Decreet van 02 februari 2017
gepubliceerd op 16 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201455
pub.
16/03/2017
prom.
02/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201455

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 FEBRUARI 2017. - Decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: 1° de "Forem" : de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);2° de RVA : de "Office national de l'Emploi" (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening);3° de activering van werkuitkeringen: de activering van uitkeringen bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 7°, b), van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;4° de niet-werkende werkzoekende : de persoon die bij de "Forem" als werkzoekende ingeschreven is en die zich in een werkloosheidsperiode bevindt;5° de werkloosheidsperiode: de periode die begint te lopen bij de inschrijving van de werkzoekende bij de "Forem", waarin bedoelde werkzoekende niet in het kader van een arbeidsovereenkomst is aangeworven, noch zich in een statutaire relatie bevindt en geen activiteit uitoefent als zelfstandige als hoofdactiviteit;6° de jonge werkzoekende: de niet-werkende werkzoekende die de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt;7° de langdurige werkzoekende: de werkzoekende die sinds meer dan twaalf maanden niet-werkend is;8° de laaggeschoolde werkzoekende : de werkzoekende die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs of geen gelijkwaardig getuigschrift of diploma beschikt;9° de middelmatig geschoolde werkzoekende : de werkzoekende die hoogstens een getuigschrift of een diploma van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of diploma beschikt;10° de indiensttreding: de dag waarop de werknemer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begint. De Regering bepaalt: 1° de hoedanigheden gelijkgesteld met de hoedanigheid van niet-werkende werkzoekende in de zin van het eerste lid, 4°;2° de tewerkstellingsperiodes gelijkgesteld met de werkloosheidsperiode in de zin van het eerste lid, 5°. HOOFDSTUK II. - Steun voor de indienstneming van de werkzoekenden Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 2.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de werkzoekende in dienst genomen door: 1° een universitaire onderwijsinstelling als lid van het academische en wetenschappelijke personeel;2° een andere onderwijsinstelling als lid van het onderwijzend personeel;3° de federale Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van Staat, de leger en de federale politie;4° een Gemeenschap of een Gewest, met uitzondering van een onderwijsinstelling voor een werknemer niet bedoeld in de punten 1° en 2°;5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;6° een instelling van openbaar nut of een openbare instelling onder het gezag van de entiteiten bedoeld in de punten 3°, 4° of 5°, met uitzondering van een openbare kredietinstelling, een openbare autonome onderneming, een openbare maatschappijen voor personenvervoer, een openbare instelling voor het personeel dat ze in dienst neemt als uitzendkracht om bedoeld personeel ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid overeenkomstig de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten op de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van een onderwijsinstelling voor een werknemer die niet bedoeld is in 1° en 2°. Afdeling 2. - Activering van de werkuitkeringen van de jonge

werkzoekenden

Art. 3.De werkzoekende die het voorwerp uitmaakt van een indienstneming geniet een werkuitkering als hij de dag voor zijn indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° een jonge werkzoekende zijn;2° laaggeschoold of middelmatig geschoold zijn en, in dit laatste geval, sinds minstens zes maanden niet-werkend zijn;3° zijn hoofdverblijfplaats hebben op het grondgebied van het Franstalige taalgebied. Afdeling 3. - Activering van de werkuitkeringen van de langdurige

werkzoekenden

Art. 4.De werkzoekende die het voorwerp uitmaakt van een indienstneming geniet een werkuitkering volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten als hij de dag voor zijn indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° een langdurige werkzoekende zijn;2° zijn hoofdverblijfplaats hebben op het grondgebied van het Franstalige taalgebied. Afdeling 4. - Duur, bedragen en betaling van de werkuitkeringen

Art. 5.De in artikel 3 bedoelde werkuitkering wordt toegekend tijdens maximum 36 maanden te rekenen van de indiensttreding. De werkzoekende mag die werkuitkering slechts één keer genieten, in voorkomend geval, in het kader van verschillende arbeidsovereenkomsten gesloten met één of meerdere werkgevers met inachtneming van de in artikel 10 vastgelegde schorsingsmodaliteiten.

