Decreet van 01 oktober 2020
gepubliceerd op 19 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebro

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020204140
pub.
19/10/2020
prom.
01/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204140

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 OKTOBER 2020. - Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Compensatie

Artikel 1.Bij dit decreet wordt Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.De compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net, eindigt op 31 december 2023.

In afwijking van lid 1 wordt de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net tot 31 december 2030 gehandhaafd voor autoproducenten die een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen hebben met een netto ontwikkelbaar vermogen van minder dan of gelijk aan 10 kW, waarvan de inbedrijfstelling vóór 1 januari 2024 plaatsvindt.

De Regering of haar afgevaardigde bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van dit artikel. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Art. 3.Artikel 2 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt aangevuld met een punt 76°, luidend als volgt: "76° dubbele stroommeter: meter die de opname en de injectie van energie afzonderlijk telt, inclusief een slimme meter.".

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt artikel 34, waarvan de huidige tekst de paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidend als volgt: " § 2. Elke residentiële afnemer kan zijn distributienetbeheerder vragen om een dubbele stroommeter te installeren.

Tot 31 december 2023 en binnen de grenzen van de overheidskredieten die voor de terugbetaling van deze verplichting zijn toegekend, wordt via de distributienetbeheerder aan de residentiële afnemer een premie toegekend die de kosten van de installatie van de in lid 1 bedoelde dubbele stroommeter dekt.

De administratie verstrekt de distributienetbeheerder een begrotingsvoorschot voor de financiering van de in lid 2 bedoelde premie.

Elke netbeheerder bezorgt de administratie tegen de tiende dag van elke maand een elektronisch bestand dat per email met bericht van ontvangst wordt overgemaakt. Dit bestand bevat een lijst van de plaatsingen die de afgelopen maand zijn gedaan en de gedetailleerde gegevens daarvan, met inbegrip van de kosten.

De distributienetbeheerder bezorgt de administratie elk kwartaal in 3 exemplaren een schuldvorderingsverklaring, samen met een lijst van de uitgaven en de bewijsstukken betreffende de toegekende premies.

Na ontvangst van de lijst van de uitgaven controleert de administratie de schuldvorderingsverklaring. Na bepaling van het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven keurt de administratie de uitgaven goed in mindering op het in lid 3 bedoelde voorschot of brengt zij dit bedrag in voorkomend geval in vereffening.

De netbeheerder vermeldt op zijn schuldvorderingsverklaring het nummer van de financiële rekening waarvan hij houder is en neemt er de melding "bedrag voor waar en oprecht verklaard" in op.

De Regering of haar afgevaardigde kan de modaliteiten tot toepassing van deze paragraaf bepalen. § 3. Vanaf 1 oktober 2020 tot 31 december 2023 kennen de distributienetbeheerders als openbare dienstverplichting jaarlijks, voor rekening van het Waals Gewest, een premie toe aan de residentiële autoproducerende afnemers die een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen hebben met een netto-ontwikkelbaar vermogen van minder dan of gelijk aan 10 kW en die niet genieten van het sociaal tarief.

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 bedraagt het bedrag van de premie voor de in lid 1 bedoelde afnemers die niet over een dubbele stroommeter beschikken, 100 procent van de capaciteitstermijn en 54,27 procent van de capaciteitstermijn voor de jaren 2022 en 2023.

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 bedraagt het bedrag van de premie voor de in lid 1 bedoelde afnemers die zijn uitgerust met een dubbele stroommeter 100 procent van het verschil tussen de factuur voor de netkosten en het totale bedrag van de netkosten die zonder de capaciteitstermijn als netto-afname in rekening zouden zijn gebracht, en 54,27 procent van dit bedrag voor de jaren 2022 en 2023.

Elke distributienetbeheerder is verplicht de premie binnen een maand na verzending van de afrekeningsfactuur aan de leverancier toe te kennen.

De administratie verstrekt de distributienetbeheerder een begrotingsvoorschot om de betaling van de in lid 1 bedoelde premies te financieren.

Elke netbeheerder bezorgt de administratie tegen de tiende dag van elke maand een elektronisch bestand dat per email met bericht van ontvangst wordt overgemaakt. Dat bestand bevat de lijst van de premies die de vorige maand zijn uitgekeerd, alsook de uitvoerige gegevens die daarop betrekking hebben.

De netbeheerder bezorgt de administratie elk kwartaal in 3 exemplaren een schuldvorderingsverklaring, samen met een lijst van de uitgaven en de bewijsstukken betreffende de daadwerkelijk betaalde premies.

Zodra de uitgavenlijst door de administratie in ontvangst genomen wordt, wordt ze samen met de bijgevoegde bewijsstukken door haar nagekeken. Na bepaling van het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven keurt de administratie de uitgaven goed in mindering op het in lid 1 bedoelde voorschot of brengt zij dit bedrag in voorkomend geval in vereffening.

De netbeheerder vermeldt op zijn schuldvorderingsverklaring het nummer van de financiële rekening waarvan hij houder is en neemt er de melding "bedrag voor waar en oprecht verklaard" in op.

De Regering of haar afgevaardigde kan de modaliteiten tot toepassing van deze paragraaf bepalen.".

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt artikel 34bis, waarvan de huidige tekst de paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met de paragrafen 2, luidend als volgt: " § 2. De leverancier vermeldt op de regularisatiefactuur van de begunstigden van de in artikel 34, § 3, eerste lid, bedoelde premie zowel het bedrag van de toegekende premie als de uiteindelijke betaling ervan door de Regering.". HOOFDSTUK III. - Algemene en slotbepalingen

Art. 6.De Regering betaalt de distributienetbeheerders het bedrag dat overeenkomt met het tarief voor het gebruik van het distributienet dat van toepassing is op een autoproducent die een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen heeft met een netto ontwikkelbaar vermogen van minder dan of gelijk aan 10 kW, dat niet is opgehaald tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020.

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op 1 oktober 2020.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 oktober 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2019-2020. Stukken van het Waals Parlement, 260 (2019-2020) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 september 2020.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^