Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 24 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202516
pub.
24/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202516

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 2 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt aangevuld met de punten 67° tot 75° als volgt : "67 "mobilisatiemechanisme": het in artikel 42/2 bedoelde financieringsmechanisme voor de mobilisatie van de SGE-vorderingen, uitgevoerd via een beroep op een uitgevende maatschappij; 68° "mobilisatieverrichting": een effectieve uitvoeringtoepassing van het mobilisatiemechanisme door de uitgifte van financiële instrumenten;69° "SGE-vordering": de vordering voor steun aan groene energie bestaande uit de rechten en bedragen bedoeld in artikel 42/2, §§ 8 en 9;70° "uitgevende maatschappij": een financieringsmaatschappij die investeert in SGE-vorderingen en die is opgericht met het oog op één of meerdere mobilisatieverrichtingen;71° "afsluitingsdatum": de datum van uitgifte van de financiële instrumenten die betrekking hebben op een mobilisatieverrichting;72° "vaststellingsdatum": de datum waarop de door SGE-vorderingen te dekken kosten definitief vastgesteld worden overeenkomstig artikel 42/2, § 8;73° "datum van overdracht": de in de kaderovereenkomst bepaalde datum van overdracht van een SGE-vordering;74° "kaderovereenkomst": de overeenkomst die overeenkomstig artikel 42/2, § 3, gesloten is tussen de uitgevende maatschappij en de lokale transmissienetbeheerder, alsmede aanvullende overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van die overeenkomst, met inbegrip van overeenkomsten voor de overdracht van vorderingen; 75° "toeslag groene certificaten": de in artikel 42bis, § 1, bedoelde toeslag.".

Art. 2.In artikel 34, 4°, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt f) worden de woorden "of die hun zouden worden ingekocht krachtens artikel 42, § 6, 2° of artikel 42/1, § 7bis" ingevoegd tussen de woorden "op de markt van de groene certificaten," en de woorden "met het oog op" en wordt het woord "schrapping" vervangen door het woord "verwijdering"; 2° er wordt na punt h) een punt i) ingevoegd, luidend als volgt : "i) voor de lokale transmissienetbeheerder, de kosten gebonden aan de in artikel 42/2 bedoelde mobilisatieverrichtingen dekken, met inbegrip van de kosten gebonden aan de aankopen van groene certificaten bedoeld in de punten d) en f) en betrokken bij een mobilisatieverrichting.".

Art. 3.In artikel 40 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de decreten van 11 december 2013 en 12 december 2014, wordt het woord "geschrapt" vervangen door het woord "verwijderd" en worden de woorden "in voorkomend geval in het kader van een mobilisatieverrichting," ingevoegd tussen de woorden "door de Administratie wordt bijgehouden, " en de woorden "hetzij in reserve geplaatst".

Art. 4.In artikel 42 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "geschrapt " wordt telkens vervangen door het woord "verwijderd";2° in paragraaf 6 wordt een punt 2°, tussen punt 1° en punt 2°, ingevoegd, luidend als volgt: "2° in de loop van de negen maanden voorafgaand aan het verstrijken van elk in reserve plaatsen, zoals bepaald in de in § 3, derde lid, bedoelde overeenkomst, kan de lokale transmissienetbeheerder, na overleg met de Administratie, groene certificaten die het voorwerp uitmaken van het plaatsen in een reserve, aankopen om deze certificaten voor een SGE-vordering te bestemmen.Deze certificaten worden tegen de prijs aangekocht, waarop ze zijn verworven door de personen die met de in paragraaf 1 bedoelde opdracht zijn belast;"; 3° in paragraaf 6, in punt 2°, dat punt 3° is geworden, worden de woorden "en die niet door de lokale transmissienetbeheerder overeenkomstig punt 2° zijn gekocht" ingevoegd tussen de woorden "en die op de markt niet zijn verkocht, overeenkomstig punt 1," en de woorden "door de beheerder van het lokale transmissienet gekocht";4° in paragraaf 6 wordt de zin die begint met de woorden "Als de middelen waarover de" en de eindigt met de woorden "onvoldoende bleek" geschrapt; 5° in paragraaf 7 wordt een punt 4°, tussen punt 3° en punt 4°, ingevoegd, luidend als volgt: "4° in de loop van de negen maanden voorafgaand aan het verstrijken van elk in reserve plaatsen koopt de lokale transmissienetbeheerder groene certificaten bij de personen die zijn belast met de in § 1 bedoelde opdracht, met inachtneming van de in § 6, 2°, bedoelde voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in de overeenkomst bedoeld in paragraaf 3;"; 6° in paragraaf 7, in punt 4°, dat punt 5° is geworden, worden de woorden "in paragraaf 6, 2° » vervangen door de woorden "in paragraaf 6, 3°";7° in paragraaf 7 wordt punt 5° punt 6°;de woorden "en 6, 3°" worden toegevoegd na de woorden "krachtens paragraaf 6, 2°, "; de woorden "behalve als ze opnieuw in reserve worden geplaatst overeenkomstig paragraaf 6, 2°" worden geschrapt; 8° in paragraaf 9, eerste lid, worden de woorden ", naar rato van de belastingvrije hoeveelheden energie.Na de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 5, worden de financiële en administratieve lasten die uit de uitvoering van de opdracht bedoeld in § 1 voortvloeien, aangerekend zoals de eerste termijn van de toeslag overeenkomstig artikel 42bis, § 2." vervangen door de woorden ", naar rato van de tot 31 december 2019 belastingvrij gehouden hoeveelheden.

