Decreet van 01 februari 2008
gepubliceerd op 16 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019015480
pub.
16/12/2019
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015480

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: EERSTE DEEL - DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 2000 HOOFDSTUK I Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten Artikel 1 De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreten voor het begrotingsjaar 2000, bedragen 1.255.600.000 frank (bijlage tabel I, kolom 1) § 2 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten Artikel 2 De uitgavenvastleggingen aangerekend ten laste van deze kredieten bedragen 1.031.337.280 frank (bijlage tabel I, kolom 4) Artikel 3 De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 224.262.720 frank (bijlage tabel I, kolom 6). Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli1991, wordt dit bedrag geannuleerd (bijlage tabel I, kolom 8). § 3. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten Artikel 4 De variabele vastleggingskredieten aangewend voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2000 bedragen 6.463.073.125 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 2).

Daar het beginsaldo op 1 januari 2000, verhoogd met verminderingen van visa op vorige jaren 812.448.137 frank bedroeg (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 1), bedragen de beschikbare vastleggingen ten laste van de variabele kredieten voor het jaar 2000 7.275.521.262 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 3) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen 5, 36 en 38 van het decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 4. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten Artikel 5 De uitgavenvastleggingen ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2000 bedragen 6.691.305.659 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 4) Artikel 6 Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 4 en 5 hierboven, bedragen de beschikbare vastleggingen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2000 584.215.603 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 5) .

Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 7 De vastgestelde rechten ten bate van de Franse Gemeenschap bedragen voor het begrotingsjaar 2000 240.609.977.887 frank (bijlage tabel II kolom 2) Dit bedrag bestaat uit: (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten 232.412.637.820 - fiscale en algemene kapitaalontvangsten 43.040.067 - opbrengsten van lening 8.154.300.000 Artikel 8 De begrotingsontvangsten van het jaar 2000 bedragen 240.609.977.887 frank (bijlage tabel II kolom 3).

Dit bedrag bestaat uit: (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten 232.412.637.820- fiscale en algemene kapitaalontvangsten 43.040.067- opbrengsten van lening 8.154.300.000 Artikel 9 De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar bedragen 0 frank (bijlage tabel II kolom 4) Dit bedrag bestaat uit : a. geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten (bijlage tabel II kolom 5) (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van lening b.naar het begrotingsjaar 2001 overgedragen rechten (bijlage tabel II kolom 6) - lopende fiscale en algemene ontvangsten - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van lening § 2 Vaststelling van de uitgavenkredieten Artikel 10 De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 2000 hebben de oorspronkelijke kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven verdeeld op de volgende wijze: (bijlage tabel III, kolom 1).

Ordonnanceringskredieten 1.241.700.000 Niet-gesplitste kredieten 242.066.400.000 Artikel 11 Die uitgavenmachtigingen werden gewijzigd bij aanpassingen verricht krachtens de aanpassingsdecreten voor een bedrag van 1.064.000.000 frank verdeeld op de volgende wijze (nettoaanpassing) (bijlage tabel III kolom 2) : Ordonnanceringskredieten -62.200.000 Niet-gesplitste kredieten 1.126.200.000 Artikel 12 De toegekende uitgavenmachtigingen voortvloeiend uit de artikelen 10 en 11 worden verhoogd met de kredieten overgedragen van het vorige begrotingsjaarvoor een bedrag van 6.964.736.925 frank krachtens de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, onderverdeeld als volgt (bijlage tabel III kolom 3): Ordonnanceringskredieten Niet-gesplitste kredieten 6.964.736.925 Artikel 13 - Krachtens de artikelen 10, 11 en 12 hierboven, bedraagt het totaal van de toegekende uitgavenmachtigingen beschikbaar voor het begrotingsjaar 2000 251.336.836.925 frank (bijlage tabel III, kolom 4). Die uitgavenmachtigingen worden verdeeld als volgt: Ordonnanceringskredieten 1.179.500.000 Niet-gesplitste kredieten 250.157.336.925 § 3 Vaststelling van de uitgaventoestand Artikel 14 De uitgaven aangerekend ten laste van het begrotingsjaar 2000 bedragen 240.489.273.539 frank (bijlage tabel III, kolommen 5, 6 en 7), onderverdeeld in:

