Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de ondersteuning van de hervorming van de pacht

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019015072
pub.
08/11/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015072

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de ondersteuning van de hervorming van de pacht (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Er wordt een artikel 60quater ingevoegd in het Wetboek van successierechten, luidend als volgt: "

Art. 60quater.In afwijking van artikel 48 wordt er een vermindering op de bedragen van de verschuldigde rechten als volgt toegepast: 1° wanneer een onbebouwd onroerend goed, gelegen in het Waalse Gewest, dat het voorwerp uitmaakt van een successie, bezwaard is met een langdurige pacht in de zin van artikel 8, § 2, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek: a) vijfenvijftig percent op de eerste vier overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen;b) dertig percent op de overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen, na de hectaren bedoeld onder a);2° wanneer een onbebouwd onroerend goed, gelegen in het Waalse Gewest, dat het voorwerp uitmaakt van een successie, bezwaard is met een loopbaanpacht in de zin van artikel 8, § 3, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek: a) vijfenzeventig percent op de eerste vier overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen;b) vijftig percent op de overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen, na de hectaren bedoeld onder a). Voor de toepassing van lid 1, 1° en 2°, wordt de vermindering toegekend als de langdurige of loopbaanpacht: 1° medegedeeld wordt aan het Grondwaarnemingscentrum overeenkomstig artikel D.357 van het Waals Landbouwwetboek; 2° bij authentieke akte gesloten wordt overeenkomstig artikel 3, § 3, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek. De vermindering bedoeld in lid 1, 1° en 2°, is tien percentpunt lager dan de percentages bedoeld in lid 1 wanneer de pacht gesloten wordt met een pachter, ouder dan vijfendertig jaar op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.".

Art. 2.Er wordt een artikel 131septies ingevoegd in het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, luidend als volgt : "

Art. 131septies.In afwijking van artikel 131 wordt er een vermindering op de verschuldigde rechten als volgt toegepast: 1° wanneer een onbebouwd onroerend goed, gelegen in het Waalse Gewest, dat het voorwerp uitmaakt van een schenking onder de levenden, bezwaard wordt met een langdurige pacht in de zin van artikel 8, § 2, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek: a) vijfenvijftig percent van de eerste vier overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen;b) dertig percent op de overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen, na de hectaren bedoeld onder a);2° wanneer een onbebouwd onroerend goed, gelegen in het Waalse Gewest, dat het voorwerp uitmaakt van een schenking onder de levenden, bezwaard wordt met een langdurige pacht in de zin van artikel 8, § 2, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek: a) vijfenzeventig percent op de eerste vier overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen;b) vijftig percent op de overgedragen hectaren die het voorwerp van deze pacht vormen, na de hectaren bedoeld onder a). Voor de toepassing van lid 1, 1° en 2°, wordt de vermindering toegekend als de langdurige of loopbaanpacht: 1° medegedeeld wordt aan het Grondwaarnemingscentrum overeenkomstig artikel D.357 van het Waals Landbouwwetboek; 2° bij authentieke akte gesloten wordt overeenkomstig artikel 3, § 3, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek. De vermindering bedoeld in lid 1, 1° en 2°, is tien percentpunt lager dan de percentages bedoeld in lid 1 wanneer de pacht gesloten wordt met een pachter, ouder dan vijfendertig jaar op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.".

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2021. Het is van toepassing op de authentieke schenkingsakten, gesloten te rekenen van 1 januari 2021, en op de successies die vanaf deze datum openvallen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1317 (2018-2019) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^