Decreet van 03 april 2009
gepubliceerd op 05 mei 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201944
pub.
05/05/2009
prom.
03/04/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Decreet betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° "arbeidsbemiddelingsdiensten" : de onder punt 7° bedoelde dienst verstrekt door een uitzendbureau of de onder de punten 8° tot 14° bedoelde diensten verstrekt door een arbeidsbemiddelingsbureau;2° "arbeidsbemiddelingsbureau" : de natuurlijke of rechtspersoon die de onder de punten 8° tot 14° bedoelde arbeidsbemiddelingsdiensten zelf verstrekt, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door een derde laat verstrekken, onder welke benaming ook, als hoofd- of bijkomende activiteit, tegen betaling of gratis;3° "uitzendbureau" : de in een handelsvorm opgerichte natuurlijke of rechtspersoon die de onder punten 7° bedoelde dienst zelf verstrekt, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door een derde laat verstrekken;4° "werknemer" : de natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent of wenst uit te oefenen onder het gezag van een werkgever of als zelfstandige;5° "werkgever" : elke natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten van een arbeidsbemiddelingsbureau of die de taken bepaalt en toezicht op de uitvoering ervan uitoefent;6° "gebruiker" : elke natuurlijke of rechtspersoon voor wie en onder wiens controle en leiding een uitzendkracht tijdelijk werkt;7° "uitzenddienst" : de indienstneming van werknemers door een uitzendbureau om ze ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid bepaald bij of krachtens Hoofdstuk II van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;8° "tewerkstellingsdienst" : de dienst verstrekt voor rekening van een werknemer om hem een baan te verschaffen, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;9° "wervings- en selectiedienst" : de dienst verstrekt voor rekening van de werkgever met het oog op de indienstneming van een werknemer, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;10° "inschakelingsdienst" : de dienst verstrekt voor rekening van een werknemer om hem zelf te laten zoeken naar een duurzame en kwaliteitsbaan of hem daarbij te begeleiden, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;11° "outplacementdienst" : een geheel van diensten en begeleidingsadviezen die individueel of in groep door een arbeidsbemiddelingsbureau tegen betaling en op verzoek van een werkgever verstrekt worden om een werknemer in staat te stellen zelf en zo spoedig mogelijk weer een baan te vinden bij een nieuwe werkgever of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontwikkelen, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;12° "arbeidsbemiddelingsdienst voor betaalde sportbeoefenaars" : de verstrekte dienst die bestaat in het zoeken naar een baan of de werving en de selectie voor rekening van betaalde sportbeoefenaars of daarmee gelijkgestelde personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald bij artikel 2, § 1, van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars of voor rekening van werkgevers en die de indienstneming van betaalde sportbeoefenaars of daarmee gelijkgestelde personen beoogt, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;13° "arbeidsbemiddelingsdienst voor schouwspelartiesten" : de dienst verstrekt met het oog op werkzoeken of de werving en de selectie voor rekening van personen die kunstprestaties verstrekken en/of kunstwerken produceren, met name de creatie en/of de uitvoering of de interpretatie van kunstwerken in de audiovisuele sector en in de sector van de beeldende kunsten, de muziek, de letterkunde, het schouwspel, het toneel en de choreografie, waarbij het arbeidsbemiddelingsbureau niet betrokken mag worden in de arbeidsrelaties;14° "andere arbeidsbemiddelingsdiensten" : de diensten bepaald door de Regering, na advies van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest); 15° "inrichtingseenheid" : de activiteitsplaats, geographisch identificeerbaar d.m.v. een adres, waar of vanaf waar de activiteit van het arbeidsbemiddelings- of uitzendbureau uitgeoefend wordt.

Art. 2.Dit decreet is van toepassing op elk arbeidsbemiddelings- of uitzendbureau op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Het is niet van toepassing op : 1° de openbare tewerkstellingsdiensten in de zin van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie nr.88 betreffende de tewerkstellingsdienst, aangevuld met de aanbeveling nr. 83, die niet-economische diensten van algemeen belang zijn in de zin van artikel 2.2. a), van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt; 2° het selectiebureau van de federale of gewestelijke overheidsdiensten;3° de arbeidsbemiddelingsdiensten voor de zeelieden erkend krachtens het verdrag nr.9 op de arbeidsbemiddeling van de zeelieden, aangenomen op 10 juli 1920 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie en goedgekeurd bij de wet van 6 september 1924; 4° de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn wanneer ze een inschakelingsdienst verstrekken;5° de Universiteiten en Hoge scholen, de Hoge Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten wanneer ze een tewerkstellingsdienst verstrekken;6° de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling bedoeld in het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, wanneer ze een tewerkstellings- of inschakelingsdienst verstrekken;7° de invoegbedrijven bedoeld in het decreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden, wanneer ze een inschakelingsdienst verstrekken. De instellingen bedoeld in het tweede lid, 4° tot 7°, leggen evenwel, volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt, een vereenvoudigd jaarlijks activiteitenrapport over aan de Diensten die de Regering aanwijst. HOOFDSTUK II. - Voorafgaande registratie van het arbeidsbemiddelingsbureau

