Decreet van 01 februari 2008
gepubliceerd op 16 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019015481
pub.
16/12/2019
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015481

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: EERSTE DEEL - DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 2001 HOOFDSTUK I Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten Artikel 1 De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreten voor het begrotingsjaar 2001, bedragen 1.179.400.000 frank (bijlage tabel I, kolom 1) § 2 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten Artikel 2 De uitgavenvastleggingen aangerekend ten laste van deze kredieten bedragen 974.025.680 frank (bijlage tabel I, kolom 4) Artikel 3 De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 205.374.320 frank (bijlage tabel I, kolom 6). Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli1991, wordt dit bedrag geannuleerd (bijlage tabel I, kolom 8). § 3. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten Artikel 4 De variabele vastleggingskredieten aangewend voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2001 bedragen 5.042.716.019 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 2).

Daar het beginsaldo op 1 januari 2001, verhoogd met verminderingen van visa op vorige jaren, 584.215.603 frank bedroeg (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 1), bedragen de beschikbare vastleggingen ten laste van de variabele kredieten voor het jaar 2001 5.626.931.622 frank (bijlage tabel IV vastleggingen kolom 3) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen 5, 36 en 38 van het decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 4. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten Artikel 5 De uitgavenvastleggingen ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2001 bedragen 5.841.377.918 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 4) Artikel 6 Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 4 en 5 hierboven, bedragen de beschikbare vastleggingen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2001 -214.446.296 frank (bijlage tabel IV vastleggingen, kolom 5) .

Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 7 De vastgestelde rechten ten bate van de Franse Gemeenschap bedragen voor het begrotingsjaar 2001 251.095.485.378 frank (bijlage tabel II kolom 2) Dit bedrag bestaat uit: (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten 247.889.186.318 - fiscale en algemene kapitaalontvangsten 6.299.060 - opbrengsten van lening 3.200.000.000 Artikel 8 De begrotingsontvangsten van het jaar 2001 bedragen 251.095.485.378 frank (bijlage tabel II kolom 3).

Dit bedrag bestaat uit: (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten 247.889.186.318- fiscale en algemene kapitaalontvangsten 6.299.060- opbrengsten van lening 3.200.000.000 Artikel 9 De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar bedragen 0 frank (bijlage tabel II kolom 4) Dit bedrag bestaat uit : a. geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten (bijlage tabel II kolom 5) (in frank) - lopende fiscale en algemene ontvangsten - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van lening b.naar het begrotingsjaar 2002 overgedragen rechten (bijlage tabel II kolom 6) - lopende fiscale en algemene ontvangsten - fiscale en algemene kapitaalontvangsten - opbrengst van lening § 2 Vaststelling van de uitgavenkredieten Artikel 10 De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 2001 hebben de oorspronkelijke kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven verdeeld op de volgende wijze: (bijlage tabel III, kolom 1).

Ordonnanceringskredieten 1.153.700.000 Niet-gesplitste kredieten 251.496.000.000 Artikel 11 Die uitgavenmachtigingen werden gewijzigd bij aanpassingen verricht krachtens de aanpassingsdecreten voor een bedrag van 3.287.600.000 frank verdeeld op de volgende wijze (nettoaanpassing) (bijlage tabel III kolom 2) : Ordonnanceringskredieten 230.400.000 Niet-gesplitste kredieten 3.057.200.000 Artikel 12 De toegekende uitgavenmachtigingen voortvloeiend uit de artikelen 10 en 11 worden verhoogd met de kredieten overgedragen van het vorige begrotingsjaarvoor een bedrag van 7.946.836.988 frank krachtens de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, onderverdeeld als volgt (bijlage tabel III kolom 3): Ordonnanceringskredieten Niet-gesplitste kredieten 7.946.836.988 Artikel 13 - Krachtens de artikelen 10, 11 en 12 hierboven, bedraagt het totaal van de toegekende uitgavenmachtigingen beschikbaar voor het begrotingsjaar 2001 263.884.136.988 frank (bijlage tabel III, kolom 4). Die uitgavenmachtigingen worden verdeeld als volgt: Ordonnanceringskredieten 1.384.100.000 Niet-gesplitste kredieten 262.500.036.988 § 3 Vaststelling van de uitgaventoestand Artikel 14 De uitgaven aangerekend ten laste van het begrotingsjaar 2001 bedragen 250.775.791.508 frank (bijlage tabel III, kolommen 5, 6 en 7), onderverdeeld in:

