Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 13 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tarie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204063
pub.
13/09/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204063

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiegemeenschappen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij de decreten van 11 april 2014, 26 oktober 2017 en 19 juli 2018, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen wordt omgezet bij dit decreet.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde decreet, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204390 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met sluiten, worden de punten 2°ter, 2°quater en 2°quinquies ingevoegd, luidend als volgt: "2°ter "hernieuwbare-energiegemeenschap": rechtspersoon die bestaat uit een geheel van deelnemers met het oog op de verdeling, via het openbare distributienet of het lokale transmissienet, van elektriciteit die uitsluitend wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling van hoge kwaliteit, door productie- en, indien van toepassing, opslageenheden die in het bezit zijn van de rechtspersoon, in de lokale perimeter waar hij actief is en waarvan het hoofddoel is het verschaffen van voordelen op milieugebied of op economisch of sociaal gebied aan zijn deelnemers en niet het realiseren van winst; 2°quater "gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit": elektriciteit die door de hernieuwbare-energiegemeenschap wordt geproduceerd en die door haar deelnemers in dezelfde kwartuurperiode wordt verbruikt; 2°quinquies "lokale perimeter": perimeter waarvan de aansluitpunten in afname of injectie zich stroomafwaarts van een of meerdere openbare onderstations voor de omzetting van elektriciteit onder middel- en/of laagspanning bevinden. Bovengenoemde aansluitpunten moeten ook gelegen zijn in een geografisch gebied waarin het technisch, sociaal, ecologisch en economisch optimale deel van het net gemobiliseerd wordt om het lokale gezamenlijke zelfverbruik van hernieuwbare elektriciteit te bevorderen;".

Art. 3.In artikel 8, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 11 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202653 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de woorden "of tussenpersonen" vervangen door de woorden ", tussenpersonen en hernieuwbare-energiegemeenschappen".

Art. 4.In artikel 15ter, § 1, vijfde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, vervangen bij het decreet van 11 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, worden de woorden ", de situaties die niet overeenstemmen met een gesloten beroepsnet", ingevoegd tussen de woorden "de individuele vergunning" en de woorden "en de bijdrage die moet worden betaald".

Art. 5.In artikel 29 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden "de situaties die niet overeenstemmen met een directe lijn" ingevoegd tussen de woorden "voor de toelatingen bedoeld in paragraaf 1," en de woorden "de bijdrage die moet worden betaald".

Art. 6.In artikel 30 van hetzelfde decreet, wordt paragraaf 6, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2008, aangevuld met volgend lid : "Elk publiek toegankelijk oplaadpunt moet voorzien in de mogelijkheid van een ad hoc oplading voor de gebruikers van elektrische voertuigen zonder een overeenkomst te sluiten met de betrokken elektriciteitsleverancier of -exploitant.".

Art. 7.In artikel 31 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014 en 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de tweede en de derde zinnen worden weggelaten en de eerste zin wordt het eerste lid;2° de paragraaf wordt aangevuld met de volgende leden : "In een privé-net of een gesloten beroepsnet kunnen de stroomafwaartse afnemers die aangesloten zijn op dit net de betrokken netbeheerder machtigen om in hun naam en voor hun rekening, hun in aanmerkingneming uit te oefenen. Evenzo kunnen de deelnemers aan een hernieuwbare-energiegemeenschap bedoelde gemeenschap machtigen om in hun naam en voor hun rekening, hun in aanmerkingneming voor het deel van niet gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit uit te oefenen.

De in de leden 2 en 3 bedoelde volmacht wordt uitdrukkelijk voorzien;"; 2° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : "4° deelneemt aan een hernieuwbare-energiegemeenschap en, dit, alleen voor de hoeveelheid gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit.".

Art. 8.In artikel 39, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, wordt een lid tussen het derde en het vierde lid ingevoegd, luidend als volgt : " In afwijking van het derde lid wordt de vrijstelling, wanneer het plafond van 5 % wordt bereikt, voor alle leveringen van groene elektriciteit via de directe lijn proportioneel verlaagd, zodat het totale aantal vrijgestelde groene certificaten overeenkomt met dit plafond van 5 % .".

Art. 9.In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 42quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 42quater.§ 1. De hernieuwbare-energiegemeenschap streeft ernaar om hernieuwbare elektriciteit te produceren, te verbruiken, op te slaan en te verkopen, om zowel voor haar deelnemers als voor de lokale perimeter voordelen op milieugebied, op sociaal en economisch gebied te bieden, en, dit, in het bijzonder door de elektriciteitsstromen te kunnen synchroniseren.

