Decreet van 01 februari 2008
gepubliceerd op 16 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019015477
pub.
16/12/2019
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015477

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : EERSTE GEDEELTE DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 1997 HOOFDSTUK I Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten Artikel 1 De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreet voor het begrotingsjaar 1997, bedragen 949.300.000 frank (bijlage tabel I kolom 1) § 2 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van gesplitste kredieten Artikel 2 De uitgavenvastleggingen die op die kredieten worden aangerekend, bedragen 552.596.851 frank (bijlage tabel I kolom 4) Artikel 3 De vastleggingskredieten die op het einde van het begrotingsjaar beschikbaar zijn, bedragen 396.703.149 frank (bijlage tabel I kolom 6). Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt dit bedrag geschrapt. (bijlage tabel I kolom 8). § 3. Vaststelling van variabele vastleggingskredieten Artikel 4 De variabele vastlegginskredieten aangewend voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1997 bedragen 7.287.889.201 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 2).

Het beginsaldo op 1 januari 1997 bedraagt -636.374.540 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 1) ; het beschikbaar bedrag van vastleggingen ten laste van de variabele kredieten bedraagt voor het jaar 1997 6.651.514.661 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 3).

In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, heeft artikel 5 van het decreet van 25 juli 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 4. Vaststelling van vastleggingen ten laste van variabele kredieten Artikel 5 De uitgavenvastleggingen ten laste van variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1997 bedragen 6.049.531.958 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 4) Artikel 6 Als gevolg van de bepalingen vervat in de bovenvermelde artikelen 4 en 5 bedraagt het beschikbaar bedrag van vastleggingen - variabele kredieten aan het einde van het begrotingsjaar 1997 601.982.703 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 5) .

Dit saldo wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 7 De voor het begrotingsjaar 1997 ten behoeve van de Franse Gemeenschap vastgestelde rechten bedragen de som van 233.026.683.560 frank (bijlage tabel II kolom 2) Dit bedrag bestaat uit : (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten 220.822.947.542 - fiscale en algemene kapitaalontvangsten : 2.976.538.630 - opbrengst van leningen 9.227.197.388 Artikel 8 De begrotingsontvangsten van het jaar 1997 bedragen 233.026.683.560 frank (bijlage tabel II kolom 3).

Dit bedrag bestaat uit : (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten : 220.822.947.542 - fiscale en algemene kapitaalontvangsten : 2.976.538.630 - opbrengst van leningen : 9.227.197.388 Artikel 9 De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 0 frank (bijlage tabel II kolom 4) Dit bedrag bestaat uit : a. de geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten (bijlage tabel II kolom 5) (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten : - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van leningen : b.de naar het begrotingsjaar 1998 overgedragen rechten (bijlage tabel bijlage II kolom 6) - lopende fiscale en algemene ontvangsten : - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van leningen : § 2 Vaststelling van uitgavenkredieten Artikel 10 De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 1997 hebben de oorspronkelijke kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven verdeeld als volgt : (bijlage tabel III, kolom 1).

Ordonnanceringskredieten 1.017.100.000 Niet-gesplitste kredieten 233.947.400.000 Artikel 11 Deze uitgavenmachtigingen werden gewijzigd bij aanpassingen krachtens de aanpassingsdecreten voor een bedrag van -791.000.000 frank, onderverdeeld in (netto-aanpassing) (bijlage tabel III kolom 2) : Ordonnanceringskredieten -12.200.000 Niet-gesplitste kredieten -778.800.000 Artikel 12 De uitgavenmachtigingen voortvloeiend uit de artikelen 10 en 11 worden verhoogd met de overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van 3.657.878.450 frank overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, onderverdeeld als volgt (bijlage tabel III kolom 3): Ordonnanceringskredieten Niet-gesplitste kredieten 3.657.878.450 Artikel 13 - Overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 12 die voorafgaan bedraagt het totaal van de toegekende uitgavenmachtigingen beschikbaar voor het begrotingsjaar 1997 237.831.378.450 frank (bijlage tabel III, kolom 4). Deze uitgavenmachtigingen worden verdeeld als volgt : Ordonnanceringskredieten 1.004.900.000 Niet-gesplitste kredieten 236.826.478.450 § 3 Vaststelling van de uitgaventoestand Artikel 14 De ten laste van het begrotingsjaar 1997 aangerekende uitgaven bedragen 230.749.713.275 frank (bijlage tabel III, kolommen 5, 6 en 7), onderverdeeld als volgt :

