Decreet van 04 mei 2017
gepubliceerd op 16 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort A.E.I., houdende diverse bepalingen en tot opheffing van de wet van 28 december 405 betreffende de uitkering van e

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202450
pub.
16/05/2017
prom.
04/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202450

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 MEI 2017. - Decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I., houdende diverse bepalingen en tot opheffing van de wet van 28 december 405 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (1)


Het WAALS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, WAALSE REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I.

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I., worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "het "Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication (A.W.T.I.C.)"" (Waals Agentschap van Informatie- en communicatietechnologie) vervangen door de woorden "het "Agence du Numérique""; 2° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden " de publiekrechtelijke naamloze vennootschap genoemd "Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication", afgekort "A.W.T.I.C." die" vervangen door de woorden "het "Agence du Numérique" dat";

Art. 2.In artikel 8, § 2, van hetzelfde decreet, worden de woorden "directeur-generaal van het "A.W.T.I.C." vervangen door de woorden "directeur-generaal van het "Agence du Numérique"".

Art. 3.Artikel 25 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 25.Vanaf 1 januari 2015 worden alle rechten en verplichtingen van het "Agence wallonne des Télécommunications", met inbegrip van alle openbare subsidies en inbrengen, zijn intellectuele eigendom en zijn informatiepatrimonium van rechtswege overgedragen aan de naamloze vennootschap "Agence du Numérique".

Het geheel van de rechten en van de sociale verplichtingen, waaronder op onvolledige wijze de automatische overdracht van de in uitvoering zijnde arbeidscontracten en het behoud van de rechten en voordelen van de overgedragen werknemers, worden ook op dezelfde datum overgenomen.

De overdracht van de rechten en verplichtingen van het "Agence wallonne des Télécommunications " aan het "Agence du Numérique" kan zonder geen andere formaliteit op die datum tegenover derden inroepbaar worden gemaakt.".

Art. 4.Artikel 26 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 26.Artikel 16 treedt in werking op 1 januari 2015."

Art. 5.Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 29.Artikel 23 treedt in werking op 1 januari 2015."

Art. 6.De artikelen 17, eerste lid, 18, 19, eerste lid, van hetzelfde decreet worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Diverse bepalingen en opheffingsbepalingen.

Art. 7.In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003027002 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 19/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002028212 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut type decreet prom. 19/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002028213 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan sluiten houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2003 en 1 april 2004, worden de woorden "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Agentschap voor Telecommunicatie)" vervangen door de woorden "Agence du Numérique".

Art. 8.In artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200758 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest sluiten betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking worden, in punt 2°, de woorden "het "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Agentschap voor Telecommunicatie)" vervangen door de woorden "het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren)"".

Art. 9.Bij dit decreet worden de artikelen 13, 28, 29 en 30 van het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten betreffende de prioritaire acties voor de Toekomst van Wallonië opgeheven.

Art. 10.De wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008 en 28 april 2010, wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 7 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt opgeheven.

Niettemin kunnen de zeer kleine ondernemingen : 1° verder in aanmerking blijven komen voor de vereffening van de in lid 1 bedoelde werkgelegenheidspremie als ze aantonen dat ze het bijkomend personeel behouden in de loop van de periode van het 1e tot het 8e kwartaal volgend op het referentiekwartaal, namelijk het derde kwartaal 2014;2° een aanvraag voor de werkgelegenheidspremie verder blijven indienen voor de banen die gecreëerd zijn van het 4e kwartaal 2014 tot het 4e kwartaal 2016. In de beide gevallen bedoeld in lid 2 zien ze tot 1 januari van het jaar volgend op de vereffening van de laatste werkgelegenheidspremie die ze gekregen hebben en volgens de nadere regels bepaald door de Regering, ervan af in aanmerking te komen voor het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille.

Daarnaast mogen de zeer kleine ondernemingen in de gevallen bedoeld in lid 2, 2°, de werkgelegenheidspremie en het supplement voor de jobcreatie in het kader van de investeringspremies bedoeld bij het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen niet cumuleren.

In het geval bedoeld in lid 4 zien de zeer kleine ondernemingen tijdens de duur waarin ze nog in aanmerking kunnen komen voor de werkgelegenheidspremies en volgens de nadere regels bepaald door de Regering, af ofwel van de werkgelegenheidspremie en ofwel van het supplement voor de jobcreatie in het kader van de investeringspremies bedoeld in bovenvermeld decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten.

Artikel 1.In artikel 3, § 1, van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen vervallen de woorden "of een actie zoals bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9".

In artikel 4 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen vervalt het tweede lid. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 2.§ 1er. Dit decreet heeft uitwerking : 1° op 1 januari 2015 wat betreft de artikelen 1 tot 7 en 10;2° op 7 mei 2015 voor wat betreft artikel 8;3° op 1 januari 2016 wat betreft artikel 9;1° op 1 januari 2017 wat betreft de artikelen 11 en 12. § 2. In afwijking van paragraaf 1, zullen de erkende plaatselijke coördinatiestructuren, na 1 januari 2016 en overeenkomstig artikel 21 van het decreet, de uitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor economische stimulering van het Gewest dat het voorwerp uitmaakt van een openbare financiering van het programma EFRO 2007-2013 voortzetten en dit, tot de definitieve afsluiting van de verplichtingen in verband met deze openbare financiering. § 3. Vanaf 1 januari 2016, in het kader van het programma EFRO 2014-2020 en van de volgende programma's, neemt het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" de opdrachten van de erkende plaatselijke coördinatiestructuren over.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 4 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Stukken van het Waals Parlement, 704 (2016-2017) Nrs.1 tot 11 Volledig verslag, plenaire vergadering van 3 mei 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^