In afwijking van artikel 30, § 2, is de hernieuwbare-energiegemeenschap niet onderworpen aan de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit voor de binnen deze gemeenschap gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit.

Deelname aan een hernieuwbare-energiegemeenschap is vrij en vrijwillig mits de naleving van de voorwaarden die bij of krachtens dit decreet worden gesteld.

Iedere natuurlijke persoon, lokale overheid of kleine en middelgrote onderneming die in een lokale perimeter gevestigd is, kan deelnemen aan een hernieuwbare-energiegemeenschap.

De Regering kan de in het vierde lid bedoelde lijst van deelnemers vaststellen of aanvullen, op voorwaarde dat, wat de ondernemingen betreft, hun deelname niet hun voornaamste handels- of beroepsactiviteit is. De Regering kan deze lijst naar gelang van de betrokken lokale perimeter veranderen.

De deelnemers aan een hernieuwbare-energiegemeenschap behouden de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun hoedanigheid van netgebruiker en worden op niet-discriminerende wijze behandeld ten opzichte van andere gebruikers van het net.

Na advies van de CWaPE en overleg met de netbeheerders bepaalt de Regering de lokale perimeter. Deze lokale perimeter kan worden gedifferentieerd door met name rekening te houden met de technische eisen van het net en de hoedanigheid van de deelnemers. § 2. Iedere hernieuwbare-energiegemeenschap bepaalt in haar statuten de regels betreffende de vertegenwoordiging van haar deelnemers. De gemeenschap is de enige gesprekspartner voor de betrokken netbeheerder en de CWaPE en is verantwoordelijk voor het beheer van haar activiteiten.

De statuten van de hernieuwbare-energiegemeenschap bevatten minstens de volgende elementen: 1° de bepalingen betreffende de werkelijke controle van de hernieuwbare-energiegemeenschap door haar deelnemers;2° de bepalingen betreffende de onafhankelijkheid en de autonomie van de hernieuwbare-energiegemeenschap. De Regering kan de minimale bepalingen van de statuten van de hernieuwbare-energiegemeenschappen bepalen. Ze kan deze regels veranderen naar gelang met name van de betrokken lokale perimeter, van de hoedanigheid van de deelnemers of van de rechtsvorm van bedoelde gemeenschap. § 3. De deelnemers aan eenzelfde hernieuwbare-energiegemeenschap sluiten elk een overeenkomst met de hernieuwbare-energiegemeenschap betreffende hun rechten, verplichtingen, met name wat betreft de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens en -verantwoordelijkheden, met inbegrip van de regels voor de handel en facturering van gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit.

Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering de minimale inhoud van de in het eerste lid bedoelde overeenkomst. Ze kan ook de standaardregels voor de handel die bij verstek van toepassing zijn. Ze kan de minimale inhoud van de overeenkomsten alsook de standaardregels voor de handel veranderen naar gelang met name van de betrokken lokale perimeter en van de hoedanigheid van de deelnemers. § 4. Elke deelnemer aan een hernieuwbare-energiegemeenschap is uitgerust met een afstandsmeter die de belastingscurves registreert, waarmee gedurende dezelfde kwartuurperiode kan worden bepaald of geverifieerd dat: 1° de hoeveelheid van de gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit niet groter is dan de totale productie van elektriciteit, met inbegrip van elektriciteit uit een opslaginstallatie, of het totale elektriciteitsverbruik, met inbegrip van elektriciteit die wordt gebruikt om een opslaginstallatie op te laden;2° de hoeveelheid elektriciteit die aan elke deelnemer wordt toegewezen overeenkomstig de handelsregels die zijn vastgesteld in de in paragraaf 3 bedoelde overeenkomst, niet groter is dan zijn werkelijke verbruik. De regeling van de compensatie tussen de hoeveelheden afgenomen en in het distributienet geïnjecteerde elektriciteit die op jaarbasis wordt toegekend aan installaties voor de productie van groene elektriciteit met een netto ontwikkelbaar vermogen van minder dan of gelijk aan 10 kW is onverenigbaar met de deelname aan een hernieuwbare-energiegemeenschap. De netgebruiker die wenst deel te nemen aan een hernieuwbare-energiegemeenschap schorst uitdrukkelijk de toepassing van de compensatieregeling bij de betrokken netbeheerder tijdens de duur van zijn deelname aan die gemeenschap. § 5. De hoeveelheden gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit kunnen onderworpen worden aan specifieke tarieven voor het gebruik van het net, alsook voor de bijdrage in de belastingen, toeslagen en andere gereguleerde kosten met betrekking tot de distributie- en transmissietarieven, overeenkomstig het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders.

