Decreet van 03 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende interpretatie van artikel 17 en houdende wijziging van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

bron
vlaamse overheid
numac
2009201680
pub.
20/04/2009
prom.
03/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Decreet houdende interpretatie van artikel 17 en houdende wijziging van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende interpretatie van artikel 17 en houdende wijziging van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 17, tweede lid, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij decreten van 19 juli 2002, 19 mei 2006 en 12 december 2008, wordt, wat de termijnen van 5 jaar en 10 jaar betreft, uitgelegd als volgt : 1° de termijn van 5 jaar waarbinnen de Vlaamse Regering na de inwerkingtreding van dit decreet een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha moet afbakenen, is de termijn waarbinnen de Vlaamse Regering ernaar streeft om die afbakening te realiseren, zonder dat de overschrijding ervan tot gevolg heeft dat de Vlaamse Regering zijn bevoegdheid verliest tot vaststelling van een afbakeningsplan voor een onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk; 2° de termijn van 10 jaar waarbinnen de Vlaamse Regering na de inwerkingtreding van dit decreet zorg draagt voor de totstandkoming van de natuurrichtplannen, is de termijn waarbinnen de Vlaamse Regering naar die totstandkoming streeft, zonder dat de overschrijding ervan tot gevolg heeft dat de Vlaamse Regering zijn bevoegdheid verliest tot vaststelling van die plannen.

Art. 3.In artikel 48 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035086 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij sluiten, wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Voor elke speciale beschermingszone wordt een natuurrichtplan vastgesteld. Voor elk gebied dat behoort tot het VEN of het IVON en voor de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de met één van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, kan er een natuurrichtplan worden vastgesteld. »

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2008-2009 Stukken - Voorstel van decreet : 2087 - Nr.1. - Verslag : 2087 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2087 - Nr.3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 1 april 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^