Prestaties van vroegere jaren

Prestaties van lopende jaren

Totale uitgaven

Ordonnanceringskredieten

248.967.694

792.958.183

1.041.925.877

Niet-gesplitste kredieten

2.528.191.814

236.919.155.848

239.447.347.662

Totaal

2.777.159.508

237.712.114.031

240.489.273.539


Artikel 15 Van dit bedrag werd aan het Rekenhof verantwoording afgelegd voor een bedrag van 240.489.273.539 frank waarvan: Ordonnanceringskredieten 1.041.925.877 Niet-gesplitste kredieten 239.447.347.662 (bijlage tabel III, kolom 8) Artikel 16 Uit de vergelijking van de artikelen 14 en 15 blijkt dat er geen uitgave is die geregulariseerd moet worden met toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 (bijlage tabel III, kolom 9). § 4 Regeling van de kredieten Artikel 17 De vergelijking tussen de uitgavenmachtigingen (artikel 13) en de aangerekende verrichtingen (artikel 14) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 2000 van 10.847.563.386 frank onderverdeeld als volgt : Ordonnanceringskredieten 137.574.123 Niet-gesplitste kredieten 10.709.989.263 Artikel 18 Om te uitgaven van het begrotingsjaar 2000 verricht boven de kredieten of in afwezigheid ervan te dekken, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1.308.322.858 frank: Ordonnanceringskredieten 0 Niet-gesplitste kredieten 1.308.322.858 Deze kredieten worden verdeeld zoals vermeld in de tabel VI van de bijlage.

Artikel 19 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 17 en 18, bestaat het bedrag van de op 31 december 2000 beschikbare kredieten uit: (bijlage tabel III, kolommen 11 en 12).

Ordonnanceringskredieten

Niet-gesplitste kredieten

Totaal

Te annuleren kredieten

137.574.123

4.071.475.133

4.209.049.256

Naar het volgende begrotingsjaar over te dragen kredieten

0

7.946.836.988

7.946.836.988


§ 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 2000 Artikel 20 Het algemeen resultaat van de begroting voor het begrotingsjaar 2000 wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten, met inbegrip van de opbrengst van lening bedragen 240.609.977.887 frank De uitgaven bedragen 240.489.273.539 frank Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de variabele kredieten en de afzonderlijke sectie, overtreffen de ontvangsten de uitgaven met 120.704.348 frank Daar het saldo op het einde van het begrotingsjaar 1999 -8.606.479.055 frank bedroeg, bedraagt het saldo op het einde van het begrotingsjaar 2000 -8.485.774.707 frank HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten Artikel 21 De vastgestelde rechten van deze aard bedragen voor het begrotingsjaar 2000 6.463.073.125 frank (bijlage tabel II aangewende ontvangsten) waarvan Lopende ontvangsten 6.439.653.186 Kapitaalontvangsten 23.419.939 § 2. Vaststelling van de variabele ordonnanceringskredieten Artikel 22 De openstaande en aangewende variabele ordonnanceringskredieten voor de ordonnanceringen van het begrotingsjaar 2000 bedragen 6.463.073.125 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen, kolom 2) Daar het beginsaldo op 1 januari 2000 899.808.753 frank bedroeg, bedragen de beschikbare ordonnanceringen op de variabele kredieten 7.362.881.878 frank (bijlage tabel IV ordonnancering, kolom 3) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen 5, 36 en 38 van het decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van de variabele kredieten Artikel 23 De ordonnanceringen aangerekend ten laste van de variabele ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 2000 bedragen 6.647.706.597 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen, kolom 4).

Artikel 24 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 eerste lid en 23, bedraagt het jaarlijkse saldo van de variabele ordonnanceringskredieten -184.633.472 frank Artikel 25 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 tweede lid en 23 hierboven, bedragen de beschikbare ordonnanceringen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2000 715.175.281 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 5) . Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK IV Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting Artikel 26 De begrotingsdecreten van het jaar 2000 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geraamd als volgt: (in frank) - Ontvangsten 0 - Uitgaven 0 (bijlage tabel V, kolommen 1, 2).

Artikel 27 Het saldo dat beschikbaar is op 1 januari 2000 bedroeg -117.942.737 frank (bijlage tabel V kolom 7).

Er werd geen ontvangst geboekt op de twee fondsen die verder in de afzonderlijke sectie bestaan.

Artikel 28 Er werd geen uitgave aangerekend op de twee fondsen die verder in de afzonderlijke sectie bestaan.

Artikel 29 Daar er geen verrichtingen van ontvangsten en uitgaven werd verricht zoals blijkt uit de artikelen 27 en 28, bedraagt het op 31 december 2000 in de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap beschikbare saldo -117.942.737 frank (bijlage tabel V kolom 9).

Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK V Globaal resultaat Artikel 30 Alle diensten samen, begroting en afzonderlijke sectie, rekening houdend met de artikelen 20, 23 en 29 van dit decreet, geeft het globaal resultaat van de begroting 2000 (in frank): Begroting sensu stricto : 120.704.348 Variabele kredieten : -184.633.472 Afzonderlijke sectie : Totaal : -63.929.124 TWEEDE DEEL VERRICHTINGEN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK I Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van het ministerie van de Franse Gemeenschap § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 31 De vooruitzichten voor de jaarlijkse ontvangsten bedragen 7.898.100.000 frank (bijlage tabel VII kolom 1) De ontvangsten voor het begrotingsjaar 2000 bedragen 14.685.864.036 frank.

Ze worden onderverdeeld als volgt: - Saldo op 1 januari 5.379.476.540 - Ontvangsten van het jaar 9.306.387.496 (bijlage tabel VII, kolommen 3 en 6).

Het bedrag van 14.685.864.036 frank is het beschikbaar bedrag voor de uitgaven van het jaar 2000. § 2. Vaststelling van de uitgaven Artikel 32 De vooruitzichten voor de uitgaven bedragen 8.853.800.000 frank (bijlage tabel VII kolom 2).

De uitgaven bedragen 9.571.119.555 frank (bijlage tabel VII kolom 4). § 3. Begrotingsresultaat Artikel 33 Overeenkomstig de artikelen 31 en 32, wordt het begrotingsresultaat van het jaar vastgelegd op het bedrag van -264.732.059 frank.

Het bedrag beschikbaar op 31 december 2000 bedraagt 5.114.744.481 frank.

Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

DERDE DEEL. VERRICHTINGEN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET TYPE A Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A opgemaakt onder het toezicht van de minister waaronder ze ressorteren en maken het voorwerp uit van een ontwerp van begrotingsregeling HOOFDSTUK I COMMISSARIAT GENERAL AUX RELATIONS INTERNATIONALES Lopend jaar Artikel 34 Begrotingsverwijzing: decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 artikel 42 Boek 158 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van het "C.G.R.I." voor het jaar 2000 wordt opgesteld als volgt: a)Ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 1.297.700.000 aangerekende ontvangsten 1.243.553.772 verschil 54.146.228 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 1.364.472.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 1.364.472.000 aangerekende uitgaven 1.234.639.985 Kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 129.832.015 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2000 wordt als volgt samengevat ontvangsten 1.243.553.772 uitgaven 1.234.639.985 ontvangstenoverschot 8.913.787 HOOFDSTUK II FONDS D'EGALISATION DES BUDGETS (Egalisatiefonds voor begrotingen) Lopend jaar Artikel 35 Begrotingsverwijzing: decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 artikel 42 Boek 158 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van het Fonds d'égalisation des budgets voor het jaar 2000 wordt opgesteld als volgt: a) ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 0 aangerekende ontvangsten 0 verschil 0 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 0 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 0 aangerekende uitgaven 0 kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 0 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2000 wordt als volgt samengevat ontvangsten 0 uitgaven 0 ontvangsten-/uitgavenoverschot 0 HOOFDSTUK III SERVICE DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE RADIO ET TELEVISION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Lopend jaar Artikel 36 Begrotingsverwijzing: decreet van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/1999 pub. 05/07/2000 numac 2000029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 artikel 42 Boek 158 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van de Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française voor het jaar 2000 wordt opgesteld als volgt: a) ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 410.144.000 aangerekende ontvangsten 420.961.106 verschil 10.817.106 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 410.144.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden 5.063.391 totaal van de kredieten 415.207.391 aangerekende uitgaven 327.867.636 kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 87.339.755 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2000 wordt als volgt samengevat ontvangsten 420.961.106 uitgaven 327.867.636 ontvangstenoverschot 93.093.470 Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2008.

M. ARENA, Minister-President, belast met het Leerplichtonderwijs M.-D. SIMONET, Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen M. DAERDEN, Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport F. LAANAN, Minister van Cultuur en Audiovisuele Sector M. TARABELLA, Minister van Jeugd on Onderwijs voor sociale Promotie C. FONCK, Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr.380-1 Zitting 2007-2008 Stukken van het Parlement - Verslag, nr.380-2 Integraal verslag - Bespreking en aanneming - Vergadering van 22 januari 2008.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^