De in artikel 4 bedoelde werkuitkering wordt tijdens maximum 24 maanden te rekenen van de indiensttreding toegekend, in voorkomend geval, in het kader van verschillende arbeidsovereenkomsten gesloten met één of meerdere werkgevers met inachtneming van de in artikel 10 vastgelegde schorsingsmodaliteiten. De werkzoekende mag die werkuitkering meermaals genieten zodra hij de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervult.

De toekenningsduur voor de werkuitkeringen bedoeld in het eerste en het tweede lid kan gewijzigd worden door de Regering.

Art. 6.Onverminderd artikel 7 worden de in de artikelen 3 en 4 bedoelde werkuitkeringen per maand betaald en de Regering legt de bedragen van die afbetalingen evenals de degressiviteit vast.

Daartoe houdt de Regering rekening met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor de betrokken werkzoekenden, met de economische groei en met de begroting.

De werkuitkering wordt berekend en uitbetaald naar gelang van de gepresteerde arbeidsregeling.

Het voor een bepaalde kalendermaand geïnd bedrag van de werkuitkering wordt verkregen door het bedrag van de door de Regering bepaalde maandelijkse afbetalingen respectievelijk te vermenigvuldigen door een breuk waarvan: 1° de teller gelijk is aan het aantal uren waarvoor een bezoldiging wordt verschuldigd tijdens de door die arbeidsovereenkomst gedekte periode die in die vastgelegde kalendermaand inbegrepen is;2° de noemer gelijk is aan vier keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatpersoon, verhoogd met de betaalde uren inhaalrust ingevolge een regeling tot vermindering van de arbeidsduur. Indien het resultaat van de in het eerste lid bedoelde formule in de loop van een vastgelegde kalendermaand respectievelijk het bedrag van de door de Regering bepaalde maandelijkse afbetalingen overschrijdt, is het bedrag van de werkuitkering die voor die vastgelegde kalendermaand toegekend kan worden, gelijk aan het bedrag van de door de Regering bepaalde maandelijkse afbetalingen.

Overeenkomstig artikel 7, § 1bis, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeider wordt het bedrag van de maandelijkse afbetaling van de werkuitkering door de werkgever afgetrokken van het nettoloon waarop de werknemer recht heeft voor de betrokken maand.

De werkuitkering is niet hoger dan het nettoloon van de werknemer.

Art. 7.De betaling van een in de artikelen 3 en 4 bedoelde werkuitkering wordt verminderd of geschorst tijdens de duur waarin de betaling van de bezoldiging : 1° door de werkgever respectievelijk verminderd of geschorst wordt, ongeacht de reden;2° door een derde wordt uitgevoerd. Afdeling 5. - Duur, schorsing en stopzetting van de werkuitkeringen

Art. 8.Op grond van de informatie waarover hij beschikt en overeenkomstig de bepalingen van de werkloosheidswetgeving die de taken regelen van de instellingen bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de RVA als administratieve en technische operatoren, gaat de RVA over tot de toekenning, de schorsing, de stopzetting en de terugvordering van de activering van de werkuitkeringen bedoeld in de artikelen 3 en 4.

De Regering kan de procedures m.b.t. de toekenning, de schorsing, de stopzetting en de terugvordering van de activering van de werkuitkeringen aanpassen of aanvullen.

De aanvraag voor de activering van de werkuitkeringen wordt door de werkzoekende ingediend bij de instellingen bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en moet in ontvangst worden genomen binnen de door de Regering bepaalde maand. Bij laattijdige ontvangst van de aanvraag door bovenvermelde instellingen kan de activering beperkt worden in verhouding tot wat de Regering bepaalt.

