Decreet van 04 mei 2017
gepubliceerd op 29 mei 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2014

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017070087
pub.
29/05/2017
prom.
04/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017070087

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 MEI 2017. - Decreet houdende eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2014 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Deel 1. Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten (Tabel 1)

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2014 bedragen 7.508.232.353,95 €. § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten (Tabel I)

Art. 2.De vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2014 bedragen 7.653.413.000,00 €.

De door het Waals Parlement goed te keuren vastleggingskredieten als aanvullende kredieten voor de vastleggingen die de kredieten overschrijden, bedragen 3.130.588,54 €.

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld over het begrotingsjaar 2014 wordt verminderd met een bedrag van 148.311.234,59 € dat geannuleerd wordt krachtens artikel 28, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : - Verschil tussen de kredieten en de uitvoeringen : . . . . . 145.180.646,05 € - Aanvullende kredieten : . . . . . 3.130.588,54 €

Art. 4.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 2 en 3 hierboven worden de definitieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2014 vastgesteld op 7.508.232.353,95 €, som die gelijk is aan de vastleggingen geboekt ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2014. § 3. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten (tabel 4)

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven verricht ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2014 bedragen 179.416.250,68 €. § 4. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten (Tabel 4)

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2014 bedragen 159.863.000,00 €.

Ingevolge artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 2014 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 182.058.792,64 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2014, 169.494.261,08 €, namelijk een totaal bedrag van 351.553.053,72 €.

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, en rekening houdend met de verminderingen van vastleggingen met betrekking tot de jaren voor het jaar 2014 voor een totaal van 2.511.779,07 €, bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo 174.648.582,11 €. § 5. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling (tabel 5)

Art. 8.De variatie van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling bedraagt +27.427.827,63 € voor het jaar 2014. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : a) de vastleggingen van het boekjaar : .. . . . 31.994.242,92 € b) min het bedrag van de annuleringen van de vorige visa : .. . . . 4.566.415,29 € § 6. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling (tabel 5)

Art. 9.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen . . . . . - 88.536.596,63 €.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : a) uit het vorige jaar overgedragen saldo : .. . . . - 287 050 985.68 € b) ontvangsten van het jaar : .. . . . 198 514 389.05 €

Art. 10.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 8 en 9 hierboven bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo : . . . . . - 115.964.424,26 € HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten (Tabel 2)

Art. 11.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 bedragen 7.358.335.463,60 €. Deze som wordt onderverdeeld als volgt : lopende ontvangsten : . . . . . 6.035.001.699,10 € kapitaalontvangsten : . . . . . 823.333.764,50 € opbrengst van leningen : . . . . . 500.000.000,00 € Totaal : . . . . . 7.358.335.463,60 €

Art. 12.De lopende en kapitaalontvangsten ondergebracht bij het begrotingsjaar 2014 (contante rechten inbegrepen) bedragen : 7.348.830.622,51 € Deze som wordt onderverdeeld als volgt : lopende ontvangsten : . . . . . 6.030.571.241,15 € kapitaalontvangsten : . . . . . 818.259.381,36 € opbrengst van leningen : . . . . . 500.000.000,00 €

Art. 13.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 98.675.756,97 €. § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven (tabel 3)

Art. 14.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 verbeterde vereffeningen worden vastgesteld op 7.685.312.029,45 € : Vereffeningskredieten : . . . . . 7.689.442.336,40 € a) prestaties van vroegere jaren : .. . . . 130.607.625,39 € b) prestaties van het lopende jaar : .. . . . 7.558.834.711,01 € Verbetering « renten betreffende de schuldenlast » : . . . . . - 4.130.306,95 €

Art. 15.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 7.685.312.029,45 €.

Art. 16.De ten laste van de begroting aangerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen 0,00 €. § 3. Vaststelling van de vereffeningskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 17.De vereffeningskredieten geopend ten behoeve van het Waals Parlement voor het begrotingsjaar 2014 bedragen : A. voor de lopende uitgaven : . . . . . 6.258.412.000,00 € B. voor de kapitaaluitgaven : . . . . . 1.578.167.000,00 € Totaal : . . . . . 7.836.579.000,00 € Die bedragen omvatten : - de bij de begrotingsdecreten aangewende vereffeningskredieten, onderverdeeld als volgt : 1. Oorspronkelijke begroting : .. . . . 7.493.587.000,00 € 2. Kredietaanpassingen (nettoresultaten) : Verhogingen (positieve resultaten) : .. . . . 401.739.000,00 € Verminderingen (negatieve resultaten) : . . . . . - 58.747.000,00 € Totaal : . . . . . 7.836.579.000,00 € - de door het Waals Parlement goed te keuren vereffeningskredieten als aanvullende kredieten voor de vereffeningen die de kredieten overschrijden, bedragen 3.079.873,12 €.