Art. 3.§ 1. Om de in artikel 1, 8° tot 14°, bedoelde arbeidsbemiddelingsdiensten te verstrekken wordt het arbeidsbemiddelingsbureau aan een voorafgaande registratie onderworpen.

De voorafgaande registratie bevat de volgende gegevens : 1° de naam, de benaming of de firma;2° het adres van de maatschappelijke zetel en, desgevallend, het adres van de verschillende inrichtingseenheden in het Franse taalgebied;3° de rechtsvorm;4° de datum van oprichting van het bureau;5° het type (de types) arbeidsbemiddelingsdiensten in de zin van artikel 1, 8° tot 14°, verstrekt door het agenschap;6° de gegevens op grond waarvan de persoon (personen) die het arbeidsbemiddelingsbureau juridisch mag (mogen) verbinden geïdentificeerd kan (kunnen) worden;7° desgevallend, het bewijs van een inschrijving, erkenning, registratie, voorafgaande aangifte of van elke gelijkwaardige formaliteit als orgaan dat de in artikel 1, 8° tot 14°, verstrekt in een Gemeenschap, een Gewest of een Staat;8° desgevallend, het bewijs van een voorafgaande verklaring voor de bezoldigde werknemers en gedetacheerde zelfstandigen, zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006. De gegevens bedoeld in het tweede lid kunnen door de Regering gewijzigd worden. In dat geval houdt haar gemotiveerde beslissing uitsluitend rekening met de wijzigingen aangebracht in de wetgevingen en reglementen aangenomen op gemeenschappelijk, federaal of gewestelijk niveau.

De Regering bepaalt de procedure voor de voorafgaande registratie en kan het arbeidsbemiddelingsbureau vrijstellen van het verstrekken van bepaalde gegevens bedoeld in het tweede lid. § 2. Indien een geregistreerd arbeidsbemiddelingsbureau een fusie, overname, splitsing of wijzigingen ondergaat, moet het de in het tweede lid bedoelde gegevens bijwerken binnen dertig dagen na die wijzigingen.

Indien de fusie, overname of splitsing op de creatie van één of meer nieuwe rechtspersoonlijkheden uitmonden, moet het nieuwe bureau (moeten de nieuwe bureaus) die uit de juridische omzetting voortvloeien zich overeenkomstig artikel 3, § 1, registreren. HOOFDSTUK III. - Voorafgaande erkenning van het uitzendbureau Afdeling 1. - Voorwaarden voor de toekenning van de voorafgaande

erkenning

Art. 4.Om uitzenddiensten te verstrekken wordt het uitzendbureau aan een voorafgaande erkenning onderworpen.

De voorwaarden voor de voorafgaande erkenning als uitzendarbeid zijn de volgende : 1° een natuurlijke persoon zijn of regelmatig opgericht zijn als een rechtspersoon met handelsvorm, hetzij in de zin van het Belgisch recht, hetzij krachtens het recht van een lidstaat of hierdoor geregeld, ongeacht de rechtsvorm ervan, en, desgevallend regelmatig geregistreerd zijn bij de Kruisbank van Ondernemingen of voldaan hebben aan de voorafgaande aangifte, bedoeld in artikel 139 van de programmawet (I) van 27 december 2006;2° zich verbinden tot de inachtneming van de bepalingen van de binnen de Paritaire commissie voor uitzendarbeid gesloten collectieve arbeidsovereenkomst(en) betreffende de invoering van een bestaanszekerheidsfonds voor de uitzendkrachten en de vastlegging van de statuten ervan;3° niet in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeren, noch het voorwerp uitmaken van een procedure tot faillietverklaring, noch een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of verkregen;4° onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of andere personen bevoegd om het uitzendbureau te verbinden, geen personen tellen : a) aan wie de burgerlijke en politieke rechten zijn ontnomen;b) die, gedurende de periode van vijf jaar voor de erkenningsaanvraag gestraft werden bij of krachtens de artikelen 18 en 25 van het decreet van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus, alsook bij of krachtens hoofdstuk VIII van dit decreet;5° niet meer dan 40 % van zijn bedrijvigheid toespitsen op één enkele klant of op verschillende klanten achter wie een gemeenschappelijke aandeelhouder staat;6° geen partner zijn van zijn gebruikers die beschouwd kunnen worden als ondernemingen gebonden in de zin van bijlage I bij Verordening (EG) nr.800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad 9 augustus 2008, L. 214/3); 7° geen achterstallige belastingen, noch achterstallige bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aan een bestaanszekerheidsfonds of voor rekening ervan verschuldigd zijn;8° voldoen aan de geldende regelgeving inzake sociale, fiscale en koophandelsaangelegenheden en de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten in acht nemen.