De beheerder van het net waarop een energiegemeenschap is geïnstalleerd, past het in het vorige lid bedoelde tarief geleidelijk toe, afhankelijk van de drempel van het gezamenlijk zelfverbruik van elektriciteit dat de gemeenschap bereikt. Deze progressiviteit wordt vastgesteld tussen de minimumdrempel die door de Regering wordt vastgesteld bij het bepalen van een lokale perimeter overeenkomstig artikel 42quinquies, § 1, tweede lid, en de optimale drempel die wordt bepaald in de individuele toelating bedoeld in artikel 42quinquies, § 4, eerste lid.".

Art. 10.In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 42quinquies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 42quinquies.§ 1. De hernieuwbare-energiegemeenschappen zijn onderworpen aan de toekenning van een vergunning van de CWaPE, mits de naleving van de bij of krachtens het decreet vastgestelde voorwaarden.

Na advies van de CWaPE en in overleg met de netbeheerders bepaalt de Regering, in voorkomend geval op gedifferentieerde wijze, naar gelang van de betrokken lokale perimeter en van de hoedanigheid van de deelnemers, de algemene voorwaarden, rechten en verplichtingen van de hernieuwbare-energiegemeenschap, met name wat betreft de drempelwaarden voor zelfverbruik. § 2. De vergunningsaanvraag wordt gericht aan de beheerder van het net waarop de hernieuwbare-energiegemeenschap haar activiteiten wenst uit te oefenen. Ze gaat vergezeld van de volgende documenten : 1° een beschrijvend verslag over de administratieve en elektrische situatie van elk van de toekomstige deelnemers;2° de historische of gesimuleerde profielen van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling en lokaal verbruik, die de hernieuwbare-energiegemeenschap rechtvaardigen;3° de geplande maatregelen met het oog op de synchronisatie van het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie binnen de hernieuwbare-energiegemeenschap, teneinde de elektriciteitsstromen te optimaliseren. De CWaPE stelt in overleg met de netbeheerders een model voor een aanvraagformulier voor een vergunning vast, dat kan worden gedifferentieerd naar gelang van de betrokken lokale perimeter en de hoedanigheid van de deelnemers.

Na advies van de CWaPE en in overleg met de netbeheerders bepaalt de Regering de in het eerste lid bedoelde documenten. § 3. De netbeheerder maakt de in § 2 bedoelde documenten alsook een daarop gebaseerd technisch en uitvoerig advies aan de CWaPE over.

In geval van een gunstig advies bevat het met name voorstellen voor specifieke voorwaarden en drempelwaarden voor gezamenlijk zelfgebruik, waarvan de naleving de toepassing van het in artikel 42quater, § 5, bedoelde specifieke tarief mogelijk maakt. § 4. In haar vergunning stelt de CWaPE voor elke hernieuwbare-energiegemeenschap de specifieke voorwaarden vast die van toepassing zijn, met name wat betreft de drempelwaarden voor gezamenlijk zelfverbruik die de toepassing van het specifieke tarief bedoeld in artikel 42quater, § 5, mogelijk maakt. Deze vergunning wordt verleend voor een door de CWaPE bepaalde periode die de afschrijving van de specifieke uitrusting die de hernieuwbare-energiegemeenschap nodig heeft, mogelijk maakt. De vergunning kan na het verstrijken van de termijn worden verlengd.

De CWaPE deelt haar beslissing aan de hernieuwbare-energiegemeenschap en aan de betrokken netbeheerder mede. § 5. De Regering stelt de modaliteiten vast voor de verlening, handhaving, herziening en intrekking van de vergunning, met inbegrip van de termijnen en de wijze van mededeling, alsmede, in voorkomend geval, de vergoeding die moet worden betaald voor het onderzoek van het aanvraagdossier voor de vergunning.

