Decreet van 03 mei 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030780
pub.
02/08/2019
prom.
03/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030780

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


3 MEI 2019. - Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

Artikel 1.In artikel 11 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, zoals gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 11° worden de woorden " groep ICHEC- ISC Saint-Louis - ISFSC" vervangen door de woorden "ICHEC - ECAM - ISFSC";b) punt 13° wordt vervangen door de volgende tekst: "13° de hogeschool Bruxelles-Brabant";c) punt 16° wordt opgeheven.

Art. 2.Aan artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 10° worden de woorden "1080 Bruxelles" vervangen door de woorden "5100 Namur"; b) punt 21° wordt in de volgende bewoording opnieuw ingevoerd: "21° Institut de Formation de cadres pour le développement te 1050 Brussel ;"; c) punt 23° wordt vervangen door de volgende tekst: "23° Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la Communication, de la construction et des métiers d'art in 1000 Brussel;« ; d) punt 24° wordt vervangen door de volgende tekst: "24° Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, 1070 Brussel;" ; e) punt 39° wordt vervangen door de volgende tekst: "39° Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Couillet te 6010 Couillet;".

Art. 3.Aan artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in 11° worden de woorden "tot afronding van een voorafgaande bacheloropleiding" vervangen door "tot afronding van een voorafgaande initiële opleiding";b) punt 15° wordt opgeheven;c) in punt 29°, worden de woorden "71.- 2" vervangen door "artikel 71, § 3"; d) na punt 35° worden de woorden "35bis° student op het einde van de cyclus: student die in zijn jaarprogramma alle ontbrekende studiepunten om af te studeren heeft toegevoegd;e) in punt 41° worden de woorden "bij dit decreet erkend" vervangen door "bij dit decreet erkend en door een diploma gestaafd".

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt een artikel 68/1 als volgt ingevoegd: "

Art. 68/1.- In afwijking van artikel 68 en de voorwaarden bepaald in de studieregeling kunnen de academische overheden personen die erom verzoeken, toestaan om individuele onderwijseenheden te volgen en hun evaluaties voor te leggen, buiten de regelmatige inschrijving zoals bepaald in artikel 103.

Het maximumaantal studiepunten verbonden aan deze onderwijseenheden mag niet meer bedragen dan 20 per academiejaar.

De studieregeling bepaalt het bedrag van het inschrijvingsgeld voor de onderwijseenheden bedoeld in het eerste lid. Dit bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aantal studiepunten met betrekking tot de gevolgde onderwijseenheden, met een minimum van tien studiepunten, en mag niet meer bedragen dan een derde van het bedrag vermeld in artikel 105, § 1.

Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden geen kredieten toegekend. De examencommissies kunnen echter onder de in de studieregeling gestelde voorwaarden de in het eerste lid bedoelde onderwijseenheden laten gelden, mits de drempel voor het succesvol afronden van de beoordeling als bedoeld in artikel 139 is bereikt.

Deze geldigverklaring vindt plaats op het moment van validatie van het jaarprogramma van de student tijdens een regelmatige inschrijving.

Dit artikel is niet van toepassing op het hoger onderwijs voor sociale promotie. ».

Art. 5.In artikel 72 wordt het eerste lid door hetgeen volgt vervangen: "Op het einde van een initiële opleiding die bekrachtigd wordt met de academische graad van bachelor of master, kunnen bachelor- of masterspecialisatiestudies na het succesvol afronden van de opleiding leiden tot een nieuwe academische graad van bachelor na het behalen van minstens 60 bijkomende studiepunten, afhankelijk van het studieprogramma. ».

Art. 6.In artikel 75, § 2, vijfde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Voor de studies van de tweede cyclus" vervangen door de woorden "Voor de studies van de eerste en de tweede cyclus".

Art. 7.Aan artikel 79 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) er wordt een § 1bis ingevoegd luidend als volgt: " § 1bis.In het alternerend hoger onderwijs kan een onderwijseenheid worden geëvalueerd zodra de organisatie ervan is afgerond. »; b) in § 2 worden de woorden "In afwijking van de vorige paragraaf" vervangen door de woorden "In afwijking van de eerste paragraaf".

Art. 8.Artikel 82, § 3, wordt aangevuld met het volgende lid: "Met het oog op de toepassing van paragraaf 2 op de programma's voor gezamenlijke diplomering die worden uitgevoerd in het kader van het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding, moeten de partnerinstellingen in de Franse Gemeenschap, om een programma voor gezamenlijke diplomering voor te stellen, elk in het kader van deze overeenkomst minstens 15 procent van de leeractiviteiten van alle opleidingsoperatoren van dezelfde onderwijsvorm die partij zijn bij de betrokken overeenkomst voor gezamenlijke diplomering, op zich nemen.".

Art. 9.In artikel 84 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in lid 1 worden de woorden "bekwaamheidsbewijs of" geschrapt;b) lid 3 wordt vervangen door de volgende tekst: 2."In afwijking van lid 1 kan de academische graad brevet van het hoger onderwijs, specialisatiebachelor of specialisatiemaster, om gerechtvaardigde redenen, door een instelling voor hoger onderwijs worden toegekend aan een student die slechts 30 studiepunten van de overeenkomstige opleiding daadwerkelijk heeft gevolgd en die gedurende minstens één academiejaar regelmatig is ingeschreven voor de studie die tot deze graad leidt. ».

Art. 10.In artikel 93, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "of master" vervangen door de woorden "master of doctor".

Art. 11.In artikel 95 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 wordt het vierde lid opgeheven;b) in paragraaf 2 wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en de nadere regels voor financiële steunverlening via de diensten die ze in de inrichting ter beschikking worden gesteld".

Art. 12.In hetzelfde decreet wordt een artikel 95/2 als volgt ingevoegd: "

Art. 95/2.- § 1. Elke valse verklaring of vervalsing bij de voorbereiding van een toelatings- of inschrijvingsdossier wordt gelijkgesteld met inschrijvingsfraude en heeft automatisch tot gevolg dat de betrokkene de inschrijving voor een periode van drie academiejaren in een instelling voor hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap wordt geweigerd.

De instelling die een vermoeden van fraude heeft, stelt de betrokkene daarvan in kennis. Deze kan de vermeende feiten binnen vijftien dagen na deze kennisgeving bij de bevoegde overheden aanvechten. Na afloop van een mondelinge of schriftelijke procedure op tegenspraak, zoals omschreven in de studieregeling, bevestigen de bevoegde overheden de weigering tot inschrijving al dan niet.

De instellingen voor hoger onderwijs delen de namen van de fraudeurs mee aan de Regeringscommissaris of -afgevaardigde van de instelling.

Na te hebben geverifieerd dat de procedure is gevolgd en dat er sprake is van fraude, stuurt de Commissaris of Afgevaardigde deze namen door naar ARES, die belast is met het opzetten van een database met de namen van fraudeurs en die beheerd wordt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De schrapping van fraudeurs van de lijst gebeurt automatisch na een periode van drie academiejaren.

