Decreet van 02 februari 2017
gepubliceerd op 16 maart 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot opheffing, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma en van het besluit van de Waalse Regering v

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201454
pub.
16/03/2017
prom.
02/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201454

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 FEBRUARI 2017. - Decreet tot opheffing, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma en van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages in het kader van de invoering van de regeling betreffende het inschakelingscontract (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1, ervan.

Art. 2.Het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma wordt opgeheven.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages wordt opgeheven.

Art. 4.Het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma blijft van toepassing op de indienstnemingen in het kader van een doorstromingsprogramma die zich voordoen vóór de inwerkingtreding van dit decreet, op de indienstnemingen die zich voordoen na de inwerkingtreding van dit decreet en die berusten op een beslissing tot toekenning of hernieuwing van de toelage bedoeld in artikel 4, eerste lid, 3° van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, genomen vóór de inwerkingtreding van dit decreet en op de indienstnemingen die zich voordoen na de inwerkingtreding van dit decreet en die berusten op een beslissing tot toekenning of hernieuwing die zich heeft voorgedaan na de inwerkingtreding van dit decreet en die betrekking heeft op een aanvankelijke aanvraag of een aanvraag tot hernieuwing van de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 4, lid 1, 3°, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma, verzonden naar de bevoegde administratie voor inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 5.Het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages blijft van toepassing op de stages die ingaan vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 februari 2017 De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ________ (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 699 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^