Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 21 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffend

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203762
pub.
21/08/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203762

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Decreet betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027266 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het Waterwetboek

Artikel 1.In artikel D.1, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt paragraaf 1, eerste lid, aangevuld als volgt: "en door rekening te houden met de aanpassingen aan de klimaatverandering.".

Art. 2.In artikel D.2, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de punten 15°ter en 15°quater ingevoegd, luidend als volgt: "15°ter. Winningsovereenkomst: overeenkomst gesloten tussen de "S.P.G.E.", de houder van de waterwinning zoals bedoeld in artikel D.169, het Waalse Gewest en de veldwerkers die, na een milieudiagnose, en via een inspraakgerichte benadering gericht is op: 1° de vermindering van de druk, met inbegrip van diffuse verontreiniging, die wordt uitgeoefend in preventie- of zelfs monitoringgebieden of het stroomgebied van winningen van tot drinkwater verwerkbaar water die een kwalitatief risico vormen;2° het behoud en het herstel van de goede kwantitatieve toestand; 3° de identificatie van de potentiële kosten om deze druk en diffuse verontreiniging te verminderen die kunnen worden gedekt door een financieel programma van de "S.P.G.E.". 15° quater.Grondwaterovereenkomst: overeenkomst tussen een of meerdere publiek- of privaatrechtelijke personen en de "S.P.G.E.", gesloten in het kader van een participatieve aanpak, na een diagnose van een grondwaterlichaam dat gevaar loopt en waarvan de productie van drinkwater een van de belangrijkste toepassingen is, en gericht op de bestrijding van de kwantitatieve en kwalitatieve druk, in overeenstemming met de doelstellingen en maatregelen die door de stroomgebiedsoverheid zijn vastgesteld in het kader van de beheerplannen van de stroomgebieden. De grondwaterovereenkomst is onafhankelijk van de dienstovereenkomst voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water;".

Art. 3.Artikel D.33/3 van hetzelfde boek wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt: "Wanneer een teeltgrond aan een waterloop grenst, wordt een permanent plantendek, bestaande uit bos- of kruidachtige vegetatie, over een breedte van zes meter vanaf de kruinlijn van de oever onderhouden.

Het vierde lid van dit artikel is niet van toepassing op de percelen van de biologische landbouw zoals bedoeld bij artikel 3, 10°, van het Waalse Landbouwwetboek.".

Art. 4.Artikel D.167 van hetzelfde boek wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt: "Onverminderd artikel D.170 is elke rechtstreekse lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater verboden.

Onder rechtstreekse lozing in het grondwater wordt verstaan de lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater zonder infiltratie door de bodem of ondergrond.".

Art. 5.Artikel D.169 van hetzelfde boek wordt aangevuld met één lid, luidend als volgt: "De Regering neemt de nodige maatregelen om een waterwinning te beperken of te verbieden die schadelijk is voor de levensvatbaarheid van het openbare distributienet of voor de kwaliteit van het door een verdeler verzorgde water.".

Art. 6.In het opschrift van afdeling 5, hoofdstuk II, titel VII, deel II van hetzelfde boek, worden de woorden "in het kader van het beschermingsdienstencontract" opgeheven.

Art. 7.Artikel D.176bis van hetzelfde boek, ingevoegd bij het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "Art. D.176bis. Om de kwaliteit van het water te beschermen en in het kader van haar opdracht inzake de bescherming van het tot drinkwater verwerkbaar water: 1° worden de volgende maatregelen door de "S.P.G.E." georganiseerd en uitgevoerd: a) maatregelen ter bescherming van de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water, bestemd voor openbare distributie, door de tenuitvoerlegging van: (1) studies om de preventie- en toezichtsgebieden rond de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water af te bakenen;(2) preventieve acties binnen de preventie- en toezichtgebieden rond de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water;(3) noodwerkzaamheden ter bestrijding van toevallige verontreiniging die de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water zouden kunnen bereiken;(4) alternatieve oplossingen voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water;(5) winningsovereenkomsten;(6) maatregelen ter bestrijding van toevallige en diffuse verontreiniging;b) algemene maatregelen ter bescherming van tot drinkwater verwerkbare watervoorraden, namelijk: (1) het sluiten van grondwaterovereenkomsten op het niveau van grondwaterlichamen;(2) het zorgen voor een wetenschappelijk toezicht, de ontwikkeling van oproepen tot het indienen van projecten en innovatieve oplossingen op het gebied van de bescherming van hulpbronnen;(3) het opmaken van een communicatieplan om de hulpbronnen te beschermen; (4) de deelname aan de financiering van de maatregelen ter vervulling van de landbouwfunctie bedoeld in artikel D.1, § 2, 1°, van het Waals Landbouwwetboek; c) maatregelen voor de opvang en behandeling van afvalwater, bij voorrang in de preventie- en toezichtgebieden van de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water en in grondwaterlichamen in slechte toestand; 2° kan de "S.P.G.E." zich verenigen of samenwerken met partners uit de openbare of de privé-sector in het kader van een partnerschap waardoor financiële, menselijke of materiële middelen gezamenlijk ingeschakeld kunnen worden voor de bestrijding van toevallige en diffuse vervuilingen om de grondwater- en oppervlaktewaterlichamen te beschermen.

Dat partnerschap wordt uitgeoefend ofwel door het sluiten van een partnerschapsovereenkomst, ofwel door de deelneming van de "S.P.G.E." in een juridisch afzonderlijke instelling volgens de door de Regering goedgekeurde modaliteiten opgenomen in de beheersovereenkomst van de "S.P.G.E."; 3° maakt de "S.P.G.E." jaarlijks een verslag van de activiteiten inzake bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water en van algemene maatregelen inzake bescherming van de watervoorraden aan de Regering over; 4° wordt minstens vijftig procent van de door de "S.P.G.E." ontvangen inkomsten voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water als bedoeld in de artikelen D.255, § 1, en D.288, § 1, bestemd voor de financiering van punt 1°, a) en b), volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst van de "S.P.G.E.".

