Decreet van 02 februari 2017
gepubliceerd op 16 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet betreffende het inschakelingscontract

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201453
pub.
16/03/2017
prom.
02/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201453

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 FEBRUARI 2017. - Decreet betreffende het inschakelingscontract (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° de « FOREm » : de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);2° de RVA : de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;3° de activering van de werkuitkering: de activering van de uitkering bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 7°, b) van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;4° de niet-werkende werkzoekende : de persoon ingeschreven bij de "FOREm" als werkzoekende en die zich in een periode van werkloosheid bevindt;5° de periode van werkloosheid : de periode die ingaat op de inschrijving van werkzoekende bij de "FOREm", tijdens dewelke de werkzoekende niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is en geen activiteit van zelfstandige als hoofdactiviteit uitoefent;6° de jonge werkzoekende : de niet-werkende werkzoekende die de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt;7° de indiensttreding : de dag waarop de arbeider start met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;8° beroepservaring : de ervaring verworven in het kader van een arbeidsovereenkomst, van een statutaire relatie of een zelfstandige activiteit, met uitzondering van diegene die verworven wordt tijdens de periodes van tewerkstelling gelijkgesteld door de Regering met de periode van werkloosheid ter uitvoering van het tweede lid, 2°;9° het inschakelingscontract : de arbeidsovereenkomst met een voltijdse arbeidsregeling, gesloten voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van minstens 12 maanden, waardoor de jonge werkzoekende die sinds minstens achttien maanden niet tewerkgesteld is, een eerste beroepservaring verwerft en in aanmerking kan komen voor een begeleiding gecoördineerd door de "FOREm". De Regering bepaalt : 1° de kwaliteiten gelijkgesteld met de hoedanigheid van niet-werkende werkzoekende in de zin van het eerste lid, 4°;2° de periodes van tewerkstelling gelijkgesteld met de periode van werkloosheid, in de zin van het eerste lid, 5°. HOOFDSTUK II. - Steun voor de indienstneming van werkzoekenden Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 2.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de werkzoekende aangeworven door : 1° een instelling van het universitair onderwijs als lid van het academisch en wetenschappelijk personeel;2° een andere onderwijsinstelling als lid van het onderwijzend personeel;3° de federale Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;4° een Gemeenschap of een Gewest, met uitzondering van een onderwijsinrichting voor een werknemer die niet in de punten 1° en 2° is bedoeld;5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;6° een instelling van openbaar nut of een openbare instelling die onder het gezag valt van de entiteiten bedoeld in de punten 3°, 4° of 5°, met uitzondering van een openbare kredietinstelling, een autonoom overheidsbedrijf, een openbare maatschappij voor het vervoer van personen, een openbare instelling voor het personeel dat ze aanwerft als uitzendkracht om hem ter beschikking te stellen van de gebruikers met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid, overeenkomstig de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten op de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, en van een onderwijsinrichting voor een werknemer die niet in de punten 1° en 2° is bedoeld. Afdeling 2. - Activering van de werkuitkering

Art. 3.De werkzoekende die het voorwerp uitmaakt van een aanwerving in het kader van een inschakelingscontract, komt in aanmerking voor een werkuitkering volgens de modaliteiten bepaald door de Regering, indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden de dag voor de datum van zijn indiensttreding : 1° een jonge werkzoekende zijn;2° niet werken sinds minstens achttien maanden;3° geen enkele beroepservaring hebben;4° zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalige taalgebied hebben.

Art. 4.De werkuitkering bedoeld in artikel 3 wordt toegekend gedurende een duur van maximum twaalf maanden, vanaf de indiensttreding. De Regering kan de duur van de toekenning van de werkuitkering wijzigen.

De werkzoekende kan slechts één keer in aanmerking komen voor de werkuitkering, onverminderd de bepalingen inzake opschorting.

Art. 5.Onverminderd artikel 6, wordt de werkuitkering betaald ten belope van maandelijkse afbetalingen waarvan de Regering de bedragen bepaalt.

Daarvoor houdt de Regering rekening met de evolutie van de arbeidsmarkt voor de betrokken werkzoekenden, met de economische groei en met de begroting.

Het bedrag van de werkuitkering ontvangen voor een bepaalde kalendermaand wordt verkregen door respectievelijk het bedrag van de maandelijkse afbetalingen bepaald door de Regering te vermenigvuldigen door een breuk waarvan : 1° de teller gelijk is aan het aantal uren waarvoor een bezoldiging verschuldigd is tijdens de periode gedekt door deze arbeidsovereenkomst die in deze bepaalde kalendermaand ligt;2° de noemer gelijk is aan 4 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon verhoogd met de betaalde uren inhaalrust ingevolge een regeling tot vermindering van de arbeidsduur. Indien het resultaat van de formule, bedoeld in het vorige lid, in een beschouwde kalendermaand respectievelijk het bedrag van de maandelijkse afbetalingen bepaald door de Regering overschrijdt, is het bedrag van de werkuitkering die voor deze bepaalde kalendermaand kan worden toegekend gelijk aan het bedrag van de maandelijkse afbetalingen bepaald door de Regering.