Vanaf 1 januari 2020 worden de financiële en administratieve lasten die uit de uitvoering van de opdracht bedoeld in § 1 voortvloeien, aangerekend aan de eerste term van de toeslag overeenkomstig artikel 42bis, § 2.".

Art. 5.In artikel 42/1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 2, wordt het woord "geschrapt" vervangen door de woorden "verwijderd";4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "de in artikel 42/2, § 8, vijfde lid, bedoelde overdrachten van SGE-vorderingen en uit" ingevoegd tussen de woorden "bedragen geboekt in de opbrengsten uit" en de woorden "de toepassing van de toeslag";3° er wordt een paragraaf 7bis ingevoegd, luidend als volgt: " § 7bis.Onverminderd de bepalingen van paragraaf 7 van dit artikel stelt de lokale transmissienetbeheerder vanaf 1 juli 2019 en uiterlijk op 15 oktober van elk jaar, na overleg met de in artikel 42/2 bedoelde uitgevende maatschappij, de hoeveelheid getemporiseerde groene certificaten aan de Administratie voor, die hij te kopen heeft om een geleidelijke vermindering van de hoeveelheid getemporiseerde groene certificaten mogelijk te maken, rekening houdende met de bepalingen van artikel 42/2, § 8, zevende lid. De lokale transmissienetbeheerder zendt een afschrift van zijn voorstel aan de in paragraaf 3 aangewezen persoon.

Binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel van de lokale transmissienetbeheerder valideert de Administratie het aantal getemporiseerde groene certificaten die de lokale transmissienetbeheerder moet kopen.

De lokale transmissienetbeheerder koopt het aantal getemporiseerde groene certificaten binnen dertig dagen na de validatie van dit aantal door de Administratie."; 4° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "en na elke beweging in de hierna vermelde inventaris" ingevoegd tussen de woorden "1° vóór 31 januari van elk jaar," en de woorden "deelt de persoon aangewezen in paragraaf 3."; 5° in paragraaf 9 worden de woorden "en in paragraaf 7bis" ingevoegd tussen de woorden "bedoeld in paragraaf 7, 1°, " en de woorden "en in overleg met de Administratie". Art 6. Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 42/2, luidend als volgt: "

Art. 42/2.§ 1. In het kader van de openbare dienstverplichting krachtens de artikelen 34, 4°, d) en f) wordt een mobilisatiemechanisme ingevoerd.

Wanneer de lokale transmissienetbeheerder verwacht dat hij overeenkomstig de artikelen 34, 4°, d) en f) een aanzienlijke hoeveelheid groene certificaten tegen een gewaarborgde minimumprijs zal moeten aankopen, maakt hij, binnen de grenzen bedoeld in paragraaf 5 en volgende, gebruik van het mobilisatiemechanisme in samenwerking met de door de Regering gekozen financiële instelling en de uitgevende maatschappij, die met de goedkeuring van de Regering is opgericht. De Regering betekent de aanwijzing van deze financiële instelling en van de uitgevende maatschappij aan de lokale transmissienetbeheerder zo spoedig mogelijk onmiddellijk na de inwerkingtreding van dit decreet.

Het mobilisatiemechanisme heeft uitsluitend betrekking op de groene certificaten die onverminderd iedere eventuele vorige verkoop, aan de lokale transmissienetbeheerder zijn verkocht na de inwerkingtreding van dit decreet. § 2. Het mobilisatiemechanisme omvat de volgende elementen: 1° de overdracht van een of meerdere SGE-vorderingen door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij tegen een bedrag bepaald overeenkomstig de kaderovereenkomst;2° de financiering van de uitgevende maatschappij voor dit bedrag, voornamelijk door de uitgifte van financiële instrumenten door bedoelde maatschappij;3° de inning van SGE-vorderingen, waarbij de derde term van de toeslag groene certificaten voor rekening van de uitgevende maatschappij door de lokale transmissiesysteembeheerder gefactureerd wordt aan de distributienetbeheerders en aan de toegangsgerechtigden die verantwoordelijk zijn voor de netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het net van de lokale transmissiesysteembeheerder;4° de overdracht van deze bedragen door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij volgens de in de kaderovereenkomst bepaalde modaliteiten. § 3. Er wordt een kaderovereenkomst tussen de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij gesloten vóór de uitvoering van het mobilisatiemechanisme. De kaderovereenkomst wordt vóór de sluiting ervan aan de Regering en aan de "CREG" meegedeeld. § 4. Uiterlijk op 1 maart en 1 oktober van elk jaar maakt de Administratie een gedetailleerd vooruitzicht van de verwachte ontwikkeling van deze markt over een minimale periode van de vijf volgende jaren bekend. Dit vooruitzicht omvat verschillende scenario's die de impact van de belangrijke parameters die deze ontwikkeling beïnvloeden, weergeven.

