Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 28 mei 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202569
pub.
28/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202569

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

Artikel 1.Artikel 30 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, opgeheven bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 30.De woning van openbaar nut die aan een gemeente of een OCMW toebehoort, die niet in aanmerking gekomen is voor een tegemoetkoming voor haar oprichting of renovatie als transitwoning en de andere woning van openbaar nut die aan een gemeente of een OCMW toebehoort, dan de transitwoning die in aanmerking gekomen is voor een tegemoetkoming voor haar oprichting of renovatie en waarvan de opgelegde duur van bestemming is verstreken, kan volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten als transitwoning erkend worden.".

Art. 2.Artikel 31 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 31.Wanneer een tegemoetkoming op basis van het in artikel 188 bedoelde programma aan een rechtspersoon wordt toegekend, wordt de toekenning van de tegemoetkoming voor de in artikel 29, § 1, 1°, bedoelde verrichtingen ondergeschikt gemaakt aan de naleving van de volgende voorwaarden: 1° De rechtspersoon legt het stedenbouwkundig en architectonisch voorontwerp betreffende de opzet van de op te richten, te renoveren, te herstructureren, te verbeteren of vrij te waren woningen, gebouwen en voorzieningen onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten ter goedkeuring voor;2° De beslissingen tot vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, worden onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten ter goedkeuring voorgelegd. Iedere beslissing m.b.t. de gunning van bovenvermelde opdrachten kan volgens de door de Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten geschorst of nietig verklaard worden; 3° Iedere beslissing m.b.t. de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag hoger is dan of gelijk is aan het bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, kan volgens de door de Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten geschorst of nietig verklaard worden; § 4. Bij gemotiveerde beslissing en in functie van de omvang van de opdracht en het resultaat van de audit uitgevoerd bij de rechtspersoon kunnen de beslissingen m.b.t. de keuze van de gunningwijze, de vastlegging van de voorwaarden en de gunning van de opdrachten aan bijkomende adviezen voorgelegd worden volgens de door de Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten.".

Art. 3.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van onderafdeling 1 van afdeling 8 van Hoofdstuk I van Titel III vervangen als volgt: "Onderafdeling 1 - Intern auditcomité.".

Art. 4.Artikel 112 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 112.§ 1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15quater van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de overheidsbestuurder, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2008 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut om belangenconflicten te voorkomen en om de transparantie van de activiteiten en particuliere inkomsten te verzekeren richt de raad van bestuur van de "Société" in zijn midden een auditcomité genoemd "Intern Auditcomité" op.

Het intern Auditcomité bestaat uit drie leden uit de Raad van bestuur.

De voorzitter van het intern Auditcomité wordt door de leden van het Comité aangewezen.

Minstens één lid van het intern Auditcomité beschikt over een praktische ervaring of technische kennis inzake boekhouding en audit.

De Directeur-generaal van de "Société" en de adjunct-directeur-generaal worden met raadgevende stem op de vergaderingen uitgenodigd. § 2. Het intern Auditcomité wordt bijgestaan door: 1. een vertegenwoordiger van het Rekenhof;2. de overeenkomstig artikel 116 aangewezen revisoren;3. de Regeringscommissarissen onder de in artikel 115, § 4, gestelde voorwaarden;4° een lid van de financiële Informatiecel;5° twee vertegenwoordigers van het Gewest, die de Regering aanwijst binnen het Departement Thesaurie van de Waalse Overheidsdienst Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën en van de Inspectie van financiën. § 3. De Raad van bestuur bepaalt de opdrachten van het intern Auditcomité, die minimum de volgende opdrachten omvatten: 1° de mededeling aan de Raad van bestuur van inlichtingen over de resultaten van de wettelijke controle op de jaarrekeningen en van uitleg over de wijze waarop de wettelijke controle op de jaarrekeningen bijgedragen heeft tot de integriteit van de financiële informatie en over de rol die het intern Auditcomité in dit proces heeft gespeeld;2° de opvolging van het proces voor de uitwerking van de financiële informatie en aanbevelingen of voorstellen om er de integriteit van te waarborgen;3° de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en beheersing van de risico's van de instelling, evenals de opvolging van de interne audit en de doeltreffendheid ervan;4° de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekeningen, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen die door de Regeringscommissarissen worden geformuleerd;5° het opstellen van adviezen, aanbevelingen en voorstellen voor de Raad van bestuur die het adviseert inzake financieel beheer. Het intern Auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, minstens bij de opstelling door laatstgenoemde van de jaarrekeningen. § 4. De werkwijze van het intern Auditcomité en de bezoldiging van de leden ervan worden in de statuten van de Maatschappij vastgelegd.

