Decreet van 02 april 2004
gepubliceerd op 04 juni 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035834
pub.
04/06/2004
prom.
02/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2004. - Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Het opschrift van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij wordt vervangen door wat volgt : « Decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. »

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van « Hoofdstuk I. - Algemene bepaling » vervangen door wat volgt : "HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen"

Art. 4.In artikel 1 van hetzelfde decreet worden de woorden « aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet » vervangen door het woord « gewestaangelegenheid ».

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt een artikel 1bis wordt ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 1bis.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° het decreet basismobiliteit : het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen sluiten betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;3° het Wetboek van Vennootschappen : de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschap sluiten houdende het Wetboek van Vennootschappen;4° de Maatschappij : de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.»

Art. 6.In hetzelfde decreet worden in het opschrift van « HOOFDSTUK II. - Oprichting, doel, duur en zetel » de woorden «, doel, duur en zetel » geschrapt.

Art. 7.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt als volgt gewijzigd : 1° tussen het eerste lid en het tweede lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, die luiden als volgt : « De krachtens het eerste lid opgerichte publiekrechtelijke vereniging wordt zonder onderbreking van de rechtspersoonlijkheid omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet, met als benaming Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, afgekort VVM - De Lijn. De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort. »; 2° in het derde lid dat nu het vijfde lid is geworden, worden tussen de woorden « dit decreet » en de woorden « of bij de statuten geregelde aangelegenheden », de woorden « het kaderdecreet » ingevoegd;3° in het derde lid dat nu het vijfde lid is geworden, worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door de woorden « het Wetboek van Vennootschappen »;4° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Evenwel, de bepalingen van de wet van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord sluiten betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet op de Maatschappij van toepassing, evenmin als de rechtsregels die betrekking hebben op een toestand van algemene samenloop van schuldeisers.Dit geldt eveneens voor de wetten en rechtsregels die de voormelde wetten of rechtsregels zouden wijzigen, vervangen of opheffen. »

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 2bis.De Maatschappij wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Zij kan slechts worden ontbonden door een decreet dat de wijze en de voorwaarden van haar vereffening regelt. »

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 2ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 2ter.De vestiging van de zetel van de Maatschappij wordt door de Vlaamse regering bepaald. »

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt na artikel 2ter een opschrift ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK III. - Missie, taken en bevoegdheden »

Art. 11.In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 12.Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 13.Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 14.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK III. - Kapitaal, leningen en toelagen » vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK IV. - Bestuur en werking ».

Hierna wordt een opschrift ingevoegd dat luidt als volgt : « Afdeling 1. - Kapitaal, leningen en dotaties ».

Art. 15.In artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden « één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank » vervangen door de woorden « negenentwintig miljoen driehonderdzevenendertigduizend euro ».

Art. 15bis . In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord « toelage » vervangen door het woord « dotatie ».

Art. 15ter.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de woorden : « De raad van bestuur beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's verbonden aan de aanvaarding. ».

Art. 16.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK IV. - Bestuursorganen » vervangen door wat volgt : « Afdeling 2. - Bestuursorganen ».

Art. 17.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « Afdeling 1. - Algemene vergadering » vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 1. - Algemene vergadering ».

Art. 18.In artikel 13, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « Artikel 76 van de gecoördineerde wetten van op de handelsvennootschappen » vervangen door de woorden « Artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen ».

Art. 19.Aan artikel 14 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De Maatschappij deelt de goedgekeurde jaarrekening en de kwijting van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse regering. De Vlaamse regering deelt de goedgekeurde jaarrekening en de kwijting van de raad van bestuur mee aan het Vlaams Parlement. ».

Art. 20.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « Afdeling 2. - Raad van Bestuur » vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 2. - Raad van Bestuur ».

Art. 21.In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In artikel 15, § 2, worden tussen de woorden « kunnen » en « niet » de woorden « , in aanvulling op de bepalingen van artikel 21, § 1, van het kaderdecreet, » ingevoegd.2° In artikel 15, § 2, worden de woorden : « 1° lid van de nationale regering;2° lid van de regering van de Gemeenschap of Gewest;3° provinciegouverneur;4° lid van de rechterlijke macht;5° personeelslid van de Maatschappij;6° autobus- of autocarexploitant.» vervangen door de woorden : « 1° provinciegouverneur; 2° lid van de rechterlijke macht;3° autobus- of autocarexploitant.»

Art. 22.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « Afdeling 3. - Directeur-generaal en adjunct directeur-generaal » vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 3. - Directeur-generaal en adjunct directeur-generaal ».

Art. 23.In hetzelfde decreet wordt het opschrift "HOOFDSTUK V. - Werking" vervangen door wat volgt : « Afdeling 3. - Werking ».

Art. 24.In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « worden vijf autonome exploitatie-entiteiten opgericht » vervangen door de woorden « bestaan exploitatie-entiteiten »;2° in het tweede lid worden tussen de woorden « De » en « grenzen » de woorden « bevoegdheden, de werking en de » ingevoegd.

