Minister van Cultuur en Audiovisuele sector M. TARABELLA, Minister van Jeugd en Onderwijs voor sociale promotie C. FONCK, Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 Stukken van het Parlement.-Ontwerp van decreet nr. 368-1 Zitting 2007-2008 Stukken van het Parlement - Verslag, nr.368-2 Integraal verslag - Bespreking en aanneming - Zitting van 22 januari 2008.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^