De werkzoekende die een werkuitkering in het kader van een met de werkgever gesloten arbeidsovereenkomst heeft genoten, moet geen nieuwe aanvraag voor werkuitkeringen indienen als hij door dezelfde werkgever opnieuw in dienst is genomen binnen een kortere termijn dan de door de Regering bepaalde termijn.

Art. 9.Het is elke werkgever, die hoofdzakelijk het voornemen heeft de voordelen van dit decreet te genieten, verboden : 1° de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen ten einde een werkzoekende in dienst te nemen om hem te vervangen;2° de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen om hem later voor dezelfde functie opnieuw in dienst te nemen als werkzoekende of zijn indienstneming mogelijk te maken als werkzoekende door een andere werkgever van zijn werkgeversgroepering in de zin van artikel 187 van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Art. 10.De toekenning van een in de artikelen 3 en 4 bedoelde werkuitkering wordt geschorst wanneer : 1° de door de werkzoekende gesloten arbeidsovereenkomst eindigt;2° de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats niet meer heeft op het grondgebied van het Franstalige taalgebied. De in het eerste lid, 1°, bedoelde schorsing heeft uitwerking op de dag volgend op de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst. De in het eerste lid, 2°, bedoelde schorsing gaat in op de eerste dag van de tweede maand volgend op de kennisneming van de in het eerste lid, 2°, bedoelde feiten door de RVA. Behalve toepassing van artikel 11, eerste lid, 3, wordt de schorsing geheven op verzoek van de werkzoekende wanneer: 1° hij een arbeidsovereenkomst met een werkgever sluit;2° hij zijn hoofdverblijfplaats opnieuw op het grondgebied van het Franstalige taalgebied heeft. De toekenning van de werkuitkering kan meermaals geschorst worden.

Art. 11.De toekenning van een in de artikelen 3 en 4 bedoelde werkuitkering wordt geschorst wanneer : 1° de in artikel 5 bedoelde termijnen respectievelijk aflopen;2° wat betreft de in artikel 3 bedoelde werkuitkering, de werkzoekende 28 jaar is;3° wat betreft de in artikel 4 bedoelde werkuitkering, de toekenning ervan overeenkomstig artikel 10 geschorst is tijdens een ononderbroken periode die de door de Regering bepaalde periode overschrijdt;4° wat betreft de in artikel 4 bedoelde werkuitkering, de werkzoekende de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. De stopzetting van de werkuitkering heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op het in het eerste lid bedoelde gebeurtenis. Afdeling 6. - Databank

Art. 12.De werkzoekende kan toegang hebben tot een beveiligde elektronische databank op de website van de "Forem" en daarin nagaan, hoewel hij nog niet door een werkgever in dienst genomen wordt, of voldaan wordt aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de werkuitkeringen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, of in artikel 4, eerste lid, 1° en 2°.

De aan het einde van die verificatie verkregen informatie ontslaat de werkzoekende niet van het voldoen aan de in de artikelen 3 en 4 bedoelde voorwaarden op de dag voor zijn indiensttreding bij de werkgever.

De "Forem" zorgt voor de bijwerking van de databank op grond van de informatie waarover hij beschikt alsook van de bewijsstukken die hem door de werkzoekende overgemaakt worden, zoals bepaald door de Regering. Afdeling 7. - Cumulatie

Art. 13.De in de artikelen 3 en 4 bedoelde werkuitkeringen mogen niet gelijktijdig gecumuleerd worden.

Ze mogen niet toegekend worden op hetzelfde ogenblik als een programma voor wedertewerkstelling zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen of als een andere financiële tegemoetkoming in de bezoldiging.