De instellingen voor hoger onderwijs stellen de betrokken personen in kennis van hun opname in de gegevensbank en geven aan hoe zij hun recht op beroep kunnen uitoefenen. § 2. Wanneer fraude bij inschrijving wordt ontdekt terwijl de betrokkene reeds als student is ingeschreven, wordt door het bevoegde orgaan van de betrokken instelling een tuchtrechtelijke uitsluitingsstraf opgelegd.

De naam van de aldus bestrafde student wordt doorgestuurd naar de commissaris of de Regeringsafgevaardigde van de instelling. Na te hebben gecontroleerd of de procedure is gevolgd en of de fraude zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, stuurt de Commissaris of Afgevaardigde deze naam door naar ARES voor opname in de in § 1, lid 3 bedoelde database.

Uitsluiting houdt automatisch een weigering in om zich voor een periode van drie academiejaren in te schrijven bij een instelling voor hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap. De periode van drie jaar gaat in op de eerste dag van het studiejaar waarin de fraude wordt bestraft.

In de kennisgeving van de tuchtrechtelijke beslissing wordt vermeld hoe het recht van beroep kan worden uitgeoefend. § 3°. In geval van fraude bij de inschrijving verliest de student onmiddellijk zijn hoedanigheid van ingeschreven student, evenals alle rechten verbonden aan die hoedanigheid en de rechtsgevolgen verbonden aan het slagen voor de examens tijdens het betrokken academiejaar. Het inschrijvingsgeld dat aan de instelling voor hoger onderwijs wordt betaald, is definitief verworven door de instelling voor hoger onderwijs. ».

Art. 13.In artikel 96 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) In lid 1 wordt "5 academiejaren" vervangen door "drie academiejaren";2) In lid 2 worden de woorden "bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs" vervangen door "bij aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs of per e-mail aan het door de student opgegeven elektronische adres";3) Lid 3 wordt opgeheven;b) in paragraaf 2, lid 1, worden na de woorden "per aangetekende brief" de woorden "of per e-mail aan het door de student opgegeven e-mailadres" toegevoegd.

Art. 14.In artikel 97 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 worden de woorden "een ARES-personeelslid zorgt voor het secretariaat" vervangen door de woorden "een of meer leden van het ARES-personeel zorgt (zorgen) voor het secretariaat";b) in paragraaf 3 wordt het derde lid vervangen door de volgende tekst: "Na kennisgeving van de afwijzing van het interne beroep bedoeld in artikel 96, § 2, heeft de student vijftien werkdagen om de beslissing die na afloop van deze procedure bij de genoemde commissie is genomen, te betwisten.Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het verzoek: - worden ingediend per aangetekende brief of als bijlage bij een e-mail, met duidelijke vermelding van de identiteit en het adres van de student en het precieze doel van het verzoek, - worden ondertekend door hem, - en in bijlage een kopie van het interne beroep bevatten, de daaruit voortvloeiende beslissing en de kennisgeving ervan aan de student.

De student dient tevens alle elementen en documenten bij te voegen die hij nodig acht om zijn beroep te motiveren. De student kan ook zijn telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres opgeven. » c) in paragraaf 3 wordt het vierde lid vervangen door de volgende tekst: "Zij gaat na of de formele motivering van de beschikking toereikend is en beslist binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht.Indien in dit interne beroep geen rekening is gehouden met factoren die een gunstige invloed kunnen hebben op de inschrijvingsaanvraag, wordt de beslissing ongeldig verklaard. »

Art. 15.Artikel 98 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 100 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende tekst " § 1. Het jaarprogramma van een student die zich voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding moet overeenkomen met de eerste 60 studiepunten van de opleiding, met uitzondering van de vrijstelling voorzien in artikel 151. De student die zich voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding, moet de eerste 60 studiepunten van de opleiding behalen.

Indien hij voor de onderwijseenheden van deze opleiding verworven of gewaardeerde studiepunten ontvangt, kan hij zijn inschrijving aanvullen met remediërings- of aanvullende activiteiten om zijn slaagkansen te verhogen, overeenkomstig artikel 148.

Een student die minstens 30 studiepunten van de eerste 60 studiepunten van zijn opleiding heeft verworven of gewaardeerd, kan met instemming van de examencommissie zijn jaarprogramma aanvullen met onderwijseenheden uit de rest van het programma van de cyclus waarvoor hij aan de voorwaarden voldoet, op voorwaarde dat de jaarlijkse werklast van zijn programma niet meer dan 60 studiepunten in het cyclusprogramma bedraagt.

Een student die minstens 45 studiepunten van deze eerste 60 studiepunten van de opleiding heeft verworven of gewaardeerd, kan zijn jaarprogramma aanvullen met onderwijseenheden uit het vervolg van het programma van de cyclus overeenkomstig de algemene bepalingen van paragraaf 2 van dit artikel. § 2. Naast de eerste 60 studiepunten van de bacheloropleiding, omvat het jaarprogramma van een student van de eerste cyclus: 1° de onderwijseenheden van de opleiding waarvoor hij reeds ingeschreven was en waarvoor hij de overeenkomstige studiepunten nog niet verdiend had, met uitzondering van de optie-eenheden in de opleiding die door de student die hij heeft gekozen niet meer te volgen;2° de onderwijseenheden van de rest van het cyclusprogramma, waarvoor hij aan de vooraf gevergde voorwaarden voldoet. § 3. Het jaarprogramma van elke student is onderworpen aan de goedkeuring van de examencommissie, die erop toeziet dat aan de voorwaarden en "medevoorwaarden" wordt voldaan en dat de jaarlijkse werklast van de student minstens 60 studiepunten bedraagt, behalve aan het einde van de cyclus of in geval van verzachting overeenkomstig artikel 151.

Door een individuele beslissing op basis van de achtergrond van de student, en om hem in staat te stellen om met een voldoende jaarlijkse werklast te studeren, kan een voorwaarde worden omgezet in een "medevoorwaarde". § 4. In afwijking van de derde paragraaf kan de examencommissie bij individuele en met redenen omklede beslissing een jaarprogramma van minder dan 60 studiepunten voorstellen en goedkeuren in de volgende gevallen: a) in geval van co-organisatie met instellingen voor hoger onderwijs buiten de Franse Gemeenschap of in geval van mobiliteit;b) wanneer het jaarprogramma van de student, om het in paragraaf 3 bedoelde minimum van 60 studiepunten te bereiken, onderwijseenheden moet omvatten waarvoor hij nog geen voorwaarden heeft verworven die niet in "medevoorwaarden" kunnen worden omgezet;c) om naar behoren met redenen omklede pedagogische en/of organisatorische redenen, zonder dat dit programma minder dan 55 studiepunten bedraagt;d) wanneer, in het hoger kunstonderwijs, om het minimum van 60 studiepunten te bereiken, een onderwijseenheid uit de categorie kunstopleidingen waarvoor de student nog niet de voorwaarden heeft verworven of niet aan de organisatorische voorwaarden kan worden voldaan, in het jaarprogramma van de student moet worden opgenomen. § 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragrafen, geldt de inschrijving voor studies van de derde cyclus voor het gehele programma, terwijl de inschrijving voor voortgezette opleiding betrekking heeft op een individueel programma dat wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 151. § 6. Aan het einde van de cyclus kan een student die in de eerste cyclus van de opleiding nog meer dan 15 studiepunten moet verwerven of valoriseren, zijn jaarprogramma aanvullen met onderwijseenheden in de volgende cyclus waarvoor hij aan de voorwaarden voldoet en met instemming van de examencommissie van die studiecyclus.