Art. 5.Het uitzendbureau erkend of geregistreerd hetzij in het Gewest van Brussel-Hoofdstad, hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in de Duitse Gemeenschap, wordt volgens de door de Regering bepaalde procedure van erkenning of registratie vrijgesteld. Het moet desalniettemin voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 11 van dit decreet.

De Regering kan, volgens de modaliteiten die zij bepaalt, het uitzendbureau vrijstellen van de levering van het bewijs dat het die verplichtingen nakomt.

Art. 6.Het uitzendbureau waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland en binnen de Europese economische ruimte gevestigd is en dat hetzij in het Gewest van Brussel-Hoofdstad, hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in de Duitse Gemeenschap erkend of geregistreerd is, wordt van erkenning of registratie vrijgesteld. Het moet desalniettemin voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 11 van dit decreet.

Het uitzendbureau waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland en binnen de Europese economische ruimte gevestigd is en dat niet hetzij in het Gewest van Brussel-Hoofdstad, hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in de Duitse Gemeenschap erkend of geregistreerd is, moet het bewijs leveren dat het voldoet aan voorwaarden die overeenstemmen met die waarin dit decreet voorziet.

De Regering kan, volgens de modaliteiten die zij bepaalt, het uitzendbureau vrijstellen van de levering van het bewijs dat het voldoet aan de verplichtingen bedoeld in het eerste en het tweede lid.

Art. 7.Om de erkenning te verkrijgen moet het uitzendbureau waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland en buiten de Europese economische ruimte gevestigd is, volgens de door de Regering bepaalde procedure bewijzen dat het voldoet aan de voorwaarden waarin dit decreet voorziet. Afdeling 2. - Procedure tot toekenning van de voorafgaande erkenning

Art. 8.§ 1. De voorafgaande erkenning wordt door de Regering verleend na advies van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 14, overeenkomstig de voorwaarden omschreven in dit decreet.

De voorafgaande erkenningsaanvraag die door het uitzendbureau ingediend wordt gaat vergezeld van de volgende stukken : 1° de gecoördineerde statuten van de vennootschap of de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad of het akteontwerp indien het gaat om een uitzendbureau in oprichting; 2° de nominatieve lijst van de bestuurders, vennoten en meerderheidsaandeelhouders van de vennootschap, de lijst van de natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het uitzendbureau te verbinden t.o.v. derden, alsook, desgevallend, het organogram van de sociale organen van het uitzendbureau; 3° een attest op erewoord, getekend door de persoon (personen) bevoegd om het uitzendbureau te verbinden, waaruit blijkt dat het voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4, tweede lid, 3° en 4°;4° een afschrift van de laatste jaarrekeningen of van het financiële plan indien het gaat om een uitzendbureau in oprichting;5° het bewijs dat het uitzendbureau beschikt over een kapitaal conform de reglementaire of wetsbepalingen die toepasselijk zijn op de rechtsvorm ervan;6° een attest op erewoord waaruit blijkt dat het uitzendbureau bij de indiening van zijn aanvraag geen achterstallige belasting verschuldigd is, ongeacht de aard ervan, of dat het aanzuiveringsplan waarvoor het in aanmerking komt naar behoren nageleefd wordt;7° een attest op erewoord waaruit blijkt dat het uitzendbureau bij de indiening van zijn aanvraag geen achterstallige bedragen verschuldigd is aan het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid of dat het aanzuiveringsplan waarvoor het in aanmerking komt naar behoren nageleefd wordt. De Regering bepaalt de procedure tot erkenning van de aanvraag en kan het uitzendbureau ervan vrijstellen haar aanvraag vergezeld te laten gaan van bepaalde stukken bedoeld in het tweede lid.

Wanneer de erkenningsaanvraag uitgaat van een uitzendbureau bedoeld in de artikelen 5 en 6, gaat ze vergezeld van stukken waaruit blijkt dat het voldoet aan voorwaarden die overeenstemmen met die omschreven in artikel 4.

