Decreet van 01 oktober 2020
gepubliceerd op 16 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020031526
pub.
16/10/2020
prom.
01/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031526

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 OKTOBER 2020. - Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.. § 1. Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenschappelijke vergaderingen met de raad voor maatschappelijk welzijn bedoeld in artikel L1122-11 van het wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden, bij beslissing van de gemeenteraad of op verzoek van een derde van de leden van de gemeenteraad.

Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van het gemeentecollege bij beslissing van het gemeentecollege virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden. § 2. De directeur-generaal zorgt, onder de verantwoordelijkheid van het gemeentecollege, voor het goede verloop van de virtuele vergaderingen en staat ter beschikking van de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad en om hen alle vereiste uitleg te geven in verband met deze wijze van vergaderen.

Hij zorgt er met name voor dat alle leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een administratiekantoor of thuis. § 3. Tijdens de virtuele vergaderingen stemmen de leden van het gemeentecollege en de gemeenteraad mondeling, overeenkomstig de artikelen L1123-22 en L1122-27 van hetzelfde Wetboek, hetzij door rechtstreeks te spreken tijdens de teleconferentie of videoconferentie, hetzij door hun stem uit te brengen via het persoonlijk elektronisch adres bedoeld in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek.

De in de artikelen L1123-22 en L1122-27, lid 4, van hetzelfde Wetboek bedoelde geheime stemmingen worden via het in artikel L1122-13 van hetzelfde Wetboek bedoelde persoonlijke elektronische adres langs elektronische weg naar de directeur-generaal gestuurd.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere regelingen voor een geheime stemming.

Art. 2.De virtuele openbare vergaderingen van de gemeenteraad worden in werkelijke tijd uitgezonden op de website van de gemeente of volgens de procedures die op de website zijn aangegeven.

Art. 3.De daadwerkelijke uitoefening van het in artikel L1122-14 van hetzelfde wetboek bedoelde recht op interpellatie is gewaarborgd.

Indien nodig stelt de directeur-generaal technische middelen ter beschikking van de inwoner van de gemeente waarvan de interpellatie ontvankelijk is bevonden, zodat hij zich tijdens de vergadering van de gemeenteraad kan uitspreken.

Art. 4.Tot 31 maart 2021 kan de gemeenteraad de commissies en adviesraden die in toepassing van de artikelen L1122-34 en L1122-35 van hetzelfde Wetboek zijn opgericht, machtigen om op verzoek van hun voorzitter te vergaderen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid.

Art. 5.§ 1. Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van de provincieraad virtueel worden gehouden, via teleconferentie of videoconferentie, bij beslissing van het provinciecollege of op verzoek van een derde van de leden van het provinciecollege. De in artikel L2212-22 van hetzelfde wetboek bedoelde oproepingen worden langs elektronische weg naar de provincieraadsleden gestuurd.

Tot 31 maart 2021 kunnen de vergaderingen van het provinciecollege bij beslissing van het provinciecollege virtueel, per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden. § 2. De directeur-generaal zorgt, onder de verantwoordelijkheid van het provinciecollege, voor het goede verloop van de virtuele vergaderingen en staat ter beschikking van de provincieraadsleden en de provinciaal gedeputeerden om hen alle vereiste uitleg te geven in verband met deze wijze van vergaderen.

Hij zorgt er met name voor dat alle provincieraadsleden en provinciaal gedeputeerden leden over de technische middelen beschikken om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen. Indien dit niet het geval is, wordt de benodigde apparatuur aan hen ter beschikking gesteld in een administratiekantoor of thuis. § 3. Tijdens virtuele vergaderingen stemmen de adviseurs luidop, overeenkomstig artikel L2212-16 van hetzelfde Wetboek, hetzij door tijdens de teleconferentie of videoconferentie rechtstreeks te spreken, hetzij door hun stem uit te brengen vanaf hun persoonlijke elektronische adres als bedoeld in artikel L2212-22 van hetzelfde Wetboek.

Geheime stemmingen worden via elektronische weg naar de directeur-generaal gestuurd vanaf het persoonlijke elektronische adres bedoeld in artikel L2212-22 van hetzelfde Wetboek.

Hij is verantwoordelijk voor de anonimisering van de stemmen die hij in overeenstemming met het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek geheim houdt.

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere regelingen voor een geheime stemming.

Art. 6.De virtuele openbare vergaderingen van de provincieraad worden in werkelijke tijd uitgezonden op de website van de provincie of volgens de procedures die op de website zijn aangegeven.

Art. 7.De daadwerkelijke uitoefening van het recht op informatie bedoeld in de artikelen L2212-28 e.v. van hetzelfde Wetboek wordt gewaarborgd.

Indien nodig stelt de directeur-generaal technische middelen ter beschikking van de inwoner van de provincie waarvan de interpellatie ontvankelijk is bevonden, zodat hij zich tijdens de vergadering van de provincieraad kan uitspreken.

Art. 8.Tot 31 maart 2021 kan de provincieraad de commissies, adviesraden en participatieve raden die ter uitvoering van de artikelen L2212-14, L2212-30 en 2212-31 van hetzelfde Wetboek zijn opgericht, machtigen om op verzoek van hun voorzitter te vergaderen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid.

Art. 9.Dit decreet treedt in werking op 1 oktober 2020.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 oktober 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2019-2020. Stukken van het Waals Parlement, 281 (2019-2020) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 september 2020.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^