Hij blijft ingeschreven in de studies van de eerste cyclus. Voor de verwerving of valorisatie van onderwijseenheden van de tweede cyclus wordt hij echter geacht te zijn ingeschreven in de tweede cyclus.

De student betaalt het inschrijvingsgeld voor de eerste cyclus en is vrijgesteld van het betalen van het inschrijvingsgeld voor de tweede cyclus.

Het jaarprogramma van de student wordt goedgekeurd door elk van de examencommissies voor haar eigen doeleinden en mag niet meer dan 75 studiepunten bedragen.

De student die zijn bachelorsdiploma niet heeft behaald, mag in zijn jaarprogramma niet de studiepunten opnemen die overeenstemmen met zijn thesis of eindwerk.

Voor deze student worden de onderwijseenheden voor de eerste cyclus beraadslaagd door de examencommissie voor de eerste cyclus en de onderwijseenheden van de tweede cyclus worden beraadslaagd door de examencommissie voor de tweede cyclus. § 7. Aan het einde van de cyclus kan een student die nog 15 studiepunten uit de bacheloropleiding moet verwerven of valoriseren, zijn jaarprogramma aanvullen met onderwijseenheden uit de volgende cyclus waarvoor hij aan de voorwaarden voldoet.

Hij is ingeschreven in de tweede cyclus van de studies, maar voor de verwerving of valorisatie van onderwijseenheden van de eerste cyclus, wordt hij geacht te zijn ingeschreven in de eerste cyclus.

De student betaalt het inschrijvingsgeld voor de tweede cyclus en is vrijgesteld van het betalen van het inschrijvingsgeld voor de eerste cyclus.

De student die zijn bachelorsdiploma niet heeft behaald, mag in zijn jaarprogramma niet de studiepunten opnemen die overeenstemmen met zijn thesis of eindwerk.

Voor deze student worden de onderwijseenheden van de eerste cyclus besproken door de examencommissie voor de eerste cyclus en de onderwijseenheden van de tweede cyclus worden besproken door de examencommissie voor de tweede cyclus.

Art. 17.In artikel 102 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "10% van het bedrag van de inschrijvingsrechten" worden vervangen door de woorden "een voorschot van 50 euro";2° de woorden "overeenkomstig het in artikel 101 vastgestelde tijdschema" worden opgeheven;3° de woorden "en de voorwaarden voor financiële bijstand in het kader van de diensten die hun in de instelling ter beschikking staan" worden ingevoegd tussen "vijftien dagen" en "indien, op 31 oktober";4° in de laatste zin worden de woorden "de 10% van het inschrijvingsrecht" vervangen door de woorden "het voorschot van 50 euro";b) in paragraaf 1, tweede en derde lid, wordt "4 januari" vervangen door "1 februari";c) lid 2 wordt vervangen door de volgende tekst: "Een inschrijving kan op uitdrukkelijk verzoek van de student voor 1 december worden geannuleerd.Onverminderd paragraaf 1, tweede en derde lid, blijft alleen het voorschot van 50 EUR verschuldigd.

Indien de student in de loop van hetzelfde academiejaar zijn inschrijving in het eerste jaar van een bachelorcyclus annuleert en na 31 oktober en tot 15 februari een nieuw verzoek tot inschrijving voor een andere opleiding of instelling indient, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek tot heroriëntatie als bedoeld in § 3.

Indien dit verzoek ingewilligd wordt, blijft de student aansprakelijk tegenover de instelling waarbij hij zijn inschrijving heeft geannuleerd voor alle inschrijvingsrechten. ».

Art. 18.Artikel 107, lid 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende tekst: "Behoudens andere bijzondere bepalingen, hebben houders toegang tot een bacheloropleiding in de specialisatie: 1. een bachelors- of masterdiploma, waarvan de lijst door de Regering, na raadpleging van ARES, wordt vastgesteld en bijgehouden;2. een diploma dat in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap wordt uitgereikt en dat vergelijkbaar is met een diploma als bedoeld in littera 1.Deze gelijkstelling wordt geëvalueerd door de overheid van de Haute Ecole; 3. een buitenlands diploma dat door de Regering van de Franse Gemeenschap met toepassing van artikel 92 van dit decreet als gelijkwaardig met een diploma als bedoeld in littera 1 is erkend;4. een buitenlands diploma dat overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals gewijzigd, het voorwerp is geweest van een beroepserkenning die een beroepskwalificatie verleent die overeenkomt met die van een diploma als bedoeld in littera 1°. De toegang tot de specialisatiestudies bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 27/09/2007 numac 2007000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006023068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL, voor het opmaken en het bijhouden, in 2006, van het Nationaal Register voor Anthropogenetica type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen in de bakkerijen en bank type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorm sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, is voorbehouden aan de houders van een bachelorsdiploma van verpleegkundige belast met de algemene verzorging of een gelijkaardig of als gelijkwaardig erkend diploma, of die het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot erkenning van hun beroep. De gelijkstelling, de gelijkwaardigheidsverklaring en de erkenning van beroepskwalificaties zijn deze bedoeld in respectief lid 1, 2°, lid 1, 3° en lid 1, 4°.

Studenten voor wie de examencommissies de kennis en vaardigheden die de studenten door hun professionele of persoonlijke ervaring hebben verworven, ten belope van minstens 180 studiepunten, hebben gevaloriseerd, hebben ook toegang tot bachelorsstudies met een specialisatie.

In afwijking van het vorige lid zijn de onderwijseenheden voor bachelorsstudies met een specialisatiediploma, georganiseerd door het onderwijs in sociale promotie, toegankelijk voor personen die door de valorisatie van hun vaardigheden bewijzen dat zij de vroegere vaardigheden die in het pedagogisch dossier zijn vastgelegd, bemeesteren of die in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat in de plaats daarvan kan komen overeenkomstig de artikelen 8 en 56 van het decreet van 16 april 1991 tot organisatie van het onderwijs voor sociale promotie. Om te worden toegelaten tot de geïntegreerde proef van een afdeling die een specialisatiebachelorsdiploma toekent, moet de kandidaat bovendien beschikken over een graad van bachelor of een graad die gelijkwaardig is met de graad van bachelor die is opgenomen in de door ARES vastgestelde en bijgehouden lijst, overeenkomstig artikel 71 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie. ».

Art. 19.Artikel 108, § 1, wordt vervangen door de volgende tekst: " § 1. Voor het academiejaar 2019-2020 kan niemand worden toegelaten tot het jaar van een eerste cyclus van een bachelorsdiploma: geaggregeerde van het lager secundair onderwijs, bachelorsdiploma: lager onderwijs, bachelorsdiploma: voorschools onderwijzer, als hij niet heeft aangetoond de Franse taal voldoende te beheersen".