Wanneer de erkenningsaanvraag uitgaat van een uitzendbureau bedoeld in artikel 7, gaat ze vergezeld van de stukken bedoeld in het tweede lid, alsook van het bewijs dat het daadwerkelijk uitzenddiensten in zijn land van herkomst verstrekt. § 2. De erkenning wordt door de Regering verleend voor een periode van twee jaar. Na afloop van die periode kan de erkenning voor onbepaalde duur hernieuwd worden. § 3. Alle beslissingen worden door de Diensten van de Waalse Regering aan de erkenninsgaanvragers betekend. Alle beslissingen worden bovendien door de Diensten van de Waalse Regering meegedeeld aan de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 14. § 4. De beslissing tot toekenning, weigering of hernieuwing van erkenning wordt door de Regering genomen binnen een termijn van tachtig dagen, die ingaat op de datum waarop de Diensten van de Regering het volledige dossier in ontvangst nemen. Bij gebreke daarvan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

Art. 9.In geval van fusie, overname of splitsing van het erkende uitzendbureau geeft het nieuwe bureau de Diensten van de Regering binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de inwerkingtreding van één van bovenbedoelde wijzigingen, kennis daarvan door elk middel dat vaste datum verleent.

Binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van die kennisgeving, verzoekt de Regering het erkende uitzendbureau erom een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen volgens de door haar bepaalde modaliteiten of stelt ze het vrij daarvan, na advies van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 14.

De Commissie brengt advies uit binnen dertig dagen nadat ze erom verzocht werd. Indien geen advies wordt uitgebracht binnen die termijn, wordt het niet meer vereist.

Indien het uitzendbureau het in het tweede lid bedoelde verzoek niet heeft ontvangen, wordt het vrijgesteld van de indiening van een nieuwe aanvraag en mag het zijn activiteiten voortzetten. HOOFDSTUK IV. - Verplichtingen opgelegd aan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau en aan het erkende uitzendbureau Afdeling 1. - Verplichtingen opgelegd aan het geregistreerde

arbeidsbemiddelingsbureau

Art. 10.§ 1. Het overeenkomstig artikel 3 geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau voldoet aan de volgende verplichtingen : 1° niet één van de in artikel 1, 8° tot 14°, bedoelde arbeidsbemiddelingsdiensten verstrekken waarvoor het niet vooraf is geregistreerd;2° geen enkele vergoeding van de werknemer aannemen of vorderen, de werknemer niet verplichten tot allerlei uitgaven als voorwaarde voor de verlening van arbeidsbemiddelingsdiensten;3° niet samenwerken met een arbeidsbemiddelingsbureau dat niet beschikt over een registratie die aan dit decreet voldoet;4° zijn registratie annuleren binnen dertig dagen na de stopzetting van zijn activiteiten;5° een jaarlijks activiteitenrapport, dat de in de §§ 4 à 10 bedoelde gegevens bevat, overleggen aan de Diensten die de Waalse Regering aanwijst. § 2. In het belang van de betrokken werknemers of met het oog op een betere adequatie tussen aanbod en vraag inzake werkgelegenheid kan de Regering, na advies van de "Conseil économique et social de la Région wallonne", bepalen voor welke categorieën van werknemers het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau een vergoeding van de werknemer aannemen of vorderen mag, voor zover hij daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

In afwijking van § 1, 2°, kan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau dat tewerkstellingsdiensten verstrekt vergoedingen van de werknemer ontvangen, op voorwaarde dat die behoorlijk vastliggen in een overeenkomst gesloten tussen het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau en de werknemer.

In afwijking van § 1, 2°, kan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau voor schouwspelartiesten of betaalde sportbeoefenaars van de werknemer, met diens voorafgaande schriftelijke toestemming, vergoedingen ontvangen onder de volgende voorwaarden : 1° de vergoeding ligt vast in een overeenkomst gesloten tussen het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau en de werknemer, waarbij genoemde overeenkomst in een opzeggingsclausule voorziet;2° de werknemer ontvangt een afschrift van die overeenkomst;3° de vergoeding wordt berekend op basis van, hetzij een percentage van het totale bruto-inkomen van de kandidaat, hetzij een vastgelegd forfaitair bedrag. § 3. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de overlegging van het jaarlijkse activiteitenrapport bedoeld in § 1, 5°. § 4. Het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau laat het jaarlijkse activiteitenrapport vergezeld gaan van : 1° het attest op erewoord dat het voldoet aan de regelgeving betreffende de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, alsook de belasting op de toegevoegde waarde, wat de arbeidsbemiddelingsactiviteit betreft;2° het attest op erewoord dat het geen schulden heeft bij het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid of dat het een aanzuiveringsplan naleeft;3° de jaarrekeningen en de sociale balans;4° de gegevens betreffende de statutaire wijzigingen die in de loop van het afgelopen jaar zijn aangebracht. Het jaarlijkse activiteitenrapport bevat ook : 1° informatie over de tegengekomen moeilijkheden om in te spelen op de door de werkgevers geformuleerde behoeften aan arbeidskrachten;2° informatie over het door de werknemers gezochte of door de werkgevers gevraagde beroep en over de vereistenniveaus die de werkgevers verlangen inzake ervaring of kwalificatie van de werknemers. Het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd is, laat het jaarlijkse activiteitenrapport vergezeld gaan van de stukken die in het land van herkomst van zijn inrichting overeenstemmen met de stukken bedoeld in het eerste lid.