Het aantal vergaderingen van het intern Auditcomité die aanleiding geven tot de toekenning van een presentiegeld mag niet hoger zijn dan drie per jaar.".

Art. 5.Artikel 113 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 114 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van punt F. van onderafdeling 4 van afdeling 1 van Hoofdstuk III van Titel III vervangen als volgt: "F. Intern auditcomité.".

Art. 8.Artikel 175.12 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "Art. 175.12. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15quater van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de overheidsbestuurder, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2008 tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut om belangenconflicten te voorkomen en om de transparantie van de activiteiten en particuliere inkomsten te verzekeren richt de Raad van bestuur van de "Société" in zijn midden een auditcomité genoemd "intern Auditcomité" op.

Het intern Auditcomité bestaat uit drie leden uit de Raad van bestuur.

De voorzitter van het intern Auditcomité wordt door de leden van het Comité aangewezen.

Minstens één lid van het intern Auditcomité beschikt over een praktische ervaring of technische kennis inzake boekhouding en audit.

De Directeur-generaal van de "Société" wordt met raadgevende stem op de vergaderingen uitgenodigd. § 2. Het intern Auditcomité wordt bijgestaan door: 1. een vertegenwoordiger van het Rekenhof; 2. de overeenkomstig artikel 175.15 aangewezen revisoren; 3° de Regeringscommissarissen onder de in artikel 175.16 gestelde voorwaarden; 4° een lid van de financiële Informatiecel;5° twee vertegenwoordigers van het Gewest, die de Regering aanwijst binnen het Departement Thesaurie van de Waalse Overheidsdienst Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën en van de Inspectie van financiën. § 3. De Raad van bestuur bepaalt de opdrachten van het intern Auditcomité, die minimum de volgende opdrachten omvatten: 1° de mededeling aan de Raad van bestuur van inlichtingen over de resultaten van de wettelijke controle op de jaarrekeningen en van uitleg over de wijze waarop de wettelijke controle op de jaarrekeningen bijgedragen heeft tot de integriteit van de financiële informatie en over de rol die het intern Auditcomité in dit proces heeft gespeeld;2° de opvolging van het proces voor de uitwerking van de financiële informatie en aanbevelingen of voorstellen om er de integriteit van te waarborgen;3° de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en beheersing van de risico's van de instelling, evenals de opvolging van de interne audit en de doeltreffendheid ervan;4° de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekeningen, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen die door de Regeringscommissarissen worden geformuleerd;5° het opstellen van adviezen, aanbevelingen en voorstellen voor de Raad van bestuur die het adviseert inzake financieel beheer. Het intern Auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, minstens bij de opstelling door laatstgenoemde van de jaarrekeningen. § 4. De werkwijze van het intern Auditcomité en de bezoldiging van de leden ervan zijn vastgelegd in de statuten van de Maatschappij Het aantal vergaderingen van het intern Auditcomité die aanleiding geven tot de toekenning van een presentiegeld mag niet hoger zijn dan drie per jaar.".

