Decreet van 01 juni 2006
gepubliceerd op 15 juni 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van de artikelen 4, 111 en 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201975
pub.
15/06/2006
prom.
01/06/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2006. - Decreet tot wijziging van de artikelen 4, 111 en 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 4, eerste lid, 1°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden de woorden "of een gemeentelijk plan van aanleg" vervangen door de woorden ", een gemeentelijk plan van aanleg of een in artikel 127, § 1, eerste lid, 8°, bedoelde omtrek".

Art. 2.Artikel 111, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : « De bouwwerken, de installaties of de gebouwen die bestaan vóór de inwerkingtreding van het gewestplan of die toegelaten zijn en waarvan de huidige of toekomstige bestemming niet overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan kunnen onderworpen worden aan verbouwings-, vergrotings- of heropbouwwerken. » In het tweede lid van hetzelfde artikel worden de woorden "de gebouwen die bestaan vóór de inwerkingtreding van het gewestplan waarvan de bestemming overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan " vervangen door de woorden "de bouwwerken, de installaties of de gebouwen die een functionele eenheid vormen, die overeenstemmen met het gewestplan of die bestaan vóór de inwerkingtreding van het gewestplan en waarvan de uitbreiding gepland is in de omtrek bedoeld in artikel 1, 5°, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid".

Art. 3.In Boek I van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van afdeling 9, hoofstuk III, van titel V, vervangen als volgt : « Afdeling 9 - Vergunningen afgegeven door de Regering of de gemachtigd ambtenaar, indiening en behandeling ervan. »

Art. 4.In artikel 127, § 1, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek worden de nummering "168, § 1, eerste lid" vervangen door de nummering "169, § 4".

Hetzelfde lid wordt aangevuld met een punt 8°, luidend als volgt : « 8° wanneer ze betrekking heeft op handelingen en werken in een omtrek voor stedelijke verkaveling, wordt de omtrek door de Regering op eigen initiatief of op voorstel van de gemeenteraad of van de gemachtigd ambtenaar bepaald; behalve wanneer hij de omtrek voorstelt, maakt de gemeenteraad zijn advies over binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van de aanvraag van de gemachtigd ambtenaar; in voorkomend geval wordt het advies geacht gunstig te zijn; wanneer het advies ongunstig is, wordt de procedure niet voortgezet; de omtrek heeft betrekking op elk stedenbouwkundig project tot herwaardering en ontwikkeling van de stedelijke functies die de oprichting, de wijziging, de uitbreiding, de vernietiging of het overstek van de wegen en van openbare ruimten vereisen; het omtrekproject en de effectbeoordeling betreffende het stedenbouwkundige project worden eerst onderworpen aan de bijzondere bekendmakingsmaatregelen en aan de raadpleging van de gemeentecommissie, als ze bestaat, met inachtneming van de in artikel 4 bedoelde modaliteiten; het college van burgemeester en schepenen maakt zijn advies over binnen zeventig dagen na ontvangst van de aanvraag van de gemachtigd ambtenaar; in voorkomend geval wordt het advies geacht gunstig te zijn; na uitvoering van het project of op de voordracht van de gemeenteraad of van de gemachtigd ambtenaar wordt de omtrek door de Regering opgeheven of gewijzigd; het besluit tot vastlegging, wijziging of opheffing van de omtrek, wordt bij bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. » In § 3 van hetzelfde artikel wordt de nummering "en 7°" vervangen door de nummering ", 7° en 8°".

Art. 5.In artikel 81, § 2, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wordt de nummering "1°, 2°, 4°, 5° en 6°" geschrapt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen op 1 juni 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken van de Raad 354 (2005-2006), nrs. 1 tot 11.

Volledig verslag, openbare vergadering van 24 mei 2006.

Bespreking. Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^