De Regering kan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau vrijstellen van de overlegging van bepaalde stukken en gegevens bedoeld in het eerste en het tweede lid. § 5. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die tewerkstellingsdiensten verstrekken o.a. de volgende gegevens over de werknemers en de opdrachten : 1° het aantal ingeschrevenen in het begin en aan het einde van het jaar;2° het aantal nieuwe ingeschrevenen in de loop van het jaar. § 6. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die wervings- en selectiediensten verstrekken o.a. de volgende gegevens over de werkgevers, de opdrachten en het banenaanbod : 1° het aantal lopende wervings- en selectieopdrachten in het begin en aan het einde van het jaar;2° het aantal wervings- en selectieopdrachten opgestart tijdens het bedoelde jaar; 3° het aantal baanaanbiedingen i.v.m. de opdrachten bedoeld onder de punten 1° en 2°. § 7. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die inschakelingsdiensten verstrekken o.a. de volgende gegevens over de werknemers en de opdrachten : 1° het aantal ingeschrevenen in het begin en aan het einde van het jaar;2° het aantal nieuwe ingeschrevenen in de loop van het jaar. § 8. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die outplacementdiensten verstrekken o.a. de volgende gegevens over de werknemers en de opdrachten : 1° het aantal lopende outplacementopdrachten in het begin en aan het einde van het jaar, verdeeld in individuele of collectieve opdrachten;2° het aantal outplacementopdrachten opgestart tijdens het bedoelde jaar, verdeeld in individuele of collectieve opdrachten. § 9. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die arbeidsbemiddelingsdiensten voor schouwspelartiesten verstrekken : 1° het aantal ingeschreven artiesten in het begin en aan het einde van het jaar;2° het aantal nieuwe artiesten ingeschreven in de loop van het jaar;3° het aantal lopende opdrachten inzake werkzoeken, werving en selectie van schouwspelartiesten in het begin en aan het einde van het jaar;4° het aantal opdrachten inzake werkzoeken, werving en selectie van schouwspelartiesten opgestart tijdens het bedoelde jaar. § 10. Naast de gegevens bedoeld in § 4 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureaus die arbeidsbemiddelingsdiensten voor betaalde sportoefenaars verstrekken : 1° het aantal ingeschreven betaalde sportoefenaars in het begin en aan het einde van het jaar;2° het aantal nieuwe betaalde sportoefenaars ingeschreven in de loop van het jaar;3° het aantal lopende opdrachten inzake werkzoeken, werving en selectie van betaalde sportoefenaars in het begin en aan het einde van het jaar;4° het aantal opdrachten inzake werkzoeken, werving en selectie van betaalde sportoefenaars opgestart tijdens het bedoelde jaar. De Regering kan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau vrijstellen van de overlegging van bepaalde stukken en gegevens bedoeld in §§ 4 tot 10. § 11. In afwijking van de §§ 4 tot 10 bezorgen de in artikel 2, tweede lid, 4°, 6° en 7°, bedoelde instellingen de door de Regering aangewezen Diensten jaarlijks uiterlijk 30 juni een vereenvoudigd jaarlijks activiteitenrapport dat de volgende gegevens bevat : 1° het aantal werknemers dat in de loop van bedoeld jaar in aanmerking is gekomen voor de arbeidsbemiddelingsprocedure;2° de verdeling van die werknermers volgens hun statuut vóór de arbeidsbemiddelingsopdracht en het gezochte beroep;3° het aantal werknemers die zich in de loop van het jaar tot de instelling hebben gericht;4° het aantal aangeboden banen en de verdeling ervan volgens de activiteitensector en het aangeboden beroep. § 12. De Regering kan wijzigingen aanbrengen in de gegevens bedoeld in de §§ 3 tot 11. Afdeling 2. - Verplichtingen opgelegd aan het erkende uitzendbureau