Overeenkomstig artikel 7, § 1bis, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het bedrag van de maandelijkse afbetaling van de werkuitkering door de werkgever in mindering gebracht van het netto loon waarop de werknemer recht heeft voor de betrokken maand.

De werkuitkering is niet hoger dan het netto loon van de werknemer.

Art. 6.De betaling van de werkuitkering wordt beperkt of opgeschort tijdens de duur gedurende welke de betaling van de bezoldiging : 1° respectievelijk wordt beperkt of opgeschort door de werkgever, ongeacht de oorzaak;2° of door een derde ten laste wordt genomen.

Art. 7.Onder zijn coördinatie stelt de "FOREm", in partnerschap met de vormings- en inschakelingsoperatoren, een begeleiding voor aan de werkzoekende, vóór, tijdens en na de duur van de toekenning van de werkuitkering bedoeld in artikel 3.

De Regering beschrijft uitvoerig de inhoud van deze begeleiding en bepaalt de modaliteiten voor de uitvoering ervan. Afdeling 3. - Toekenning, opschorting en stopzetting van de

werkuitkering

Art. 8.Op basis van de informatie waarover hij beschikt en overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake werkloosheid die de taken van de instellingen regelen bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de RVA als administratieve en technische operatoren, gaat de RVA over tot de toekenning, schorsing, stopzetting en terugvordering van de activering van de werkuitkering bedoeld in artikel 3.

De Regering kan de procedures voor de toekenning, de schorsing, de stopzetting en de terugvordering van de activering van de werkuitkering aanpassen of aanvullen.

De aanvraag voor de activering van de werkuitkering wordt ingediend door de werkzoekende bij de instellingen bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en moet ontvangen worden binnen de termijn bepaald door de Regering. In het geval van laattijdige ontvangst van de aanvraag door de bovengenoemde instelling, kan de activering worden beperkt in de mate bepaald door de Regering.

Art. 9.De toekenning van een werkuitkering bedoeld in artikel 3 wordt opgeschort wanneer : 1° de arbeidsovereenkomst gesloten door de werkzoekende eindigt;2° de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats niet meer heeft op het grondgebied van het Franstalige taalgebied. De opschorting bedoeld in het eerste lid, 1°, gaat in op de dag die volgt op de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De opschorting bedoeld in het eerste lid, 2°, gaat in de eerste dag van de tweede maand die volgt op de kennisneming van de feiten bedoeld in het eerste lid, 2°,door de RVA. De schorsing wordt opgeheven op verzoek van de werkzoekende wanneer : 1° hij een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever, voor een minimale duur die gelijk is aan de resterende duur van de werkuitkering bedoeld in artikel 3°;2° hij opnieuw zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalige taalgebied heeft. De toekenning van de werkuitkering kan herhaaldelijk geschorst worden.

Art. 10.De toekenning van de werkuitkering bedoeld in het derde lid stopt wanneer : 1° de duur bedoeld in artikel 3 afloopt;2° de werkzoekende zesentwintig jaar oud is. De stopzetting van de werkuitkering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de gebeurtenis bedoeld in het eerste lid. Afdeling 4. - Databank

Art. 11.De werkzoekende kan toegang hebben tot een beveiligde elektronische databank op de website van de "FOREm", en er nagaan of, hoewel hij nog niet door een werkgever is aangeworven, hij aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de werkuitkering bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4°.

De informatie verkregen aan het einde van deze verificatie stelt de werkzoekende niet vrij van het voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, de dag voor de datum van zijn indiensttreding bij de werkgever.

De "FOREm" zorgt voor de bijwerking van de databank op basis van de informatie waarover hij beschikt alsook van de bewijsstukken die hem worden overgemaakt door de werkzoekende, zoals bepaald door de Regering. Afdeling 5. - Cumul

Art. 12.De werkuitkering bedoeld in artikel 3 en de werkuitkeringen bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling voor de doelgroepen mogen niet gelijktijdig worden gecumuleerd.

De werkuitkering bedoeld in artikel 3 mag niet samen met een programma voor wedertewerkstelling worden toegekend zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, of met een andere financiële tegemoetkoming in de bezoldiging.

Ze mag daarentegen samen worden toegekend met : 1° de tegemoetkomingen ingesteld bij het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten4 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs;2° de verminderingen van de sociale bijdragen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Evaluatie

Art. 13.Volgens de modaliteiten die zij bepaalt, belast de Regering de "FOREm" ermee om, minstens een keer per legislatuur, dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten te evalueren.