Prestaties van vorige jaren

Prestaties van lopende jaren

Totale uitgaven

Ordonnanceringskredieten

0

481.959.354

481.959.354

Niet-gesplitste kredieten

1.605.840.430

228.661.913.491

230.267.753.921

totaal

1.605.840.430

229.143.872.845

230.749.713.275


Artikel 15 Van dit bedrag werd aan het Rekenhof verantwoording afgelegd voor een bedrag van 230.749.713.275 frank onderverdeeld in : Ordonnanceringskredieten 481.959.354 Niet-gesplitste kredieten 230.267.753.921 (bijlage tabel III, kolom 8) Artikel 16 Uit de vergelijking van de artikelen 14 en 15 blijkt dat geen enkele uitgave geregulariseerd moet worden overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 (bijlage tabel III, kolom 9). § 4 Regeling van de kredieten Artikel 17 De vergelijking tussen de uitgavenmachtigingen (artikel 13) en de aangerekende verrichtingen (artikel 14) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 1997 van 7.081.665.175 frank, onderverdeeld als volgt : Ordonnanceringskredieten 522.940.646 Niet-gesplitste kredieten 6.558.724.529 Artikel 18 Om de uitgaven het begrotingsjaar 1997 boven of buiten de kredieten te dekken, worden aanvullende kredieten toegekend ten bedrage van 14.345.201 frank, onderverdeeld in : Ordonnanceringskredieten 0 Niet-gesplitste kredieten 14.345.201 Deze kredieten worden verdeeld zoals vermeld in tabel VI van de bijlage.

Artikel 19 Als gevolg van de bepalingen vervat in de artikelen 17 en 18 omvat het bedrag van de kredieten die beschikbaar zijn op 31 december 1997 : (bijlage tabel III, kolommen 11 en 12).

Ordonnanceringskredieten

Niet-gesplitste kredieten

totaal

Te annuleren kredieten

522.940.646

1.572.977.980

2.095.918.626

Naar het volgende begrotingsjaar over te dragen kredieten

0

5.000.091.750

5.000.091.750


§ 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 1997 Artikel 20 Het algemeen resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 1997 wordt voorgesteld als volgt : De ontvangsten, met inbegrip van de opbrengst van lening, bedragen 233.026.683.560 frank De uitgaven bedragen 230.749.713.275 frank Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de variabele kredieten en de afzonderlijke sectie, Overtreffende de ontvangsten de uitgaven met 2.276.970.285 frank En daar het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 1996 bedroeg -11.949.467.456 frank, het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 1997 bedraagt -9.672.497.171 frank.

HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten Artikel 21 De desbetreffende voor het begrotingsjaar 1997 vastgestelde rechten bedragen 7.287.889.201 frank (bijlage tabel II aangewende ontvangsten) waaronder Lopende ontvangsten 7.258.167.522 Kapitaalontvangsten 29.721.679 § 2. Vaststelling van de variabele ordonnanceringskredieten Artikel 22 De variabele ordonnanceringskredieten geopend en aangewend voor ordonnanceringen van het begrotingsjaar 1997 bedragen 7.287.889.201 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 2) Het beginsaldo op 1 januari 1997 bedraagt -581.221.854 frank; het beschikbaar bedrag van ordonnancering ten laste van de variabele kredieten, bedraagt 6.706.667.347 frank (bijlage tabel IV ordonnancering kolom 3).

In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, heeft artikel 5 van het decreet van 25 juli 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van variabele kredieten Artikel 23 De ordonnanceringen die ten laste van de variabele ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 1997 aangerekend worden, bedragen 5.893.903.919 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 4).

Artikel 24 Als gevolg van de bepalingen vervat in de artikelen 22 eerste lid en 23 bedraagt het jaarlijkse saldo van de variabele ordonnanceringskredieten 1.393.985.282 frank.

Artikel 25 Als gevolg van de bepalingen vervat in de bovenvermelde artikelen 22 tweede lid en 23 bedraagt het beschikbaar bedrag van ordonnanceringen - variabele kredieten aan het einde van het begrotingsjaar 1997 812.763.428 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 5) .

Dit saldo wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

HOOFDSTUK IV Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting Artikel 26 De begrotingsdecreten van het jaar 1997 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geëvalueerd als volgt : (in frank) - Ontvangsten 2.373.500.000 - Uitgaven 2.575.000.000 (bijlage tabel V, kolommen 1, 2).

Artikel 27 Het saldo beschikbaar op 1 januari 1997 bedroeg 2.048.579.423 frank (bijlage tabel V kolom 7).

Het totaal van de ontvangsten geïnd in de loop van het begrotingsjaar bedraagt 2.373.868.745 frank. (bijlage tabel V kolom 3) Als gevolg van beide vorige leden bedraagt het totaal beschikbaar bedrag voor de uitgaven van het jaar 1997 4.422.448.168 frank.

Artikel 28 De aangerekende uitgaven bedragen 2.443.309.530 frank (bijlage tabel V, kolom 4).

Dit bedrag omvat geen enkele uitgave die nog geregulariseerd moet worden waarvoor artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 (bijlage tabel V, kolom 5) wordt toegepast.

Artikel 29 Het verschil tussen de geïnde ontvangsten en de in het begrotingsjaar aangerekende uitgaven bedraagt -69.440.785 frank (bijlage tabel V, kolom 6).

