Decreet van 03 juli 2008
gepubliceerd op 15 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202532
pub.
15/07/2008
prom.
03/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2008. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel. 1. Er wordt een artikel L2212-4, luidend als volgt, ingevoegd in de plaats van voormalig artikel L2212-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie dat vernietigd is als gevolg van arrest 95/2005 van het Grondwettelijk Hof : « Art. L2212-4. Er is per provincie een commissaris van de Waalse Regering die de titel voert van arrondissementscommissaris.

De Regering bepaalt het administratief en geldelijk statuut van de arrondissementscommissarissen. »

Art. 2.Artikel L2212-51, § 1, van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° lid 2 wordt aangevuld als volgt : "De Regering bepaalt het administratief en geldelijk statuut van de gouverneurs."; 2° een derde lid luidende als volgt wordt toegevoegd : « Bij verhindering wordt de gouverneur in zijn ambt vervangen door een arrondissementscommissaris.»; 3° die drie leden vormen § 1;4° er wordt een § 2 wordt toegevoegd, luidende als volgt : « § 2.Als commissaris van de Waalse Regering oefent de gouverneur informatieve opdrachten uit bij het provinciecollege en de provincieraad.

De gouverneur ziet toe op de naleving van de wettelijkheid van de akten van het provinciecollege en de provincieraad en op de overeenstemming ervan met het algemeen belang. In het kader van die opdracht heeft hij ten aanzien van de Waalse Regering een informatieplicht. »; 5° er wordt een § 3 toegevoegd, luidende als volgt : « § 3.De commissaris van de Waalse Regering kan ter plaatse inzicht krijgen in alle dossiers die aan het provinciecollege en aan de provincieraad worden voorgelegd Hij krijgt alle stukken in verband met de geagendeerde vraagstukken van de griffier op hetzelfde ogenblik als de leden van het provinciecollege en van de provincieraad. Hij licht ze in over elke ontwerp-beslissing die de wet of het decreet of het algemeen belang zou kunnen schaden.

Hij brengt verslag uit bij de Minister-President en bij de bevoegde Minister over elke beraadslaging en besluit dat een significante weerslag zou kunnen hebben op de uitvoering van het gewestelijk beleid. »; 6° er wordt een § 4 toegevoegd, luidende als volgt : « § 4.Binnen een termijn van tien dagen oefent de gouverneur een beroep uit bij de Waalse Regering tegen elke daad die hij in strijd acht met de wetten, de decreten en de besluiten. Het beroep is opschortend.

Die termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, mits regelmatige oproeping van de gouverneur of, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop hij er kennis van gekregen heeft.

De Regering mag, binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte waartegen het beroep van de gouverneur gericht is, bovenvermelde provinciale akte geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Bij gebrek aan beslissing in de gestelde termijn wordt het beroep beschouwd als afgewezen. »; 7° er wordt een § 5 toegevoegd, luidende als volgt : « § 5.Binnen een termijn van tien dagen oefent de gouverneur een beroep uit bij de Waalse Regering tegen de reglementen betreffende de belastingen en de retributies van de provincie, met inbegrip van de opcentiemen op de onroerende voorheffing die hij in strijd acht met het algemeen belang.

Het beroep is opschortend.

Die termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, mits regelmatige oproeping van de gouverneur of, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop hij kennis gekregen heeft van die akte.

De Regering mag, binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte waartegen het beroep van de gouverneur gericht is, de provinciale akte geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Bij gebrek aan beslissing in de gestelde termijn wordt het beroep beschouwd als afgewezen. »

Art. 3.Artikel L2212-53 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. L2212-53. Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt de gouverneur door de Regering de belast met de tenuitvoerlegging, in de provincie, van de decreten en van de besluiten, en met de uitvoeringsmaatregelen ervan.

De Waalse Regering kan de gouverneur belasten met bijzondere opdrachten. »

Art. 4.In het laatste lid van artikel L2212-61 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de gouverneur voor de personeelsleden aangesteld voor de diensten van de gouverneur en" opgeheven.

Art. 5.In § 1 van artikel L3321-4 van hetzelfde Wetboek worden de bewoordingen "de gouverneur of de persoon die hem in zijn ambt vervangt" vervangen door de bewoordingen "het provinciecollege".

Art. 6.In lid 1 van artikel L3321-9 van hetzelfde Wetboek worden de bewoordingen "bij de gouverneur" vervangen door de bewoordingen "bij het provinciecollege".

Art. 7.In artikel 138 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten tot organisatie van de Waalse provincies worden in fine de woorden "behoudens de artikelen 129 en 130 die uitwerking hebben bij de inwerkingtreding van de regeringsbesluiten tot uitvoering van de overdracht van de provinciale wegen en waterwegen".

Art. 8.Artikel 69, 6°, van de provinciewet van 30 april 1836 wordt met terugwerkende kracht hersteld op 1 januari 2004.

Art. 9.Opgeheven worden : - lid 2 van artikel L2212-58 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie - de artikelen L3123-1 en L3123-3 van hetzelfde Wetboek; - artikel L6211-2 van hetzelfde Wetboek; - artikel 135 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten tot organisatie van de Waalse provincies; - de artikelen 140-1 tot en met 140-12 van de provinciewet van 30 april 1836.

Art. 10.Dit decreet treedt in werking de dertigste dag volgend op bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 785 (2007-2008) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 25 juni 2008 Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^