De in het eerste lid bedoelde procedure en vergoeding kunnen met name op basis van de betrokken lokale perimeter of van de hoedanigheid van de deelnemers gedifferentieerd worden. § 6. In geval van wijziging in de gegevens die bij de vergunningsaanvraag zijn overgemaakt, zendt de hernieuwbare-energiegemeenschap een bijgewerkte versie van deze gegevens aan de CWaPE en de betrokken netbeheerder uiterlijk drie maanden na de verjaardag van de vergunningverlening. § 7. De CWaPE en de netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de in § 2, eerste lid, bedoelde persoonsgegevens m.b.t. de vergunningsaanvragen van de hernieuwbare-energiegemeenschappen.

Binnen deze instellingen hebben alleen personen die belast zijn met zaken die verband houden met de verzamelde gegevens toegang tot de gegevens.

De netbeheerder verzamelt de in het eerste lid bedoelde gegevens met behulp van het in paragraaf 2, tweede lid bedoelde formulier om: 1° de vergunningsaanvragen van de hernieuwbare-energiegemeenschappen te analyseren;2° in geval van een gunstig advies een voorstel voor een drempel en specifieke voorwaarden aan de CWaPE voor te stellen, die de toepassing van het in artikel 42quater, § 5, bedoelde specifieke tarief mogelijk maken. De persoonsgegevens die in het kader van het advies over de vergunningsaanvraag van de hernieuwbare-energiegemeenschap worden verwerkt, worden door de netbeheerder bewaard totdat alle mogelijke rechtsmiddelen tegen de beslissing van de CWaPE zijn uitgeput.

De CWaPE verzamelt alle in het eerste lid bedoelde gegevens bij de overmaking van het aanvraagdossier voor de vergunning door de in § 3 bedoelde netbeheerder om: 1° de vergunningsaanvragen van hernieuwbare-energiegemeenschappen te analyseren, te verwerken en over bedoelde vergunningsaanvragen te beslissen;2° toe te zien op de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiegemeenschappen en hun overeenstemming met de verplichtingen die haar bij of krachtens dit decreet worden opgelegd, te controleren;3° alle wettelijke of reglementaire opdracht die haar zijn opgedragen, uit te voeren. De persoonsgegevens die in het kader van de vergunningsaanvraag van de hernieuwbare-energiegemeenschap worden verwerkt, worden door de CWaPE bewaard tijdens de levensduur van de hernieuwbare-energiegemeenschap.

Art. 11.In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 42sexies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 42sexies.De hernieuwbare-energiegemeenschap kan het beheer van haar activiteit overdragen. Deze afgevaardigde wordt de enige gesprekspartner van de betrokken netbeheerder en de CWaPE en is verantwoordelijk voor het beheer van de hernieuwbare-energiegemeenschap binnen de grenzen van de overeenkomsten en in overeenstemming met dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. In het kader van deze opdracht wordt de afgevaardigde in geen geval beschouwd als een elektriciteitsleverancier.

Het beheer van een hernieuwbare-energiegemeenschap is een handelsactiviteit die verband houdt met de energie als bedoeld in artikel 8, § 2."

Art. 12.In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 42septies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 42septies.§ 1. De netbeheerders voeren, in overeenstemming met de gereguleerde tarieven, de nodige technische, administratieve en contractuele regelingen uit, met name met betrekking tot de elektriciteitsmeting, om de ontwikkeling van hernieuwbare-energiegemeenschappen onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden te bevorderen. § 2. De netbeheerders bepalen de volumes van gezamenlijk en individueel zelf verbruikte elektriciteit op basis van de productie- en verbruiksmetingen en van de handelsregels die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de deelnemers aan de hernieuwbare-energiegemeenschap.

Zij geven de meetgegevens met betrekking tot de afgenomen en geïnjecteerde residuele elektriciteit door aan de respectieve leveranciers van de verschillende deelnemers en aan de hernieuwbare-energiegemeenschap.

De Regering kan, na raadpleging van de CWaPE en in overleg met de netbeheerders, de opdrachten van de netbeheerders alsook de technische, administratieve en contractuele regelingen die moeten worden ingevoerd om de ontwikkeling van de gemeenschappen voor hernieuwbare energie te bevorderen, preciseren. Deze preciseringen kunnen variëren naar gelang van de betrokken lokale perimeter en van de hoedanigheid van de deelnemers. § 3. De netbeheerders passen periodiek de in artikel 42quater, § 5, bedoelde specifieke tarifering toe op de gezamenlijk zelf verbruikte elektriciteit, mits de specifieke voorwaarden in acht worden genomen die in de door de CWaPE overeenkomstig artikel 42quinquies, § 1, afgegeven vergunning zijn vastgesteld.