Art. 9.Artikel 185bis van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 185bis.§ 1. De controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekeningen vastgesteld dienen te worden, meer bepaald ten opzichte van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de "Société", wordt toevertrouwd aan één of meerdere revisoren van het Rekenhof, die collegiaal handelen. § 2. De revisor of de revisoren worden door de algemene vergadering uit de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren benoemd. De vertegenwoordiger van het Rekenhof wordt door de algemene vergadering op voordracht van laatstgenoemde aangewezen. § 3. Het in artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag wordt tegelijkertijd als het aan de raad van bestuur van de " Société " wordt overgemaakt, aan de Regering overgemaakt.

Art. 10.In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel 185ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 185ter.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15quater van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de overheidsbestuurder, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2008 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut om belangenconflicten te voorkomen en om de transparantie van de activiteiten en particuliere inkomsten te verzekeren richt de raad van bestuur van het Fonds in zijn midden een auditcomité genoemd "intern Auditcomité" op.

Het intern Auditcomité bestaat uit drie leden uit de Raad van bestuur.

De voorzitter van het intern Auditcomité wordt door de leden van het Comité aangewezen.

Minstens één lid van het intern Auditcomité beschikt over een praktische ervaring of technische kennis inzake boekhouding en audit.

De Directeur-generaal van het Fonds wordt met raadgevende stem op de vergaderingen uitgenodigd. § 2. Het intern Auditcomité wordt bijgestaan door: 1. een vertegenwoordiger van het Rekenhof;2° de overeenkomstig artikel 185bis aangewezen revisoren;3° de Regeringscommissarissen onder de in artikel 185 gestelde voorwaarden;4° een lid van de financiële Informatiecel;5° twee vertegenwoordigers van het Gewest, die de Regering aanwijst binnen het Departement Thesaurie van de Waalse Overheidsdienst Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën en van de Inspectie van financiën. § 3. De Raad van bestuur bepaalt de opdrachten van het intern Auditcomité, die minimum de volgende opdrachten omvatten: 1° de mededeling aan de Raad van bestuur van inlichtingen over de resultaten van de wettelijke controle op de jaarrekeningen en van uitleg over de wijze waarop de wettelijke controle op de jaarrekeningen bijgedragen heeft tot de integriteit van de financiële informatie en over de rol die het intern Auditcomité in dit proces heeft gespeeld;2° de opvolging van het proces voor de uitwerking van de financiële informatie en aanbevelingen of voorstellen om er de integriteit van te waarborgen;3° de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en beheersing van de risico's van de instelling, evenals de opvolging van de interne audit en de doeltreffendheid ervan;4° de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekeningen, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen die door de Regeringscommissarissen worden geformuleerd;5° het opstellen van adviezen, aanbevelingen en voorstellen voor de Raad van bestuur die het adviseert inzake financieel beheer. Het intern Auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, minstens bij de opstelling door laatstgenoemde van de jaarrekeningen. § 4. De werkwijze van het intern Auditcomité en de bezoldiging van de leden ervan worden in de statuten van het Fonds vastgelegd.

Het aantal vergaderingen van het intern Auditcomité die aanleiding geven tot de toekenning van een presentiegeld mag niet hoger zijn dan drie per jaar.".

Art. 11.In artikel 191, § 2, punt B., derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "waarop daar kennis van wordt gegeven aan de rechtspersoon die om de erkenning verzoekt." vervangen door de woorden "die door de Regering wordt bepaald."