Binnen twintig dagen na de afsluiting van elk halfjaar deelt de lokale transmissienetbeheerder een indicatieve raming over achttien maanden van de hoeveelheid groene certificaten die hem voor aankoop kan worden aangeboden aan de Regering en de "CREG" mede en geeft hij, in voorkomend geval, een indicatieve hoeveelheid groene certificaten aan die in aanmerking zou moeten worden genomen voor een toekomstig voorbereidend dossier als bedoeld in paragraaf 5, teneinde de impact van deze groene certificaten op de eerste term van de toeslag groene certificaten te beperken. § 5. In het licht van deze gegevens kan de Regering vóór 31 oktober van elk jaar tot 2024 de lokale transmissienetbeheerder, de in paragraaf 1 bedoelde financiële instelling en de uitgevende maatschappij in kennis stellen van haar voornemen om in de loop van het volgende begrotingsjaar een mobilisatieverrichting uit te voeren.

Op basis hiervan stelt de lokale transmissienetbeheerder in overleg met de uitgevende maatschappij en de in paragraaf 1 bedoelde financiële instelling een voorbereidend dossier op voor een mobilisatieverrichting. Dit voorbereidend dossier wordt uiterlijk op 15 januari van het volgende jaar aan de Regering en aan de "CREG" overgemaakt.

Het voorbereidende dossier voor een mobilisatieverrichting omvat een technische luik die door de lokale transmissienetbeheerder wordt opgesteld en een financiële luik die door de uitgevende maatschappij wordt opgesteld. De technische luik wordt door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij meegedeeld; de financiële luik wordt door de uitgevende maatschappij aan de lokale transmissienetbeheerder meegedeeld. Deze financiële luik omvat met name een methodologie die door de in § 1 bedoelde financiële instelling in samenwerking met de uitgevende maatschappij wordt ontwikkeld om de keuze van de Regering voor onder meer de minimale vervroegde contractuele looptijd, de maximale vervroegde contractuele looptijd, de minimale rentevoet, de maximale rentevoet en de maximale jaarlijkse kosten van de voorgestelde mobilisatieverrichting te vergemakkelijken. § 6. De "CREG" brengt advies over het in § 5, eerste lid, bedoelde voorbereidende dossier binnen 30 dagen na ontvangst ervan aan de Regering uit, en maakt een afschrift ervan aan de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij over. Binnen vijftien dagen na ontvangst van het advies van de "CREG" over het voorbereidende dossier kunnen de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij, in voorkomend geval, een aangepast voorbereidend dossier opmaken door één of meerdere punten die de "CREG" in haar advies vermeldt, te rectificeren. Binnen 30 dagen na ontvangst van het advies van de "CREG" of na ontvangst van het in voorkomend geval aangepaste voorbereidende dossier kiest de Regering om al dan niet over te gaan tot de mobilisatieverrichting. Indien de Regering ervoor kiest de mobilisatieverrichting uit te voeren, neemt zij een beslissing waarin zij met name, met inachtneming van de kaderovereenkomst en op basis van de in het voorbereidende dossier uiteengezette methodologie, de volgende voorwaarden vaststelt: de marge tussen het minimum- en maximumaantal groene certificaten die in het kader van de transactie moeten worden behandeld, de marge tussen de minimum- en maximumrentevoet en de maximumrentevoet voor de overeenkomstige uitgifte, de marge tussen de minimale en maximale vervroegde contractuele looptijd van de betrokken financiële instrumenten, alsmede de maximale jaarlijkse kosten voor het jaar volgend op de uitgifte, uitgedrukt in overeenstemming met de bovengenoemde parameters, die in aanmerking kunnen worden genomen in het in § 11 bedoelde jaarlijks verslag. In deze beslissing wordt ook vermeld dat de Regering of haar afgevaardigde de plaatsing en de eindvoorwaarden moeten bevestigen die verband houden met de marktvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de voorgestelde uitgifte, met name de vervroegde contractuele looptijd en de rentevoet van de financiële instrumenten. De voorwaarden van deze beslissing zorgen er ook voor dat de sommen bedoeld in artikel 34, 4°, i), niet worden opgenomen in de balans van de lokale transmissienetbeheerder en dat de overdrachten van SGE-vorderingen door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij zonder enige garantie van hem en zonder beroep tegen hem plaatsvinden.

Binnen tien dagen betekent de Regering haar beslissing aan de uitgevende maatschappij, aan de in § 1 bedoelde financiële instelling, aan de lokale transmissienetbeheerder en aan de "CREG". § 7. Binnen 120 dagen na de betekening aan de Regering lanceert de uitgevende maatschappij in overleg met de in § 1 bedoelde financiële instelling de procedure voor de uitgifte van de financiële instrumenten op voorwaarde dat de grenzen en voorwaarden bepaald in de beslissing van de Regering en in de kaderovereenkomst nageleefd worden. Binnen tien dagen na de afsluitingsdatum van de uitgifte stelt de uitgevende maatschappij de Regering en de lokale transmissienetbeheerder, alsook de "CREG" ter informatie, in kennis van het definitieve bedrag dat bij de uitgifte wordt aangetrokken, het definitieve bedrag dat beschikbaar is voor de aankoop van SGE-vorderingen en het definitieve aantal overeenstemmende groene certificaten, de gekozen vervroegde contractuele looptijd, de maximale contractuele looptijd van de uitgegeven financiële instrumenten, de verkregen definitieve rentevoet en het jaarlijks definitieve bedrag met betrekking tot deze mobilisatieverrichting dat gedekt moet worden door een specifiek deel van de derde term van de toeslag groene certificaten. In voorkomend geval omvat dit laatste bedrag het jaarlijkse bedrag betreffende het in paragraaf 17 bedoelde restbedrag van een vorig boekjaar. § 8. Uiterlijk twintig dagen vóór de datum van elke overwogen overdracht van SGE-vorderingen plegen de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij overleg en bepalen zij volgens de in de kaderovereenkomst bepaalde modaliteiten het volgende: a) het aantal groene certificaten die voor deze overdracht in aanmerking moeten worden genomen;ze kiezen de groene certificaten onder de certificaten die door de lokale tranmissienetbeheerder gekocht zijn overeenkomstig de artikelen 34, 4°, d) en f); b) de berekening van het bedrag van de kosten betreffende deze aankopen die door het specifieke onderdeel van de derde term van de toeslag groene certificaten gedekt moeten worden, overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 17;c) een voorstel van datum van overdracht van de betrokken SGE-vorderingen. Het voorstel dat de datum van overdracht, het aantal groene certificaten van punt a) en het bedrag van punt b) omvat, wordt schriftelijk aan de Regering of aan haar afgevaardigde meegedeeld.

