Decreet van 03 april 2009
gepubliceerd op 15 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201652
pub.
15/04/2009
prom.
03/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1 en 128, § 1, ervan.

Art. 2.De Regering bepaalt de modaliteiten die de verlening van elke gewestelijke waarborg zullen moeten begeleiden.

Art. 3.De Waalse Regering kan, binnen de voorwaarden en modaliteiten die zij vastlegt, haar waarborg verlenen voor de schuldvorderingen i.v.m. de financiering van de verrichtingen betreffende de bouw- en de herconditioneringswerken, alsook voor de kosten inzake uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen bedoeld in de artikelen 2 tot 7 en 170, § 1, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel mag niet leiden tot tussenkomsten die de maxima vastgelegd voor de investeringen overschrijden.

Art. 4.In artikel 24 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen worden de drie volgende leden ingevoegd tussen het derde en het vierde lid : "De Regering keurt de investeringsprogramma's goed, alsook de programma's voor de opening van nieuwe diensten of instellingen die erkend of gesubsidieerd kunnen worden.

Voor de investeringen bedoeld in het vierde lid, gesubsidieerd door het Agentschap, kan de Regering, binnen de voorwaarden en modaliteiten die zij vastlegt, een gewestelijke waarborg verlenen voor de leningen aangegaan door de diensten bedoeld in het tweede lid, 6° en 7°.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel mag niet leiden tot tussenkomsten die de maxima vastgelegd voor de investeringen overschrijden."

Art. 5.Artikel 44 van hetzelfde decreet vervalt.

Art. 6.In hoofdstuk II van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5/1.De Waalse Regering kan, binnen de voorwaarden en modaliteiten die zij vastlegt, haar waarborg verlenen aan de verzoekende instellingen om toegang te krijgen tot een krediet met het oog op investeringen zoals omschreven in dit decreet, voor de inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen zoals omschreven in artikel 2, 5°, met uitzondering van de serviceflats.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel mag niet leiden tot tussenkomsten die de maxima vastgelegd voor de investeringen overschrijden." Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Nota (1) Zitting 2008-2009. Stukken van het Waals Parlement, 955 (2008-2009). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 april 2009.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^