Art. 11.§ 1. Behalve de erkenningsvoorwaarden bedoeld in artikel 4, voldoet het erkende uitzendbureau aan de volgende verplichtingen : 1° in elk aan de werknemer gerichte document met een contractueel karakter melding maken van de gegevens van de Diensten belast met de controle en het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit decreet;2° het erkenningsnummer vermelden in de berichten en in elke mededeling;3° generlei vergoeding van de werknemer aannemen of vorderen, de werknemer niet verplichten tot allerlei uitgaven als voorwaarde voor het verstrekken van uitzenddiensten;4° op verzoek van een werkzoekende die gebruik maakt van de diensten van het erkende uitzendbureau een attest overleggen met de datum en het uur waarop hij bij het uitzendbureau is langsgekomen; 5° zijn personeel een gepaste opleiding laten volgen en regelmatig nagaan of het o.a. de volgende bepalingen naleeft : a) deze regelgeving;b) de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;c) de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen;d) het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen mannen en vrouwen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding;e) de regels betreffende het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek;f) de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;6° niet samenwerken met een uitzendbureau dat niet beschikt over een erkenning die aan dit decreet voldoet;7° de door de Regering aangewezen Diensten kennis geven van de stopzetting van zijn activiteiten;8° een jaarrapport met informatie over de erkenningsvoorwaarden alsook gegevens die bijdragen tot de transparantie van de gewestelijke arbeidsmarkt, aan de door de Regering aangewezen Diensten overleggen. § 2. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de overlegging van het jaarlijkse activiteitenrapport bedoeld in § 1, 8°, dat i.v.m. de uitzenddiensten van het afgelopen kalenderjaar de volgende informatie bevat : 1° de wijzigingen aangebracht in de statuten, alsook de datum (data) van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ;2° de eventuele wijzigingen, niet bedoeld in 1°, die in de loop van het jaar zijn aangebracht in de structuur van het kapitaal en van de beheersorganen van het erkende uitzendbureau. § 3. Het erkende uitzendbureau laat zijn jaarlijkse activiteitenrapport vergezeld gaan van : 1° het attest op erewoord dat het voldoet aan de regelgeving betreffende de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, alsook de belasting op de toegevoegde waarde, wat de uitzendactiviteit betreft;2° het attest op erewoord dat het geen schulden heeft bij het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid of een aanzuiveringsplan naleeft;3° de jaarrekeningen en de sociale balans. Het uitzendbureau bedoeld in de artikelen 6 en 7 laat het jaarlijkse activiteitenrapport vergezeld gaan van de stukken die in het land van herkomst van zijn inrichting overeenstemmen met de stukken bedoeld in het eerste lid. § 4. Naast de gegevens bedoeld in § 2 en 3 bevat het jaarlijkse activiteitenrapport betreffende de erkende uitzendbureaus de volgende gegevens : 1° de verdeling van de uitzendkrachten volgens de motieven van het beroep op uitzendarbeid;2° de lijst van de gebruikers die een beroep op uitzendkrachten gedaan hebben voor een totaalaantal uren boven vijfenveertig procent van het totaal aantal gepresteerde uren. § 5. De Regering kan het erkende uitzendbureau vrijstellen van de overlegging van bepaalde stukken en gegevens bedoeld in §§ 2 tot 4.

Art. 12.§ 1. Het erkende uitzendbureau moet de gegevens die nuttig zijn voor de transparantie van de gewestelijke arbeidsmarkt aan de door de Regering aangewezen Diensten verstrekken volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt.

Onder nuttige gegevens wordt o.a. verstaan : 1° de gegevens inzake arbeidsaanbod en -vraag en de desbetreffende beroepen;2° de gegevens over de duur van de opdrachten en de uitzendcontracten;3° de gegevens over de werknemers betrokken bij de uitzenddiensten;4° de gegevens over de gebruikers betrokken bij de uitzenddiensten;5° de gegevens over de ingevulde banen;6° de gegevens over de beroepen met tekort- of wervingsproblemen. § 2. De gegevens bedoeld in § 1 betreffen o.a. de ontvangen werkaanbiedingen : 1° per beroep;2° per sector;3° per klasse omvang van de gebruikers;4° per arbeidsplaats. Het erkende uitzendbureau verstrekt ook de volgende gegevens over de werknemers met wie tijdens het afgelopen minstens een contract is gesloten : 1° per geslacht en per leeftijd;2° per diplomaniveau;3° per sector;4° per beroep;5° per arbeidsplaats;6° per postcodenummer van de woonplaats van de werknemers. § 3. De Regering kan het erkende uitzendbureau vrijstellen van de overlegging van bepaalde stukken en gegevens bedoeld in §§ 1 en 2. § 4. De Regering kan wijzigingen aanbrengen in de gegevens bedoeld in de §§ 1 en 2 en de methode voor de verzameling van die gegevens nader bepalen. HOOFDSTUK V. - Opschorting en intrekking van de registratie van het arbeidsbemiddelingsbureau of van de erkenning van het uitzendbureau