Art. 20.In artikel 118 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden worden "en op eensluidend advies van ARES" ingevoegd tussen de woorden "Regering" en "deze resultaten";b) de woorden " § 1" worden vervangen door de woorden "lid 1".

Art. 21.Artikel 124 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met het volgende lid: "De fiches van onderwijseenheden voor het lopende jaar, met inbegrip van de informatie bedoeld in artikel 77, worden ter beschikking gesteld van de student voor het lopende academiejaar tot het einde van het volgende academiejaar.

Art. 22.In artikel 130, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "minstens dertig studiepunten van elke studiecyclus" vervangen door de woorden "minstens dertig studiepunten van één studiecyclus".

Art. 23.In artikel 134 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "in het lopende academiejaar en tot het einde van het volgende academiejaar".»; b) lid 2, punt 8°, wordt aangevuld met het volgende: "De termijn voor het indienen van een klacht bij de uitvoering van de beoordelingen bedraagt maximaal drie werkdagen, hetzij na kennisgeving van de resultaten van de beraadslagingen in geval van een geschil over de beoordeling, hetzij, in geval van een schriftelijk examen, na raadpleging van de afschriften in geval van een geschil over de beoordeling.».

Art. 24.In hetzelfde decreet wordt een artikel 139/1 als volgt ingevoegd: "

Art. 139/1.- Wanneer de student wordt uitgesloten voor evaluatiefraude, verliest hij onmiddellijk zijn statuut van student, evenals alle rechten verbonden aan dit statuut en de rechtsgevolgen verbonden aan het slagen van de examens tijdens het betrokken academiejaar. Het inschrijvingsgeld dat aan de instelling voor hoger onderwijs wordt betaald, is definitief verworven door de instelling voor hoger onderwijs.

De naam van de aldus bestrafte student wordt doorgestuurd aan de Commissaris of de Regeringsafgevaardigde van de instelling. Na te hebben gecontroleerd of de procedure is gevolgd en of de fraude zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, deelt de Commissaris of Afgevaardigde deze naam mee aan ARES voor opname in de in artikel 95/2, § 1, lid 3, bedoelde database.

Uitsluiting houdt automatisch een weigering in om zich voor een periode van drie academiejaren in te schrijven bij een instelling voor hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap. De periode van drie jaar gaat in op de eerste dag van het studiejaar waarin de fraude wordt bestraft.

In de kennisgeving van de tuchtrechtelijke beslissing wordt vermeld hoe het recht van beroep kan worden uitgeoefend. »

Art. 25.Artikel 141 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 145, lid 1, wordt aangevuld met de volgende zin: "Er kan slechts één enkel diploma worden uitgereikt. In geval van verlies kan alleen een attest worden afgegeven. ».

Art. 27.In artikel 151 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) lid 1 wordt vervangen door de volgende tekst: "Bij individuele en gemotiveerde beslissing kan de academische overheid bij wijze van uitzondering een student een onderbreking in de opleiding toestaan, hetzij bij de inschrijving, hetzij tijdens het academiejaar om ernstige medische redenen.»; b) in lid 2 wordt het woord "afwijkingen" vervangen door het woord "verzachtingen";c) in lid 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° " van een dergelijke afwijking" wordt vervangen door" van een dergelijke vrijstelling";2° de woorden "degenen voor wie" worden vervangen door de woorden "de begunstigde studenten in de zin van artikel 1 liter.4/1 van het decreet van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het inclusief hoger onderwijs sluiten betreffende het inclusief hoger onderwijs voor wie"; 3° de woorden "vanwege hun handicap" worden geschrapt;d) lid 5 wordt vervangen door de volgende tekst: "De student die bij inschrijving vrijstelling ontvangt voor de opleiding betaalt het vastgestelde inschrijvingsgeld naar rata van het aantal studiepunten in zijn jaarprogramma.»

Art. 28.Titel III van hetzelfde decreet wordt aangevuld met het volgende Hoofdstuk XII: "HOOFDSTUK XII. - Toezichtcomité".

Art. 29.In Hoofdstuk XII, dat bij artikel 27 is ingevoegd, wordt een artikel 151/1 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/1.1. Er wordt een toezichtcomité ingesteld, dat als volgt is samengesteld: 1° twee vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap die door de ministers van hoger onderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie.De vertegenwoordiger van de met het hoger onderwijs met volledig leerplan belaste Minister zit de commissie voor; 2° vier vertegenwoordigers van de Universiteiten op voordracht van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs;3° drie vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de hogescholen en één vertegenwoordiger van het hoger onderwijs voor sociale promotie, voorgedragen door de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs;4° twee vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de hogere kunstscholen, voorgedragen door de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs;5° de directeur-generaal voor niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de algemene administratie van het onderwijs of zijn vertegenwoordiger;6° de administrateur van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs of zijn vertegenwoordiger;7° twee vertegenwoordigers voorgedragen door de Commissarissen en de Regeringsafgevaardigden bij de instellingen voor hoger onderwijs;8° zeven vakbondsvertegenwoordigers die de hogeronderwijssector vertegenwoordigen, voorgesteld door respectievelijk CGSP-E, SEL, CSC-E, SLFP-E, CGSP AMIO, CGSP AMIO, CSC-overheidsdiensten en CNE;9° twee vertegenwoordigers voorgedragen door de representatieve studentenorganisaties op gemeenschapsniveau. Elk lid heeft een plaatsvervanger, die volgens dezelfde nadere regels wordt voorgedragen.

De leden van het toezichtcomité en hun plaatsvervangers worden door de Regering benoemd voor een periode van vijf jaar. De vertegenwoordigers van de studenten worden benoemd voor een termijn van één jaar, die kan worden verlengd tot maximaal vijf opeenvolgende termijnen.

Een lid dat de status waarvoor het is benoemd, heeft verloren, wordt geacht ontslag te hebben genomen. Wanneer een lid tijdens zijn ambtstermijn aftreedt of overlijdt, wordt hij voor het einde van de lopende termijn vervangen door zijn plaatsvervanger. ».

Art. 30.In hetzelfde hoofdstuk wordt artikel 151/2 als volgt ingevoegd: "

Art. 151/2.1. Het toezichtcomité komt minstens driemaal per studiejaar bijeen, op uitnodiging van zijn voorzitter of op verzoek van minstens een derde van haar leden.

Hij stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat zij ter goedkeuring aan de Regering voorlegt. ».

Art. 31.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/3 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/3.Het toezichtcomité is een raadgevend orgaan dat tot opdracht heeft: 1° de bepalingen van titel III van dit decreet te analyseren, rekening houdend met de aanvraag van de academische overheden van de instellingen voor hoger onderwijs, hun personeelsleden en de studenten;2° goede praktijken uit te wisselen;3° aanbevelingen te doen aan de raad van bestuur van ARES.».

Art. 32.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/4 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/4.De voorstellen van het toezichtcomité worden openbaar gemaakt op de website van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs. ».

Art. 33.Titel III van bovengenoemd decreet wordt aangevuld met het volgende hoofdstuk XIII: "Hoofdstuk XIII: Publiciteit van instellingen voor hoger onderwijs en academische centra".