Behoudens schriftelijk verzet betekend binnen de termijn van tien werkdagen door de Regering of haar afgevaardigde aan de uitgevende maatschappij en aan de lokale transmissienetbeheerder, wordt dit voorstel geacht gevalideerd te zijn. De datum van vaststelling vindt plaatst op de eerste werkdag na het verstrijken van deze termijn.

Op de datum van vaststelling wordt de lokale transmissienetbeheerder van rechtswege de uitsluitende houder van een onherroepelijk subjectief recht om, via de facturering van de derde term van de toeslag groene certificaten, (i) het onder b) vermelde bedrag en (ii), in voorkomend geval, de overeenkomstig paragraaf 9 bepaalde bijkomende kosten terug te vorderen.

Na de datum van vaststelling komen de groene certificaten betreffende de betrokken overdracht niet langer in aanmerking voor enige temporisatieverrichting en worden zij in de databank van de Administratie nietig verklaard.

Op de datum van overdracht draagt de lokale transmissienetbeheerder de SGE-vordering aan de uitgevende maatschappij volgens de in de kaderovereenkomst bepaalde modaliteiten over.

Met de bedragen aangetrokken bij een uitgifte van financiële instrumenten voortvloeiend uit een bepaalde mobilisatieverrichting koopt de uitgevende maatschappij meerdere SGE-vorderingen gespreid over verschillende data van overdracht.

Vanaf 1 juli 2020 zorgt de lokale transmissienetbeheerder er binnen de beschikbare middelen voor dat de laatste overdracht van SGE-vorderingen betreffende een bepaalde mobilisatieverrichting vóór 31 december van het jaar van de betrokken uitgifte het volledige restbedrag uitput van de bedragen die op het moment van uitgifte aangetrokken zijn en die voor de aankoop van SGE-vorderingen beschikbaar zijn. § 9. Voor elke SGE-vordering kan het in § 8 bepaalde invorderbare bedrag van deze vordering verhoogd worden met het bedrag dat nodig is voor de dekking van de redelijke kosten zoals beschreven in paragraaf 17, tweede lid, die na de datum van vaststelling van deze SGE-vordering zijn of zullen worden veroorzaakt.

De lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij plegen overleg en bepalen, indien nodig, de aanpassing van het invorderbare bedrag van de SGE-vordering volgens de in de kaderovereenkomst bepaalde modaliteiten. Deze aanpassing kan voortvloeien uit nieuwe kosten of hogere kosten dan die in aanmerking zijn genomen bij de vaststelling van het invorderbare bedrag van de SGE-vordering.

Een voorstel dat het bedrag van deze aanpassing vermeldt, wordt aan de Minister en, voor advies aan de Minister binnen tien werkdagen, aan de "CREG" schriftelijk meegedeeld. Behoudens schriftelijk verzet betekend binnen een termijn van twintig werkdagen door de Minister aan de uitgevende maatschappij, aan de "CREG" en aan de lokale transmissienetbeheerder, wordt dit voorstel geacht gevalideerd te zijn. Vanaf de eerste werkdag na het einde van deze termijn wordt bedoeld invorderbaar bedrag van de SGE-vordering van rechtswege verhoogd ten belope van het gevalideerde bedrag van de aanpassing.

Alle overeenkomstig paragraaf 9 vastgestelde bedragen worden opgenomen in het in § 12 overwogen tariefvoorstel met het oog op de aanpassing van het tarief voor de derde term van de toeslag groene certificaten. § 10. Vóór de datum van overdracht van een SEG-vordering is de lokale transmissienetbeheerder de schuldeiser en de exclusieve houder van deze SEG-vordering. Na deze datum wordt de uitgevende maatschappij van rechtswege de onherroepelijke en exclusieve houder van de overgedragen SGE-vordering, met uitzondering van de lokale transmissienetbeheerder en van zijn schuldeisers. Na dezelfde datum worden de personen aan wie de derde term van de toeslag groene certificaten wordt gefactureerd, van rechtswege rechtstreekse schuldenaars van de uitgevende maatschappij ten belope van he bedrag van de derde term die hun op grond van deze overdracht wordt gefactureerd.

De lokale transmissienetbeheerder factureert de derde term van de toeslag overeenkomstig artikel 42bis en blijft verantwoordelijk voor de inning bij de distributienetbeheerders en de toegangsgerechtigden voor rekening van de uitgevende maatschappij. Hij maakt de geïnde bedragen naar de uitgevende maatschappij over volgens de in de kaderovereenkomst bepaalde modaliteiten.