De Regering of haar afgevaardigde kan de vorm en de inhoud van de evaluatie bedoeld in het eerste lid bepalen. Afdeling 2. - Toezicht en controle

Art. 14.Onverminderd de inspectie- en controlebevoegdheden van de federale instellingen bevoegd voor de werkuitkeringen en de socialezekerheidsbijdragen, die ter zake de enige administratieve en technische operatoren zijn, worden de controle en het toezicht op dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten2 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid.

Art. 15.Het is verboden voor een werkgever, met als hoofddoel te genieten van de voordelen van dit decreet, om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen, met het oog op de aanwerving van een werkzoekende om hem te vervangen. Afdeling 2. - Opheffingsbepalingen

Art. 16.Artikel 183 van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen wordt opgeheven.

Art. 17.Het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014, wordt opgeheven.

Art. 18.In het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 36quater, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2012 en het koninklijk besluit van 16 juli 2015;2° artikel 36quinquies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van de artikelen 36ter, 36quater, 36quinquies en 36sexies in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/03/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006022278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen type koninklijk besluit prom. 13/03/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006022277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten;3° artikel 78ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van de oprichting van de doorstromingsprogramma's sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2013;4° artikel 78sexies, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werkzoekenden, ontslagen in het kader van een herstructurering, ten behoeve van onderwijs- en opleidingsinstellingen en openbare bemiddelingsdiensten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten;5° artikel 131quater, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgel sluiten en het koninklijk besluit van 13 juli 2001. Art.19. In artikel 78sexies, derde lid, van het bovengenoemde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werkzoekenden, ontslagen in het kader van een herstructurering, ten behoeve van onderwijs- en opleidingsinstellingen en openbare bemiddelingsdiensten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten, worden de woorden "de integratie-uitkering bedoeld in artikel 131quater" opgeheven.

Art. 20.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van de oprichting van de doorstromingsprogramma's sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007;2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022565 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vas type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022560 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief e sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 april 2004;3° het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinit sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2004;4° het koninklijk besluit van 19 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 2007;5° het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd bij het besluit van het Waalse Gewest van 27 februari 2014;6° artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2016. Afdeling 4. - Overgangsbepalingen

Art. 21.Het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014, het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van de oprichting van de doorstromingsprogramma's sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's, de artikelen 78ter, 78sexies, tweede lid en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022565 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vas type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022560 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief e sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinit sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 19 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's blijven van toepassing op de verbintenissen die zich voordoen vóór de inwerking van dit decreet, op de verbintenissen die zich voordoen na de inwerkingtreding van dit decreet en die berusten op een beslissing tot toekenning of verlenging van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de verbintenissen die zich voordoen na de inwerkingtreding van dit decreet en die berusten op een beslissing tot toekenning of verlenging die zich voordoet na de inwerkingtreding van dit decreet en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van dit decreet of na de inwerkingtreding van dit decreet als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van dit decreet of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van dit decreet en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van dit decreet, komen de werkgevers in aanmerking voor de verminderingen van de sociale bijdragen overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

De werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van dit decreet of na de inwerkingtreding van dit decreet als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen vóór de inwerkingtreding van dit decreet of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van dit decreet en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van dit decreet, komen in aanmerking voor de integratietoeslag overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens de artikelen 78ter, 78sexies et 131quater, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering en van het koninklijk besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van de oprichting van de doorstromingsprogramma's sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van dit decreet of na de inwerkingtreding van dit decreet als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van dit decreet of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van dit decreet en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van dit decreet, komen de werkgevers in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het OCMW overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022565 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vas type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022560 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief e sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinit sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, het koninklijk besluit van 19 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Voor de werknemers in dienst genomen in een doorstromingsprogramma vóór de inwerkingtreding van dit decreet of na de inwerkingtreding van dit decreet als deze verbintenis berust op een beslissing van toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen voor de inwerkingtreding van dit decreet of op een beslissing van toekenning of hernieuwing die zich voordoet na de inwerkingtreding van dit decreet en betreffende een oorspronkelijke of hernieuwingsaanvraag van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, gezonden naar de bevoegde administratie vóór de inwerkingtreding van dit decreet, komen de werkgevers in aanmerking voor de toelagen overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma en het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

De verschillende voordelen bedoeld in de vorige leden waarvoor de werkgevers en de werknemers in aanmerking komen, worden toegekend uiterlijk tot het einde van de oorspronkelijke of hernieuwingsbeslissing van toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten3 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 22.De artikelen 36quater tot 36quinquies van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering blijven van toepassing op de stages die ingaan vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

De stageuitkeringen en de maandelijkse vergoedingen voor de stages bedoeld in het vorig lid worden toegekend overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens de artikelen 36quater tot 36quinquies van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet. Afdeling 5. - Inwerkingtreding

Art. 23.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 697 (2016-2017) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^