Prestaties van vroegere jaren

Prestaties van lopende jaren

Totale uitgaven

Ordonnanceringskredieten

37.893.956

1.078.430.270

1.116.324.226

Niet-gesplitste kredieten

2.442.169.667

247.217.297.615

249.659.467.282

Totaal

2.480.063.623

248.295.727.885

250.775.791.508


Artikel 15 Van dit bedrag werd aan het Rekenhof verantwoording afgelegd voor een bedrag van 250.775.791.508 frank waarvan: Ordonnanceringskredieten 1.116.324.226 Niet-gesplitste kredieten 249.659.467.282 (bijlage tabel III, kolom 8) Artikel 16 Uit de vergelijking van de artikelen 14 en 15 blijkt dat er geen uitgave is die geregulariseerd moet worden met toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 (bijlage tabel III, kolom 9). § 4 Regeling van de kredieten Artikel 17 De vergelijking tussen de uitgavenmachtigingen (artikel 13) en de aangerekende verrichtingen (artikel 14) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 2001 van 13.108.345.480 frank onderverdeeld als volgt : Ordonnanceringskredieten 267.775.774 Niet-gesplitste kredieten 12.840.569.706 Artikel 18 Om te uitgaven van het begrotingsjaar 2001 verricht boven de kredieten of in afwezigheid ervan te dekken, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 2.213.991.723 frank: Ordonnanceringskredieten 0 Niet-gesplitste kredieten 2.213.991.723 Deze kredieten worden verdeeld zoals vermeld in de tabel VI van de bijlage.

Artikel 19 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 17 en 18, bestaat het bedrag van de op 31 december 2001 beschikbare kredieten uit: (bijlage tabel III, kolommen 11 en 12).

Ordonnanceringskredieten

Niet-gesplitste kredieten

Totaal

Te annuleren kredieten

267.775.774

4.776.031.372

5.043.807.146

Naar het volgende begrotingsjaar over te dragen kredieten

0

10.278.530.057

10.278.530.057


§ 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 2001 Artikel 20 Het algemeen resultaat van de begroting voor het begrotingsjaar 2001 wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten, met inbegrip van de opbrengst van lening bedragen 251.095.485.378 frank De uitgaven bedragen 250.775.791.508 frank Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de variabele kredieten en de afzonderlijke sectie, overtreffen de ontvangsten de uitgaven met 319.693.870 frank Daar het saldo op het einde van het begrotingsjaar 2000 -8.485.774.707 frank bedroeg, bedraagt het saldo op het einde van het begrotingsjaar 2001 -8.166.080.837 frank HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten Artikel 21 De vastgestelde rechten van deze aard bedragen voor het begrotingsjaar 2001 5.042.716.019 frank (bijlage tabel II aangewende ontvangsten) waarvan Lopende ontvangsten 5.019.848.784 Kapitaalontvangsten 22.867.235 § 2. Vaststelling van de variabele ordonnanceringskredieten Artikel 22 De openstaande en aangewende variabele ordonnanceringskredieten voor de ordonnanceringen van het begrotingsjaar 2001 bedragen 5.042.716.019 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen, kolom 2) Daar het beginsaldo op 1 januari 2001 715.175.281 frank bedroeg, bedragen de beschikbare ordonnanceringen op de variabele kredieten 5.757.891.300 frank (bijlage tabel IV ordonnancering, kolom 3) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen5, 36 en 38 van het decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van de variabele kredieten Artikel 23 De ordonnanceringen aangerekend ten laste van de variabele ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 2001 bedragen 5.715.941.873 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 4).

Artikel 24 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 eerste lid en 23, bedraagt het jaarlijkse saldo van de variabele ordonnanceringskredieten -673.225.854 frank Artikel 25 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 tweede lid en 23 hierboven, bedragen de beschikbare ordonnanceringen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2001 41.949.427 frank (bijlage tabel IV ordonnanceringen kolom 5) .Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK IV Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting Artikel 26 De begrotingsdecreten van het jaar 2001 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geraamd als volgt: (in frank) - Ontvangsten 0 - Uitgaven 0 (bijlage tabel V, kolommen 1, 2).

Artikel 27 Het saldo dat beschikbaar is op 1 januari 2001 bedroeg -117.942.737 frank (bijlage tabel V kolom 7).

Er werd geen ontvangst geboekt op de twee fondsen die verder in de afzonderlijke sectie bestaan.

Artikel 28 Er werd geen uitgave aangerekend op de twee fondsen die verder in de afzonderlijke sectie bestaan.