Art. 12.In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel 192/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 192/1.§ 1. De Regering erkent een representatieve federatie van elk soort instellingen met sociale doeleinden die in artikel 191 bedoeld zijn. § 2. Om door de Regering erkend te worden, moet elke representatieve federatie voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstgevend oogmerk;2° als gewoon lid ten minste 60 % van de erkende instellingen met sociale doeleinden in de sector die zij vertegenwoordigt, namelijk de agentschappen voor sociale huisvesting, de verenigingen ter bevordering van de huisvesting of de buurtregieën kennen;3° in haar statuten uitdrukkelijk vermelden dat haar maatschappelijk doel is ofwel de sociale agentschappen voor sociale huisvesting, ofwel de woningbouwverenigingen, ofwel de buurtregieën te vertegenwoordigen, hun belangen te verdedigen en de activiteiten van hun sector te promoten. § 3. De erkenningsaanvragen worden bij aangetekend schrijven of door elk middel dat een vaste datum aan de zending verleent, aan de Regering gericht. Ze beslist binnen twee maanden nadat ze heeft onderzocht of de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden worden vervuld. § 4. De Federatie vervult de volgende opdrachten: 1° haar leden vertegenwoordigen bij de politieke en institutionele instellingen en bij het Fonds, door de sector een gezamenlijke stem te geven;2° de zorgen van haar leden door te geven aan de organen voor sociaal overleg;3° de organisatie van opleidingen ten gunste van haar leden;4° de uitwisseling van informatie, statistieken of goede praktijken tussen haar leden, binnen haar sector, met andere sectoren, met verenigingen of soortgelijke organisaties in aangrenzende Gewesten of Gemeenschappen of in andere landen. § 5. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kent de Regering een jaarlijkse toelage aan elke representatieve Federatie toe.

Deze toelage wordt toegekend indien de representatieve Federatie een jaarlijks activiteitenverslag alsook de bewijsstukken aan de Regering overmaakt binnen de door haar bepaalde termijnen. § 6. De federatieve Federatie onderwerpt zich aan de controle van de overheidsdiensten die zij aanwijst. § 7. De Regering kan de erkenning van een representatieve federatie voor een verlengbare periode van drie maanden schorsen wanneer niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voorzien in § 2. Na het verstrijken van de schorsingstermijn kan de Regering, indien nog niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, de erkenning intrekken.".

Art. 13.In artikel 200/1 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "auditcomité" wordt telkens vervangen door de woorden "auditcomité "huisvesting"";2° er wordt een paragraaf 7 ingevoegd, luidend als volgt: " § 7.De samenstelling, de werkwijze en de bezoldiging van de leden van de auditcomités "huisvesting" worden vastgesteld in de statuten van elke van de betrokken instellingen.

Voor elk auditcomité mag het aantal vergaderingen die aanleiding geven tot de toekenning van een presentiegeld, niet hoger zijn dan vier per jaar.".

Art. 14.In artikel 200/1 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "auditcomité" wordt telkens vervangen door de woorden "auditcomité "huisvesting"";2° er wordt een paragraaf 9 ingevoegd, luidend als volgt: " § 9.De samenstelling, de werkwijze en de bezoldiging van de leden van de auditcomités "huisvesting" worden vastgesteld in de statuten van elke van de betrokken instellingen.

Voor elk auditcomité mag het aantal vergaderingen die aanleiding geven tot de toekenning van een presentiegeld, niet hoger zijn dan vier per jaar.". HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst

Art. 15.Hoofdstuk II van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst wordt aangevuld met een afdeling 15 met als opschrift "Afdeling 15 - Oplossing van conflicten".

Art. 16.In hetzelfde decreet wordt een artikel 51/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 51/1.§ 1. Onverminderd het aanhangig zijn bij een rechtbank, kunnen de partijen hun geschil in der minne schikken door middel van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures zoals bemiddeling, arbitrage of verzoening. § 2. De partijen kunnen overeenkomen om hun geschil aan een arbiter voor te leggen na het ontstaan van het geschil.

Elk arbitragebeding dat vóór het ontstaan van het geschil overeengekomen is, wordt voor niet geschreven gehouden.".

Art. 17.In artikel 91, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203377 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst waarbij beoogd wordt de indexeringsformule voor huurgelden, van toepassing op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, di sluiten met het oog op de wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst waarbij beoogd wordt de indexeringsformule voor huurgelden, van toepassing op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, die lopen op 1 april 2016, af te schaffen worden de woorden "Voor de huurovereenkomsten die op 31 maart 2018 lopende zijn" vervangen door de woorden "Voor de huurovereenkomsten die op 1 april 2016 lopende zijn". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 18.Dit decreet treedt in werking op 1 maart 2019, met uitzondering van artikel 17 dat op 1 september uitwerking heeft Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1313 (2018-2019) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 mei 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^