Art. 18.Het bedrag van de te schrappen vereffeningskredieten voor het begrotingsjaar 2014 bedragen 154.346.843,67 €.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : - Verschil tussen kredieten en uitvoeringen (na verbetering, artikel 14) : .. . . . 151.266.970,55 € - Aanvullende kredieten : . . . . . 3.079.873,12 €

Art. 19.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 17 en 18 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 2014 vastgesteld op 7.685.312.029,45 €, som die gelijk is aan de vastleggingen geboekt (na verbetering, artikel 14) ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2014.

Art. 20.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 2014, overeenkomstig de artikelen 11 en 19, bedraagt - 326.976.565,85 €.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : Ontvangsten : . . . . . 7.358.335.463,60 € Verbeterde uitgaven : . . . . . 7.685.312.029,45 € Overschot van uitgaven : . . . . . - 326.976.565,85 € HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten § 1. Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 4)

Art. 21.De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van het jaar 2014 bedragen 159.863.000,00 €. § 2. Vaststelling van de toegewezen ontvangsten (Tabellen 2 & 4)

Art. 22.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 bedragen 182.646.925,83 €.

Art. 23.Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 182.058.792,64 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2014, 278.837.140,43 €, namelijk een totaal bedrag van 460.895.933,07 €. § 3. Vaststelling van de uitgaven (Tabel 4)

Art. 24.De vereffeningen aangerekend op het begrotingsjaar 2014 ten laste van de variabele kredieten bedragen 163.287.820,51 €. Deze som wordt onderverdeeld als volgt : Lopende uitgaven : . . . . . 53.969.162,15 € Kapitaaluitgaven : . . . . . 109.318.658,36 €

Art. 25.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de variabele kredieten van het begrotingsjaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 22 en 24 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten van het jaar (vastgestelde rechten) : . . . . . 182.646.925,83 € Uitgaven : . . . . . 163.287.820,51 € Overschot van ontvangsten : . . . . . 19.359.105,32 € Het saldo dat naar het begrotingsjaar 2015 moet worden overgedragen, bedraagt 297.608.112,56 €.

Dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen : Beschikbare ontvangsten : . . . . . 460.895.933,07 € Vereffeningen : . . . . . 163.287.820,51 € HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 26.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 2014, overeenkomstig bovenstaande artikelen 20 en 25, eerste lid, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 7.540.982.389,43 € Verbeterde uitgaven : . . . . . 7.848.599.849,96 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 307.617.460,53 €. HOOFDSTUK V. - Ontvangsten en uitgaven in uitvoering van de bijzondere afdeling § 1. Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 5)

Art. 27.De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van het begrotingsjaar 2014 bedragen 210.000.000,00 €. § 2. Vaststelling van de ontvangsten (Tabellen 2 & 5)

Art. 28.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 bedragen 203.143.830,77 €.

Art. 29.Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 198.514.389,05 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2014, 6.674.480,00 €, namelijk een totaal bedrag van 205.188.869,05 €. § 3. Vaststelling van de uitgaven (Tabel 5)

Art. 30.De vereffeningen aangerekend op de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 2014 bedragen 103.872.061,01 €. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : Lopende uitgaven : . . . . . 103.872.061,01 € Kapitaaluitgaven : . . . . . 0,00 €

Art. 31.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 28 en 30 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 203.143.830,77 € Uitgaven : . . . . . 103.872.061,01 € Overschot van ontvangsten : . . . . . 99.271.769,76 € Het saldo dat naar het begrotingsjaar 2015 moet worden overgedragen, bedraagt 101.316.808,04 €. Dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen : Beschikbare ontvangsten : . . . . . 205.188.869,05 € Vereffeningen : . . . . . 103.872.061,01 € HOOFDSTUK VI. - Gecumuleerde resultaten

Art. 32.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 2014, zoals blijkt uit bovenbedoelde artikelen 26 en 31, zijn de volgende : Begroting : overschot van (verbeterde) uitgaven : . . . . . - 307.617.460,53 € Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten : . . . . . 99.271.769,76 € overschot van uitgaven : . . . . . - 208.345.690,77 € HOOFDSTUK VII. - Diverse bepalingen

Art. 33.Het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 bevat een artikel (artikel 87) dat door wijziging is opgeheven. Door de weglating van deze opheffing bij de bekendmaking, is een verschil in de nummering van de artikelen gebeurd bij de aanpassing 2014. Deze bepaling beoogt bijgevolg de verbetering van deze materiële fout.