Daarentegen mogen ze toegekend worden op hetzelfde ogenblik als de verminderingen van de sociale bijdragen. Afdeling 8. - Toezicht, controle en sancties

Art. 14.Onverminderd de inspectie- en controlebevoegdheden van de federale instellingen bevoegd voor de werkuitkeringen en de socialezekerheidsbijdragen, die ter zake de enige administratieve en technische operatoren zijn, worden de controle en het toezicht op dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten3 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid. HOOFDSTUK III. - Steun voor de indienstneming van de oudere werknemers

Art. 15.Artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 339.De Regering bepaalt de voorwaarden en de regels volgens welke een doelgroepvermindering toegekend kan worden aan de werknemer van categorie 1 bedoeld in artikel 330 die aan de minimale volgende voorwaarden voldoet : 1° op de laatste dag van het kwartaal minimaal minstens 55 jaar zijn;2° een refertekwartaalloon lager dan de door de Regering bepaalde loongrens hebben. De vermindering is gelijk per kwartaal aan de bedragen die door de Regering respectievelijk bepaald worden voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 55 tot 57 jaar hebben bereikt, voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 58 tot 61 jaar hebben bereikt en voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 62 jaar zijn.

De vermindering houdt op vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

De Regering kan de minimale leeftijd van de in het eerste lid, 1°, bedoelde werknemers, de bedragen van de doelgroepvermindering en de leeftijdcategorieën wijzigen. Rekening houdende met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor de betrokken werkzoekenden, met de economische groei en met de begroting kan de Regering ook het voordeel van de doelgroepvermindering uitbreiden tot werknemers van andere categorieën bedoeld in artikel 330.".

Art. 16.In artikel 338/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten4, worden de woorden "overeenkomstig de onderafdelingen 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 en 14" telkens vervangen door de woorden "overeenkomstig de onderafdelingen 2, 3, 10, 12, 13 en14".

Art. 17.In artikel 338/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten4, worden de woorden "de artikelen 335 tot 341bis, 346 tot en met 347bis, 353bis, 353bis/9 tot 353bis/14, 353ter en 353quater" vervangen "de artikelen 335 tot 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 tot 353bis/14, 353ter en 353quater". HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Beoordeling

Art. 18.Volgens de door haar bepaalde modaliteiten belast de Regering er de "FOREm" mee om minstens één keer per legislatuur over te gaan tot de beoordeling van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

De Regering of haar afgevaardigde kan de vorm en de inhoud van de in het eerste lid bedoelde beoordeling nader bepalen. Afdeling 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 19.In artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt: "Op grond van de machtiging als bedoeld in het eerste lid kunnen geen maatregelen worden genomen die strekken tot het verminderen van de sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgevers in de bagger- en de sleepvaartsector en in de sector van de koopvaardij". Afdeling 1. - Overgangsbepalingen

Art. 20.In de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders worden opgeheven: 1° artikel 7, § 1, derde lid, zc), ingevoegd bij de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;2° artikel 7, § 1quinquies, gewijzigd bij de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Art. 21.In artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in het derde lid worden de woorden "door de reder en/of " opgeheven;2° het vierde, het vijfde en het zesde lid worden opgeheven.

Art. 22.In artikel 37ter, § 1, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, vervangen bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt de eerste zin opgeheven.

Art. 23.In titel X, hoofdstuk 11, van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen, wordt de afdeling 2, die de artikelen 194 en 195 omvat, opgeheven.

Art. 24.In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 3, van de programmawet (I) van 24 december 2002, worden de artikelen 340 tot 341 opgeheven.

Art. 25.In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van dezelfde programmawet, wordt de onderafdeling 5, die de artikelen 346 en 347 omvat, opgeheven.

Art. 26.In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van dezelfde programmawet, wordt de onderafdeling 7, die artikel 353bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 19 juni 2009 en 4 juli 2011 omvat, opgeheven.

Art. 27.In titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van dezelfde programmawet, wordt de onderafdeling 11, die artikel 353bis/11, ingevoegd bij de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003226 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, geno type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de lee sluiten, omvat, opgeheven.

