Decreet van 03 juni 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035864
pub.
02/08/2005
prom.
03/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2005. - Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In het decreet van 2 april 2004, houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 75, eerste lid, 3°, de woorden « de evaluatie en toezicht van de overeenkomst » vervangen door de woorden « de werking, evaluatie, toezicht en sanctionering »;2° in artikel 81 de woorden « uiterlijk drie maanden » vervangen door de woorden « uiterlijk negen maanden »;3° aan artikel 86 een tweede lid toevoegen, dat luidt als volgt : « De overeenkomstig hoofdstuk VI, afdeling I, toegekende subsidiëring houdt de erkenning in van de publicaties.»; 4° in artikel 88, § 1, de woorden « In afwijking van de bepalingen in artikel 87, blijven de decreten, vermeld in artikel 87, 2°, 3° en 4°, in verband met de indiening, de advisering, de uitbetaling en het toezicht van kracht voor.» vervangen door de woorden « In afwijking van artikel 87 en van § 2 van dit artikel, blijven de bepalingen van de decreten, vermeld in artikel 87, 2°, 3° en 4°, met betrekking tot de indiening, de advisering, de uitbetaling en het toezicht van kracht voor : »; 5° artikel 89, § 3, vervangen door wat volgt : « § 3.In afwijking van § 2, worden de bepalingen in verband met subsidiëring voor het geheel van de werking voor de festivals, bedoeld in artikel 3, 1°, b), die zich situeren op het vlak van de muziek, voor muziekgroepen en muziekensembles, bedoeld in artikel 3, 1°, f), voor concertorganisaties, bedoeld in artikel 3, 1°, g), voor muziekclubs, bedoeld in artikel 3, 1°, h), voor werkplaatsen, bedoeld in artikel 3, 1°, i), die zich situeren op het vlak van de muziek en voor organisaties voor kunsteducatie, zoals bedoeld in artikel 3, 1°, n), die zich situeren op het vlak van de muziek, voor de eerste maal toegepast voor de periode die start op 1 januari 2007. In afwijking van artikel 5, § 1, eerste lid, en artikel 40, § 1, eerste lid, wordt voor deze organisaties de vierjarige subsidieperiode die start op 1 januari 2007 bij wijze van overgangsmaatregel beperkt tot een driejarige subsidieperiode. »

Art. 3.De bepalingen van dit decreet hebben uitwerking met ingang van 1 april 2004.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juni 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX _______ Nota's Zitting 2004-2005 Stukken. - Ontwerp van decreet; 208 - Nr. 1. - Amendement : 208 - Nr. 2 - Verslag : 208 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 208 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 25 mei 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^