Wanneer de lokale transmissienetbeheerder vaststelt dat bedragen die aan sommige van zijn debiteuren voor de derde term van de toeslag groene certificaten in rekening worden gebracht, definitief onbetaald blijven, worden deze bedragen opgenomen in het in § 15 beschreven tariefsaldo onder de kosten die tijdens de derde term van de toeslag groene certificaten moeten worden teruggevorderd.

De bedragen van de facturering van de derde term van de toeslag groene certificaten worden pas vanaf het moment waarop de uitgevende maatschappij deze bedragen effectief heeft ontvangen, aangerekend aan de SGE-vorderingen. § 11. Uiterlijk op 1 september van elk jaar maakt de uitgevende maatschappij de lokale transmissienetbeheerder een jaarlijks verslag over, waarin zij alle financiële informatie verstrekt met betrekking tot de derde term van de toeslag groene certificaten voor het tariefvoorstel voor het volgende boekjaar. Wanneer de tijdslijn van het tariefvoorstel langer is dan het volgende boekjaar, plegen de uitgevende maatschappij en de lokale transmissienetbeheerder overleg om het verslag aan te vullen en indicatieve prognosewaarden vast te stellen voor de beoordeling van de derde term van de toeslag groene certificaten over het geheel van deze tijdslijn.

Het jaarlijkse verslag wordt opgemaakt volgens een in de kaderovereenkomst vastgesteld model van verslag en omvat minstens: a) de werkingskosten van de uitgevende maatschappij die niet specifiek zijn voor een uitgifte, alsmede de niet-terugkerende kosten van iedere uitgifte en de prognose van deze twee soorten kosten voor het lopende boekjaar en voor het volgende boekjaar;b) de eventuele budgettaire afwijking met betrekking tot de onder a) bedoelde kosten waarmee volgens een met redenen omkleed advies van de uitgevende maatschappij rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de kosten die tijdens het volgende boekjaar door de derde term van de toeslag groene certificaten moeten worden gedekt;c) voor elke mobilisatieverrichting afzonderlijk, de totale jaarlijkse kosten die moeten worden gedekt door de derde term van de toeslag groene certificaten, met vermelding van met name de bedragen die nodig zijn om tijdig het kapitaal en de rente voor elke mobilisatieverrichting te betalen, om de specifiek daarmee verband houdende terugkerende werkingskosten te betalen en om de kasreserve van de uitgevende maatschappij op het vereiste niveau te houden, de aanvangsdatum van de geldigheid van deze kosten en de verwijzing naar de beslissing van de Regering voorafgaand aan de uitgifte van de betrokken verrichting;d) de historiek van de bedragen met betrekking tot de derde term van de toeslag groene certificaten die door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij zijn overgemaakt;e) het overeenkomstig paragraaf 15, derde lid, gerapporteerde tariefsaldo dat in aanmerking moet worden genomen voor de vaststelling van de kosten die tijdens het volgende boekjaar door de derde term van de toeslag groene certificaten moeten worden gedekt;f) in voorkomend geval, het bedrag dat nodig is voor een aanpassing naar boven of naar beneden van de voorziening bestemd om de kosten van de eerste halfjaarlijkse periode betreffende de volgende mobilisatieverrichting te dekken;g) in voorkomend geval, de onvoorziene elementen waaraan de uitgevende maatschappij zou worden blootgesteld. § 12. Met inachtneming van de regels en termijnen die zijn vastgesteld bij de tariefmethodologie die van toepassing is op de lokale transmissienetbeheerder en onverminderd een tariefvoorstel dat in de loop van het jaar wordt geactualiseerd, indien uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen, dient laatstgenoemde een tariefvoorstel bij de "CREG" in met het oog op de aanpassing van het tarief voor de derde term van de toeslag groene certificaten. Om zijn tariefvoorstel voor te leggen, baseert de lokale transmissienetbeheerder zich, enerzijds, op het in paragraaf 11 bedoelde jaarlijkse verslag en, anderzijds, op zijn recentste vooruitzichten inzake afgenomen energie voor de periode van 1 januari tot 31 december van het volgende boekjaar. Het aangegeven vooruitzicht inzake afgenomen energie voor de berekening van dit tarief houdt rekening met een veiligheidsfactor die te allen tijde tussen de minimumwaarde van 0,90 en de maximumwaarde van 0,95 moet liggen en die bedoeld is om een redelijke veiligheidsmarge te bieden om de vereiste omvang van de kasreserve van de uitgevende maatschappij te beperken.

In zijn tariefvoorstel legt de lokale transmissienetbeheerder de berekening van het tarief voor de derde term van de toeslag groen certificaten voor door een onderscheid te maken tussen de specifieke componenten voor elke mobilisatieverrichting.