Artikel 29 Daar er geen verrichtingen van ontvangsten en uitgaven werd verricht zoals blijkt uit de artikelen 27 en 28, bedraagt het op 31 december 2001 in de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap beschikbare saldo -117.942.737 frank (bijlage tabel V kolom 9). Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

HOOFDSTUK V Globaal resultaat Artikel 30 Alle diensten samen, begroting en afzonderlijke sectie, rekening houdend met de artikelen 20, 23 en 29 van dit decreet, geeft het globaal resultaat van de begroting 2001 (in frank): Begroting sensu stricto : 319.693.870 Variabele kredieten : -673.225.854 Afzonderlijke sectie : Totaal : -353.531.984 TWEEDE DEEL VERRICHTINGEN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK I Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van het ministerie van de Franse Gemeenschap § 1 Vaststelling van de ontvangsten Artikel 31 De vooruitzichten voor de jaarlijkse ontvangsten bedragen 8.870.900.000 frank (bijlage tabel VII kolom 1) De ontvangsten voor het begrotingsjaar 2001 bedragen 14.734.297.255 frank.

Ze worden onderverdeeld als volgt: - Saldo op 1 januari 5.009.486.393 - Ontvangsten van het jaar 9.724.810.862 (bijlage tabel VII kolommen 3 en 6).

Het bedrag van 14.734.297.255 frank is het beschikbaar bedrag voor de uitgaven van het jaar 2001. § 2. Vaststelling van de uitgaven Artikel 32 De vooruitzichten voor de uitgaven bedragen 9.545.100.000 frank (bijlage tabel VII kolom 2).

De uitgaven bedragen 9.507.423.739 frank (bijlage tabel VII kolom 4). § 3. Begrotingsresultaat Artikel 33 Overeenkomstig de artikelen 31 en 32, wordt het begrotingsresultaat van het jaar vastgelegd op het bedrag van 217.387.123 frank.

Het bedrag beschikbaar op 31 december 2001 bedraagt 5.226.873.516 frank.

Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

DERDE DEEL. VERRICHTINGEN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET TYPE A Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A opgemaakt onder het toezicht van de minister waaronder ze ressorteren en maken het voorwerp uit van een ontwerp van begrotingsregeling HOOFDSTUK I COMMISSARIAT GENERAL AUX RELATIONS INTERNATIONALES Lopend jaar Artikel 34 Begrotingsverwijzing: decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 artikel 45 Boek 159 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van het "C.G.R.I." voor het jaar 2001 wordt opgesteld als volgt: a)Ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 1.449.517.000 aangerekende ontvangsten 1.201.718.845 verschil 247.798.155 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 1.545.592.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 1.545.592.000 aangerekende uitgaven 1.095.571.804 Kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 450.020.196 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2001 wordt als volgt samengevat ontvangsten 1.201.718.845 uitgaven 1.095.571.804 ontvangstenoverschot 106.147.041 HOOFDSTUK II FONDS D'EGALISATION DES BUDGETS (Egalisatiefonds voor begrotingen) Lopend jaar Artikel 35 Begrotingsverwijzing: decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 artikel 45 Boek 159 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van het Fonds d'égalisation des budgets voor het jaar 2001 wordt opgesteld als volgt: a) ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 722.700.000 aangerekende ontvangsten 722.700.000 verschil 0 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 0 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden totaal van de kredieten 0 aangerekende uitgaven 0 kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 0 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2001 wordt als volgt samengevat ontvangsten 722.700.000 uitgaven 0 ontvangstenoverschot 722.700.000 HOOFDSTUK III SERVICE DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE RADIO ET TELEVISION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Lopend jaar Artikel 36 Begrotingsverwijzing: decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 artikel 45 Boek 159 van het Rekenhof - deel II De eindregeling van de begroting van de Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française voor het jaar 2001 wordt opgesteld als volgt: a) ontvangsten ontvangsten voorzien in het begrotingsdecreet 415.205.000 aangerekende ontvangsten 415.814.076 verschil 609.076 b) uitgaven kredieten toegekend door het begrotingsdecreet 415.205.000 aanvullende kredieten die toegekend moeten worden 25.526.863 totaal van de kredieten 440.731.863 aangerekende uitgaven 374.691.501 kredietoverschot dat geannuleerd moet worden 66.040.362 c) samenvatting : het eindresultaat van het beheersjaar 2001 wordt als volgt samengevat ontvangsten 415.814.076 uitgaven 374.691.501 ontvangstenoverschot 41.122.575 Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2008.

M. ARENA, Minister-President, belast met het Leerplichtonderwijs M.-D. SIMONET, Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen M. DAERDEN, Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport F. LAANAN, Minister van Cultuur en Audiovisuele Sector M. TARABELLA, Minister van Jeugd on Onderwijs voor sociale Promotie C. FONCK, Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr.381-1 Zitting 2007-2008 Stukken van het Parlement - Verslag, nr. 381-2 Integraal verslag - Bespreking en aanneming - Vergadering van 22 januari 2008.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^