Art. 28.In het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering worden de volgende artikelen opgeheven: 1° de artikelen 36ter, 36sexies en 129ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2006;2° de artikelen 129bis en 129quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 2009, 20 december 2012 en 22 januari 2013;3° artikel 131, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012;4° artikel 131septies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 december 2011;5° artikel 131octies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7;6° artikel 131nonies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2.

Art. 29.In titel III, hoofdstuk III, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen worden de volgende artikelen opgeheven : 1° de artikelen 7 en 13;2° artikel 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0;3° artikel 9, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 en het koninklijk besluit van 26 januari 2014;4° artikel 9bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten2;5° de artikelen 10 en 11 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0;6° artikel 14bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten2 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 2007.

Art. 30.In titel III van hetzelfde besluit, worden hoofdstuk V, dat de artikelen 17 tot 20, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, omvat, hoofdstuk VII dat de artikelen 28/1 tot 28/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2004, omvat en hoofdstuk XI, dat artikel 28/12, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014 omvat, opgeheven.

Art. 31.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 19 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014;2° het koninklijk besluit van 29 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten1 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 mei 2007;3° het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2004;4° het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2004;5° het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginterim (voor de gerechtigden op maatschappelijke integratie);6° het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2004. Afdeling 4. - Overgangsbepalingen

Art. 32.Voor de werknemers die voor de inwerkingtreding van dit decreet in dienst zijn getreden, behouden de werkgevers tot uiterlijk 30 juni 2020 het voordeel van de verminderingen van de sociale werkgeversbijdragen geregeld bij of krachtens de artikelen 340 tot 341, 346, 347, 353bis en 353bis/11 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Voor de verminderingen van de sociale werkgeversbijdragen bedoeld in artikel 353bis is het refertekwartaalloon bedoeld in artikel 28/1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen lager dan de door de Regering bepaalde loongrens.

Art. 33.Artikel 7, § 1, derde lid, zc) en § 1, quinquies van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 131nonies van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijven van toepassing op de overstappen die voor de inwerkingtreding van dit decreet hebben plaatsgevonden en op de overstappen betreffende de aanvragen voor de toekenning van de overstappremie ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De in het eerste lid bedoelde overstappremies worden tot hun vervaldatum toegekend.

Art. 34.Artikel 36sexies van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijft van toepassing op de vestigingen als zelfstandige waarvan de voorbereidende periode voor de inwerkingtreding van dit decreet is begonnen en op de vestigingen betreffende de aanvragen voor de toekenning van uitkeringen ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De in het eerste lid bedoelde vestigingsuitkeringen worden tot hun vervaldatum toegekend.

Art. 35.Artikel 131septies van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijft van toepassing op de indienstnemingen die beginnen te lopen voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de indienstnemingen betreffende de aanvragen voor de toekenning van een mobiliteitstoeslag ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 36.De artikelen 129bis tot 129quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering blijven van toepassing op de indienstnemingen, statutaire aanwervingen of vestigingen als zelfstandige die beginnen te lopen voor de inwerkingtreding van dit decreet, op de indienstnemingen, statutaire aanwervingen of vestigingen als zelfstandige die het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanvraag voor de toekenning of de hernieuwing van een werkhervattingstoeslag voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de indienstnemingen, statutaire aanwervingen of vestigingen als zelfstandige die het voorwerp hebben uitgemaakt van een hernieuwingsaanvraag ingediend na de inwerkingtreding van dit decreet.

De werkhervattingtoeslagen voor de in het vorige lid bedoelde indienstnemingen, statutaire aanwervingen of vestigingen als zelfstandige worden tot hun vervaldatum toegekend voor de tijdelijke toeslagen en maximum tot 30 juni 2020 voor de toeslagen met een onbepaalde duur.

Art. 37.Artikel 36ter van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijft van toepassing op de individuele beroepsopleidingen in een onderneming die beginnen te lopen voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de individuele beroepsopleiding in een onderneming die het voorwerp hebben uitgemaakt van aanvragen voor een opleidingsuitkering ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De voor de in het eerste lid bedoelde opleidingen toegekende uitkeringen worden toegekend tot het einde van de individuele beroepsopleiding in een onderneming.