Rekening houdend met het totaal bedrag dat beschikbaar is voor de uitgaven van het begrotingsjaar 1997, zoals bepaald in artikel 27 derde lid, en met de uitgaven vermeld in artikel 28, bedraagt het saldo dat beschikbaar is op 31 december 1997 in de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap 1.979.138.638 frank (bijlage tabel V kolom 9).

Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rekening houdend met de bepalingen vervat in artikel 5 § 3 van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap zoals vervangen door het decreet van 4 februari 1997, in artikel 7 § 3 van hetzelfde decreet van 5 februari 1990 zoals vervangen door hetzelfde decreet van 4 februari 1997 en met de datum van inwerkingtreding van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Fonds voor schoolgebouwen voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het Fonds voor schoolgebouwen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs .

HOOFDSTUK V Globaal resultaat Artikel 30 Alle diensten samen, begroting, variabele kredieten en afzonderlijke sectie, rekening houdend met de artikelen 20, 23 en 29 van dit decreet wordt het globaal resultaat van de begroting 1997 voorgesteld als volgt (in frank) : Begroting sensu stricto : 2.276.970.285 Variabele kredieten : 1.393.985.282 Afzonderlijke sectie : -69.440.785 Totaal : 3.601.514.782 TWEEDE GEDEELTE. VERRICHTINGEN GEDAAN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK I Ontvangsten en uitgaven gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van het ministerie van de Franse Gemeenschap § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 31 De ramingen voor de jaarlijkse ontvangsten bedragen 5.863.500.000 frank (bijlage tabel VII kolom 1) De ontvangsten voor het begrotingsjaar 1997 bedragen 9.093.051.636 frank.

Ze bestaan uit : Saldo op 1 januari 2.025.363.608 Ontvangsten van het jaar 7.067.688.028 (bijlage tabel VII kolommen 3 en 6) Het bedrag van 9.093.051.636 frank is het bedrag dat beschikbaar is voor de uitgaven van het jaar 1997. § 2 . Vaststelling van de uitgaven Artikel 32 De ramingen voor de uitgaven bedragen 5.988.400.000 frank (bijlage tabel VII kolom 2).

De uitgaven worden vastgesteld op de som van 6.573.707.120 frank (bijlage tabel VII kolom 4). § 3. Begrotingsresultaat Artikel 33 Als gevolg van de artikelen 31 en 32 wordt het begrotingsresultaat van het jaar vastgesteld op 493.980.908 frank.

Het bedrag dat beschikbaar is op 31 december 1997 wordt vastgesteld op 2.519.344.516 frank.

Het wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

DERDE GEDEELTE. VERRICHTINGEN GEDAAN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN TYPE A Overeenkomstig artikel 6 § 3 van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A vastgesteld onder het gezag van de minister waaronder ze ressorteren en maken het voorwerp uit van een ontwerp van regeling van begroting HOOFDSTUK I COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN Lopend jaar Artikel 34 Begrotingsverwijzing : decreet van 25 juli 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 artikel 25 155e boek van het Rekenhof deel II De eindregeling van de begroting van het Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen wordt vastgesteld als volgt : voor het jaar 1997 a)ontvangsten ontvangsten voorzien door het begrotingsdecreet 966.768.000 aangerekende ontvangsten 37.493.235 verschil 29.274.765 b) uitgaven kredieten toegekend bij het begrotingsdecreet 1.371.351.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 1.371.351.000 aangerekende uitgaven 1.278.365.522 kredietoverschot te annuleren 92.985.478 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 1997 wordt samengevat als volgt : ontvangsten 937.493.235 uitgaven 1.278.365.522 uitgavenoverschot -340.872.287 HOOFDSTUK II BUREAU VOOR AIDS-PREVENTIE Lopend jaar Artikel 35 Begrotingsverwijzing : decreet van 25 juli 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 artikel 26 155e boek van het Rekenhof deel II De eindregeling van de begroting van het Bureau voor Aids-preventie voor het jaar 1997 Wordt vastgesteld als volgt : a) ontvangsten ontvangsten voorzien door het begrotingsdecreet 138.020.000 aangerekende ontvangsten 138.054.320 verschil 34.320 b) uitgaven kredieten toegekend bij het begrotingsdecreet 154.997.536 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 154.997.536 aangerekende uitgaven 133.649.411 kredietoverschot te annuleren 21.348.125 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 1997 wordt samengevat als volgt ontvangsten 138.054.320 uitgaven 133.649.411 ontvangstenoverschot 4.404.909 Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 februari 2008.

M. ARENA, Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs M.-D. SIMONET, Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale betrekkingen M. DAERDEN, Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport F. LAANAN, Minister van Cultuur en Audiovisuele sector M. TARABELLA, Minister van Jeugd en Onderwijs voor sociale promotie C. FONCK, Minister van Kind, Hulpverlening aan de jeugd en Gezondheid _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 Stukken van het Parlement - Ontwerp van decreet, nr.377-1.

Zitting 2007-2008 Stukken van het Parlement - Verslag, nr. 377-2;

Integraal verslag - Bespreking en aanneming - zitting van 22 januari 2008.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^