Decreet van 01 juni 2017
gepubliceerd op 09 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van de artikelen L4124-1, L4135-3 en L4142-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wat betreft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203058
pub.
09/06/2017
prom.
01/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203058

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 JUNI 2017. - Decreet tot wijziging van de artikelen L4124-1, L4135-3 en L4142-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wat betreft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel L4124-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis. Indien de samenstelling van de gemeenteraad niet meer overeenstemt met artikel L1122-3 van het Wetboek en er wegens het gebrek aan plaatsvervangers niet voorzien kan worden in de vervanging van het (de) betrokken gemeenteraadslid (-raadsleden), wordt de vergadering van de gemeenteraadskiezers op initiatief van de gemeente en na beslissing van de Minister bevoegd voor de Lokale Besturen samengeroepen voor een aanvullende verkiezing. Deze vergadering heeft altijd plaats op een zondag, binnen dertig dagen na kennisgeving van het regeringsbesluit waarbij de precieze kalender van de kiesverrichtingen vastgesteld wordt.

Tijdens éénzelfde gemeentelijke legislatuur kan niet meer dan één keer overgegaan worden tot een aanvullende verkiezing, zoals omschreven in deze paragraaf.

De procedureregels bedoeld in Boek I van het vierde deel van het Wetboek zijn mutatis mutandis van toepassing op deze verkiezing, uitgezonderd de afwijkingen verwoord in navolgende leden.

Enkel de politieke fractie(s) aanwezig in de gemeenteraad mag (mogen) voor deze verkiezing kandidaten voordragen. De lijst telt een aantal kandidaten dat minstens gelijk is met het aantal opengevallen mandaten, verhoogd met één eenheid, en dat hoogstens gelijk is met het aantal opengevallen mandaten, verhoogd met 25 % van het aantal gemeenteraadsleden die overeenkomstig artikel L1122-3 van het Wetboek de raad samenstellen, afgerond naar de hogere eenheid.

De volgorde van de voordracht van de lijst wordt overeengekomen door de indieners, waarbij laatstgenoemden verstaan worden als de gezamenlijke gemeenteraadsleden van éénzelfde fractie die op het ogenblik van de indiening van de aanvullende lijst(en) zetelen.

Het aantal voorkeurstemmen dat voortvloeit uit deze verkiezing wordt niet in overweging genomen voor de toepassing van artikel L1123-4 van het Wetboek betreffende de verkiezing van de burgemeester.

De verkozenen uit de aanvullende verkiezing nemen zitting in de gemeenteraad met inachtneming van de volgorde in de rangschikking van de verkregen stemmen, ten belope van het aantal openstaande mandaten.

De verkozene(n) die geen zitting neemt (nemen) in de gemeenteraad worden uitgeroepen tot eerste, tweede, derde plaatsvervanger, enzoverder.".

Artikel 1.In artikel L4135-3, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de woorden " § 2" vervangen door de woorden " § 3".

Art. 2.In artikel L4142-7 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « van vorig lid » vervangen door de woorden « van dit artikel ».

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 juni 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 803 (2016-2017) Nrs 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare zitting van 31 mei 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^