Deel 2. Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren Titel V. - Gewestelijke bedrijven "Office wallon des Déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).

Op de datum van opmaking van de eindregeling, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

Titel VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Agence Wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) Op de datum van opmaking van de algemene rekening, moesten de rekeningen van het « AWAC » het voorwerp uitmaken van verbeteringen door het agentschap. De rekeningen van het « AWAC » zullen een gescheiden eindregeling van de begroting moeten bevatten.

Titel VII - Instellingen van openbaar nut A. Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit.

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting. § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 34.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 9.057.282,41 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 35.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 7.297.015,73 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 36.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .. . . . 9.297.000.00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 432.949,79 € 3) te annuleren : .. . . . 2.432.934,06 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 7.297.015,73 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 37.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 34 en 35 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 9.057.282,41 € Uitgaven : . . . . . 7.297.015,73 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.760.266,68 €.

B. "Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Centre régional d'aide aux communes" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 38.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 4.920.220.39 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 39.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 4.877.905.59 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 40.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .. . . . 5.474.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 596.094,41 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 4.877.905,59 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 41.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 38 en 39 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 4.920.220,39 € Uitgaven : . . . . . 4.877.905,59 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 42.314,80 €.

C. "Institut scientifique de service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut) Op de datum van opmaking van de eindregeling van de begroting, heeft het Rekenhof de rekeningen niet gecontroleerd verklaard.

D. Instituut voor het Waalse Patrimonium Op de datum van opmaking van de eindregeling van de begroting, heeft het Rekenhof de rekeningen niet gecontroleerd verklaard.

E. "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds piscicole de Wallonie" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 42.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 1.190.844,64 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 43.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 1.042.624,89 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 44.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .. . . . 1.200.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 157.375,11 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 1.042.624,89 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 45.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 42 en 43 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 1.190.844,64 € Uitgaven : . . . . . 1.042.624,89 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 148.219,75€.

F. « Fonds d'Egalisation des Budgets de la Région wallonne » (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds d'Egalisation des Budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 46.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 0,00 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 47.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 0,00 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 48.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .. . . . 0,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 0,00 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 0,00 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 49.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 46 en 47 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 0,00 € Uitgaven : . . . . . 0,00 € Het begrotingsjaar 2014 eindigt dus met een nulsaldo.

G. "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 50.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 6.722.763,40 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 51.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 6.789.496,19 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 52.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (titel VII) : .. . . . 8.345.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 92.601,73 € 3) te annuleren : .. . . . 1.648.105,54 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 6.789.496,19 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 53.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 50 en 51 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 6.722.763,40 € Uitgaven : . . . . . 6.789.496,19 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van 66.732,79 €.

H. "Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) De rekeningen van die instelling zijn niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

I. Commissariaat-generaal voor Toerisme De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 54.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 59.526.700,37 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 55.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 62.963.613,05 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 56.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (titel VII) : .. . . . 66.586.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 328.529,53 € 3) te annuleren : .. . . . 7.950.916,48 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 62.963.613,05 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 57.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 54 en 55 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 59.526.700,37 € Uitgaven : . . . . . 62.963.613,05 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van -3.436.912,68 €.

J. « Wallonie-Bruxelles International » Op de datum van opmaking van de eindregeling van de begroting, heeft het Rekenhof de rekeningen niet gecontroleerd verklaard.

K. Psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" De eindregeling van de begroting van het Psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 58.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 74.662.768,65 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 59.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 71.939.916,43 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 60.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) begroting : .. . . . 78.296.000,00 € 2) 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 6.356.083,57 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 71.939.916,43 €. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 61.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 58 en 59 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 74.662.768,65 € Uitgaven : . . . . . 71.939.916,43 € Het begrotingsjaar 2014 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 2.722.852,22 €.

L. Psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" De eindregeling van de begroting van het Psychiatrisch ziekenhuis « Le Chêne aux Haies » wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014 : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 62.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2014 bedragen in totaal 524.869,57 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 63.De ten laste van het begrotingsjaar 2014 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 525.615,38 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 64.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2014 worden als volgt vastgesteld : 1) begroting : .. . . . 529.769,31 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 4.153,93 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2014, op 525.615,38 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 65.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de artikelen 62 en 63 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten : . . . . . 524.869,57 € Uitgaven : . . . . . 525.615,38 € Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 4 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van Plaatselijke Besturen, de Stad en Huisvesting, P-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 760 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 3 mei 2017.

Bespreking.

Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^