Art. 13.De registratie van het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau dat de bepalingen van artikel 10 niet naleeft kan door de Regering opgeschort of ingetrokken worden, na advies van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 14.

De erkenning van het erkende uitzendbureau dat de bij of krachtens dit decreet vastgelegde bepalingen niet naleeft kan door de Regering opgeschort of ingetrokken worden, na advies van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling bedoeld in artikel 14.

De Regering kan de registratie of de erkenning ook opschorten of intrekken in geval van tijdelijke of definitieve stopzetting van één van de arbeidsbemiddelingsdiensten bedoeld in artikel 1, 8° tot 14°, of van de uitzenddiensten bedoeld in artikel 1, 7°.

De Regering bepaalt de procedures tot opschorting of intrekking van de registratie of de erkenning.

Het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau of het erkende uitzendbureau mag geen arbeidsbemiddelings- of uitzenddiensten meer verstrekken zodra de opschorting of de intrekking van zijn registratie of erkenning hem meegedeeld wordt. HOOFDSTUK VI. - Advies- en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling

Art. 14.§ 1. Binnen de "Conseil économique et social de la Région wallonne" wordt een Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling ingesteld, hierna de "Commissie" genoemd. § 2. De Commissie wordt belast met de volgende opdrachten : 1° gemotiveerde adviezen uitbrengen over de erkenning van de uitzendbureaus;2° gemotiveerde adviezen uitbrengen overeenkomstig artikel 9;3° op eigen initiatief of op verzoek van de Regering gemotiveerde adviezen uitbrengen over de opschorting of de intrekking van de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus en de registratie van de uitzendbureaus;4° op eigen initiatief of op verzoek van de Regering elk advies uitbrengen over alle vraagstukken betreffende arbeidsbemiddeling in het algemeen of uitzendarbeid;5° jaarlijks een activiteitenrapport aan de Regering en aan het Waals Parlement overleggen volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt. § 3. De Commissie is samengesteld uit : 1° een voorzitter en een ondervoorzitter;2° vier gewone en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de representatieve werkgeversorganisaties;3° vier gewone en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de representatieve werknemersorganisaties;4° één gewoon en één plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het lid van de Regering dat voor Tewerkstelling bevoegd is;5° twee gewone en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de Diensten van de Waalse Regering. Alleen de leden bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, zijn stemgerechtigd.

De Regering benoemt de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden bedoeld in het eerste lid, 4°, en wijst de in het eerste lid, 2°, 3°, en 5°, bedoelde leden aan op de voordracht van de instellingen die zij vertegenwoordigen. § 4. Binnen de Commissie wordt een overlegkamer ingesteld, die de volgende opdrachten vervult : 1° de verzameling van gegevens structureren tussen de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), zoals ingesteld bij het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", hierna "FOREm" genoemd, de arbeidsbemiddelingsbureaus en de uitzendbureaus;2° de verdeling organiseren van de resultaten van de exploitatie van die gegevens door de "FOREm";3° de samenwerking tussen de "FOREm", de arbeidsbemiddelingsbureaus en de uitzendbureaus structureren in de domeinen van gemeenschappelijk belang; 4° voorstellen overleggen aan de Regering i.v.m. de modaliteiten die toegepast moeten worden om de transparantie van de gewestelijke arbeidsmarkt te bevorderen, en, o.a., een patroon vastleggen voor de verzameling van de gegevens bedoeld in artikel 10, § 4, tweede lid, 1°.

Behalve de leden bedoeld in § 3, eerste lid, telt de Overlegcommissie twee vertegenwoordigers en evenveel plaatsvervangers uit de "FOREm", een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger uit het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek), opgericht bij het decreet van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de oprichting van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique".

De leden bedoeld in het tweede lid worden door de Regering aangewezen op de voordracht van de instellingen die zij vertegenwoordigen.