De lokale transmissienetbeheerder maakt de uitgevende maatschappij een afschrift van zijn tariefvoorstel m.b.t. de derde term van de toeslag groene certificaten over en licht haar in over de desbetreffende beslissingen van de "CREG". § 13. Indien het mandaat van de lokale transmissienetbeheerder eindigt voordat alle bedragen die in het kader van de overgedragen SGE-vorderingen aan de uitgevende maatschappij verschuldigd zijn, gefactureerd zijn gedurende de derde term van de toeslag groene certificaten en voordat de uitgevende maatschappij de volledige betaling van al deze bedragen heeft ontvangen : 1° brengt de aanwijzing van een nieuwe lokale transmissienetbeheerder van rechtswege de overname van de rechten en verplichtingen in verband met de mobilisatieverrichtingen door de nieuwe lokale transmissienetbeheerder met zich mee, met inbegrip van de facturering van de bedragen die in het kader van de mobilisatieverrichtingen voor de SEG-vorderingen zijn voorzien, en van de derde term van de toeslag op grond van artikel 42 bis voor rekening van de uitgevende maatschappij alsmede de andere verplichtingen jegens de uitgevende maatschappij.Deze overname vindt plaats zonder dat de vorige netbeheerder recht heeft op een vergoeding; 2° tasten de aanwijzing van een nieuwe lokale transmissienetbeheerder en de overname van de rechten en verplichtingen in verband met de mobilisatieverrichtingen de rechten op SGE-vorderingen die de uitgevende maatschappij uit hoofde van de mobilisatieverrichtingen en overeenkomstig paragraaf 8 verworven heeft verworven, niet aan. § 14. De verplichtingen die de uitgevende maatschappij in het kader van een mobilisatieverrichtingen heeft aangegaan, hebben voorrang op de SGE-vorderingen, aangezien ze door de uitgevende maatschappij met de opbrengst van deze verplichtingen zijn verworven. Dit voorrecht betreft de SGE-vorderingen, hun toebehoren en de bedragen die als gevolg van deze vorderingen zijn geïnd. Dit voorrecht heeft dezelfde prioriteit als het pandrecht krachtens artikel 57 van Titel XVII, Boek III, van het Burgerlijk Wetboek.

Voor zover de partijen in de kaderovereenkomst daarmee zijn ingestemd en voor zover deze overeenkomst de modaliteiten daarvan bepaalt, met name wat betreft de waardering van SGE-vorderingen, kunnen de bevoorrechte schuldeisers in geval van wanbetaling met betrekking tot vorderingen die door het voorrecht zijn gewaarborgd, de SGE-vorderingen zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke beslissing van rechtswege ten uitvoer leggen door middel van eenvoudige kennisgeving aan de uitgevende maatschappij en de lokale transmissienetbeheerder, door middel van toe-eigening of verkoop van die vorderingen.

De SGE-vorderingen zijn overdraagbaar in het kader van de vestiging van een zekerheid door de uitgevende maatschappij of na de realisatie van een pandrecht of zekerheden op SGE-vorderingen, op voorwaarde dat de Regering en de lokale transmissienetbeheerder in kennis worden gesteld van elke overdracht.

Tenzij anders is overeengekomen, leidt een toe-eigening of een verkoop van rechtswege tot de overdracht van alle bestaande en toekomstige SGE-vorderingen en alle rechten van de uitgevende maatschappij ten opzichte van de lokale transmissienetbeheerder. § 15. Binnen twintig dagen na de afsluiting van elk kwartaal, brengt de lokale transmissienetbeheerder onverminderd de bepalingen van artikel 42/1, § 2, tweede lid, de Administratie en de "CREG" op de hoogte van de elementen betreffende de derde term van de toeslag groene certificaten geregistreerd op zijn balans.

Uiterlijk op 15 augustus van elk jaar stelt de lokale transmissienetbeheerder een verslag op dat voor elke maand van de periode van 1 juli van het voorgaande boekjaar tot en met 30 juni van het lopende boekjaar en voor het toepassingsgebied van de derde term van de toeslag groene certificaten minstens de volgende gegevens omvat : a) het in het betrokken tariefvoorstel voorziene volume van de afgenomen energie;b) het overeenkomstige verwachte geraamde bedrag;c) het vastgestelde werkelijke volume van de afgenomen energie;d) het bedrag dat werkelijk door de lokale transmissienetbeheerder is gefactureerd en e) het positieve of negatieve verschil tussen het geraamde bedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag. Het tariefsaldo, bestaande uit de niet-betaalde bedragen als bedoeld in paragraaf 10, derde lid, enerzijds, en het verschil als bedoeld onder e), anderzijds, berekend over de periode van 1 juli van het voorgaande boekjaar tot en met 30 juni van het lopende boekjaar, maakt deel uit van de kosten die in het volgende boekjaar moeten worden gedekt door de derde term van de toeslag groene certificaten. In voorkomend geval omvat dit tariefsaldo ook de regulariseringen van de vorige tariefsaldo's.

Dit verslag wordt door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij, aan de "CREG" en aan de Regering overgemaakt. § 16. De lokale transmissienetbeheerder houdt voortdurend een register van de aan de uitgevende maatschappij overgedragen SGE-vorderingen bij. Dit register omvat voor elke overgedragen SEG-vordering minstens de volgende gegevens : a) de mobilisatieverrichting;b) de datum van vaststelling;c) de datum van overdracht;d) het aantal betrokken groene certificaten;e) het oorspronkelijke bedrag van de overgedragen SGE-vordering;f) het bedrag van de overeenkomstig § 9 bepaalde bijkomende kosten;g) het geactualiseerde saldo van de SGE-vordering. Dit register geldt tussen de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij en tegenover derden, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Het wordt driemaandelijks door de lokale transmissienetbeheerder aan de Administratie en aan de uitgevende maatschappij meegedeeld.