Art. 34.In hoofdstuk XIII, dat bij artikel 32 is ingevoegd, wordt een artikel 151/5 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/5.Onder publiciteit in de zin van dit decreet wordt verstaan alle informatie die door of namens een instelling voor hoger onderwijs of een steunpunt voor de bevordering van onderwijs en opleiding wordt geproduceerd, al dan niet tegen betaling of in samenwerking met de media. ».

Art. 35.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/6 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/6.Elke oneerlijke concurrentie tussen de instellingen voor hoger onderwijs zoals bedoeld in de artikelen 10 tot en met 13 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot vaststelling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies of tussen de centra is verboden. ».

Art. 36.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/7 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/7.Informatie voor studies, voor een specifieke instelling of voor een cluster moet objectief blijven en mag niet verwijzen naar een andere instelling of cluster. Elke verwijzing naar een andere instelling of een andere cluster is verboden, behalve de vermelding van een partnerschap, de co-organisatie of de co-diplomering van het in de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs. ».

Art. 37.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/8 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/8.In de informatie betreffende studies of opleidingen die niet leiden tot een academische graad of georganiseerd zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 66 § 3 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten wordt dit kenmerk uitdrukkelijk vermeld om elk risico van verwarring voor de betrokken student met andere studies te vermijden. ».

Art. 38.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/9 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/9.Televisie-, radio- en filmreclame in het kader van voorlichting en promotie over studies en opleidingen is verboden voor instellingen voor hoger onderwijs en clusters, ongeacht of deze reclame wordt geïnitieerd door een of meer instellingen, clusters of inrichtende machten. ».

Art. 39.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/10 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 151/10.Wanneer de Regering kennis krijgt van mogelijke inbreuken op de bepalingen van de voorgaande artikelen, inzonderheid via een klacht van ARES, door de controle van de commissarissen/afgevaardigden van de Regering bij de instellingen of door een of meer centra, beslist zij, na de betrokken academische overheid te hebben gehoord over de aangeklaagde feiten, over de straf tegenover de bedoelde instelling of de betrokken cluster.

Deze straf bestaat uit een gedeeltelijke inhouding op de jaarlijkse toewijzing van de betrokken instelling of cluster, zonder dat deze inhouding meer dan vijf procent van de jaarlijkse toewijzing bedraagt. ».

Art. 40.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 151/11 als volgt ingevoegd: "

Art. 151/11.Op voorstel van de commissie voor studieinformatie van ARES stellen de instellingen en clusters een gedragscode vast voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk, inzonderheid de procedures voor schriftelijke reclame, reclameborden, evenementen, met inbegrip van studentensalons, en reclame op het internet en sociale netwerken.

De Regering kan, op advies van ARES, nadere regels vaststellen voor de toepassing van deze bepalingen. ».

Art. 41.Bijlage II van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 42.Bijlage III.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 43.Bijlage III.2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 44.Bijlage III.3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 4 bij dit besluit.

Art. 45.Bijlage III.4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 5 bij dit besluit.

Art. 46.Bijlage VI van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage 6 bij dit besluit.

Art. 47.In bijlage II van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij artikel 41 van dit decreet : 1° de regel :

7

HE

B

Bachelier en assurances


wordt vervangen door de regel :

7

HE

B

Bachelier en assurances et gestion du risque


2° na de regel :

10

HE

BS

Bachelier de spécialisation en gérontologie psycho-éducative


de regelingevoegd :

10

HE+EPS

BS

Bachelier de spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique


3° na de regel :

10

U

MS

Master de spécialisation en théories psychanalytiques


worden de regels ingevoegd :

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 1

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 2

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : français et morale

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : français et religion

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : français éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : français et langues anciennes

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : français et formation culturelle et artistique

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : langues modernes

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : mathématiques et technologies

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : sciences et technologies

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et religion

10bis

HE+U

B

Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et morale

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 3 : formation artistique : musique

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 3 : formation artistique : arts plastiques

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : grec ancien et latin

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : langues modernes

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : langues modernes traduction et interprétation

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : biologie

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : chimie

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : éducation physique

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : français

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : géographie

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : histoire

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : mathématiques

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : physique

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : sciences économiques

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : sciences sociales

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : arts plastiques, visuels et de l'espace

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : musique

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : arts de la parole et du théâtre. 10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : morale

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : religion

10bis

HE+U+ESA

B

Bachelier en enseignement section 4 : arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

10bis

HE

B

Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives

10bis

HE

B

Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif

10bis

HE

BS

Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires

10bis

HE

BS

Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement

10bis

HE

BS

Bachelier de spécialisation en orthopédagogie

10bis

HE

BS

Bachelier de spécialisation en psychomotricité

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 1

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 2

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : français et morale

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : français et religion

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : français éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : français et langues anciennes

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : français et formation culturelle et artistique

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : langues modernes

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : mathématiques et technologies

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : sciences et technologies

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : sciences humaines et éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : sciences humaines et religion

10bis

HE+U

M

Master en enseignement section 3 : sciences humaines et morale

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 3 : formation artistique : musique

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 3 : formation artistique : arts plastiques

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : grec ancien et latin

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : langues modernes

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : langues modernes traduction et interprétation

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : biologie

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : chimie

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : éducation physique

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : français

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : géographie

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : histoire

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : mathématiques

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : physique

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : sciences économiques

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : sciences sociales

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : arts plastiques, visuels et de l'espace

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : musique

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : arts de la parole et du théâtre

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : morale

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : religion

10bis

HE+U+ESA

M

Master en enseignement section 4 : arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

10bis

HE+U+ESA

M

Master agrégé de l'enseignement section 4

10bis

U

M

Master en sciences de l'éducation

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation différenciation

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : néerlandais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : allemand

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : anglais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation différenciation

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : néerlandais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : allemand

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : anglais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : français

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire: mathématiques

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : sciences

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : sciences humaines

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : formation culturelle et artistique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : morale

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : religion

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation « Différenciation »

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : néerlandais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : allemand

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : anglais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : français

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : anglais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : allemand

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : néerlandais

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : mathématiques

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : physique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : chimie

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : biologie

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : éducation physique

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : histoire

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : géographie

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : sciences sociales

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : éducation à la philosophie et citoyenneté

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : morale

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : religion

10bis

HE+U+ESA

MS

Master de spécialisation en formation d'enseignants

10bis

U

MS

Master de spécialisation en gestion d'établissement d'enseignement obligatoire

10bis

U

MS

Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur


4° de regel :

17

U

M

Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie


wordt vervangen door de regel :

17

U

M

Master en sciences géographiques, orientation géomatique


Art.48. In bijlage III.1 van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij artikel 42 van dit decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de regel:

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes

25


wordt vervangen door de regel :

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes

62

25

92


2° de regel :

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques

62

25

21

92

21


wordt vervangen door de regel :

3

B

Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques

62

25

21

21


3° de regel :

3

M

M

Master en langues et lettres anciennes et modernes

25


wordt vervangen door de regel :

3

M

M

Master en langues et lettres anciennes et modernes

62

25


4° na de regel :