Art. 38.Artikel 131 van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijft van toepassing op de beroepsopleidingen die beginnen te lopen voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de beroepsopleiding die het voorwerp hebben uitgemaakt van aanvragen voor de toekenning van de toeslag ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 39.Artikel 131octies van het koninklijk van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering blijft van toepassing op de beroepsopleidingen en op de opleidings- of inschakelingsacties die beginnen te lopen voor de inwerkingtreding van dit decreet en op de beroepsopleidingen en op de opleidings- of inschakelingsacties die het voorwerp hebben uitgemaakt van aanvragen voor de toekenning van de toeslag ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet.

De toeslagen voor de opleidingen en acties bedoeld in het eerste lid worden toegekend tot het einde van de opleiding of de actie.

Art. 40.De werknemers die voor de inwerkingtreding van dit decreet in dienst zijn getreden, behouden hun werkuitkeringen tot uiterlijk 30 juni 2020 overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het koninklijk besluit van 19 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, het koninklijk besluit van 29 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten1 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) (3) sluiten5 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Voor de werknemers die voor de inwerkingtreding van dit decreet in dienst zijn getreden, behouden de werkgevers de financiële tegemoetkomingen gestort door de OCM'S tot uiterlijk 30 juni 2020, overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan en het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 41.Voor de werknemers die voor de inwerkingtreding van dit decreet in dienst zijn getreden, behouden de interimbedrijven de voordelen toegekend in het kader van de invoeginterim tot uiterlijk 30 juni 2020, overeenkomstig de voorwaarden bepaald krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginterim (voor de gerechtigden op maatschappelijke integratie) en het koninklijk besluit van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim.

Art. 42.De werknemer die de dag voor de inwerkingtreding van dit decreet het recht zou kunnen openen op een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 blijft tot de laatste dag van het kwartaal voor het kwartaal waarin hij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, in aanmerking komen voor de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen zoals geregeld bij die beschikking voor de inwerkingtreding van dit decreet.

In afwijking van het eerste lid is het refertekwartaalloon vanaf 1 januari 2018 lager dan de door de Regering bepaalde loongrens.

Art. 43.Als een werknemer in een ander Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap overeenkomstig federale bepalingen opgeheven bij of krachtens dit decreet na zijn indiensttreding in aanmerking komt voor een activering van werkuitkeringen, en zijn hoofdverblijfplaats in het Franse taalgebied vestigt, wordt het voordeel van die activering van die werkuitkeringen ten gunste van die werknemer gehandhaafd tot de vervaldatum ervan en uiterlijk tot 30 juni 2020.

Als een werknemer in een ander Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap overeenkomstig federale bepalingen opgeheven bij of krachtens dit decreet na zijn indiensttreding in aanmerking komt voor een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen en overgedragen wordt naar een inrichtingseenheid gelegen in het Franse taalgebied of als zijn werkgever over geen inrichtingseenheid in België beschikt, wordt de toekenning van die vermindering van sociale zekerheidsbijdragen gehandhaafd tot de vervaldatum ervan en uiterlijk tot 30 juni 2020.

Het eerste en het tweede lid is niet van toepassing wanneer de indiensttreding van de werknemer, respectievelijk aan de oorsprong van de activering van werkuitkeringen of van de verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen, plaats heeft gevonden na de opheffing van de erin bedoelde federale bepalingen door het Gewest waarin zijn hoofdverblijfplaats of de inrichtingseenheid waarin hij wordt tewerkgesteld, respectievelijk gelegen waren. Afdeling 5. - Inwerkingtreding

Art. 44.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 698 (2016-2017) Nrs. 1 tot 11.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 februari 2017.

Bespreking.

Stemming


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^