In het kader van het eerste lid, 1°, a), (3), kan de "S.P.G.E." de voorgeschoten bedragen terugvorderen volgens het beginsel "de vervuiler betaalt".".

Art. 8.In artikel D.288 van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het programmadecreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027266 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt: "De opbrengst van de winningsbelasting bedoeld in artikel D.255, § 1, wordt volledig bestemd voor de "S.P.G.E." voor de financiering van de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water bedoeld in artikel D.176bis."; 2° artikel D.288 wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4. De opbrengst van de winningsbelasting bedoeld in artikel D.255, § 1, en de opbrengst van de bijdrage uit de winning van tot drinkwater verwerkbaar water bedoeld in artikel D.255, § 2, worden uitsluitend bestemd voor de bescherming van de watervoorraad.".

Art. 9.Artikel D.331 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij de decreten van 7 november 2007 en 19 januari 2017, wordt gewijzigd als volgt: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "1° de samenstelling van de Raad van bestuur;" weggelaten; 2° in paragraaf 2, tweede lid: punt 2° wordt punt 1°, punt 3° wordt punt 2° en punt 4° wordt punt 3°;3° er wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidend als volgt: " § 5.De Raad van bestuur is samengesteld uit veertien leden die door de Regering voor een mandaat van vijf jaar worden benoemd.

Onder de bestuurders wordt een vertegenwoordiger voorgedragen door: 1° de "Société wallonne des Eaux" (Waalse Watermaatschappij);2° de "Société de financement des eaux"; 3° de in artikel D.333, § 2, bedoelde financiële instellingen.

Onder de bestuurders worden vijf vertegenwoordigers voorgedragen door de in artikel D.333, § 2, 4°, bedoelde handelsvennootschap. <0 De zes laatste bestuurders worden op initiatief van de Regering benoemd.".

Art. 10.In Deel III, Tittel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1, van hetzelfde Boek, wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Maatschappelijk kapitaal, Raad van bestuur en Directiecomité".

Art. 11.Artikel D.333 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 7 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007027181 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreetgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de volgende zin ingevoegd: "Deze bevoorrechte dividenden mogen niet hoger zijn dan het jaargemiddelde van de OLO-rente op 10 jaar, vermeerderd met 2 procent."; 2° in paragraaf 2 wordt punt 2° vervangen door: "2° de "Société de financement des eaux";".

Art. 12.Deel III, Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1, Onderafdeling 2, van hetzelfde Boek wordt aangevuld met een artikel D.334bis, luidend als volgt: "D.334bis, § 1. De Raad van bestuur mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk doel van de "S.P.G.E.", met uitzondering van degene die aan de algemene vergadering worden toegewezen krachtens de wet, de statuten of dit Hoofdstuk. § 2. De Raad van bestuur ziet toe op het dagelijkse beheer waargenomen door het Directiecomité, dat daarover regelmatig verslag uitbrengt aan de Raad. De Raad van bestuur kan via zijn voorzitter het directiecomité elk ogenblik verzoeken om een verslag over de activiteiten van de "S.P.G.E." of over een deel ervan. § 3. Het Directiecomité bestaat uit maximum drie leden, onder wie een voorzitter.

Het is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de "S.P.G.E.", alsook met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De beraadslagingen van het directiecomité zijn collegiaal, onder voorbehoud van de delegaties die het aan zijn leden of aan de personeelsleden verleent. De modaliteiten tot aanneming van de beslissingen van het directiecomité liggen vast in de statuten van de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer).

De leden van het directiecomité wonen de vergaderingen van de Raad van bestuur bij met raadgevende stem. § 4. De Regering benoemt de leden van het directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Als één van de leden bij zijn benoeming ouder is dan zestig jaar, verkort de Regering de duur van zijn mandaat om het te laten eindigen de dag waarop bedoeld lid de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

De leden van het directiecomité kunnen slechts door de Regering ontslagen worden: 1° ofwel op voorstel van de Raad van bestuur; 2° ofwel op initiatief van de Regering, na advies van de Raad van bestuur.".

Art. 13.Artikel D.396 van hetzelfde Boek, vervangen bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202169 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2016, wordt aangevuld met de punten 4° en 5°, luidend als volgt: "4° degene die een of meerdere verontreinigende stoffen rechtstreeks in het grondwater loost in strijd met artikel D.167, leden 3 en 4; 5° degene die niet voldoet aan de verplichting bedoeld in artikel D.33/3, vierde lid, betreffende het vaste plantendekken langs waterlopen.". HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 14.In artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027266 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De onderneming die industrieel afvalwater loost en die vóór 1 januari 2019 een speciale dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met een exploitant van een openbare saneringsinfrastructuur of de "S.P.G.E.", is vrijgesteld van de betaling van de belasting op de lozingen van industrieel afvalwater; zij blijft gebonden aan deze overeenkomst voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2019 vooraleer zij een contract voor industriële saneringsdiensten met de "S.P.G.E." sluit.

De onderneming blijft genieten van de saneringsdienst onder de voorwaarden van deze specifieke overeenkomst.".

Art. 15.Dit decreet treedt in werking de tiende dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In afwijking van het eerste lid kan de Regering de inwerkingtreding van artikel 3 uitstellen tot de aanneming van het nieuwe gemeenschappelijk Landbouwbeleid en uiterlijk op 1 januari 2023.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 9 in werking bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de Raad van bestuur van de "Société publique de Gestion de l'Eau".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE ________ (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waalse Parlement 1334 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 april 2019.

Bespreking Stemming.


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^