6

Mscd

Master de spécialisation en développement, environnement et sociétés

62

25


wordt de regel ingevoegd :

6

MS

Master de spécialisation en méthodes quantitatives en sciences sociales

25


5° na de regel :

9

M

Master en gestion culturelle

62

53

21


wordt de regel ingevoegd :

9

Malt

Master en sales management

62


6° na de regel :

12

M

Médecin vétérinaire

62


wordt de regel ingevoegd :

12

M

Master one health - gestion de la santé publique et animale

62


6bis° est supprimée, de regel :

12

MSSS

Master de spécialisation en médecine vétérinaire spécialisée

62


7° na de regel :

17

M

Master en bioinformatique et modélisation

62

25

21

92


wordt de regel ingevoegd :

17

M

Master in molecular microbiology

92


8° de regel :

17

M

Master en sciences géographiques, orientation climatologie

62

25


wordt vervangen door de regel :

17

M

Master en sciences géographiques, orientation climatologie

25


9° de regel :

17

M

Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie

62


wordt vervangen door de regel :

17

M

Master en sciences géographiques, orientation géomatique

62


10° na de regel :

17

M

Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie

62


wordt de regel ingevoegd:

17

M

Master en sciences géographiques, orientation global change

62


11° de regel :

17

M

M

Master en sciences et gestion de l'environnement

62 81

25

21


wordt vervangen door de regel :

17

M

M

Master en sciences et gestion de l'environnement

62 81

21


12° de regel :

17

B

Bachelier en sciences informatiques

62

25

21

53

92


wordt vervangen door de regel:

17

B

Bachelier en sciences informatiques

62

25 52

21

53

92


Cette nouvelle habilitation devra être développée en codiplômation pour assurer la cohérence de l'offre.13° na de regel :

17

MS

Master de spécialisation en climatologie, glaciologie et océanographie

62


wordt de regel ingevoegd :

17

MS

Master de spécialisation en cosmos exploration

62


14° na de regel :

17

MS

Master de spécialisation en science des données, big data

21


wordt de regel ingevoegd :

17

MS

Master de spécialisation interdisciplinaire en sciences et gestion de l'environnement et du développement durable

25


15° na de regel :

25

M

Master en arts du spectacle

62

25

21


worden de volgende regels ingevoegd:

1 3 4

MS

Master de spécialisation en cultures et pensées cinématographiques

92


1 6 9

B

Bachelier en sciences philosophique, politique et économique

25


Art.49. In bijlage III.2 van hetzelfde decreet, zoals vervangen door artikel 43 van dit decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de regel :

7

B

Bachelier en assurances

53

62

21

92


wordt vervangen door de regel :

7

B

Bachelier en assurances et gestion du risque

53

62

21

92


2° de regel :

9

B

Bachelier en e-business

62

57

21


wordt vervangen door de regel :

9

B

Bachelier en e-business

62

57

21 25


3° de regel :

9

B

Bachelier en gestion hôtelière

58

53

63

62

21

92


Wordt vervangen door de regels

9

B

Bachelier en gestion hôtelière, orientation arts culinaires

58

92

9

B

Bachelier en gestion hôtelière, orientation management

58

53

63

62

21 25

92


4° na de regel :

15

B

Bachelier en soins infirmiers

61 62 63

52 57 58

51 52 53 57

21 25

62

92

21

21

21

84

92


wordt de regel ingevoegd :

15

B

Bachelier : hygiéniste bucco-dentaire

62

21


5° na de regel :

17

B

Bachelier en informatique et systèmes, orientation réseaux et télécommunications

62

53

21


wordt de regel ingevoegd :

17

B

Bachelier en informatique et systèmes, orientation robotique

62


6° de regel :

17

B

Bachelier en informatique et systèmes, orientation sécurité des systèmes

92


wordt vervangen door de regel :

17

B

Bachelier en informatique et systèmes, orientation sécurité des systèmes

62

92


7° na de regel :

17

BS

Bachelier de spécialisation en sécurité des réseaux et systèmes informatiques

57

21


wordt de regel ingevoegd :

17

M

Master en architecture des systèmes informatiques

62


8° na de regel :

19

B

Bachelier en informatique et systèmes, orientation gestion technique des bâtiments - domotique

52


wordt de regel ingevoegd :

19

B

Bachelier en prévention, sécurité industrielle et environnement

21

81


9° na de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique

62

21

53

21


wordt de regel ingevoegd :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation ingénierie de la santé

21


10° na de regel :

22

BS

Bachelier de spécialisation en accessoires de mode

21


wordt de regel ingevoegd :

22

BS

Bachelier de spécialisation en innovation en textiles et surfaces souples

21


In dezelfde bijlage, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord « HELdV » wordt vervnagen door de woorden « HE Vinci », 2° de woorden « HE ICHEC - ISC - ISFSC : Haute Ecole « Groupe ICHEC - ISC - Saint-Louis - ISFSC » » worden vervangen door de woorden « HE ICHEC - ECAM - ISFSC : Haute Ecole ICHEC - ECAM - ISFSC », 3° de woorden « HE ICHEC - StLouis - ISFSC » worden vervangen door de woorden « HE ICHEC - ECAM - ISFSC », 4° De regel :

19

B

Bachelier en sciences de l'ingénieur industriel

62

52 53

52 57

21

62

85

53

21

81

21


wordt vervangen door de regel :

19

B

Bachelier en sciences de l'ingénieur industriel

62

52 53

52 57

62

85

53

21

21

81

21


5° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation automatisation

57

21

85


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation automatisation

57

85

21


6° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction

62

21

53


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction

62

53

21


7° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électromécanique

62

53

21

85


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électromécanique

62

53

85

21


8° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électronique

62

53

21

21


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électronique

62

53

21

21


9° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation géomètre

62

21

53


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation géomètre

62

53

21


10° De regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique

62

21

53

21


Wordt vervangen door de regel :

19

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique

62

53

21

21


Art.50. In bijlage III.3 van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij artikel 44 van dit decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de regel :

22

M

Master en arts plastiques, visuels et de l'espace : art en réseau

21


wordt de regel ingevoegd :

22

M

Master en arts plastiques, visuels et de l'espace : design d'innovation sociale

21


2° na de regel :

22

M

Master en arts plastiques, visuels et de l'espace : scénographie de produits

21


wordt de regel ingevoegd :

22

M

Master en arts plastiques, visuels et de l'espace : textes et création littéraire

21


3° na de regel :

23

B

Bachelier en musique : formation de musicien intervenant

21


wordt de regel ingevoegd :

23

B

Bachelier en musique : lutherie

83 92


4° na de regel :

23

B

Bachelier en musique : musiques improvisées de tradition orale

62


wordt de regel ingevoegd :

23

B

Bachelier en musique : rythmes et rythmiques

21


Art.51. In bijlage III.4 van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij artikel 45 van dit decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor de regels :

5

HE+U

M

Master en communication appliquée spécialisée - animation socioculturelle et éducation permanente

HEG, UCL, ULB

21, 25


wordt de regel ingevoegd :

1

U

MS

Master de spécialisation en philosophie et théories politiques

ULB, ULg, UNamur

21, 62, 92


2° na de regel :