De lokale transmissienetbeheerder stelt driemaandelijks de lijst van de debiteurs van derde term van de toeslag groene certificaten op en deelt ze mee aan de Administratie met vermelding van het per debiteur gefactureerde bedrag. § 17. Voor elke mobilisatieverrichting omvat het bedrag van de kosten gemaakt door de aankopen van groene certificaten die door het specifiek deel van de in paragraaf 11, tweede lid, c) bedoelde derde term van de toeslag groene certificaten gedekt moeten worden, de som van de volgende elementen : a) het bedrag dat gelijk is aan de geplande hoeveelheid groene certificaten die door de lokale transmissienetbeheerder zijn aangekocht en waarop deze mobilisatieverrichting betrekking heeft, vermenigvuldigd met de door de groene certificaten gegarandeerde minimumprijs;b) het bedrag van de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de uitgifte (zoals beschreven in de kaderovereenkomst), met inbegrip van de kosten voor het afdekken van de rentevoeten (indien van toepassing op de uitgifte);c) het vereiste bedrag van de kasreserve dat voor de uitgifte nodig is;en d) de financieringskosten van de bedragen a), b) en c) gedurende de vervroegde contractuele looptijd die ten minste de jaarlijkse rentevoet van de uitgifte (met inbegrip van de aan obligatiebeleggers verschuldigde marge) omvatten. De jaarlijkse kosten van de dienstverstrekkingen die door de lokale transmissienetbeheerder aan de uitgevende maatschappij in rekening worden gebracht, en de jaarlijkse werkingskosten van de uitgevende maatschappij vormen een specifiek geheel dat overeenkomstig paragraaf 11, tweede lid, a), wordt gerapporteerd en dat in aanmerking wordt genomen als een specifiek onderdeel voor de berekening van de derde term van de toeslag groene certificaten vanaf de eerste mobilisatieverrichting.

Indien er nog een onbenut restbedrag van een uitgifte voor de aankoop van SGE-vorderingen vóór 31 december van het jaar van de uitgifte in kwestie overblijft: a) indien een nieuwe mobilisatieverrichting overeenkomstig § 6 later beslist wordt door de Regering: (i) wordt de hoeveelheid groene certificaten die nog niet aan een overdracht van SGE-vorderingen is gekoppeld, bij voorrang toegewezen aan de eerste overdracht van SGE-vorderingen van de nieuwe mobilisatieverrichting.Indien deze bepaling ontoereikend blijft om de volledige hierboven vermelde hoeveelheid te dekken, worden nieuwe overdrachten van SGE-vorderingen georganiseerd zodra de lokale transmissienetbeheerder in het kader van de in artikel 34, 4°, d), bedoelde openbaredienstverplichting groene certificaten koopt, totdat het restbedrag tot nul is teruggebracht. (ii) wordt het restbedrag in aanmerking genomen voor de bepaling van de in het eerste lid, onder a) tot en met d), bedoelde kosten in verband met de nieuwe mobilisatieverrichting, mits, voor punt d), de rentevoet die in aanmerking moet worden genomen, het percentage van de betrokken uitgifte is; (iii) worden de overeenkomstige kosten waarmee in het kader van de betrokken uitgifte rekening is genomen, in het kader van het volgende jaarverslag bedoeld in lid 11 gerectificeerd; (iv) zal, voor de toepassing van § 9, rekening worden gehouden met kosten die gelijk zijn aan de rentevoet van de uitgifte toegepast op het restbedrag voor de periode tussen de datum van de betrokken uitgifte en de datum waarop het restbedrag wordt gebruikt voor de aankoop van de SGE-vorderingen; of b) indien de betrokken uitgifte de laatste uitgifte is van de uitgevende maatschappij in het kader van het mobilisatiemechanisme, zal, voor de toepassing van § 9, rekening worden gehouden met kosten die gelijk zijn aan de rentevoet van de uitgifte toegepast op het restbedrag voor de periode tussen de datum van de betrokken uitgifte en de datum van de eindbetaling van de financiële instrumenten van deze uitgifte; De vaststelling, de facturering en de inning van SGE-vorderingen en de derde term van de toeslag groene certificaten, met inbegrip van het opstellen van tariefvoorstellen, zullen worden beheerd met als doel dat de uitgevende maatschappij, na de terugbetaling van alle financiële instrumenten die door haar zijn uitgegeven en de uitoefening van haar andere verplichtingen, niet meer beschikt over bedragen geïnd via de derde term van de toeslag groene certificaten. § 18. In afwijking van de §§ 5, 6 en 11 worden de bepalingen betreffende de eerste mobilisatieverrichting vastgesteld als volgt : a) het maximumaantal groene certificaten die in het kader van deze verrichting behandeld moeten worden, bedraagt 7.500.000 groene certificaten; b) de maximale jaarlijkse kosten betreffende het jaar 2020 die in aanmerking kunnen worden genomen in het in § 11 bedoelde jaarlijkse verslag, bedragen 45.000.000 euro indien de vervroegde contractuele looptijd twintig jaar is, en 51.000.000 euro indien deze looptijd vijftien jaar is; c) de vervroegde contractuele looptijd van de financiële instrumenten is kleiner dan of gelijk aan 21 jaar;de maximale contractuele looptijd is kleiner dan of gelijk aan 25 jaar; d) uiterlijk op 1 oktober 2019 bepaalt de Regering in een beslissing met name de marge tussen de minimale rentevoet en de maximale rentevoet voor de overeenkomstige uitgifte, de marge tussen de minimale vervroegde contractuele looptijd en de maximale vervroegde contractuele looptijd van de betrokken financiële instrumenten;deze voorwaarden worden bepaald op basis van de methodologie die door de in § 1 bedoelde financiële instelling in samenwerking met de uitgevende maatschappij is vastgesteld en die schriftelijk overgemaakt is aan de Regering vóór de datum van de beslissing. In deze beslissing wordt ook vermeld dat het aan de Regering of haar afgevaardigde is om de plaatsing en de definitieve voorwaarden in verband met de marktomstandigheden op het moment van de voorgestelde uitgifte te bevestigen, met name de vervroegde contractuele looptijd en de rentevoet. Binnen tien dagen na de datum van de beslissing betekent de Regering deze beslissing aan de uitgevende maatschappij, aan de financiële instelling, aan de lokale transmissienetbeheerder en aan de "CREG"; e) na de in § 1 vermelde aanwijzingen betekent de Regering, in voorkomend geval, zo spoedig mogelijk het bedrag van de aan die aanwijzingen voorafgaande kosten dat in aanmerking moet worden genomen voor de opstelling van het in § 11 bedoelde jaarlijkse verslag en betreffende de eerste uitgifte, aan de "CREG", de lokale transmissienetbeheerder en de uitgevende maatschappij. In afwijking van de bepalingen bedoeld in paragraaf 7 start de uitgevende maatschappij voor het jaar 2019 de procedure zo spoedig mogelijk met het oog op de uitgifte van financiële instrumenten vóór 30 november 2019, mits de grenzen en voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, in de in het eerste lid bedoelde beslissing van de Regering en in de kaderovereenkomst in acht worden genomen.