De Overlegkamer kan ook deskundigen uitnodigen wanneer hun aanwezigheid nuttig wordt geacht voor de goede afloop van de werken. HOOFDSTUK VII. - Controle en sancties

Art. 15.De controle en het toezicht op de naleving van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten worden uitgeoefend overeenkomstig het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing sluiten houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid.

Art. 16.§ 1. Er wordt een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en een boete van 100 tot 5.000 euro of slechts één van die straffen opgelegd aan : 1° de persoon die een uitzendbureau uitbaat zonder te beschikken over een erkenning die aan dit decreet voldoet;2° de persoon die een arbeidsbemiddelingsbureau zonder voorafgaande registratie uitbaat;3° de persoon, houder van een registratie, die een arbeidsbemiddelingsbureau uitbaat en van de werknemer andere commissies, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsrechten vordert dan die bepaald bij of krachtens het decreet;4° de persoon, houder van een erkenning, die een uitzendbureau uitbaat en van de werknemer commissies, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsrechten vordert;5° de persoon die, voor eigen rekening of voor rekening van een committent of een lastgever, bewust van de uitzend- of arbeidsbemiddelingsdiensten gebruik maakt zonder de bij dit decreet vastgelegde regels in acht te nemen;6° de persoon, houder van een registratie, die een arbeidsbemiddelingsbureau uitbaat en de bij of krachtens dit decreet opgelegde verplichtingen niet nakomt;7° de persoon, houder van een erkenning, die een uitzendbureau uitbaat en de bij of krachtens dit decreet opgelegde verplichtingen niet nakomt. § 2. Bij gebrek aan strafvervolgingen legt de Regering administratieve boetes op aan de personen bedoeld in § 1 volgens de modaliteiten omschreven in artikel 13bis van het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing sluiten houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid. De administratieve boetes bedragen tussen 250 euro en 2.000 euro.

Art. 17.In geval van herhaling kunnen de gevangenisstraf en de boete bedoeld in artikel 16, § 1, verhoogd worden tot het dubbele van het maximum.

Art. 18.De personen die juridisch verantwoordelijk zijn voor het arbeidsbemiddelingsbureau of het uitzendbureau en die al dan niet beschikken over een erkenning of een registratie, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de strafboetes of de administratieve boetes waartoe hun aangestelden of mandatarissen veroordeeld worden.

Art. 19.Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de krachtens dit decreet vastgestelde overtredingen. In geval van herhaling is artikel 85 van het Strafwetboek evenwel niet van toepassing. HOOFDSTUK VIII. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 20.Artikel 1, 18° en 32°, van de wet van 30 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten wordt opgeheven wat betreft de bevoegdheden van het Waalse Gewest en in het raam van de arbeidsbemiddeling van de werknemers.

Art. 21.De termijnen waarin dit decreet voorziet worden vastgelegd als volgt : de dag van de akte, die de begindatum van de termijn is, wordt niet meegerekend. De vervaldag wordt meegerekend.

Wanneer die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vervaldatum evenwel naar de eerstkomende werkdag verschoven.

Art. 22.Het decreet van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 1 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie wordt aangevuld als volgt : " - Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling; ".

Art. 24.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202781 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004027205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus sluiten tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin van artikel 3, § 1, wordt vervangen als volgt : " § 1.Met inachtneming van artikel 7 van het decreet, gaat de voorafgaande erkenningsaanvraag die door het arbeidsbemiddelingsbureau ingediend wordt vergezeld van de volgende stukken : "; 2° punt 13° van § 1 wordt geschrapt.

Art. 25.De arbeidsbemiddelingsbureaus erkend krachtens het decreet van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen type wet prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Addendum type wet prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus mogen hun activiteit op het grondgebied van het Franse taalgebied blijven uitoefenen na de inwerkingtreding van dit decreet totdat ze geregistreerd zijn of totdat over hun erkenningsaanvraag wordt beslist, mits registratie of indiening van de erkenningsaanvraag binnen een termijn van zes maanden, die ingaat op de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

De arbeidsbemiddelingsbureaus die uitzenddiensten verstrekten en voor onbepaalde duur erkend waren blijven in het raam van dit decreet desalniettemin in aanmerking komen voor een erkenning voor onbepaalde duur. De arbeidsbemiddelingsbureaus die diensten i.v.m. werkzoeken, werving en selectie, inschakeling en outplacement verstrekten en die voor onbepaalde duur erkend waren, worden als geregistreerd beschouwd.

Art. 26.Dit decreet treedt in werking op de door de Regering vastgelegde datum, uiterlijk 28 december 2009.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, Namen, 3 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2008-2009. Stukken van het Waals Parlement 951 (2008-2009). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 april 2009.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^