7

U

B

Bachelier en droit

ULB, UMons

53


wordt de regel ingevoegd :

7

U

MS

Master de spécialisation en approche interdisciplinaire des droits de l'enfant

ULB, UNamur, ULg, UCL, USL-B

21, 92, 62, 25


3° na de regel :

9

HE

B

Bachelier en management du tourisme et des loisirs

HECh, HERS

62, 84


wordt de regel ingevoegd :

9

HE+EPS

BS

Bachelier de spécialisation en business data analysis

EPHEC, EPHEC Promotion sociale, HELdV

21


4° na de regel :

9

HE+U

MS

Master de spécialisation en accompagnement des professionnels de l'éducation, du management, de la santé et de l'action sociale

UNamur, UMons, HeNaLLux

92


worden de regels ingevoegd :

9

U

MS

Master de spécialisation en économie sociale

UCL, ULg

25, 62

9

U

MS

Master de spécialisation en entreprises et politiques économiques européennes

UCL, USL-B

25


4bis° na de regel :

10

HE

BS

Bachelier de spécialisation en gérontologie psycho-éducative

HEPHC, HELHa, HEH

53


worden de regels ingevoegd :

10

HE+EPS

BS

Bachelier de spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique

Institut provincial de formation sociale, HEPN

92

10

HE+EPS

BS

Bachelier de spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique

Cours pour éducateurs en fonction, HELMo

62


5° na de regel :

10

HE

BS

Bachelier de spécialisation en préparation physique et entraînement

HECh, HEPL, HELMo

62


worden de regels ingevoegd :

14

U

M

Master en sciences pharmaceutiques

UMons, ULB

53

14

U

M

Master en sciences pharmaceutiques

UNamur, UCL

92


6° na de regel :

14

U

MSSS

Master de spécialisation en dermopharmacie et cosmétologie

ULB, ULg

21, 62


wordt de regel ingevoegd :

15

HE+EPS

B

Bachelier en orthoptie

HELB, Institut supérieur de promotion sociale libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, HELdV

21


7° na de regel :

16

HE+EPS

B

Bachelier en psychomotricité

HELHa, Centre d'enseignement supérieur pour adultes à Roux

52


wordt de regel ingevoegd :

17

HE

BS

Bachelier de spécialisation en sécurité des réseaux et systèmes informatiques

HEPHC, HEH

57


8° na de regel :

19

HE

B

Bachelier en biotechnique

HEH, HEPHC

53


wordt de regel ingevoegd :

19

HE

Balt

Bachelier en génie électrique

HELHA, HEPHC

52


9° na de regel :

19

U

B

Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil

ULB, UMons

52


wordt de regel ingevoegd :

19

HE

M

Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation technologies des données du vivant

HEH, HELHA, HEPHC

53


10° na de regel :

22

HE

B

Bachelier en animation 3D et effets spéciaux (VFX)

HELHA, HEPHC

53


worden de regels ingevoegd :

22

ESA

M

Master en arts plastiques, visuels et de l'espace : art performance

Le 75, La Cambre

21

26

ESA

M

Master en danse : danse et pratiques chorégraphiques

La Cambre, INSAS

21, 52

22 23

ESA

M

Master en art et créations sonores

ARBA Bxl, CRB, ERG

21


11° na de regel :

22 23 24 25

ESA

M

Master en production de projets artistiques

CRB, INSAS, La Cambre

21


wordt de regel ingevoegd :

22 24

ESA

M

Master en arts de la marionnette

Arts2, AC Tournai

53, 57


Art.52. In bijlage VI van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij artikel 46 van dit decreet, wordt de kolom « Spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique » opgeheven.

In dezelfde bijlage wordt de regel:

Centre d'études supérieures d'Optométrie appliquées

353

21

Bruxelles

X

vervangen door de regel :

Centre d'études supérieures d'Optométrie appliquées

353

92

Namur

X


HOOFDSTUK II . - Wijziging van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies

Art. 53.In artikel 3, § 1, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies, zoals gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) er wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, dat als volgt luidt: "Het bewijs dat de student voldoet aan een van de in lid 1 genoemde voorwaarden ligt op hem.Het moet voor 15 april van het academiejaar waarop het betrekking heeft, worden gemeld. » ; b) punt 7° wordt vervangen door de volgende tekst: "7° in aanmerking komen voor een verblijfstitel overeenkomstig artikel 61/7 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 54.In artikel 5 van hetzelfde decreet zijn de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 3°, b, worden de woorden "of, globaal gedurende de drie voorgaande academiejaren" aangevuld met "of tijdens de drie vorige inschrijvingen indien de toestand gunstiger is voor de student";b) in punt 4° worden de woorden "Een student heroriënteert" vervangen door de woorden "Onverminderd artikel 102, § 3 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten, heroriënteert een student".

Art. 55.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden "elk verzuim wordt beschouwd als inschrijvingsfraude" vervangen door de woorden "een verzuim kan als fraude worden beschouwd". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de initiële lerarenopleiding

Art. 56.In artikel 16 wordt punt 12° vervangen door de volgende tekst: "de opleiding die leidt tot de onderwijsbachelorsgraad in afdeling 4: Economische wetenschappen omvat 150 studiepunten van de gemeenschappelijke cursussen met de opleiding die leidt tot de economiebachelorsgraad in algemene oriëntatie of tot de bachelorsgraad in de economische en managementwetenschappen. De 150 gemeenschappelijke studiepunten worden gevaloriseerd voor de toelating tot de cursussen die tot de overeenkomstige masters leiden;".

Art. 57.In artikel 16 wordt het volgende punt 19° toegevoegd: " de opleiding die leidt tot de onderwijsbachelorsgraad in afdeling 4: Moderne talen vertaler-tolk omvat minstens 150 studiepunten van de gemeenschappelijke cursussen met de opleiding die leidt tot de bachelorsgraad vertaler-tolk. De 150 gemeenschappelijke studiepunten worden gevaloriseerd voor de toelating tot de cursussen die tot de overeenkomstige masters en oriëntaties leiden;".".

Art. 58.In artikel 24, § 1, 2°, worden na het woord "School" de woorden "of een universiteit wanneer de verwijzingsinstelling een hogere kunstschool is" toegevoegd.

Art. 59.In artikel 25, onder punt m), worden na het woord "burgerschap" de woorden "of Zedenleer of Godsdienst" toegevoegd.

Art. 60.Een artikel 63bis wordt als volgt in het decreet toegevoegd: "Onverminderd artikel 4 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies, kunnen studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding die leidt tot een specialisatiemasterdiploma in de lerarenopleiding, worden gefinancierd in de zin van hetzelfde decreet. ».