Binnen tien dagen na de afsluitingsdatum van de uitgifte stelt de uitgevende maatschappij de Regering en de lokale transmissienetbeheerder in kennis van het definitieve bedrag dat bij de uitgifte wordt aangetrokken, het definitieve bedrag dat beschikbaar is voor de aankoop van SGE-vorderingen, de gekozen vervroegde contractuele looptijd, alsook het definitieve bedrag betreffende het jaar 2020 en, in voorkomend geval, het jaar 2019, dat gedekt moet worden door het eerste specifieke onderdeel van de derde term van de toeslag groene certificaten.

In afwijking van paragraaf 11 wordt het voor het jaar 2019 over te maken verslag vastgesteld op de datum van afsluiting van de eerste uitgifte, verhoogd met tien dagen.". § 19. Vóór 31 december van elk jaar legt de Regering een syntheserapport over de opvolging van de mobilisatieverrichtingen bij het Parlement neer.

Art. 6.In artikel 42bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten en vervangen bij het decreet van 12 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt: " § 1." § 1. Het geheel van de kosten in verband met de openbare dienstverplichtingen gedragen door de lokale transmissienetbeheerder overeenkomstig de artikelen 34, 4°, d), e) en f) en i), worden gedekt door een toeslag, verschuldigd door de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau van 70 kV of minder. Deze toeslag omvat: a) een eerste term bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 34, 4°, d) en f), met uitzondering van de kosten gebonden aan de aankopen van groene certificaten bedoeld in de punten d) en f) en betrokken bij een mobilisatieverrichting.Vanaf 1 januari 2020 dekt deze eerste term ook de kosten in verband met de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 34, 4°, e); b) een tweede term bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, e) tot 31 december 2019;en b) een derde term bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, i). De eerste term van de toeslag en de derde term van de toeslag worden op elke kWh verschuldigd, die de eindafnemers van het net afnemen voor hun eigen gebruik. Gedurende de periode waarin de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag overeenkomstig paragraaf 5 van dit artikel van toepassing is, wordt de tweede term van de toeslag toegepast in verhouding tot de hoeveelheid energie die is vrijgesteld door de interveniënten die de eindafnemers die deze gedeeltelijke vrijstelling genieten, factureren. 2. De lokale transmissienetbeheerder factureert de eerste term en de derde term van de toeslag groene certificaten aan de toegangsgerechtigden en aan de beheerders van een distributienet. Ingeval de toegangsgerechtigden en de distributienetbeheerders niet zelf de van het net afgenomen kWh verbruiken, kunnen zij deze toeslag aan hun eigen afnemers doorberekenen en factureren tot wanneer deze toeslag uiteindelijk gefactureerd wordt aan de eindafnemers van deze kWh. § 2bis. De derde term van de toeslag wordt uitdrukkelijk en los van andere tarieven en belastingen, kosten en toeslagen op facturen aan distributienetbeheerders en toegangsgerechtigden vermeld. § 2ter. Er mag geen compensatie worden verleend tussen, enerzijds, de bedragen die in het kader van de overgedragen SGE-vorderingen aan de lokale transmissienetbeheerder of aan de uitgevende maatschappij verschuldigd zijn, en anderzijds, ieder ander bedrag dat door de lokale transmissienetbeheerder of de uitgevende maatschappij verschuldigd is."; 2° in paragraaf 5, derde lid, vervallen de woorden "en wordt toegepast door interveniënten die aan de eindafnemers, die in aanmerking komen voor de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, factureren, naar rato van de belastingvrije hoeveelheid energie."; 3° in paragraaf 8, eerste lid, 2° wordt, in de Franse versie, het woord "second" vervangen door het woord "deuxième". Art 8. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement 1322 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^