Art. 25.Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 27.In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Per exploitatie-entiteit" worden vervangen door het woord "Er";2° de woorden « het aantal » worden vervangen door de woorden « waarvan het aantal leden »;3° de woorden « Vlaamse regering » worden vervangen door de woorden « raad van bestuur »;4° de woorden « van de exploitatie-entiteit » worden vervangen door de woorden « van de Maatschappij ».

Art. 28.In artikel 23 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « , de directeuren van de centrale diensten en de directeuren die aan het hoofd staan van de exploitatie-entiteiten » vervangen door de woorden « en de directeuren »;2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 25 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 28 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 28, § 2, worden de woorden « en § 3 » geschrapt.2° § 3 wordt opgeheven.

Art. 31.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK VI. - Controle » vervangen door wat volgt : « Afdeling 4. - Financiële Controle ».

Art. 32.Artikel 33 en 34 van hetzelfde decreet worden geschrapt.

Art. 33.In artikel 35 van hetzelfde decreet wordt het woord « commissaris-revisor » vervangen door het woord « commissaris".

Art. 34.Artikel 36 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 35.Artikel 37 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 36.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK VII. - Begroting » vervangen door wat volgt : « Afdeling 5. - Begroting ».

Art. 37.Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 42.De Vlaamse regering kan de elementen en de wijze van rapportering door de Maatschappij over haar werkzaamheden nader omschrijven. »

Art. 38.In artikel 43 van hetzelfde decreet wordt het woord « uitgaven » vervangen door de woorden « kosten en opbrengsten ».

Art. 39.In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid, 3°, wordt het woord « maximumbedrag » vervangen door het woord « bedrag »;2° in het derde lid, 3°, b), wordt het woord « provisies » vervangen door het woord « voorzieningen ».

Art. 40.In hetzelfde decreet wordt na artikel 44 een hoofdstuk V, bestaande uit artikel 44bis, ingevoegd, evenals een hoofdstuk VI, bestaande uit artikelen 44ter en 44quater, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK V. - Beheersovereenkomst

Artikel 44bis.Tussen de Vlaamse regering en de Maatschappij wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten, volgens de bepalingen van artikelen 14, 15 en 16 van het kaderdecreet. HOOFDSTUK VI. - Algemeen administratief toezicht

Artikel 44ter.§ 1. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 23, tweede lid, 33 en 34 van het kaderdecreet, zijn alle besluiten van de organen van de Maatschappij onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de Vlaamse regering. § 2. Het toezicht, bedoeld in § 1, wordt uitgeoefend door bemiddeling van twee gemachtigden, benoemd door de Vlaamse regering. Deze gemachtigden wonen met raadgevende stem de vergadering van de raad van bestuur bij. Zij beschikken voor het vervullen van hun opdracht over de ruimste bevoegdheid.

De Vlaamse regering kan, in geval van verhindering van een gemachtigde, een plaatsvervanger aanstellen. De gemachtigden kunnen de uitvoering opschorten van elke beslissing die zij strijdig achten met de wetten of de decreten, met de statuten of met de beheersovereenkomst.

Om beroep aan te tekenen beschikken zij over een termijn van vier werkdagen met ingang van de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen, indien zij er op aanwezig waren, en, in het tegenovergestelde geval, met ingang van de dag waarop zij er kennis van hebben gekregen.

Indien de Vlaamse regering bij wie het beroep werd aangetekend binnen een termijn van twintig werkdagen, die ingaat op de dag van de aantekening van het beroep, de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, wordt de beslissing van de raad van bestuur definitief.

Artikel 44quater.Wanneer de naleving van de wetten of de decreten, de statuten of de beheersovereenkomst het vereist, kan de Vlaamse regering of, in voorkomend geval, de daartoe gemachtigde de raad van bestuur verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

Als de raad van bestuur bij het verstrijken van deze termijn, geen beslissing heeft genomen of als de Vlaamse regering met het door dit orgaan genomen beslissing niet instemt, dan kan de Vlaamse regering de beslissing nemen in plaats van de raad van bestuur. Van haar besluit wordt onmiddellijk een afschrift overgezonden aan het Vlaams Parlement. »

Art. 41.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepalingen » vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK VII. - Overgangsbepalingen ».

Art. 42.In artikel 45 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° § 2 wordt opgeheven;3° § 3 wordt opgeheven.

Art. 43.In hetzelfde decreet wordt het opschrift « HOOFDSTUK IX. - Inwerkingtreding » vervangen door het opschrift : « HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen » en wordt een artikel 46bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 46bis.§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wet - en decreetbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. § 2. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.

Te dien einde kan zij : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzigen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen. De coördinatie treedt pas in werking nadat zij bij decreet is bekrachtigd. »

Art. 44.In hetzelfde decreet wordt een artikel 46ter toegevoegd dat luidt als volgt : «

Artikel 46ter.§ 1. Tot andersluidende bepaling is artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut van toepassing op de Maatschappij. § 2. Voor de toepassing van de in § 1 vermelde bepalingen wordt de Maatschappij beschouwd als een instelling van categorie B. »

Art. 45.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2041 - nr. 1. - Amendementen, 2041 - nr. 2. - Verslag van het Rekenhof, 2041 - r. 3. - Amendement, 2041 - nr. 4. - Verslag, 2041 - nr. 5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2041 - nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 31 maart 2004 en vergadering van 1 april 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^