Op voorstel van de CWaPE stelt de Regering na overleg met de netbeheerders de in het eerste lid bedoelde periodiciteit vast, eventueel gedifferentieerd naar gelang van de hoedanigheid van de deelnemers. § 4. De netbeheerders voegen op jaarbasis de meetgegevens met betrekking tot de verschillende hernieuwbare-energiegemeenschappen die als op hun net opgenomen geboekt staan, bij hun in artikel 15, § 1, bedoelde aanpassingsplannen.

De CWaPE kan een model van verslag opmaken. § 5. Drie jaar voor het einde van elke regulatoire periode stellen de netbeheerders een technische analyse op van de effecten van de verschillende verrichtingen inzake gezamenlijk zelfverbruik die als op hun net uitgevoerd geboekt staan, en zenden deze aan de CWaPE toe.

De CWaPE kan een model van verslag van analyse opmaken.

Op grond van de in het eerste lid bedoelde verslagen, van de aanpassingsplannen, van de vastgestelde voordelen op milieugebied, sociaal en economisch gebied, van het beginsel van administratieve vereenvoudiging en van de terugkoppeling van ervaring van de uitgevoerde controles, kan de CWaPE ieder voorstel tot wijziging van de regels met betrekking tot de hernieuwbare-energiegemeenschappen dat zij nuttig acht, bij de Regering indienen onder meer met het oog op de handhaving van het evenwicht op de markt van groene certificaten. § 6. Na raadpleging van de CWaPE maakt de Regering jaarlijks een evaluatie-verslag over de oprichting en ontwikkeling van hernieuwbare-energiegemeenschappen aan het Parlement over.

Art. 13.In artikel 43, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij de decreten van 11 april 2014 en 19 juli 2018, wordt aangevuld met een punt 18°, luidend als volgt : "18° de goedkeuring van iedere standaardovereenkomst gesloten tussen de netbeheerders en de hernieuwbare-energiegemeenschappen.".

Art. 14.In artikel 47, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014 ", worden de woorden ", de hernieuwbare-energiegemeenschappen" ingevoegd tussen de woorden "alsook de beheerders van het privé-net en van de gesloten beroepsnetten" en het woord "producenten". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

Art. 15.In artikel 16ter, § 1, vierde lid, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, vervangen bij het decreet van 21 mei 2015 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, worden de woorden ", de situaties die niet overeenkomen met een gesloten professioneel net alsook de voor het onderzoek van het dossier te betalen bijdrage", ingevoegd tussen de woorden "de individuele vergunning" en de woorden "en de bijdrage die moet worden betaald".

Art. 16.In artikel 29 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden "de situaties die niet overeenstemmen met een directe lijn" ingevoegd tussen de woorden "de toelatingen bedoeld in paragraaf 1," en de woorden "de bijdrage die moet worden betaald". HOOFDSTUK III. - Wijziging in het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders

Art. 17.In artikel 4 van het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2018 en 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met volgend lid : "De CWaPE evalueert periodiek en uiterlijk twee jaar voor elke regulatoire periode de effecten van de hernieuwbare-energiegemeenschappen en van de bijzondere regelingen bedoeld in artikel 26 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, met inbegrip van, in het bijzonder, het evenwicht bedoeld in het tweede lid, 23° en 24° van dit decreet."; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende punten, luidend als volgt : "23° de tariefmethodolgie draagt bij tot de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiegemeenschappen en zorgt voor een evenwicht tussen de solidariteit bij de dekking van de totale kosten van de netten en de bijdrage aan belastingen, toeslagen en andere gereguleerde kosten, en het belang van deelname aan een dergelijke activiteit.Het aldus aan de hernieuwbare-energiegemeenschappen toegekende tariefvoordeel is een afspiegeling van de technische en economische voordelen, met inbegrip van met name de vermindering van de investeringen en de besparingen voortvloeiend uit het voorkomen van daadwerkelijk door de netbeheerder geleden elektrische verliezen en uit de activiteit van de hernieuwbare-energiegemeenschap, alsook van de collectieve voordelen die voortvloeien uit de ontwikkeling van de productie van hernieuwbare energie; 24° de tariefmethodolgie zorgt voor een evenwicht tussen de solidariteit van de dekking van de totale kosten van de netten en de bijdrage aan belastingen, toeslagen en andere gereguleerde kosten en de ontwikkeling van de bijzondere regelingen bedoeld in artikel 26 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt". Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1336 (2018-2019) Nrs. 1 tot 9.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^