Art. 61.In artikel 84 worden de woorden "tot het einde van het academiejaar 2021-2022" vervangen door de woorden: "tot het einde van het academiejaar 2023-2024". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van de wet van 27 juli 1971 betreffende de financiering van en het toezicht op de academische instellingen

Art. 62.In artikel 36 bis, lid 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in lid 1 wordt "1,2 miljoen EUR" vervangen door "800 000 EUR";b) in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: - de woorden "2,4 miljoen" worden vervangen door de woorden "2 miljoen"; - de woorden "3,6 miljoen euro" worden vervangen door de woorden "3,2 miljoen euro"; - aan het einde van de eerste zin worden de woorden "en 1,2 miljoen euro voor het jaar 2021" ingevoegd. - de woorden "2,4 miljoen euro" worden ingevoegd tussen de woorden "vanaf 2021, het bedrag van" en de woorden "gepland voor het jaar 2020"; - aan het einde van het lid worden de woorden "Vanaf 2022 wordt het in 2021 voorziene bedrag van 1,2 miljoen EUR, na indexering, tot 30 % toegevoegd aan het in artikel 29, § 1 bedoelde bedrag en tot 70 % aan het in artikel 29, § 2 bedoelde bedrag" toegevoegd. c) in lid 3 wordt "2020-2021" vervangen door "2021-2022";2° In § 2 wordt in § 2 het woord "2021" vervangen door het woord "2022";3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in lid 1 wordt het woord "2019" vervangen door het woord "2020" en worden de woorden "2019-2020" vervangen door de woorden "2020-2021";b) in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: - het woord "2020" wordt vervangen door het woord "2021"; - het woord "2021" wordt vervangen door het woord "2022"; - het woord "2022" wordt vervangen door het woord "2023"; c) in lid 3 worden de woorden "2019-2020" vervangen door de woorden "2020-2021" en de woorden "2021-2022" door de woorden "2022-2023";4° In § 4 wordt het woord "2022" vervangen door het woord "2023". HOOFDSTUK V. - Autonome bepalingen

Art. 63.De Franse Gemeenschap kent jaarlijks een bedrag van 261.000 euro toe aan de organisatie van "Printemps des Sciences". Dit bedrag wordt verdeeld over de universiteiten ten belope van 85.000 euro voor de universiteit die dit jaar de organisatie van deze activiteit leidt.

Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld over de andere universiteiten.

Art. 64.De Franse Gemeenschap kent een jaarlijkse subsidie van 250.000 euro toe aan het F.R.S.-FNRS om alle of een deel van de uitgaven in verband met de activiteiten van het "Observatoire de la Recherche et des Carrières Scientifique"s te dekken.

Dit "Observatoire" is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van de loopbanen van voormalige doctoraatskandidaten door middel van enquêtes en diverse kruisverwijzingen van gegevens, alsook voor het proces van het opgeven van wetenschappelijke of academische loopbanen en de professionele integratie van jonge artsen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verschillende belemmeringen in verband met wetenschappelijke loopbanen: problemen in verband met genderstereotypen en -discriminatie, beperkingen in verband met internationale mobiliteitsvereisten, impact van de druk volgens welke in een vroeg stadium van de loopbaan moet worden gepubliceerd, enz. De resultaten van de enquêtes en analyses worden systematisch gepubliceerd op een speciale en vrij toegankelijke website.

Het "Observatoire" kan zijn opdrachten ook uitbreiden tot het genereren en publiceren van statistische en bibliometrische indicatoren met betrekking tot onderzoeksactiviteiten in de Franse Gemeenschap. In dit verband publiceert het vervolgens op zijn website een jaarlijks overzicht met relevante indicatoren met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in de Franse Gemeenschap. Het "Observatoire" kan ook dienen als referentie-instantie op het gebied van bibliometrie en statistieken over wetenschappelijk onderzoek in de Franse Gemeenschap en wanneer nodig antwoord geven aan organisaties in de Franse Gemeenschap die op dit gebied cijfers nodig kunnen hebben.

Een begeleidend comité, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke universiteit van de Franse Gemeenschap, een vertegenwoordiger van het Kabinet van de minister belast met wetenschappelijk onderzoek, een vertegenwoordiger van het F.R.S.-FNRS, een vertegenwoordiger van DGENORS en een of meer vertegenwoordigers van het "Observatoire", heeft tot doel zich op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de projecten van het "Observatoire", mogelijke problemen te bespreken, verbeteringen en mogelijke ontwikkelingen van het "Observatoire" voor te stellen en na te denken over aspecten die verband houden met de bibliometrie. Het comité stelt jaarlijks een lastenboek op en legt jaarlijks een activiteitenverslag voor aan de Regering.

Art. 65.De Franse Gemeenschap kent ARES een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro toe voor de gehele of gedeeltelijke organisatie van een jaarlijkse oproep tot het indienen van projecten voor instellingen voor hoger onderwijs die tot doel hebben de duurzame ontwikkeling binnen deze instellingen te bevorderen.

De projecten worden gevalideerd door de ARES-commissie voor duurzame ontwikkeling op basis van de volgende criteria: - relevantie en adequaatheid van de voorgestelde actie met betrekking tot de doelstellingen van de oproep; - kwaliteit en mobiliserende aard van het project; - voorgestelde methodologie en uitvoeringsbepalingen; - duurzaamheid van het project; - begroting en begrotingsefficiëntie.

Art. 66.De Franse Gemeenschap kent een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro toe aan ARES om alle of een deel van de projecten voor inclusief onderwijs in instellingen voor hoger onderwijs te dekken. De projecten worden door de Commissie voor Inclusief Hoger Onderwijs goedgekeurd.

Art. 67.Vanaf het begrotingsjaar 2020 zal de "Haute Ecole Léonard de Vinci" het historische gedeelte van de afdeling "Industriële Ingenieurswetenschappen" die bij de oprichting van de "Haute Ecole Léonard de Vinci" op de ECAM-site was georganiseerd, teruggeven aan de Haute Ecole ICHEC- ECAM - ISFSC. Dit bedrag bedraagt 274.262 euro. Op dit bedrag wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen voor het begrotingsjaar 2019 toegepast. HOOFDSTUK VI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 68.De artikelen 23 tot 26bis van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, worden opgeheven.

Art. 69.Titel IV van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs sluiten betreffende tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 70.Artikel 16 van het decreet van 5 augustus 1995 tot vaststelling van de algemene organisatie van het hoger onderwijs in de hogescholen, wordt opgeheven.

Art. 71.Dit decreet treedt in werking met ingang van het academiejaar 2019-2020, met uitzondering van: 1° de artikelen 1, b) en c), 2, b) tot e), 41, 42, 43, 44, 45 en 46, die van kracht worden met ingang van het academiejaar 2018-2019;2° de artikelen 47, 3°, 48, 12°, 49, 2°, 7° en 10°, 50, 3° en 4°, 51, 5°, 9° en 10° die in werking treden met ingang van het academiejaar 2020-2021;3° artikel 48, 11°, dat in werking treedt met ingang van het academiejaar 2021-2022;4° artikel 48, 2°, 6bis° en 8°, dat in werking treedt met ingang van het academiejaar 2022-2023. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT _______ Nota Zitting 2018-2019 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 822-1. - Commissieamendementen, nr. 822-2. - Commissieverslag nr. 822-3. - Tekst aangenomen tijdens de commissie, nr. 822-4 - Vergaderingsamendement(en), nr. 822-5. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 822-6 Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 2 mei 2019.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^