Decreet van 01 oktober 2020
gepubliceerd op 16 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de orga

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020031527
pub.
16/10/2020
prom.
01/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031527

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 OKTOBER 2020. - Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.§ 1. De algemene vergadering van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling kan, zelfs bij gebrek aan een statutaire machtiging en ondanks elke andersluidende bepaling, tot en met 31 december 2020 worden gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de leden, met of zonder gebruikmaking van de volmachten die aan de mandatarissen worden gegeven, of met een beperkte fysieke aanwezigheid van de leden door het gebruik van volmachten die aan de mandatarissen worden gegeven, onder de voorwaarden van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. § 2. Artikel L-1523-13, § 1, lid 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie blijft van toepassing op intercommunales die paragraaf 1 toepassen. § 3. Indien aan de mandatarissen volmachten worden verleend, is artikel L1523-12, § 1, lid 2, van hetzelfde Wetboek niet van toepassing. Een beraadslaging in de gemeenteraad over elk agendapunt overeenkomstig de bepalingen van artikel L1523-12, § 1, lid 1, van hetzelfde Wetboek is verplicht. § 4. Indien de gemeenteraad zich niet fysiek wenst te laten vertegenwoordigen, deelt hij zijn beraadslagingen onverwijld mee aan de structuur, die er rekening mee houdt wat betreft het uitbrengen van de stemmen, maar ook wat betreft de berekening van de verschillende aanwezigheids- en stemquorums.

Art. 2.Het bestuursorgaan van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die dit wenst, kan elke algemene vergadering die reeds is bijeengeroepen op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, uitstellen tot de datum van zijn keuze en tot 31 december 2020.

Art. 3.De beslissingen en vergaderingen van de collegiale bestuursorganen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling kunnen, zelfs bij gebrek aan een wettelijke toelating en niettegenstaande elke andersluidende bepaling, worden aangenomen en gehouden tot 31 december 2020 onder de voorwaarden van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19- pandemie.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 oktober 2020.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 oktober 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2019-2020. Stukken van het Waalse Parlement 282 (2019-2020) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 30 september 2020.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^